Nghị quyết số 293A/2007/UBTVQH12

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
67
lượt xem
6
download

Nghị quyết số 293A/2007/UBTVQH12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 293A/2007/UBTVQH12 về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 điều 170 của Bộ luật tố tụng hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại điều 33 của Bộ luật tố tụng dân sự cho các tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 293A/2007/UBTVQH12

  1. Y BAN THƯ NG V QU C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T H I NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 293A/2007/UBTVQH12 Hà N i, ngày 27 tháng 9 năm 2007 NGHN QUY T V VI C GIAO TH M QUY N XÉT X CÁC V ÁN HÌNH S QUY NNH T I KHO N 1 I U 170 C A B LU T T T NG HÌNH S VÀ TH M QUY N GI I QUY T CÁC V VI C DÂN S QUY NNH T I I U 33 C A B LU T T T NG DÂN S CHO CÁC TÒA ÁN NHÂN DÂN HUY N, QU N, THN XÃ, THÀNH PH THU C T NH Y BAN THƯ NG V QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10; Căn c B lu t t t ng hình s s 19/2003/QH11 và B lu t t t ng dân s s 24/2004/QH11; Căn c Ngh quy t s 24/2003/QH11 c a Qu c h i v vi c thi hành B lu t t t ng hình s và Ngh quy t s 32/2004/QH11 c a Qu c h i v vi c thi hành B lu t t t ng dân s ; Căn c Ngh quy t s 509/2004/NQ-UBTVQH11 c a y ban thư ng v Qu c h i hư ng d n th c hi n Ngh quy t c a Qu c h i v vi c thi hành B lu t t t ng hình s ; Xét ngh c a Chánh án Tòa án nhân dân t i cao; QUY T NGHN: i u 1. Nh ng Tòa án nhân dân huy n, qu n, th xã sau ây ư c th c hi n thNm quy n xét x các v án hình s quy nh t i kho n 1 i u 170 c a B lu t t t ng hình s và thNm quy n gi i quy t các v vi c dân s quy nh t i i u 33 c a B lu t t t ng dân s t ngày 01 tháng 11 năm 2007: 1. Tòa án nhân dân huy n An Phú, t nh An Giang; 2. Tòa án nhân dân huy n Châu Phú, t nh An Giang; 3. Tòa án nhân dân huy n Tho i Sơn, t nh An Giang; 4. Tòa án nhân dân huy n T nh Biên, t nh An Giang; 5. Tòa án nhân dân huy n Tri Tôn, t nh An Giang;
  2. 6. Tòa án nhân dân huy n Long i n, t nh Bà R a – Vũng Tàu; 7. Tòa án nhân dân huy n L c Ng n, t nh B c Giang; 8. Tòa án nhân dân huy n Tân Yên, t nh B c Giang; 9. Tòa án nhân dân huy n Yên Th , t nh B c Giang; 10. Tòa án nhân dân huy n Ch M i, t nh B c K n; 11. Tòa án nhân dân huy n Na Rì, t nh B c K n; 12. Tòa án nhân dân huy n H ng Dân, t nh B c Liêu; 13. Tòa án nhân dân huy n Phư c Long, t nh B c Liêu; 14. Tòa án nhân dân huy n Gia Bình, t nh B c Ninh; 15. Tòa án nhân dân huy n Qu Võ, t nh B c Ninh; 16. Tòa án nhân dân huy n Tiên Du, t nh B c Ninh; 17. Tòa án nhân dân huy n Ba Tri, t nh B n Tre; 18. Tòa án nhân dân huy n Gi ng Trôm, t nh B n Tre; 19. Tòa án nhân dân huy n B n Cát, t nh Bình Dương; 20. Tòa án nhân dân huy n D u Ti ng, t nh Bình Dương; 21. Tòa án nhân dân huy n Phú Giáo, t nh Bình Dương; 22. Tòa án nhân dân huy n Tân Uyên, t nh Bình Dương; 23. Tòa án nhân dân huy n Phù Cát, t nh Bình nh; 24. Tòa án nhân dân huy n Phù M , t nh Bình nh; 25. Tòa án nhân dân huy n Tuy Phư c, t nh Bình nh; 26. Tòa án nhân dân huy n Bình Long, t nh Bình Phư c; 27. Tòa án nhân dân huy n Bù ăng, t nh Bình Phư c; 28. Tòa án nhân dân huy n L c Ninh, t nh Bình Phư c; 29. Tòa án nhân dân huy n B c Bình, t nh Bình Thu n; 30. Tòa án nhân dân huy n Hàm Thu n B c, t nh Bình Thu n;
  3. 31. Tòa án nhân dân huy n Hàm Thu n Nam, t nh Bình Thu n; 32. Tòa án nhân dân th xã La Gi, t nh Bình Thu n; 33. Tòa án nhân dân huy n Tánh Linh, t nh Bình Thu n; 34. Tòa án nhân dân huy n Cái Nư c, t nh Cà Mau; 35. Tòa án nhân dân huy n Th i Bình, t nh Cà Mau; 36. Tòa án nhân dân huy n B o L c, t nh Cao B ng; 37. Tòa án nhân dân huy n Hà Qu ng, t nh Cao B ng; 38. Tòa án nhân dân huy n Ph c Hòa, t nh Cao B ng; 39. Tòa án nhân dân huy n Trà Lĩnh, t nh Cao B ng; 40. Tòa án nhân dân huy n Trùng Khánh, t nh Cao B ng; 41. Tòa án nhân dân qu n Cái Răng, thành ph C n Thơ; 42. Tòa án nhân dân qu n Ô Môn, thành ph C n Thơ; 43. Tòa án nhân dân huy n Th t N t, thành ph C n Thơ; 44. Tòa án nhân dân qu n CNm L , thành ph à N ng; 45. Tòa án nhân dân huy n Liên Chi u, thành ph à N ng; 46. Tòa án nhân dân qu n Ngũ Hành Sơn, thành ph à N ng; 47. Tòa án nhân dân qu n Sơn Trà, thành ph à N ng; 48. Tòa án nhân dân huy n Ea H’leo, t nh k L k; 49. Tòa án nhân dân huy n Krông Ana, t nh k L k; 50. Tòa án nhân dân huy n Krông Buk, t nh k L k; 51. Tòa án nhân dân huy n k Mil, t nh k Nông; 52. Tòa án nhân dân th xã Gia Nghĩa, t nh k Nông; 53. Tòa án nhân dân huy n i n Biên ông, t nh i n Biên; 54. Tòa án nhân dân huy n Mư ng Chà, t nh i n Biên; 55. Tòa án nhân dân huy n Nhơn Tr ch, t nh ng Nai;
  4. 56. Tòa án nhân dân huy n Tân Phú, t nh ng Nai; 57. Tòa án nhân dân huy n Tr ng Bom, t nh ng Nai; 58. Tòa án nhân dân huy n Xuân L c, t nh ng Nai; 59. Tòa án nhân dân huy n H ng Ng , t nh ng Tháp; 60. Tòa án nhân dân huy n Lai Vung, t nh ng Tháp; 61. Tòa án nhân dân huy n Tam Nông, t nh ng Tháp; 62. Tòa án nhân dân th xã Ayun Pa, t nh Gia Lai; 63. Tòa án nhân dân huy n Chư Păh, t nh Gia Lai; 64. Tòa án nhân dân huy n Chư Sê, t nh Gia Lai; 65. Tòa án nhân dân huy n k oa, t nh Gia Lai; 66. Tòa án nhân dân huy n ng Văn, t nh Hà Giang; 67. Tòa án nhân dân huy n Hoàng Su Phì, t nh Hà Giang; 68. Tòa án nhân dân huy n Quang Bình, t nh Hà Giang; 69. Tòa án nhân dân huy n Yên Minh, t nh Hà Giang; 70. Tòa án nhân dân huy n Bình L c, t nh Hà Nam; 71. Tòa án nhân dân huy n Duy Tiên, t nh