Nghị quyết số 282/NQ-UBTVQH-ĐCTUBMTTQVN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
39
lượt xem
1
download

Nghị quyết số 282/NQ-UBTVQH-ĐCTUBMTTQVN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 282/NQ-UBTVQH-ĐCTUBMTTQVN về việc ban hành quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Uỷ ban Thể dục Thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 282/NQ-UBTVQH-ĐCTUBMTTQVN

  1. U BAN M T TR N T QU C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM - U BAN TH D C VI T NAM TH THAO c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 282/NQ-UBTVQH- Hà N i, ngày 21 tháng 1 năm 2002 CTUBMTTQVN NGHN QUY T V VI C BAN HÀNH QUY TRÌNH HI P THƯƠNG L A CH N, GI I THI U NGƯ I NG C I BI U QU C H I U BAN THƯ NG V QU C H I - OÀN CH TNCH U BAN TRUNG ƯƠNG M T TR N T QU C VI T NAM Căn c vào Lu t b u c i bi u Qu c h i năm 1997 ã ư c s a i, b sung m t s i u theo Lu t s 31/2002/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2002 c a Qu c h i khoá X, kỳ h p th 10; Căn c vào Lu t M t tr n T qu c Vi t Nam; Căn c vào Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; QUY T NGHN: i u 1. Ban hành kèm theo Ngh quy t này "Quy trình hi p thương l a ch n, gi i thi u ngư i ng c i bi u Qu c h i". i u 2. U ban M t tr n T qu c Vi t Nam các c p có trách nhi m t ch c th c hi n công tác hi p thương b u c i bi u Qu c h i theo Quy trình này. Các cơ quan, t ch c, ơn v có trách nhi m ph i h p v i Ban thư ng tr c U ban M t tr n T qu c Vi t Nam các c p th c hi n nh ng nhi m v ư c quy nh trong Quy trình này. i u 3. Ngh quy t này có hi u l c k t ngày ký. Tr n Văn ăng Vũ Mão ( ã ký) ( ã ký) QUY TRÌNH
  2. HI P THƯƠNG L A CH N, GI I THI U NGƯ I NG C I BI U QU C H I (Ban hành kèm theo Ngh quy t s 282 /NQLT/UBTVQH- CTUBTWMTTQVN ngày 21tháng 01 năm 2002) Quy trình hi p thương l a ch n, gi i thi u ngư i ng c i bi u Qu c h i ư c ti n hành theo các bư c như sau: Bư c m t: T CH C H I NGHN HI P THƯƠNG L N TH NH T THO THU N V CƠ C U, THÀNH PH N VÀ S LƯ NG NGƯ I NG C I BI U QU C H I (T ngày 15 tháng 2 n ngày 23 tháng 2 năm 2002) H i ngh hi p thương l n th nh t tho thu n v cơ c u, thành ph n và s lư ng ngư i c a cơ quan, t ch c, ơn v ư c b u làm i bi u Qu c h i trên cơ s d ki n do U ban Thư ng v Qu c h i g i n theo quy nh t i i u 30 và i u 31 c a Lu t b u c i bi u Qu c h i năm 1997 ã ư c s a i, b sung m t s i u theo Lu t s 31/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khoá X, kỳ h p th 10 (g i chung là Lu t b u c i bi u Qu c h i) và tho thu n v s lư ng ngư i c a cơ quan, t ch c, ơn v ư c gi i thi u ra ng c i bi u Qu c h i trên cơ s d ki n c a U ban M t tr n T qu c Vi t Nam c p t ch c hi p thương. A- THÀNH PH N H I NGHN 1- Trung ương: Ban Thư ng tr c U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam tri u t p và ch trì h i ngh g m oàn Ch t ch U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam, i di n Ban lãnh o các t ch c thành viên c a M t tr n. Ban Thư ng tr c oàn Ch t ch U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam m i i di n H i ng b u c , U ban Thư ng v Qu c h i và Chính ph d h i ngh . 2- a phương: Ban Thư ng tr c U ban M t tr n T qu c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g i chung là c p t nh) tri u t p và ch trì h i ngh g m Ban Thư ng tr c U ban M t tr n T qu c c p t nh, i di n Ban lãnh o các t ch c thành viên, i di n Ban Thư ng tr c U ban M t tr n T qu c qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh (g i chung là c p huy n). Ban Thư ng tr c U ban M t tr n T qu c c p t nh m i i di n U ban b u c , Thư ng tr c H i ng nhân dân và U ban nhân dân cùng c p d h i ngh . B- N I DUNG VÀ CÁCH LÀM 1- H i ngh nghe gi i thi u Lu t b u c i bi u Qu c h i.
