Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
234
lượt xem
41
download

Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 30/2008/NQ-CP Hà N i, ngày 11 tháng 12 năm 2008 NGHN QUY T V NH NG GI I PHÁP C P BÁCH NH M NGĂN CH N SUY GI M KINH T , DUY TRÌ TĂNG TRƯ NG KINH T , B O M AN SINH XÃ H I Trong ngày 01 và 02 tháng 12 năm 2008, Chính ph h p phiên thư ng kỳ ánh giá tình hình kinh t - xã h i tháng 11, 11 tháng năm 2008 và di n bi n m i c a tình hình kinh t th gi i nh hư ng n kinh t , xã h i trong nư c. Th i gian qua, v i vi c th c hi n có k t qu 8 nhóm gi i pháp, l m phát ã ư c ki m ch , kinh t vĩ mô cơ b n ư c gi n nh, an sinh xã h i ư c b o m, t c tăng trư ng kinh t năm 2008 kho ng 6,7%. t ư c k t qu trên là do có ch trương úng n c a ng, s i u hành quy t li t c a Chính ph , s n l c c a c h th ng chính tr và toàn dân. T tháng 10 năm 2008 n nay, tình hình kinh t th gi i di n bi n nhanh, ph c t p và khó lư ng, kh ng ho ng tài chính và suy thoái kinh t toàn c u ã tác ng tr c ti p n kinh t nư c ta, làm cho s n xu t, kinh doanh và xu t khNu gi m sút, nh hư ng tr c ti p n vi c làm và i s ng nhân dân. Trư c tình hình ó, Chính ph xác nh ph i t p trung i u hành th c hi n m c tiêu t ng quát và các gi i pháp c a k ho ch năm 2009 mà Qu c h i khóa XII kỳ h p th tư ã thông qua, trong ó nhi m v tr ng tâm, c p bách là ph i t p trung m i n l c ch ng ngăn ch n suy gi m kinh t , thúc Ny s n xu t, kinh doanh, Ny m nh xu t khNu, kích c u u tư và tiêu dùng, b o m an sinh xã h i, ph n u tăng trư ng kinh t năm 2009 m c kho ng 6,5%. t ư c m c tiêu trên, các B , ngành, a phương c n t ch c tri n khai th c hi n ngay các gi i pháp c p bách sau ây: I. THÚC Y S N XU T, KINH DOANH VÀ XU T KH U 1. Trong năm 2009 ph i t p trung hoàn thành và tri n khai th c hi n các chương trình, án ã ư c giao t i Ngh quy t s 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 c a Chính ph ban hành Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th 7 Ban Ch p hành Trung ương ng khóa X v nông nghi p, nông dân, nông thôn. 2. Th c hi n các gi i pháp tháo g khó khăn và h tr s n xu t nông, lâm, th y s n, trư c h t là vi c tiêu th nông s n c a m t s ngành hàng có lư ng hàng hóa l n và s n xu t t p trung như: lúa, g o, th y s n và m t s nông s n khác nh m duy trì phát tri n s n xu t, gi i quy t vi c làm, tăng thu nh p cho nông dân. KhNn trương khôi ph c cơ s h t ng kinh t , xã h i, h tr và t o i u ki n n nh i s ng nhân dân vùng b nh hư ng c a bão lũ. 3. Giao B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: a) Ch trì, ph i h p v i B Tài chính và các cơ quan có liên quan trình Th tư ng Chính ph m c h tr ti n gi ng lúa, hoa màu, gia súc, gia c m, th y s n cho nông dân khôi ph c s n xu t nông, ngư nghi p các vùng b thi t h i do thiên tai, d ch b nh, nhanh chóng khôi ph c s n xu t. ng th i, chuNn b t t v gi ng, v t tư, phân bón, th y l i, v n … cho v ông Xuân 2008 – 2009. Ch ng th c hi n ng b các bi n pháp phòng, ch ng d ch b nh cây tr ng, v t nuôi, phòng, ch ng rét cho gia súc khi mùa ông t i.