Hà Nam; 72. Tòa án nhân dân huy n Kim B ng, t nh Hà Nam; 73. Tòa án nhân dân huy n M c, t nh Hà Tây; 74. Tòa án nhân dân huy n Phúc Th , t nh Hà Tây; 75. Tòa án nhân dân huy n Qu c Oai, t nh Hà Tây; 76. Tòa án nhân dân huy n Th ch Th t, t nh Hà Tây; 77. Tòa án nhân dân huy n Thanh Oai, t nh Hà Tây; 78. Tòa án nhân dân huy n Can L c, t nh Hà Tĩnh; 79. Tòa án nhân dân huy n CNm Xuyên, t nh Hà Tĩnh; 80. Tòa án nhân dân huy n Hương Khê, t nh Hà Tĩnh;
  5. 81. Tòa án nhân dân huy n Hương Sơn, t nh Hà Tĩnh; 82. Tòa án nhân dân huy n Kỳ Anh, t nh Hà Tĩnh; 83. Tòa án nhân dân huy n Th ch Hà, t nh Hà Tĩnh; 84. Tòa án nhân dân huy n Vũ Quang, t nh Hà Tĩnh; 85. Tòa án nhân dân huy n Bình Giang, t nh H i Dương; 86. Tòa án nhân dân huy n Kim Thành, t nh H i Dương; 87. Tòa án nhân dân huy n Ninh Giang, t nh H i Dương; 88. Tòa án nhân dân huy n Thanh Hà, t nh H i Dương; 89. Tòa án nhân dân huy n Thanh Mi n, t nh H i Dương; 90. Tòa án nhân dân th xã Sơn, thành ph H i Phòng; 91. Tòa án nhân dân huy n Ki n Th y, thành ph H i Phòng; 92. Tòa án nhân dân huy n Tiên Lãng, thành ph H i Phòng; 93. Tòa án nhân dân huy n Vĩnh B o, thành ph H i Phòng; 94. Tòa án nhân dân th xã V Thanh, t nh H u Giang; 95. Tòa án nhân dân huy n Cao Phong, t nh Hòa Bình; 96. Tòa án nhân dân huy n L c Th y, t nh Hòa Bình; 97. Tòa án nhân dân huy n Lương Sơn, t nh Hòa Bình; 98. Tòa án nhân dân qu n 2, thành ph H Chí Minh; 99. Tòa án nhân dân qu n 4, thành ph H Chí Minh; 100. Tòa án nhân dân qu n 7, thành ph H Chí Minh; 101. Tòa án nhân dân qu n 12, thành ph H Chí Minh; 102. Tòa án nhân dân huy n Bình Chánh, thành ph H Chí Minh; 103. Tòa án nhân dân huy n C Chi, thành ph H Chí Minh; 104. Tòa án nhân dân huy n Nhà Bè, thành ph H Chí Minh; 105. Tòa án nhân dân huy n Ân Thi, t nh Hưng Yên;
  6. 106. Tòa án nhân dân huy n M H o, t nh Hưng Yên; 107. Tòa án nhân dân huy n Phù C , t nh Hưng Yên; 108. Tòa án nhân dân huy n Văn Giang, t nh Hưng Yên; 109. Tòa án nhân dân huy n Khánh Sơn, t nh Khánh Hòa; 110. Tòa án nhân dân huy n Khánh Vĩnh, t nh Khánh Hòa; 111. Tòa án nhân dân huy n Châu Thành, t nh Kiên Giang; 112. Tòa án nhân dân th xã Hà Tiên, t nh Kiên Giang; 113. Tòa án nhân dân huy n Hòn t, t nh Kiên Giang; 114. Tòa án nhân dân huy n Kiên Lương, t nh Kiên Giang; 115. Tòa án nhân dân huy n k Tô, t nh Kon Tum; 116. Tòa án nhân dân huy n Phong Th , t nh Lai Châu; 117. Tòa án nhân dân huy n B o Yên, t nh Lào Cai; 118. Tòa án nhân dân huy n Bát Xát, t nh Lào Cai; 119. Tòa án nhân dân huy n B c Hà, t nh Lào Cai; 120. Tòa án nhân dân huy n Mư ng Khương, t nh Lào Cai; 121. Tòa án nhân dân huy n Sa Pa, t nh Lào Cai; 122. Tòa án nhân dân huy n Si Ma Cai, t nh Lào Cai; 123. Tòa án nhân dân huy n Văn Bàn, t nh Lào Cai; 124. Tòa án nhân dân huy n ình L p, t nh L ng Sơn; 125. Tòa án nhân dân huy n H u Lũng, t nh L ng Sơn; 126. Tòa án nhân dân huy n L c Bình, t nh L ng Sơn; 127. Tòa án nhân dân huy n Văn Lãng, t nh L ng Sơn; 128. Tòa án nhân dân huy n B o Lâm, t nh Lâm ng; 129. Tòa án nhân dân th xã B o L c, t nh Lâm ng; 130. Tòa án nhân dân huy n Huoai, t nh Lâm ng;