  3. 2- H i ngh nghe gi i thi u d ki n c a U ban Thư ng v Qu c h i v cơ c u, thành ph n và s lư ng i bi u Qu c h i ư c b u c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, cơ quan nhà nư c, l c lư ng vũ trang nhân dân c p t ch c h i ngh hi p thương. Ngư i t ng c thu c cơ c u và s lư ng i bi u Qu c h i nói trên. 3- Ban Thư ng tr c U ban M t tr n T qu c c p t ch c h i ngh hi p thương trình bày d ki n s lư ng ngư i c a t ng cơ quan, t ch c, ơn v ư c gi i thi u. S lư ng ngư i ư c d ki n gi i thi u ra ng c ph i nhi u hơn s lư ng i bi u Qu c h i ư cb u n h i ngh hi p thương l n th ba b o m m i ơn v b u c u có s dư. 4- H i ngh th o lu n tho thu n v s lư ng ngư i ư c gi i thi u ra ng c i bi u Qu c h i c a t ng cơ quan, t ch c, ơn v . N u h i ngh không tho thu n ư c v n nào ó, thì bi u quy t b ng cách giơ tay ho c b phi u kín do h i ngh quy t nh. Ch các i bi u thu c thành ph n hi p thương có m t t i h i ngh m i ư c quy n bi u quy t. N u h i ngh quy t nh b ng cách b phi u kín thì c ban ki m phi u t 3 n 5 ngư i. Phi u b u ph i có d u c a U ban M t tr n T qu c c p t ch c hi p thương. 5- H i ngh l p biên b n ghi rõ n i dung h i ngh , thành ph n h i ngh , t ng s ngư i ư c tri u t p, s ngư i có m t, di n bi n và tho thu n cu i cùng c a h i ngh (theo m u s 5/BC BQHXI-MT). 6- Ngay sau h i ngh hi p thương l n th nh t, Ban Thư ng tr c U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam g i biên b n n U ban Thư ng v Qu c h i, H i ng b u c ; Ban Thư ng tr c U ban M t tr n T qu c c p t nh g i biên b n n U ban b u c , U ban Thư ng v Qu c h i, H i ng b u c và U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam. 7- Sau h i ngh hi p thương l n th nh t, trên cơ s i u ch nh l n th nh t c a U ban thư ng v Qu c h i v cơ c u, thành ph n, s lư ng i bi u Qu c h i ư c b u c a các cơ quan, t ch c, ơn v , Ban Thư ng tr c U ban M t tr n T qu c c p t ch c h i ngh hi p thương h p v i i di n các cơ quan, t ch c, ơn v ư c phân b ngư i ra ng c i bi u Qu c h i hư ng d n n i dung và cách ti n hành gi i thi u ngư i ra ng c , th i h n g i các biên b n (theo các m u s 2, 3 và 4/ BC BQHXI- MT), và th t c làm h sơ ng c . Bư c hai: CÁC CƠ QUAN, T CH C, ƠN VN TI N HÀNH GI I THI U NGƯ I RA NG C I BI U QU C H I (T ngày 01 tháng 3 n ngày 12 tháng 3 năm 2002) Các cơ quan, t ch c, ơn v ư c d ki n phân b cơ c u thành ph n, s lư ng i bi u thì d ki n ngư i ra ng c i bi u Qu c h i và t ch c l y ý ki n nh n xét c a h i ngh c tri nơi ngư i ó công tác. Trên cơ s ý ki n c a h i ngh c tri, Ban lãnh o h p m r ng th o lu n, l a ch n ngư i c a cơ quan, t ch c, ơn v mình ra ng c i bi u Qu c h i theo quy nh t i các i u 33, 34 và 35 c a Lu t B u c i bi u Qu c h i.