  2. b) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành và các a phương xây d ng cơ ch , chính sách và gi i pháp c th huy ng các ngu n v n, Ny m nh gi i ngân s d ng có hi u qu ngu n v n t ngân sách nhà nư c cho tu b h th ng ê i u, c i t o, nâng c p h th ng tư i tiêu, cơ s h t ng vùng nuôi tr ng th y s n, vùng neo u tàu thuy n tránh bão, h tr kiên c hóa kênh mương, tr ng r ng và khuy n nông, khuy n lâm, khuy n ngư. 4. Ny m nh s n xu t hàng tiêu dùng n i a, nh t là th c phNm, u ng, hàng d t may, thu c ch a b nh; ưu tiên h tr ngành hàng s n xu t có l i th thay th hàng nh p khNu, s d ng ngu n nguyên li u trong nư c, s d ng nhi u lao ng … như: các doanh nghi p s n xu t hàng tiêu dùng, s n xu t v t li u xây d ng, cơ khí, ch t o, óng tàu, phân bón … H tr vi c tiêu th m t s s n phNm công nghi p ang t n ng như: phôi thép, thép xây d ng, xi măng, phân bón, gi y, hóa ch t theo nguyên t c cơ c u l i th i h n vay, mi n, gi m lãi su t các kho n vay có lãi su t cao. B Công Thương nghiên c u xu t chính sách h tr khuy n khích các t ch c, cá nhân trong nư c s n xu t, ch t o s n phNm ngành công nghi p i u ki n thay th hàng nh p khNu, trình Th tư ng Chính ph trong tháng 12 năm 2008. 5. B Công Thương, B Giao thông v n t i t p trung ngu n l c, ch o quy t li t, hoàn thành úng ti n các công trình, d án ang d dang, c bi t là các d án l n, d án tr ng i m ã quá th i h n hoàn thành thi công, nh t là các d án thu c các lĩnh v c: năng lư ng, ư ng cao t c, sân bay, c ng bi n, ư ng giao thông nông thôn. 6. B Xây d ng ch o các ch d án t p trung ngu n l c hoàn thành úng ti n các d án xi măng, v t li u xây d ng; ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B K ho ch và u tư xu t v i Th tư ng Chính ph phương án s d ng xi măng, th c hi n ch trương kích c u u tư, tiêu dùng. 7. B Khoa h c và Công ngh ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan xây d ng các chương trình v i m i công ngh qu c gia, ng d ng và phát tri n công ngh cao trong các ngành, lĩnh v c s n xu t, kinh doanh nh m nâng cao ch t lư ng hàng hóa và kh năng c nh tranh. 8. B Công Thương, B Ngo i giao ph i xác nh vi c xúc ti n thúc Ny xu t khNu hàng hóa là m t trong nh ng nhi m v tr ng tâm c a năm 2009 góp ph n th c hi n ch trương c a Chính ph ; tăng cư ng ho t ng xúc ti n thương m i, m r ng th trư ng xu t khNu sang các khu v c ít b tác ng c a kh ng ho ng tài chính, suy thoái kinh t theo hư ng xúc ti n theo t ng ngành hàng, t ng h p ng xu t khNu l n. Tăng cư ng ti p xúc c p cao m r ng th trư ng, quan h buôn bán, v n ng theo các kênh chính th c và không chính th c t o ch ng trong vi c ng phó v i chính sách b o h m u d ch, d b các rào c n thu và phi thu tăng xu t khNu. Các B , a phương ch ng th c hi n các bi n pháp phù h p Ny m nh xúc ti n thương m i, khuy n khích tiêu dùng hàng n i a; b sung, h tr ngu n kinh phí cho công tác xúc ti n xu t khNu và khai thác th trư ng n i a. 9. T n d ng l i th t các Hi p nh khu v c m u d ch t do (FTA) Ny m nh