Nghị quyết số 29/2006/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
63
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 29/2006/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 29/2006/NQ-HĐND về việc công nhận kết quả phân loại đơn vị hành chính cấp phường thuộc quận 10 do Hội đồng nhân dân Quận 10 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 29/2006/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N 10 NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 29/2006/NQ-H ND Qu n 10, ngày 06 tháng 10 năm 2006 NGHN QUY T V CÔNG NH N K T QU PHÂN LO I ƠN VN HÀNH CHÍNH C P PHƯ NG THU C QU N 10 H I NG NHÂN DÂN QU N 10 KHÓA IX - KỲ H P L N TH 9 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 159/2005/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph v phân lo i ơn v hành chính xã, phư ng, th tr n; K ho ch s 4947/KH-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v t ch c tri n khai th c hi n Ngh nh s 159/2005/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph v phân lo i ơn v hành chính xã, phư ng, th tr n thu c thành ph H Chí Minh; Xét T trình s 9390/TTr-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2006 c a y ban nhân dân qu n 10 v phân lo i ơn v hành chính c p phư ng thu c qu n 10 theo Ngh nh s 159/2005/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph ; báo cáo th m tra c a Ban Pháp ch H i ng nhân dân qu n 10 và ý ki n th o lu n c a các i bi u H i ng nhân dân qu n, QUY T GHN: i u 1. Th ng nh t v i n i dung T trình s 9390/TTr-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2006 c a y ban nhân dân qu n 10 v phân lo i ơn v hành chính c p phư ng thu c qu n 10 theo Ngh nh s 159/2005/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph v i k t qu vi c phân lo i phư ng như sau: - Phư ng x p lo i 1 (có t 221 i m tr lên): có 8 phư ng, g m phư ng 1, 2, 4, 9, 12, 13, 14, 15. - Phư ng x p lo i 2 (có t 141 n 220 i m): có 7 phư ng, g m phư ng 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11. i u 2. H i ng nhân dân qu n 10 ngh vi c tri n khai th c hi n dư i s ch trì c a y ban nhân dân qu n và có s ph i h p ch t ch gi a các phòng, ban chuyên môn liên quan như: Phòng N i v , Phòng Tài nguyên Môi trư ng, Phòng Tài chính K ho ch, Phòng Th ng kê, Công an qu n 10 và y ban nhân dân 15 phư ng thu c qu n 10, nh m góp ph n b o m s n nh c a ơn v hành chính phư ng và nâng cao hi u l c, hi u qu qu n lý Nhà nư c c a chính quy n cơ s .
  2. i u 3. H i ng nhân dân qu n 10 - khóa IX, kỳ h p l n th 9 giao trách nhi m cho y ban nhân dân qu n và các ngành ch c năng tri n khai th c hi n Ngh quy t ã ư c kỳ h p thông qua; ti p t c trình y ban nhân dân thành ph H Chí Minh xem xét ra quy t nh công nh n. Thư ng tr c H i ng nhân dân, 2 Ban H i ng nhân dân, các T i bi u và i bi u H i ng nhân dân qu n tăng cư ng ho t ng giám sát, thúc Ny th c hi n th ng l i N gh quy t c a H i ng nhân dân qu n. N gh quy t này ư c H i ng nhân dân qu n 10 khóa IX thông qua t i kỳ h p l n th 9 ngày 06 tháng 10 năm 2006./. CH TNCH Lâm ình Chi n
Đồng bộ tài khoản