  4. A. N I DUNG VÀ CÁCH LÀM Vi c gi i thi u ngư i ng c i bi u Qu c h i c a các cơ quan, t ch c, ơn v ư c ti n hành như sau: 1- D ki n ngư i ra ng c . a) Thành ph n h i ngh : - T ch c chính tr , các t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i h p Ban lãnh od ki n ngư i c a t ch c mình ra ng c i bi u Qu c h i. - cơ quan nhà nư c thì ban lãnh o cơ quan ph i h p v i Ban ch p hành Công oàn cơ quan d ki n ngư i c a cơ quan mình ra ng c i bi u Qu c h i. - ơn v vũ trang nhân dân thì lãnh o, ch huy ơn v d ki n ngư i c a ơn v mình ra ng c i bi u Qu c h i. b) Cách ti n hành: - H i ngh nghe i di n lãnh o cơ quan, t ch c, ơn v mình gi i thi u m c ích yêu c u cu c h p, d ki n cơ c u, thành ph n và s lư ng ngư i ư c phân b gi i thi u ra ng c , tiêu chuNn i bi u Qu c h i, các bư c ti n hành l p danh sách gi i thi u ngư i ra ng c . - Nh ng ngư i d h p th o lu n v d ki n gi i thi u ngư i c a cơ quan, t ch c, ơn v mình ra ng c i bi u Qu c h i l y ý ki n nh n xét c a H i ngh c tri trong cơ quan, t ch c, ơn v . 2- T ch c h i ngh l y ý ki n nh n xét c a c tri nơi công tác. Vi c t ch c h i ngh l y ý ki n nh n xét c a c tri nơi công tác (làm vi c) ư c ti n hành theo quy nh t i i u 2, Ngh quy t s : 283 ngày 21 tháng 01 năm 2002 v hư ng d n t ch c h i ngh l y ý ki n c tri nơi công tác và nơi cư trú v nh ng ngư i ng c i bi u Qu c h i c a U ban Thư ng v Qu c h i và oàn Ch t ch U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam. H i ngh l p biên b n (theo m u s 4/BC QHXI-MT) 3- Gi i thi u ngư i ra ng c i bi u Qu c h i. a) Thành ph n h i ngh : - Trên cơ s ý ki n nh n xét và tín nhi m c a h i ngh c tri nơi công tác c a ngư i ư c d ki n gi i thi u ra ng c , Ban lãnh o t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i t ch c h i ngh : + oàn Ch t ch m r ng t i ngư i ng u các t ch c thành viên th o lu n, gi i thi u ngư i c a t ch c mình ra ng c i bi u Qu c h i. i v i t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i không có t ch c thành viên, thì h p oàn Ch t ch m
  5. r ng t i i di n lãnh o các ơn v tr c thu c th o lu n gi i thi u ngư i c a t ch c mình ra ng c i bi u Qu c h i. + Ban Thư ng v m r ng t i i di n lãnh o các ơn v tr c thu c th o lu n, gi i thi u ngư i c a t ch c mình ra ng c i bi u Qu c h i. + Ban Thư ng tr c m r ng t i i di n lãnh o các ơn v tr c thu c th o lu n gi i thi u ngư i c a t ch c mình ra ng c i bi u Qu c h i. - Trên cơ s ý ki n nh n xét và tín nhi m c a h i ngh c tri nơi công tác c a ngư i ư c d ki n gi i thi u ra ng c , Th trư ng cơ quan nhà nư c t ch c h i ngh g m ban lãnh o cơ quan, Ban ch p hành Công oàn, i di n lãnh o các ơn v tr c thu c th o lu n, gi i thi u ngư i c a cơ quan mình ra ng c i bi u Qu c h i. - Trên cơ s ý ki n nh n xét và tín nhi m c a h i ngh c tri nơi công tác c a ngư i ư c d ki n gi i thi u ra ng c , Th trư ng ơn v vũ trang nhân dân t ch c h i ngh g m lãnh o, ch huy ơn v , i di n Ban ch p hành Công oàn (n u có), i di n quân nhân và ngư i ch huy c p dư i tr c ti p th o lu n, gi i thi u ngư i c a ơn v mình ra ng c i bi u Qu c h i. b) Cách ti n hành: - H i ngh nghe i di n lãnh o cơ quan, t ch c, ơn v mình báo cáo tình hình và k t qu h i ngh l y ý ki n nh n xét c a c tri nơi công tác i v i t ng ngư i c a cơ quan, t ch c, ơn v mình ư c d ki n gi i thi u ra ng c i bi u Qu c h