xu t khNu, gi m nh p siêu các th trư ng có m c nh p siêu cao; thúc Ny s m vi c ký k t Hi p nh i tác kinh t Vi t Nam – Nh t B n, các Hi p nh khu v c m u d ch t do ASEAN v i Úc, New Zealand, n . ng th i, xúc ti n chuNn b àm phán FTA v i m t s i tác kinh t quan tr ng khác. 10. B Công Thương ch o T p oàn D u khí Vi t Nam, T p oàn Công nghi p Than và Khoáng s n Vi t Nam i u ch nh linh ho t ho t ng kinh doanh; ki m soát ch t ch ho t ng giao d ch; u th u b o m xu t khNu d u thô, than á và các khoáng s n khác có giá xu t khNu hi u qu nh t; ph i h p v i các B , a phương i u hành linh ho t ho t ng buôn bán biên m u theo hư ng khuy n khích xu t khNu, ki m soát nh p khNu; cân i ngu n nguyên li u nh p khNu và có chính sách khuy n khích gia công tăng kim ng ch xu t khNu các ngành ngh s d ng nhi u lao ng và v t tư trong nư c; h tr doanh nghi p xu t khNu theo phương th c giao hàng t i kho ngo i quan. B Công Thương và Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tăng cư ng ch o ch ng buôn l u qua biên gi i. 11. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì nghiên c u, xu t chính sách h tr u tư công ngh sau thu ho ch i v i các s n phNm nông, lâm, th y, h i s n, nh t là h th ng phơi s y cho v Hè
  3. Thu hàng năm, h th ng kho ch a lúa hàng hóa khu v c ng b ng sông C u Long và công ngh ch bi n … giúp nông dân gi m th t thoát, tiêu th hi u qu nông s n hàng hóa. H tr xây d ng các trung tâm ti p th nông dân các t nh có s n xu t hàng hóa nông s n l n và t p trung, bao g m c các cơ s cung ng d ch v s n xu t nông nghi p, các trung tâm ki m d ch ch t lư ng hàng th y s n xu t khNu các khu v c s n xu t t p trung. 12. B Công Thương trình Th tư ng Chính ph phê duy t án Ny m nh xu t khNu, ki m ch nh p siêu giai o n 2009 – 2010 trong tháng 01 năm 2009, trong ó chú tr ng các gi i pháp nâng cao năng l c c nh tranh c a xu t khNu (v môi trư ng kinh doanh, v s c c nh tranh c a doanh nghi p và s c c nh tranh c a các nhóm hàng hóa); ti p t c th c thi chính sách thay th nh p khNu v i vi c thúc Ny các ngành công nghi p ph tr , các ngành công nghi p ch t o và công nghi p hóa d u t n d ng ngu n l c, công ngh , v t tư, thi t b máy móc s n xu t trong nư c tiêu chuNn, gi m nh p siêu. 13. B trư ng B Công Thương và B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn rà soát c th t ng lĩnh v c, t ng ngành hàng, báo cáo và xu t v i Th tư ng Chính ph trong tháng 12 năm 2008 các gi i pháp c th c n th c hi n tháo g khó khăn, h tr phát tri n s n xu t, kinh doanh i v i t ng ngành hàng, m t hàng có s c s n xu t l n. 14. B Văn hóa, Th thao và Du l ch ch trì, ph i h p v i các cơ quan và a phương liên quan rà soát, tháo g vư ng m c Ny nhanh vi c th c hi n các d án du l ch qu c gia tr ng i m; trình Th tư ng Chính ph trong tháng 12 năm 2008 Quy ch h tr Chương trình xúc ti n du l ch qu c gia và ngu n kinh phí h tr xúc ti n du l ch k ho ch năm 2009; nâng cao hi u qu và Ny m nh xúc ti n, qu ng bá du l ch trên các kênh truy n hình qu