  7. 131. Tòa án nhân dân huy n ơn Dương, t nh Lâm ng; 132. Tòa án nhân dân huy n c Hu , t nh Long An; 133. Tòa án nhân dân huy n M c Hóa, t nh Long An; 134. Tòa án nhân dân huy n Vĩnh Hưng, t nh Long An; 135. Tòa án nhân dân huy n Giao Th y, t nh Nam nh; 136. Tòa án nhân dân huy n M L c, t nh Nam nh; 137. Tòa án nhân dân huy n Nghĩa Hưng, t nh Nam nh; 138. Tòa án nhân dân huy n Tr c Ninh, t nh Nam nh; 139. Tòa án nhân dân huy n V B n, t nh Nam nh; 140. Tòa án nhân dân huy n Anh Sơn, t nh Ngh An; 141. Tòa án nhân dân huy n Con Cuông, t nh Ngh An; 142. Tòa án nhân dân huy n Kỳ Sơn, t nh Ngh An; 143. Tòa án nhân dân huy n Nam àn, t nh Ngh An; 144. Tòa án nhân dân huy n Quỳ Châu, t nh Ngh An; 145. Tòa án nhân dân huy n Quỳ H p, t nh Ngh An; 146. Tòa án nhân dân huy n Tân Kỳ, t nh Ngh An; 147. Tòa án nhân dân huy n Tương Dương, t nh Ngh An; 148. Tòa án nhân dân huy n Yên Thành, t nh Ngh An; 149. Tòa án nhân dân huy n Gia Vi n, t nh Ninh Bình; 150. Tòa án nhân dân huy n Kim Sơn, t nh Ninh Bình; 151. Tòa án nhân dân huy n Nho Quan, t nh Ninh Bình; 152. Tòa án nhân dân huy n Ninh Phư c, t nh Ninh Thu n; 153. Tòa án nhân dân huy n Ninh Sơn, t nh Ninh Thu n; 154. Tòa án nhân dân huy n oan Hùng, t nh Phú Th ; 155. Tòa án nhân dân huy n Thanh Sơn, t nh Phú Th ;
  8. 156. Tòa án nhân dân huy n Yên L p, t nh Phú Th ; 157. Tòa án nhân dân huy n ng Xuân, t nh Phú Yên; 158. Tòa án nhân dân huy n Phú Hòa, t nh Phú Yên; 159. Tòa án nhân dân huy n Sông C u, t nh Phú Yên; 160. Tòa án nhân dân huy n Sông Hinh, t nh Phú Yên; 161. Tòa án nhân dân huy n Tuy An, t nh Phú Yên; 162. Tòa án nhân dân huy n B Tr ch, t nh Qu ng Bình; 163. Tòa án nhân dân huy n L Th y, t nh Qu ng Bình; 164. Tòa án nhân dân huy n i L c, t nh Qu ng Nam; 165. Tòa án nhân dân huy n Hi p c, t nh Qu ng Nam; 166. Tòa án nhân dân huy n Phú Ninh, t nh Qu ng Nam; 167. Tòa án nhân dân huy n Tiên Phư c, t nh Qu ng Nam; 168. Tòa án nhân dân huy n M c, t nh Qu ng Ngãi; 169. Tòa án nhân dân huy n Tư Nghĩa, t nh Qu ng Ngãi; 170. Tòa án nhân dân huy n Ba Ch , t nh Qu ng Ninh; 171. Tòa án nhân dân huy n Bình Liêu, t nh Qu ng Ninh; 172. Tòa án nhân dân huy n Cô Tô, t nh Qu ng Ninh; 173. Tòa án nhân dân huy n m Hà, t nh Qu ng Ninh; 174. Tòa án nhân dân huy n H i Hà, t nh Qu ng Ninh; 175. Tòa án nhân dân huy n Hoành B , t nh Qu ng Ninh; 176. Tòa án nhân dân huy n Tiên Yên, t nh Qu ng Ninh; 177. Tòa án nhân dân huy n Vân n, t nh Qu ng Ninh; 178. Tòa án nhân dân huy n Gio Linh, t nh Qu ng Tr ; 179. Tòa án nhân dân huy n H i Lăng, t nh Qu ng Tr ; 180. Tòa án nhân dân th xã Qu ng Tr , t nh Qu ng Tr ;