i. - Nh ng ngư i d h i ngh th o lu n và bi u th s tán thành c a mình i v i t ng ngư i ư c gi i thi u ra ng c b ng cách bi u quy t giơ tay ho c b phi u kín do h i ngh quy t nh. N u h i ngh quy t nh b phi u kín thì h i ngh c Ban ki m phi u t 3 n 5 ngư i. Phi u ph i có d u c a cơ quan, t ch c, ơn v . - H i ngh l p biên b n ghi rõ n i dung, thành ph n, s ngư i ư c tri u t p, s ngư i có m t, di n bi n h i ngh và danh sách nh ng ngư i ư c h i ngh ban lãnh o tán thành gi i thi u ra ng c (theo m u s 3/BC BQHXI-MT). - Sau h i ngh này, cơ quan, t ch c, ơn v hư ng d n nh ng ngư i ư c l a ch n gi i thi u ra ng c i bi u Qu c h i làm th t c h sơ ng c theo quy nh t i i u 28 c a Lu t b u c i bi u Qu c h i. B. VI C G I H SƠ C A NH NG NGƯ I NG C I BI U QU C H I VÀ BIÊN B N H I NGHN Ch m nh t là ngày 15 tháng 3 năm 2002, h sơ c a nh ng ngư i ng c , biên b n h i ngh ban lãnh o và biên b n h i ngh c tri nơi công tác ph i ư c chuy n n các cơ quan theo quy nh sau: 1- H sơ c a ngư i ư c cơ quan, t ch c, ơn v trung ương gi i thi u ra ng c i bi u Qu c h i, thì cơ quan, t ch c, ơn v c a ngư i ó có trách nhi m chuy n n H i ng b u c .
  6. H sơ c a ngư i ư c cơ quan, t ch c, ơn v a phương gi i thi u ra ng c i bi u Qu c h i, thì cơ quan, t ch c, ơn v c a ngư i ó có trách nhi m chuy n n U ban b u c . 2- Biên b n h i ngh c tri nơi công tác và biên b n h i ngh ban lãnh o c a cơ quan, t ch c, ơn v trung ương gi i thi u ngư i ra ng c i bi u Qu c h i, thì g i n Ban Thư ng tr c U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam. Biên b n h i ngh c tri nơi công tác và biên b n h i ngh ban lãnh o c a cơ quan, t ch c, ơn v a phương gi i thi u ngư i ra ng c i bi u Qu c h i thì g i n Ban Thư ng tr c U ban M t tr n T qu c t nh, thành ph tr c thu c trung ương. Bư c ba: T CH C H I NGHN HI P THƯƠNG L N TH HAI THO THU N L P DANH SÁCH SƠ B NH NG NGƯ I NG C I BI U QU C H I (T ngày 16 tháng 3 n ngày 20 tháng 3 năm 2002) H i ngh hi p thương l n th hai th a thu n l p danh sách sơ b nh ng ngư i ng c i bi u Qu c h i và g i l y ý ki n c tri nơi cư trú theo quy nh t i i u 37 và i u 38 c a Lu t b u c i bi u Qu c h i. A- THÀNH PH N H I NGHN H i ngh hi p thương l n th hai trung ương và a phương g m các thành ph n như h i ngh hi p thương l n th nh t. B- N I DUNG VÀ CÁCH LÀM H i ngh hi p thương l n th hai trung ương và a phương ư c ti n hành như sau: 1- Căn c vào vi c i u ch nh l n th nh t c a U ban Thư ng v Qu c h i v cơ c u, thành ph n, s lư ng i bi u Qu c h i ư c b u c a cơ quan, t ch c, ơn v ; căn c vào s th a thu n t i h i ngh hi p thương l n th nh t và các biên b n c a các cơ quan, t ch c, ơn v g i n, Ban Thư ng tr c U ban M t tr n T qu c c p t ch c hi p thương báo cáo tình hình gi i thi u ngư i ra ng c c a các cơ quan, t ch c, ơn v ; ý ki n nh n xét và tín nhi m c a c tri nơi công tác i v i nh ng ngư i ư c gi i thi u ra ng c i bi u Qu c h i. H i ngh bàn b c i u ch nh nh ng trư ng h p c n thi t (n u có) và th a thu n l p danh sách sơ b nh ng ngư i ng c i bi u Qu c h i. H i ngh hi p thương c p t nh còn có trách nhi m xem xét v nh ng ngư i t ng c do U ban b u c chuy n n tho thu n l p danh sách sơ b nh ng ngư i ng c i bi u Qu c h i. 2- Bàn k ho ch t ch c l y ý ki n nh n xét và tín nhi m c a c tri nơi cư trú iv i ngư i trong danh sách sơ b nh ng ngư i ng c i bi u Qu c h i.
  7. 3- Biên b n h i ngh ghi rõ thành ph n, s lư ng ngư i ư c tri u t p, s ngư i có m t, di n bi n và th a thu n cu i cùng c a h i ngh . 4- Ngay sau h i ngh hi p thương l n th hai, Ban Thư ng tr c U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam g i biên b n n U ban Thư ng v Qu c h i, H i ng b u c ; Ban Thư ng tr c U ban M t tr n T qu c c p t nh g i biên b n n U ban b u c , U ban Thư ng v Qu c h i, H i ng b u c và U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam (theo m u s 6 và 8/BC BQHXI-MT). 5- i v i nh ng cơ quan, t ch c, ơn v có i u ch nh cơ c u thành ph n, s lư ng ho c danh sách ngư i gi i thi u ra ng c thì ti n hành gi i thi u l i theo cách làm bư c hai. Bư c b n: T CH C H I NGHN L Y Ý KI N NH N XÉT VÀ TÍN NHI M C A C TRI NƠI CƯ TRÚ VÀ NƠI CÔNG TÁC (N U CÓ) V NH NG NGƯ I NG C I BI U QU C H I (T ngày 21 tháng 3 n ngày 28 tháng 3 năm 2002) T ch c l y ý ki n nh n xét và tín nhi m c a c tri nơi cư trú i v i nh ng ngư i ng c theo quy nh t i i u 39 c a Lu t b u c i bi u Qu c h i và t i i u 3 Ngh quy t s : 283 ngày 21 tháng 01 năm 2002 v hư ng d n t ch c h i ngh l y ý ki n c a c tri nơi công tác và nơi cư trú v nh ng ngư i ng c i bi u Qu c h i c a U ban Thưòng v Qu c h i và oàn Ch t ch U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam. A- N I DUNG VÀ CÁCH LÀM 1- Ban thư ng tr c U ban Trung ương M t tr n T qu c t ch c h p v i i di n Ban Thư ng tr c U ban M t tr n T qu c c p t nh, Ban Thư ng tr c U ban M t tr n T qu c c p huy n và Ban Thư ng tr c U ban M t tr n T qu c xã, phư ng, th tr n (g i chung là c p xã) nơi có ngư i ng c i bi u Qu c h i cư trú và i di n cơ quan, t ch c, ơn v có ngư i ư c gi i thi u ra ng c i bi u Qu c h i hư ng d n và bàn k ho ch t ch c l y ý ki n nh n xét và tín nhi m c a c tri. 2- Ban Thư ng tr c U ban M t tr n T qu c c p t nh t ch c h p v i i di n Ban Thư ng tr c U ban M t tr n T qu c c p huy n và Ban Thư ng tr c U ban M t tr n T qu c c p xã nơi có ngư i ng c i bi u Qu c h i cư trú và i di n cơ quan, t ch c, ơn v có ngư i ư c gi i thi u ra ng c i bi u Qu c h i hư ng d n và bàn k ho ch t ch c l y ý ki n nh n xét và tín nhi m c a c tri. 3- Vi c t ch c l y ý ki n nh n xét và tín nhi m c a c tri nơi cư trú thư ng xuyên t i thôn, xóm, buôn, b n, p, t dân ph ho c tương ương do Ban Thư ng tr c U ban M t tr n T qu c c p xã ph i h p v i U ban nhân dân cùng c p tri u t p và ch trì. Ban Thư ng tr c U ban M t tr n T qu c c p xã trao i v i cơ quan, t ch c, ơn v có ngư i ư c gi i thi u ng c i bi u Qu c h i t ch c h i ngh c tri.
  8. 4- Ban Thư ng tr c U ban M t tr n T qu c c p xã m i i di n cơ quan, t ch c, ơn v có ngư i ư c gi i thi u ra ng c và ngư i ng c i bi u Qu c h i n d h i ngh c tri. 5- S lư ng c tri tham d h i ngh c tri nơi cư trú theo quy nh t i i u 3 Ngh quy t s : 283 ngày 21 tháng 01 năm 2002 v hư ng d n t ch c h i ngh l y ý ki n c a c tri nơi công tác và nơi cư trú v nh ng ngư i ng c i bi u Qu c h i c a U ban Thư ng v Qu c h i và oàn Ch t ch U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam. 6- T i h i ngh này, c tri i chi u v i tiêu chuNn i bi u Qu c h i, nh n xét, bày t s tín nhi m i v i ngư i ng c i bi u Qu c h i b ng cách giơ tay ho c b phi u kín do h i ngh quy t nh. N u h i ngh quy t nh b phi u kín thì h i ngh c Ban ki m phi u t 3 n 5 ngư i. Phi u tín nhi m ph i có d u c a U ban M t tr n T qu c c p xã ho c c a U ban nhân dân cùng c p. 7- Biên b n h i ngh c tri ph i ghi rõ t ng s c tri ư c m i, s c tri có m t; ý ki n nh n xét và tín nhi m c a c tri i v i t ng ng c (theo m u s 4/BC BQHXI- MT). i v i ngư i t ng c n u chưa l y ý ki n nh n xét và tín nhi m c a c tri nơi ngư i ó làm vi c (n u có) thì trong bư c này ph i l y ý ki n c a c tri c nơi làm vi c và cư trú. Biên b n h i ngh c tri i v i nh ng ngư i ng c c a cơ quan, t ch c, ơn v trung ương thì chuy n n Ban Thư ng tr c U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam ngay sau khi k t thúc h i ngh . Biên b n h i ngh c tri i v i nh ng ngư i ng c c a cơ quan, t ch c, ơn v a phương và ngư i t ng c thì chuy n n Ban Thư ng tr c U ban M t tr n T qu c c p t nh ngay sau khi k t thúc h i ngh . Chương trình và n i dung h i ngh c tri nơi cư trú ư c ti n hành theo quy nh t i i u 5 Ngh quy t s : 283 ngày 21 tháng 01 năm 2002 c a U ban Thư ng v Qu c h i và oàn Ch t ch U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam v hư ng d n t ch c h i ngh l y ý ki n c a c tri nơi công tác và nơi cư trú v nh ng ngư i ng c i bi u Qu c h i. B. TRÁCH NHI M XÁC MINH CÁC V VI C DO C TRI NÊU LÊN Nh ng v vi c mà c tri nêu lên i v i ngư i ng c , ph i ư c xác minh và tr l i theo quy nh sau: 1- Nh ng v vi c nơi công tác (làm vi c) thì cơ quan, t ch c, ơn v tr c ti p qu n lý ngư i ng c có trách nhi m xác minh và tr l i b ng văn b n cho Ban Thư ng tr c U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam ( i v i ngư i do cơ quan, t ch c, ơn v trung ương gi i thi u ra ng c ), cho Ban Thư ng tr c U ban M t tr n T qu c c p t nh ( i v i ngư i do cơ quan, t ch c, ơn v c a a phương ra ng c ).