c t , ng th i k t h p ch t ch v i xúc ti n thương m i, xúc ti n u tư m r ng a bàn, n i dung qu ng bá du l ch. 15. B Giao thông v n t i có k ho ch nâng c p các sân bay t i các a phương có các i m du l ch qu c gia, ng th i có bi n pháp tăng chuy n bay hút khách t các th trư ng có ti m năng chi tiêu du l ch cao; B Ngo i giao ch trì, ph i h p v i B Công an trình Chính ph xem xét mi n th th c nh p c nh cho khách du l ch i v i các th trư ng ti m năng. Ngành du l ch ph i chú tr ng hơn n a nâng cao ch t lư ng các d ch v du l ch theo tiêu chuNn qu c t , ng th i ph i có các chương trình, s n phNm mang m b n s c Vi t Nam tăng t l khách du l ch quay tr l i Vi t Nam. II. TH C HI N CÁC BI N PHÁP KÍCH C U U TƯ VÀ TIÊU DÙNG 1. V kích c u u tư: i ôi v i vi c ti p t c tháo g khó khăn, t o i u ki n và khuy n khích các thành ph n kinh t tham gia tr c ti p u tư phát tri n s n xu t, kinh doanh, c n t p trung tri n khai th c hi n các gi i pháp c p bách sau ây: a) B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Xây d ng và các cơ quan liên quan rà soát l i toàn b các văn b n pháp lu t hi n hành v u tư, xây d ng s a i ngay nh ng b t c p làm nh hư ng n ti n th c hi n các d án u tư; khNn trương xây d ng d Lu t s a i, b sung các Lu t v u tư, xây d ng trình Qu c h i t i kỳ h p th 5, Qu c h i khóa XII thông qua. b) i v i các d án, công trình s d ng ngu n v n ngân sách nhà nư c: cho phép ti p t c gi i ngân s v n còn l i c a năm 2008 n h t tháng 6 năm 2009. i v i các d án, công trình quan tr ng, c p bách nhưng chưa b trí ư c ngu n v n, trong ó có d án tái nh cư các khu kinh t , các B , ngành và a phương ch o các ch u tư khNn trương hoàn thành các th t c u tư và ch ng làm vi c v i B K ho ch và u tư, B Tài chính x lý ngu n v n, k c vi c t m ng t ngân sách nhà nư c th c hi n. c) T m hoãn thu h i các kho n v n ngân sách nhà nư c ã ng trư c k ho ch năm 2009, tr các kho n ã ư c t m ng năm 2009 hoàn thành trong năm 2008. Giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính và các cơ quan có liên quan trình Th tư ng Chính ph trong tháng 12 năm 2008 danh m c các d án và m c v n ư c hoãn thu h i.
  4. d) i v i các d án, công trình s d ng ngu n trái phi u Chính ph , cho phép i u ch nh t ng m c u tư i v i các d án ã có trong danh m c ư c y ban Thư ng v Qu c h i và Th tư ng Chính ph giao; trên cơ s ó th c hi n vi c i u hòa v n gi a các d án, công trình và ư c thanh toán theo ti n . ng th i, cho phép ti p t c gi i ngân s v n trái phi u Chính ph còn l i c a năm 2008 trong năm 2009. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính và các cơ quan liên quan hoàn thành phương án phân b k ho ch v n trái phi u Chính ph năm 2009 trư c ngày 31 tháng 12 năm 2008, trong ó ưu tiên cho các d án trong Danh m c c a Quy t nh s 171/Q -TTg ngày 24 tháng 7 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph ; b sung các d án c p bách khác trong các lĩnh v c: giao thông, th y l i, y t , giáo d c tri n khai th c hi n. T m ng t ngu