Nghị quyết số 28/NQ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
95
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 28/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 28/NQ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Châu Thành, huyện Chợ Gạo để mở rộng địa giới hành chính thành phố Mỹ Tho; điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc thành phố Mỹ Tho, huyện Châu Thành, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 28/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 28/NQ-CP Hà N i, ngày 29 tháng 06 năm 2009 NGHN QUY T V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH HUY N CHÂU THÀNH, HUY N CH G O M R NG NA GI I HÀNH CHÍNH THÀNH PH M THO; I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH XÃ, THÀNH L P XÃ THU C THÀNH PH M THO, HUY N CHÂU THÀNH, HUY N CH G O, T NH TI N GIANG CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân t nh Ti n Giang, QUY T NGHN i u 1. i u ch nh a gi i hành chính huy n Châu Thành, huy n Ch G o m r ng a gi i hành chính thành ph M Tho; i u ch nh a gi i hành chính xã, thành l p xã thu c thành ph M Tho, huy n Châu Thành, huy n Ch G o, t nh Ti n Giang như sau: 1. i u ch nh a gi i hành chính huy n Châu Thành, huy n Ch G o m r ng a gi i hành chính thành ph M Tho: M r ng a gi i hành chính thành ph M Tho trên cơ s i u ch nh 2.585,77 ha di n tích t nhiên và 24.440 nhân khNu c a huy n Châu Thành (bao g m toàn b 1.211,64 ha di n tích t nhiên và 5.505 nhân khNu c a xã Th i Sơn; 329,90 ha di n tích t nhiên và 4.174 nhân khNu c a xã Long An; 177,69 ha di n tích t nhiên và 1.754 nhân khNu c a xã Th nh Phú; 510,01 ha di n tích t nhiên và 6.177 nhân khNu c a xã Phư c Th nh; 356,53 ha di n tích t nhiên và 6.830 nhân khNu c a xã Bình c) và 709,51 ha di n tích t nhiên và 6.917 nhân khNu c a huy n Ch G o (bao g m 502,33 ha di n tích t nhiên và 4.986 nhân khNu c a xã Lương Hòa L c; 207,18 ha di n tích t nhiên và 1.931 nhân khNu c a xã Song Bình) v thành ph M Tho qu n lý. Thành ph M Tho có 8.154,08 ha di n tích t nhiên và 204.142 nhân khNu. a gi i hành chính thành ph M Tho: ông giáp huy n Ch G o; Tây giáp huy n Châu Thành; Nam giáp t nh B n Tre; B c giáp huy n Châu Thành và huy n Ch G o. 2. i u ch nh a gi i hành chính xã, thành l p xã thu c thành ph M Tho, huy n Châu Thành và huy n Ch G o.
  2. a. Thành l p xã Phư c Th nh thu c thành ph M Tho trên cơ s i u ch nh 329,90 ha di n tích t nhiên và 4.174 nhân khNu c a xã Long An; 177,69 ha di n tích t nhiên và 1.754 nhân khNu c a xã Th nh Phú; 510,01 ha di n tích t nhiên và 6.177 nhân khNu c a xã Phư c Th nh (ph n di n tích t nhiên và nhân khNu c a xã Phư c Th nh thu c huy n Châu Thành i u ch nh v thành ph M Tho); Xã Phư c Th nh có 1.017,60 ha di n tích t nhiên và 12.105 nhân khNu. a gi i hành chính xã Phư c Th nh: ông giáp xã Trung An; Tây giáp xã Th nh Phú; Nam giáp xã Trung An; B c giáp xã Long An và xã Tam Hi p; b. i u ch nh 356,53 ha di n tích t nhiên và 6.830 nhân khNu c a xã Bình c (ph n di n tích t nhiên và nhân khNu i u ch nh v thành ph M Tho) v xã Trung An thu c thành ph M Tho qu n lý; c. i u ch nh 502,33 ha di n tích t nhiên và 4.986 nhân khNu c a xã Lương Hòa L c (ph n di n tích t nhiên và nhân khNu i u ch nh v thành ph M Tho) v xã o Th nh thu c thành ph M Tho qu n lý; d. i u ch nh 207,18 ha di n tích t nhiên và 1.931 nhân khNu c a xã Song Bình (ph n di n tích t nhiên và nhân khNu i u ch nh v thành ph M Tho) v xã Tân M Chánh thu c thành ph M Tho qu n lý; . i u ch nh 323,14 ha di n tích t nhiên và 3.093 nhân khNu còn l i c a xã Phư c Th nh v xã Th nh Phú thu c huy n Châu Thành qu n lý. 3. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính huy n Châu Thành, huy n Ch G o m r ng a gi i hành chính thành ph M Tho; i u ch nh a gi i hành chính xã, thành l p xã thu c thành ph M Tho, huy n Châu Thành, huy n Ch G o: - Xã o Th nh có 1.031,47 ha di n tích t nhiên và 12.427 nhân khNu. - Xã Tân M Chánh có 931,59 ha di n tích t nhiên và 8.975 nhân khNu. - Xã Trung An có 1.063,03 ha di n tích t nhiên và 14.651 nhân khNu. Thành ph M Tho có 8.154,08 ha di n tích t nhiên và 204.142 nhân khNu, có 17 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các phư ng: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, phư ng Tân Long và các xã: Tân M Chánh, o Th nh, Trung An, M Phong, Phư c Th nh, Th i Sơn: - Xã Th nh Phú còn l i 733,79 ha di n tích t nhiên và 8.890 nhân khNu. - Xã Bình c còn l i 755,29 ha di n tích t nhiên và 6.649 nhân khNu. - Xã Long An còn l i 591,85 ha di n tích t nhiên và 8.921 nhân khNu. Huy n Châu Thành còn l i 22.991,09 ha di n tích t nhiên và 234.423 nhân khNu, có 23 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m: th tr n Tân Hi p và các xã: Tân H i ông, Tân Hương, Tân Lý ông, Tân Lý Tây, Thân C u Nghĩa, Tam Hi p, i m Hy,
  3. Nh Bình, Dư ng i m, ông Hòa, H u o, Long An, Long Hưng, Bình Trưng, Th nh Phú, Bàn Long, Vĩnh Kim, Bình c, Song Thu n, Kim Sơn, Phú Phong, Long nh: - Xã Lương Hòa L c còn l i 844,00 ha di n tích t nhiên và 10.118 nhân khNu. - Xã Song Bình còn l i 932,58 ha di n tích t nhiên và 7.435 nhân khNu. Huy n Ch G o còn l i 22.943,39 ha di n tích t nhiên và 183.241 nhân khNu, có 19 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m: th tr n Ch G o và các xã: Quơn Long, Bình Ph c Nh t, Bình Phan, An Th nh Th y, Bình Ninh, Hòa nh, Xuân ông, Long Bình i n, Song Bình, ăng Hưng Phư c, Tân Thu n Bình, Thanh Bình, Lương Hòa L c, Phú Ki t, M T nh An, Tân Bình Th nh, Trung Hòa, Hòa T nh. i u 2. Ngh quy t này có hi u l c thi hành k t ngày ký ban hành. i u 3. B trư ng B N i v , Ch t ch y ban nhân dân t nh Ti n Giang và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh quy t này. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản