Nghị quyết số 286/2002/NQ-UBTVQH10

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
39
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 286/2002/NQ-UBTVQH10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 286/2002/NQ-UBTVQH10 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng pháp luật do Ủy ban thường vụ Quốc Hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 286/2002/NQ-UBTVQH10

 1. U BAN THƯ NG V QU C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T H I NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 286/2002/NQ-UBTVQH10 Hà N i, ngày 29 tháng 1 năm 2002 NGHN QUY T V VI C TRI N KHAI TH C HI N NGHN QUY T C A QU C H I V CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG LU T, PHÁP L NH NĂM 2002 U BAN THƯ NG V QU C H I Căn c vào Lu t t ch c Qu c h i s 30/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khoá X, kỳ h p th 10; Căn c vào i u 24 c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; Căn c vào Ngh quy t s 52/2001/QH10 c a Qu c h i khoá X, kỳ h p th 10 v Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 2002; QUY T NGHN: i u 1. Ban hành kèm theo Ngh quy t này B n phân công cơ quan trình, cơ quan so n th o, cơ quan thNm tra các d án lu t, pháp l nh thu c Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 2002. i u 2. th c hi n có k t qu Ngh quy t c a Qu c h i v Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 2002, Chính ph , Toà án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao, U ban trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam và các cơ quan, t ch c khác có quy n trình d án lu t, pháp l nh c n t p trung tri n khai th c hi n các ph n vi c thu c ph m vi nhi m v , quy n h n c a cơ quan mình; ôn c, ch o ch t ch vi c chuNn b các d án lu t, pháp l nh nh m b o m ti n và ch t lư ng c a các d án. Các cơ quan ch trì so n th o, ph i h p so n th o, ch trì thNm tra, ph i h p thNm tra c n có s ph i h p tích c c, ch t ch v i nhau b o m ch t lư ng chuNn b các d án lu t, pháp l nh trình Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i. Nguy n Văn An ( ã ký) PHÂN CÔNG CƠ QUAN TRÌNH, CƠ QUAN SO N TH O, CƠ QUAN TH M TRA CÁC D ÁN LU T, PHÁP L NH THU C CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG
 2. LU T, PHÁP L NH NĂM 2002 (Ban hành kèm theo ngh quy t s 286 /2002/ NQ-UBTVQH10) Th Tên d Cơ quan Cơ quan ch Cơ quan ph i h p Cơ quan Cơ quan án trình trì so n th o so n th o ch trì thNm ph i h p t tra thNm tra I- Lu t 1. Lu t t TANDTC TANDTC BTP, UBPL UBQP&AN ch c VKSNDTC, Ban Toà án TCCBCP, B nhân qu c phòng, dân Thanh tra Nhà (s a nư c, i) UBTƯMTTQVN 2. Lu t t VKSNDTC VKSNDTC BTP, TANDTC, UBPL UBQP&AN ch c Ban TCCBCP, Vi n B qu c phòng, ki m Thanh tra Nhà sát nư c nhân dân (s a i) 3. Lu t Chính ph B B tư pháp, B UBCV XH H DT và s a i L TB&XH tài chính, T ng các U ban b sung liên oàn L VN, khác m ts Phòng i u TM&CNVN c aB lu t lao ng 4. Lu t Chính ph B tư pháp TANDTC, UBPL H DT và s a i, VKSNDTC, các U ban b sung UBTƯMTTQV, khác m ts VPQH, VPCP i u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t 5. Lu t Chính ph B tài chính B KH& T, UBKT&NS H DT và
 3. s a i, Ki m toán nhà các UB b sung nư c khác m ts i u c a Lu t ngân sách nhà nư c 6. Lu t Chính ph B T ng liên oàn UBCV XH UBPL, b o L TB&XH L VN, B y t , UBKT&NS hi m xã B o hi m xã h i h i VN, B tài chính 7. S a i UBTVQH Ban so n Qu c h i b sung th o do quy t nh m ts UBTVQH i u thành l p c a Quy ch ho t ng c a i bi u Qu c h i và oàn i bi u Qu c h i 8. S a i UBTVQH Ban so n Qu c h i b sung th o do quy t nh m ts UBTVQH i u thành l p c a Quy ch ho t ng c aU ban thư ng v Qu c h i 9. S a i UBTVQH Ban so n Qu c h i
 4. b sung th o do quy t nh m ts UBTVQH i u thành l p c a Quy ch ho t ng c aH i ng dân t c 10. S a i UBTVQH Ban so n Qu c h i b sung th o do quy t nh m ts UBTVQH i u thành l p c a Quy ch ho t ng c a các U ban c a Qu c h i 11. S a i UBTVQH Ban so n Qu c h i b sung th o do quy t nh m ts UBTVQH i u thành l p c aN i quy kỳ h p Qu c h i. 12. Lu t v UBTVQH Ban so n Qu c h i ho t th o do quy t nh ng UBTVQH giám thành l p sát c a Qu c h i 13. Lu t TANDTC TANDTC B tư pháp, UBKT&NS UBPL phá s n VKSNDTC, B doanh KH& T, B tài nghi p chính, Ngân hàng (s a NNVN, Phòng i) TM&CNVN
 5. 14. Lu t Chính Ph B thương B tư pháp, UBKT&NS UBPL s a i, m i TANDTC, b sung VPCP, B m ts KH& T, Phòng i u TM&CNVN, c a T ng c c h i Lu t quan thương m i 15. Lu t Chính ph B qu c B ngo i giao, B UBQP&AN UBPL, biên phòng công an, B tư H DT, U gi i pháp ban i qu c ngo i gia 16. Lu t Chính ph T ng c c B tài chính, B UBKT&NS UBPL th ng th ng kê KH& T, Ki m kê toán nhà nư c, BanTCCBCP 17. Lu t k Chính ph B tài chính T ng c c th ng UBKT&NS UBPL toán kê, Ngân hàng NNVN, Ki m toán nhà nư c, B tư pháp 18. B lu t TANDTC TANDTC VKSNDTC, B UBPL H DT và t t ng tư pháp, B công các UB dân s an, khác UBTƯMTTQVN, H i lu t gia VN 19. B lu t VKSNDTC VKSNDTC TANDTC, B tư UBPL H DT và t t ng pháp, B công an, các UB hình s B qu c phòng, khác (s a B yt i) UBTƯMTTQVN, H i lu t gia VN 20. Lu t v Chính ph B thu s n B tư pháp, B UBKHCN UBPL, ngu n GTVT, B &MT UBKT&NS, l i thu KHCN&MT, B UBCV XH s n NN&PTNT 21. Lu t Chính ph T ng c c B xây d ng, B UBKT&NS UBPL, t ai a chính NN&PTNT, B H DT (s a tư pháp, B thu i) s n, B KHCN&MT, VKSNDTC, TANDTC