n trái phi u Chính ph kho ng 1.500 t ng u tư xây d ng, c i t o, nâng c p h th ng th y l i, tu b h th ng ê i u; nâng cao năng l c tư i tiêu và phòng, ch ng l t bão vùng ng b ng sông H ng. Giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Tài chính trình Th tư ng Chính ph trong tháng 12 năm 2008 danh m c và m c v n t m ng cho t ng d án c th . ) B K ho ch và u tư ch trì ban hành bi n pháp c th nh m ti p t c thu hút và Ny nhanh ti n gi i ngân các ngu n v n FDI và ODA, nh t là các d án xây d ng cơ s h t ng, các d án u tư s n xu t s n phNm công ngh cao, có giá tr xu t khNu l n, nh ng d án gi i quy t nhi u vi c làm; ph n u năm 2009 th c hi n vi c gi i ngân các ngu n v n trên không th p hơn m c th c hi n năm 2008. e) Giao B K ho ch và u tư th a y quy n Th tư ng Chính ph báo cáo y ban Thư ng v Qu c h i trong tháng 12 năm 2008 cho phép c p quy t nh u tư ư c ch nh th u các d án có m c v n t i a không quá 05 t ng/d án t i các a bàn mi n núi, vùng sâu, vùng xa, ng th i ch u trách nhi m v các quy t nh c a mình theo quy nh c a pháp lu t. g) Doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t tham gia u tư các d án, công trình có quy mô l n ư c t o i u ki n thu n l i t i a v t ai, ti p c n ngu n v n, gi i phóng m t b ng, lãi su t, … Các t p oàn kinh t , doanh nghi p nhà nư c ch ng tham gia các d án, công trình u tư h t ng quan tr ng như: c ng bi n, i n, ư ng cao t c, th y l i, trư ng h c, cơ s y t … góp ph n Ny nhanh ti n và k ho ch th c hi n xây d ng cơ s h t ng kinh t và xã h i c a t nư c. h) Trong tháng 12 năm 2008, B Xây d ng trình Chính ph án xây d ng Qu nhà xã h i giai o n 2009 – 2015, B K ho ch và u tư trình Chính ph ban hành cơ ch phù h p b o m khuy n khích u tư xây d ng nhà công nhân t i các khu công nghi p. 2. V kích c u tiêu dùng: a) Ti p t c i u hành giá theo cơ ch th trư ng i v i các m t hàng: i n, than, nư c s ch cư c v n chuy n xe buýt, …. Trong tháng 01 năm 2009, B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Công Thương và cơ quan liên quan báo cáo Th tư ng Chính ph l trình th c hi n c th . b) B Công Thương ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan trình Th tư ng Chính ph án phát tri n h th ng phân ph i các m t hàng thi t y u, trong ó t p trung vào các m t hàng: lương th c, xăng d u, phân bón, s t thép, xi măng và thu c ch a b nh, ho t ng s n xu t kinh doanh c a các m t hàng này b o m ư c s qu n lý c a Nhà nư c, ch ng gian l n thương m i, u cơ, tăng giá, gây m t n nh th trư ng, b o v quy n l i ngư i tiêu dùng. c) Các B : Công Thương, Tài chính, Y t , Khoa h c và Công ngh tăng cư ng các bi n pháp qu n lý th trư ng, giá c , ch t lư ng hàng hóa và v sinh an toàn th c phNm; x lý nghiêm các hành vi vi ph m theo quy nh c a pháp lu t hi n hành, nh t là kinh doanh trái phép, tr n l u thu , liên k t c quy n nh m thao túng th trư ng và giá c . d) Khuy n khích các doanh nghi p t ch c các t h giá bán hàng kích thích tiêu dùng, trư c m t là trong d p T t Nguyên án 2009.
