Nghị Quyết số 297-NQ/QHK6

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
37
lượt xem
2
download

Nghị Quyết số 297-NQ/QHK6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị Quyết số 297-NQ/QHK6 về việc phê chuẩn việc thành lập Ủy ban xây dựng cơ bản Nhà nước do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị Quyết số 297-NQ/QHK6

  1. U BAN THƯ NG V C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QU C H I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 297-NQ/QHK6 Hà N i, ngày 24 tháng 08 năm 1978 NGHN QUY T PHÊ CHU N VI C THÀNH L P Y BAN XÂY D NG CƠ B N NHÀ NƯ C Y BAN THƯ NG V QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 53 c a Hi n pháp năm 1959 và i u 3 c a Lu t t ch c H i ng Chính ph ; Theo ngh c a H i ng Chính ph , QUY T NGHN: Phê chuNn vi c thành l p y ban xây d ng cơ b n Nhà nư c, cơ quan ngang B c a H i ng Chính ph , có nhi m v qu n lý t ng h p v xây d ng cơ b n c a Nhà nư c. Y BAN THƯ NG V QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM CH TNCH Trư ng Chinh
Đồng bộ tài khoản