 6. 22. Lu t Chính ph B k ho ch B tư pháp, B UBKT&NS UBPL doanh và u tư tài chính, B nghi p L TB&XH, B nhà công nghi p, nư c T ng L L VN, (s a Phòng i) TM&CNVN Chương trình d b 23. Lu t thi Chính ph B tư pháp B công an, B UBPL UBQP&AN hành án qu c phòng, TANDTC, VKSNDTC, Ban TCCBCP 24. Lu t Chính ph B tư pháp TANDTC, UBPL H DT và s a i, VKSNDTC, các UB b sung UBTƯMTTQVN, khác m ts T ng c c a i u chính, H i lu t c aB gia VN lu t dân s 25. Lu t Chính ph Thanh tra TANDTC, UBPL H DT và s a i, Nhà nư c VKSNDTC, B các UB b sung tư pháp, B qu c khác m ts phòng i u UBTƯMTTQVN, c a H i lu t gia VN Lu t khi u n it cáo 26. Lu t Chính ph Thanh tra B tư pháp, Ban UBPL H DT và thanh Nhà nư c TCCBCP, các UB tra TANDTC, khác VKSNDTC, UBTƯMTTQVN, B công an, B qu c phòng 27. Lu t Chính ph B xây T ng c c a UBKHCN UBPL, xây d ng chính, B &MT UBKT&NS d ng KH& T, B GTVT, B tư pháp, B KHCN&MT, B NN&PTNT
 7. 28. Lu t Chính ph B tài chính B thương m i, UBKT&NS UBPL s a i, B KH& T, b sung Phòng m ts TM&CNVN i u c a Lu t thu giá tr gia tăng 29. Lu t Chính ph B tài chính B thương m i, UBKT&NS UBPL s a i, B KH& T, b sung Phòng m ts TM&CNVN i u c a Lu t thu thu nh p doanh nghi p 30. Lu t Chính ph B tài chính B thương m i, UBKT&NS UBPL thu B KH& T, tiêu th Phòng c bi t TM&CNVN (s a i) 31. Lu t Chính ph B thương B tài chính, B UBKT&NS UBPL c nh m i KH& T, B tư tranh pháp, Ban v t giá CP, Phòng TM&CNVN 32. Lu t Chính ph B nông B KHCN&MT, UBKHCN H DT, s a i, nghi p và T ng c c a & MT UBPL, b sung phát tri n chính, B tư UBKT&NS, m ts nông thôn pháp, B qu c UBQP&AN i u phòng, B công c a an Lu t b ov và phát tri n r ng 33. Lu t Chính ph Ban T H i ng thi ua UBCV XH UBPL khen ch c cán b khen thư ng TƯ, Vi n thi ua khen
 8. thư ng Chính ph thư ng nhà nư c, B tư pháp, VPCP, VPCTN, VPQH, B L TB&XH, T ng L L VN 34. Lu t Chính ph B tư pháp VPQH, VPCP, UBPL H DT và ban Ban TCCBCP các UB hành khác văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân và U ban nhân dân 35. Lu t Chính ph B tài chính B NN&PTNT, UBKT&NS UBPL thu s T ng c c a d ng chính, B tư t pháp, B xây d ng II- Pháp l nh 1. Pháp Chính ph B k ho ch B xây d ng, B UBKT&NS UBPL, l nh v và u tư tài chính, Ngân UBKHCN u hàng NNVN, B & MT th u thương m i 2. Pháp Chính ph B tư pháp VKSNDTC, UBPL UBQP&AN l nh TANDTC, B giám công an, B y t , nh tư B qu c phòng pháp 3. Pháp Chính ph T ng c c B tư pháp, B UBKH,CN UBPL, l nh bưu i n công an &MT UBKT&NS, bưu UBQP&AN chính vi n thông 4. Pháp Chính ph B B y t , B công UBKHCN UBPL,