  5. III. CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH, TI N T 1. V chính sách tài chính: a) Gi m 30% s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p c a quý IV năm 2008 và s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p c a năm 2009 i v i thu nh p t ho t ng s n xu t, kinh doanh c a các doanh nghi p nh và v a. b) Giãn th i h n n p th thu nh p doanh nghi p trong th i gian 9 tháng i v i s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p năm 2009 c a các doanh nghi p nh và v a nói trên (70% s thu còn l i sau khi gi m) và c a các doanh nghi p có ho t ng s n xu t, gia công, ch bi n nông, lâm, th y s n, d t may, da giày, linh ki n i n t . c) T m hoàn 90% s thu giá tr gia tăng u vào i v i hàng hóa th c xu t khNu trong trư ng h p doanh nghi p chưa có ch ng t thanh toán qua ngân hàng và hoàn ti p 10% khi có ch ng t thanh toán. B Tài chính hư ng d n th t c hoàn thu b o m ch t ch , úng i tư ng. d) i u ch nh thu su t thu xu t khNu i v i m t s lo i tài nguyên, khoáng s n và trình Chính ph s a i thu su t thu tài nguyên theo hư ng h n ch xu t khNu, b o m ngu n nguyên li u cho s n xu t trong nư c. ) i u ch nh gi m thu su t thu nh p khNu i v i m t s nhóm hàng là nguyên li u u vào c a s n xu t, trong nư c chưa s n xu t ư c ho c có s n xu t nhưng không áp ng nhu c u t o i u ki n cho các doanh nghi p gi m chi phí, nâng cao s c c nh tranh. i u ch nh tăng thu trong khuôn kh cam k t WTO, t o i u ki n cho phát tri n s n xu t trong nư c, ki m ch nh p siêu. e) Giãn th i gian ân h n n p thu i v i m t s ngành hàng phù h p v i chu kỳ s n xu t và tiêu th s n phNm ( óng tàu, s n xu t cơ khí …). Th c hi n t t chính sách v ân h n th i h n n p thu nh p khNu (275 ngày) i v i v t tư, nguyên li u nh p khNu s n xu t hàng xu t khNu. g) C i cách th t c xu t nh p khNu, rút ng n th i gian thông quan hàng hóa, ơn gi n hóa th t c hoàn thu , quy t toán thu i v i nguyên li u nh p khNu s n xu t, gia công hàng xu t khNu. h) Quy nh rõ và phù h p t l ph li u, ph phNm thu ư c trong quá trình nh p khNu nguyên li u s n xu t hàng xu t khNu không ph i ch u thu nh p khNu. i) Trong tháng 12 năm 2008, B trư ng B Tài chính th a y quy n Th tư ng Chính ph trình y ban Thư ng v Qu c h i v vi c tri n khai th c hi n Lu t Thu thu nh p cá nhân theo hư ng h tr khó khăn cho m t s i tư ng n p thu . Giao B Tài chính hư ng d n tri n khai th c hi n các n i dung trên. 2. V chính sách ti n t : a) Có các bi n pháp c th t o i u ki n tăng cư ng kh năng ti p c n ngu n v n tín d ng cho các doanh nghi p, nh t là các doanh nghi p nh và v a; doanh nghi p s n xu t, kinh doanh hàng xu t khNu và doanh nghi p g p khó khăn trong tiêu th s n phNm như: ti p t c xem xét i u ch nh gi m d tr b t bu c c a các t ch c tín d ng; i u ch nh gi m lãi su t cơ b n phù h p h tr doanh nghi p s n xu t, kinh doanh. b) Nghiên c u, hư ng d n các t ch c tín d ng th c hi n vi c cho vay theo lãi su t th a thu n quy nh t i Ngh quy t s 23/2008/QH12 ngày 06 tháng 11 năm 2008 c a Qu c h i v k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2009 trong quý I năm 2009. c) Các ngân hàng thương m i th c hi n vi c cơ c u l i th i h n n và áp d ng các gi i pháp x lý n vay v n ngân hàng phù h p v i quy nh c a pháp lu t i v i các h nông dân b thi t h i do thiên tai và các doanh nghi p g p khó khăn trong tiêu th s n phNm.