  9. 181. Tòa án nhân dân huy n Phù Yên, t nh Sơn La; 182. Tòa án nhân dân huy n Yên Châu, t nh Sơn La; 183. Tòa án nhân dân huy n B n C u, t nh Tây Ninh; 184. Tòa án nhân dân huy n Dương Minh Châu, t nh Tây Ninh; 185. Tòa án nhân dân huy n Tân Biên, t nh Tây Ninh; 186. Tòa án nhân dân huy n Tr ng Bàng, t nh Tây Ninh; 187. Tòa án nhân dân huy n Hưng Hà, t nh Thái Bình; 188. Tòa án nhân dân huy n Thái Th y, t nh Thái Bình; 189. Tòa án nhân dân huy n Vũ Thư, t nh Thái Bình; 190. Tòa án nhân dân huy n i T , t nh Thái Nguyên; 191. Tòa án nhân dân huy n nh Hóa, t nh Thái Nguyên; 192. Tòa án nhân dân huy n Phú Bình, t nh Thái Nguyên; 193. Tòa án nhân dân huy n CNm Th y, t nh Thanh Hóa; 194. Tòa án nhân dân huy n H u L c, t nh Thanh Hóa; 195. Tòa án nhân dân huy n Nga Sơn, t nh Thanh Hóa; 196. Tòa án nhân dân huy n Ng c L c, t nh Thanh Hóa; 197. Tòa án nhân dân huy n Như Xuân, t nh Thanh Hóa; 198. Tòa án nhân dân th xã S m Sơn, t nh Thanh Hóa; 199. Tòa án nhân dân huy n Thi u Hóa, t nh Thanh Hóa; 200. Tòa án nhân dân huy n Tri u Sơn, t nh Thanh Hóa; 201. Tòa án nhân dân huy n Vĩnh L c, t nh Thanh Hóa; 202. Tòa án nhân dân huy n Yên nh, t nh Thanh Hóa; 203. Tòa án nhân dân huy n A Lư i, t nh Th a Thiên Hu ; 204. Tòa án nhân dân huy n Hương Trà, t nh Th a Thiên Hu ; 205. Tòa án nhân dân huy n Phong i n, t nh Th a Thiên Hu ;
  10. 206. Tòa án nhân dân huy n Phú L c, t nh Th a Thiên Hu ; 207. Tòa án nhân dân huy n Ch G o, t nh Ti n Giang; 208. Tòa án nhân dân huy n Tân Phư c, t nh Ti n Giang; 209. Tòa án nhân dân huy n Châu Thành, t nh Trà Vinh; 210. Tòa án nhân dân huy n Ti u C n, t nh Trà Vinh; 211. Tòa án nhân dân huy n Yên Sơn, t nh Tuyên Quang; 212. Tòa án nhân dân huy n Bình Minh, t nh Vĩnh Long; 213. Tòa án nhân dân huy n Mang Thít, t nh Vĩnh Long; 214. Tòa án nhân dân huy n Tam Bình, t nh Vĩnh Long; 215. Tòa án nhân dân huy n L p Th ch, t nh Vĩnh Phúc; 216. Tòa án nhân dân huy n Vĩnh Tư ng, t nh Vĩnh Phúc; 217. Tòa án nhân dân huy n L c Yên, t nh Yên Bái; 218. Tòa án nhân dân huy n Văn Ch n, t nh Yên Bái; 219. Tòa án nhân dân huy n Văn Yên, t nh Yên Bái; i u 2. 1. Các Tòa án nhân dân huy n, qu n, th xã có tên t i i u 1 có trách nhi m thi hành Ngh quy t này. 2. Chính ph , Tòa án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m hư ng d n thi hành Ngh quy t này./. TM. Y BAN THƯ NG V QU C H I CH TNCH Nguy n Phú Tr ng
Đồng bộ tài khoản