 9. l nh v KHCN&MT nghi p, B &MT UBKT&NS sinh, an NN&PTNT, B toàn thu s n, VPCP th c phNm 5. Pháp H i lu t gia H i lu t gia Phòng TM&CN UBPL UBKT&NS, l nh Vi t Nam Vi t Nam VN, TANDTC, UB N tr ng B tư pháp, B tài thương m i thương m i 6. Pháp Chính Ph T ng c c B xây d ng, B UBKT&NS UBPL l nh a chính NN&PTNT, B s a i, KH& T, B tư b sung pháp, B ngo i m ts giao i u c a Pháp l nh v quy n và nghĩa v c a t ch c cá nhân nư c ngoài thuê t t i Vi t Nam 7. Pháp Chính ph B yt B tư pháp, B UBCV XH UBPL l nh KH& T hành ngh y, dư c tư nhân (s a i) 8. Pháp Chính ph B công an VKSNDTC, UBPL UBQP&AN l nh t TANDTC, B ch c qu c phòng, B i u tra tư pháp, Ban hình s TCCBCP 9. Pháp TANDTC TANDTC B qu c phòng, UBPL UBQP&AN l nh VKSNDTC, B s a i, tư pháp, Ban
 10. b sung TCCBCP m ts i u c a Pháp l nh t ch c Toà án quân s 10. Pháp VKSNDTC VKSNDTC B qu c phòng, UBPL UBQP&AN l nh TANDTC, Ban s a i, TCCBCP b sung m ts i u c a Pháp l nh t ch c Vi n ki m sát quân s 11. Pháp Chính ph B tư pháp B công an, UBPL UBQP&AN l nh x VKSNDTC, lý vi TANDTC ph m hành chính (s a i) Chương trình d b 12. Pháp Chính ph Ban tôn giáo B tư pháp, B UBCV XH UBPL, l nh v Chính ph công an, Ban H DT, tôn TCCBCP, UBQP&AN giáo UBTƯMTTQVN 13. Pháp TANDTC TANDTC VKSNDTC, B UBPL UBQP&AN l nh tư pháp, B qu c th t c phòng, B công b t gi an, B GTVT, B tàu bi n thu s n 14. Pháp Chính ph B B công an, B tư UBCV XH UBPL l nh L ,TB&XH pháp, H i phòng, LHPNVN,
 11. ch ng TƯ TNCSHCM t n n m i dâm 15. Pháp Chính ph B qu c B tư pháp, B UBQP&AN UBPL, l nh phòng công nghi p, B UBKT&NS ng tài chính viên công nghi p 16. Pháp Chính ph Ban v t giá B thương m i, UBKT&NS UBPL l nh v Chính ph Ngân hàng giá NNVN, B tài chính, B tư pháp 17. Pháp Chính Ph B thương B KH, CN UBKT&NS UBPL, l nh m i &MT, B tư UBKH,CN thương pháp, B ngo i &MT m i giao, Ngân hàng i nt NNVN, VPCP, T ng c c bưu i n, T ng c c h i quan 18. Pháp Chính ph B B KHCN&MT, UBKHCN UBPL, l nh NN&PTNT B tư pháp &MT UBKT&NS, gi ng H DT, cây UBCV XH tr ng 19. Pháp Chính ph B B KHCN&MT, UBKH,CN UBPL, l nh NN&PTNT B tư pháp, B &MT UBKT&NS, gi ng thu s n H DT, v t UBCV XH nuôi 20. Pháp Chính ph B công an B qu c phòng, UBQP&AN UBPL l nh v B tư pháp, B công ngo i giao tác c nh v 21. Pháp Chính ph B thương B ngo i giao, B UBKT&NS UBPL, l nh v m i tài chính, B UB N, ix KH& T, B tư UBQP&AN t i hu pháp, Phòng qu c, TM&CNVN ix qu c gia và
 12. các bi n pháp t v kh c ph c b tl i trong thương m i qu c t III- Ngh quy t 1. Ngh UBTVQH UBPL VKSNDTC, Ban quy t TCCBCP, B tư v vi c pháp thi hành Ngh quy t c a Qu c h iv vi c s a i, b sung m ts i u c a Hi n pháp năm 1992 2. Ngh Chính ph B tư pháp VKSNDTC, UBPL UBQP&AN quy t TANDTC, B v b i công an, B qu c thư ng phòng, B tài thi t chính h i cho ngư i b oan, sai do ngư i có thNm quy n c a cơ quan ti n
 13. hành t t ng gây ra 3. Ngh Chính ph B tư pháp B xây d ng, UBPL UBKT&NS quy t TANDTC, v giao VKSNDTC, B d ch ngo i giao, B dân s công an, B v nhà L TB&XH, có T ng c c a y ut chính nư c ngoài ư c xác l p trư c ngày 1- 7-1991
Đồng bộ tài khoản