  6. d) i u hành chính sách ti n t linh ho t, hi u qu ; i u ch nh linh ho t t giá ngo i t theo tín hi u th trư ng, khuy n khích xu t khNu, ki m soát nh p khNu, n nh kinh t vĩ mô, ph n u i u hành cán cân thanh toán qu c t theo hư ng không thâm h t. ) Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch o các ngân hàng thương m i xem xét i u ch nh áp d ng lãi su t cho vay c a các h p ng tín d ng xu ng phù h p theo m c lãi su t hi n hành; không ph t do quá h n i v i doanh nghi p nh và v a g p khó khăn. Giao Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam hư ng d n tri n khai th c hi n các n i dung trên. e) Giao Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam th c hi n nhi m v b o lãnh tín d ng cho các doanh nghi p nh và v a nh m h tr t t hơn cho các doanh nghi p ti p c n ngu n v n vay phát tri n s n xu t, kinh doanh, t o thêm nhi u vi c làm m i. B Tài chính ch trì cùng Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam hư ng d n tri n khai th c hi n ngay trong tháng 12 năm 2008. IV. B O M AN SINH XÃ H I 1. B Tài chính ch trì, ph i h p v i cơ quan liên quan và các a phương b thi t h i do lũ l t tri n khai ngay các bi n pháp h tr lương th c, chi phí s a ch a nhà , phòng tr d ch b nh, h tr gi ng cây tr ng, v t nuôi, b o m không x y ra tình tr ng ngư i dân b ói và nhanh chóng khôi ph c s n xu t sau lũ, l t. 2. Các B : Lao ng – Thương binh và Xã h i, K ho ch và u tư, Tài chính, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, y ban Dân t c khNn trương rà soát, xây d ng ưa vào áp d ng ngay t nh ng tháng u năm 2009 các chính sách h tr u tư nh m th c hi n gi m nghèo nhanh và b n v ng cho 61 huy n nghèo; hư ng d n các a phương i u tra, kh o sát, sơ k t vi c th c hi n chuNn nghèo hi n hành; các chính sách ang áp d ng cho các h nghèo, h c n nghèo cân i ngu n l c h tr và d ki n phương án i u ch nh chuNn nghèo. 3. Th c hi n các bi n pháp thúc Ny u tư xây d ng nhà cho ngư i nghèo, các i tư ng chính sách, nhà cho ngư i lao ng khu công nghi p t p trung, nhà cho h c sinh, sinh viên; h tr thu nh p cho các i tư ng chính sách, ngư i lao ng có thu nh p th p, ngư i b thi t h i do thiên tai bão lũ gây ra. Ch o các a phương t ch c theo dõi, ph i h p k p th i gi a các bên gi i quy t nh ng vư ng m c v quan h lao ng trong các khu công nghi p, h n ch tranh ch p lao ng, ình công nh t là trong d p T t Nguyên án. 4. T ch c tri n khai ch b o hi m th t nghi p theo quy nh c a Lu t B o hi m xã h i. 5. Th c hi n tăng thêm d tr qu c gia v lương th c (kho ng trên 150.000 t n quy g o) ch ng c u tr cho ngư i dân các vùng b lũ, l t, không x y ra tình tr ng thi u ói nh ng vùng b thiên tai. 6. Ti p t c th c hi n tr c p khó khăn cho ngư i hư ng lương t ngân sách nhà nư c có i s ng khó khăn, thu nh p th p. 7. Tăng cư ng ch o th c hi n t t các chương trình gi m nghèo, b trí v n cho th c hi n chương trình tín d ng i v i h nghèo, h c sinh, sinh viên nghèo và các i tư ng chính sách khác thông qua ho t ng Ngân hàng Chính sách Xã h i, các chính sách h tr t s n xu t, t , nhà và nư c sinh ho t cho h ng bào dân t c thi u s nghèo, i s ng khó khăn theo Quy t nh s 134/2004/Q -TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph . 8. Các B , ngành, a phương huy ng các ngu n l c xã h i và b trí tăng ngân sách phát tri n m nh các hình th c d y ngh cho ngư i lao ng nông thôn, nh t là lao ng thu c h nghèo góp ph n thúc Ny s n xu t kinh doanh, t o vi c làm, tăng thu nh p, gi m nghèo. V. V T CH C TH C HI N