  9. Trư ng h p ngư i ng c là ngư i ng u cơ quan, t ch c, ơn v thì cơ quan c p trên tr c ti p có trách nhi m xác minh và tr l i. N u cơ quan, t ch c, ơn v không có cơ quan c p trên tr c ti p qu n lý thì cơ quan nhà nư c có thNm quy n ra quy t nh thành l p cơ quan, t ch c, ơn v ó có trách nhi m xác minh và tr l i. 2- i v i v vi c khu dân cư thì cơ quan, t ch c, ơn v gi i thi u ngư i ra ng c ph i h p v i U ban nhân dân c p xã xác minh và tr l i b ng văn b n cho Ban Thư ng tr c U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam ( i v i ngư i do cơ quan, t ch c, ơn v trung ương gi i thi u ra ng c ), cho Ban Thư ng tr c U ban M t tr n T qu c c p t nh ( i v i ngư i do cơ quan, t ch c, ơn v c a a phương ra ng c ). 3- i v i ngư i t ng c thì U ban b u c ph i h p v i cơ quan, t ch c, ơn v tr c ti p qu n lý ngư i ó ho c ph i h p v i U ban nhân dân c p xã nơi ngư i ó cư trú xác minh và tr l i b ng văn b n cho Ban Thư ng tr c U ban M t tr n T qu c c p t nh. 4- Ch m nh t là ngày 9 tháng 4 năm 2002 vi c xác minh và tr l i các v n quy nh trên ph i ư c ti n hành xong. Các văn b n tr l i v các v vi c ph i lưu vào h sơ c a ngư i ng c . Bư c năm: T CH C H I NGHN HI P THƯƠNG L N TH BA L P DANH SÁCH CHÍNH TH C NH NG NGƯ I NG C I BI U QU C H I (T ngày 9 tháng 4 n ngày 14 tháng 4 năm 2002) H i ngh hi p thương l n th ba l a ch n và l p danh sách chính th c nh ng ngư i ng c i bi u Qu c h i theo quy nh t i i u 42 và i u 43 c a Lu t b u c i bi u Qu c h i. Căn c vào tiêu chuNn i bi u Qu c h i, cơ c u, thành ph n và s lư ng i bi u ư c b u c a cơ quan, t ch c, ơn v ã ư c U ban Thư ng v Qu c h i i u ch nh l n th hai và k t qu h i ngh c tri nơi công tác (làm vi c) và nơi cư trú, oàn Ch t ch U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam, Ban Thư ng tr c U ban M t tr n T qu c c p t nh t ch c h i ngh hi p thương l n th ba l a ch n và l p danh sách chính th c nh ng ngư i ng c i bi u Qu c h i. A. THÀNH PH N H I NGHN H i ngh hi p thương l n th ba trung ương và a phương g m các thành ph n như h i ngh hi p thương l n th nh t. B. N I DUNG VÀ CÁCH LÀM 1- Ban Thư ng tr c U ban M t tr n T qu c c p t ch c h i ngh hi p thương báo cáo tình hình và k t qu t ch c l y ý ki n nh n xét và tín nhi m c a c tri nơi cư trú i v i nh ng ngư i ng c , k t h p nêu tình hình l y ý ki n nh n xét và tín nhi m c a c tri nơi công tác ã làm bư c hai, trong ó c n nêu nh ng trư ng h p ngư i ng c không ư c s tín nhi m c a c tri và nh ng trư ng h p c n xem xét.
  10. 2- Báo cáo d ki n danh sách nh ng ngư i ư c M t tr n T qu c gi i thi u ra ng c i bi u Qu c h i h i ngh th o lu n, l a ch n và th a thu n l p danh sách chính th c nh ng ngư i ng c i bi u Qu c h i. 3- Biên b n h i ngh ghi rõ thành ph n, danh sách nh ng ngư i ư c tri u t p, danh sách nh ng ngư i có m t, di n bi n h i ngh và th a thu n l p danh sách chính th c nh ng ngư i ng c i bi u Qu c h i. 4- Ch m nh t là ngày 19 tháng 4 năm 2002 Ban Thư ng tr c U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam g i n H i ng b u c biên b n h i ngh hi p thương l n th ba và danh sách chính th c nh ng ngư i thu c các cơ quan, t ch c, ơn v trung ương ư c oàn Ch t ch U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam gi i thi u ra ng c i bi u Qu c h i; Ban Thư ng tr c U ban M t tr n T qu c c p t nh g i n U ban B u c , U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam và H i ng b u c biên b n h i ngh hi p thương l n th ba và danh sách chính th c nh ng ngư i thu c các cơ quan, t ch c, ơn v a phương ư c U ban M t tr n T qu c t nh, thành ph tr c thu c trung ương gi i thi u ra ng c i bi u Qu c h i (theo m u s 7 và 8/BC BQHXI-MT).
Đồng bộ tài khoản