  7. Tình hình suy thoái kinh t th gi i di n bi n r t khó lư ng. Kinh t trong nư c ang suy gi m, năm 2009 s khó khăn hơn năm 2008. Các gi i pháp i u hành c n ph i ư c tri n khai th c hi n quy t li t, linh ho t và k p th i, phù h p v i nh ng bi n i c a tình hình m i. C th là: 1. Nhi m v t ra r t n ng n , khó khăn thách th c là h t s c gay g t nhưng th i cơ, thu n l i và ti m năng phát tri n c a nư c ta còn r t l n và r t cơ b n. Chính ph yêu c u các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, lãnh o các doanh nghi p nhà nư c, nh t là các t p oàn, t ng công ty nhà nư c căn c ch c năng, nhi m v ư c giao, có k ho ch t ch c th c hi n ngay ch trương, nhi m v và các gi i pháp nêu trong Ngh quy t này. Ph i nghiêm túc cao trách nhi m c a t ng t ch c, trư c h t là trách nhi m c a ngư i ng u theo úng ch c năng, nhi m v ư c giao. Trong tri n khai t ch c th c hi n, ph i có chương trình hành ng thi t th c, ch o i u hành ph i có tr ng tâm, tr ng i m, l a ch n úng khâu then ch t trong t ng th i gian, t ng lĩnh v c t p trung ch o và ph i h p hành ng t cho ư c nh ng k t qu c th . 2. Các B , ngành Trung ương và y ban nhân dân các a phương c n c bi t quan tâm và t ch c t t hơn công tác d báo và phân tích kinh t . Trư c h t, ph i coi tr ng úng m c, t ch c ch t ch và phát huy có hi u qu l c lư ng nghiên c u hi n có; ng th i, có cơ ch thích h p tranh th ý ki n c a các chuyên gia nh m n m b t k p th i di n bi n c a tình hình, k p th i b sung, i u ch nh các chính sách, gi i pháp cho phù h p v i tình hình th c t . 3. T t K S u s p n, các B , ngành và y ban nhân dân các a phương ch ng tri n khai các chương trình, k ho ch và các bi n pháp nh m n nh th trư ng, giá c trong d p T t Nguyên án; ch ng có k ho ch chuNn b b o m ngu n hàng và cân i v i nhu c u; có bi n pháp hi u qu ch ng buôn l u, gian l n thương m i, tr n l u thu ; kiên quy t ch ng các hành vi buôn bán, s d ng pháo trong d p T t. 4. Các B , ngành và a phương chú tr ng th c hi n quy ch v thông tin, ch ng cung c p thông tin và ph i h p ch t ch v i các cơ quan thông t n, báo chí b o m công khai, minh b ch các thông tin v tình hình kinh t - xã h i và các gi i pháp ch o, i u hành c a Trung ương, a phương, áp ng nhu c u thông tin c a ngư i dân, doanh nghi p, qua ó c ng c lòng tin, ý chí, tinh th n trách nhi m cao trư c nh ng khó khăn c a t nư c nh m t o s ng thu n và s c m nh t ng h p c a c h th ng chính tr , phát huy h t các ti m năng, l i th th c hi n b ng ư c các m c tiêu và gi i pháp ã ra nh m ưa n n kinh t vư t qua khó khăn, phát tri n n nh. B Thông tin và Truy n thông ti p t c ch o các cơ quan thông tin tuyên truy n ưa tin chính xác, ph n ánh y và k p th i tình hình kinh t - xã h i t nư c, ng h các ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c, tránh ưa nh ng thông tin b t l i, sai s th t, có tính kích ng, gây tâm lý b t an trong nhân dân; x lý nghiêm các hành vi vi ph m trong lĩnh v c thông tin, truy n thông. Có bi n pháp k p th i, u tranh có hi u qu v i các tin n, b a t không úng s th t, gây tâm lý hoang mang trong xã h i. 5. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , ngư i ng u các ơn v , t ch c có liên quan ph i ch ng t ch c th c hi n các quy nh c a Ngh quy t này ngay sau khi Chính ph ban hành và ch u trách nhi m trư c Chính ph , Th tư ng Chính ph v vi c th c hi n các ch trương, nhi m v và các gi i pháp ã nêu trong Ngh quy t này; ng th i, báo cáo Th tư ng Chính ph k t qu th c hi n, ng g i B K ho ch và u tư t ng h p, báo cáo t i phiên h p thư ng kỳ c a Chính ph hàng tháng.
  8. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN; C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, KTTH (5).
Đồng bộ tài khoản