Nghị quyết số 30/NQ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
132
lượt xem
5
download

Nghị quyết số 30/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 30/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2009 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 30/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc -------- S : 30/NQ-CP Hà N i, ngày 10 tháng 7 năm 2009 NGHN QUY T PHIÊN H P CHÍNH PH THƯ NG KỲ THÁNG 6 NĂM 2009 Trong hai ngày 06-07 tháng 7 năm 2009, Chính ph h p phiên thư ng kỳ tháng 6 năm 2009, th o lu n và quy t ngh nh ng v n sau ây: 1. Các báo cáo: Tình hình kinh t -xã h i tháng 6 và 6 tháng u năm 2009; d báo tình hình kinh t th gi i và Vi t Nam; ki m i m ch o, i u hành 6 tháng u năm và chương trình công tác 6 tháng cu i năm 2009 c a Chính ph ; di n bi n kinh t vĩ mô trong và ngoài nư c, tình hình tri n khai các gi i pháp ngăn ch n suy gi m kinh t và xu t chính sách; công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và u tranh phòng, ch ng tham nhũng tháng 6/2009; công tác c i cách hành chính tháng 6/2009; tình hình tri n khai th c hi n các cam k t qu c t c a Vi t Nam; tình hình xây d ng và trình các d án lu t, pháp l nh trong quý II/2009 do B trư ng B K ho ch và u tư, B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph , B trư ng B Tài chính, T ng Thanh tra Chính ph , B trư ng B N i v , B trư ng B Ngo i giao, B trư ng B Tư pháp trình. T nh ng tháng cu i năm 2008 và 6 tháng u năm 2009, cu c kh ng ho ng tài chính và suy thoái kinh t th gi i ã tác ng tiêu c c n nhi u m t c a i s ng kinh t - xã h i nư c ta. Dư i s lãnh o c a ng, Chính ph và các B , ngành, a phương ã ch ng d báo tình hình và xác nh úng m c tiêu, nêu cao tinh th n trách nhi m, oàn k t, nh t trí và linh ho t trong ch o, i u hành, ra và t p trung th c hi n quy t li t các gi i pháp nh m ngăn ch n suy gi m kinh t , gi n nh kinh t vĩ mô, duy trì tăng trư ng kinh t và b o m an sinh xã h i. Chính ph ã t p trung gi i quy t t t m i quan h gi a ngăn ch n suy gi m kinh t và phòng ng a l m phát; g n vi c th c hi n các gi i pháp hư ng t i các m c tiêu ng n h n, mang tính tình th v i tri n khai các gi i pháp nh m th c hi n các m c tiêu trung và dài h n, mang tính ch t cơ b n, lâu dài; v a t p trung ch o th c hi n các gi i pháp kích thích tăng trư ng kinh t , v a h t s c chú tr ng công tác b o m an sinh xã h i; v a ti p t c th c hi n nh ng gi i pháp, chính sách v kinh t -xã h i ã có và áp d ng trong i u ki n bình thư ng, v a ban hành và nhanh chóng tri n khai các cơ ch , chính sách áp ng yêu c u c a tình hình m i; k t h p t t gi a gi i quy t các v n c th trong ch o, i u hành kinh t -xã h i v i công tác xây d ng th ch . Trong 6 tháng u năm, v i s n l c c a c h th ng chính tr , c ng ng doanh nghi p và toàn dân, chúng ta ã ngăn ch n ư c suy gi m kinh t và d n t o ư c à tăng trư ng: T tháng 2/2009, n n kinh t ã có chi u hư ng tăng d n, tháng sau cao hơn tháng trư c. T c tăng t ng s n phNm trong nư c quý I tăng 3,1%, quý II tăng 4,51%, tính chung 6 tháng u năm t 3,9%, là m c tăng trư ng khá trong b i c nh
  2. n n kinh t th gi i suy thoái, h u h t các nư c có m c tăng trư ng âm; s n xu t công nghi p và xây d ng ang có xu hư ng ph c h i; s n xu t nông, lâm, th y s n phát tri n n nh; khu v c d ch v có m c tăng trư ng cao; kinh t vĩ mô ti p t c ư c ki m soát và b o m ư c các cân i l n c a n n kinh t ; chính sách tài chính, ti n t ư c i u hành linh ho t ã phát huy tác d ng tích c c, khuy n khích, thúc Ny u tư, s n xu t và tiêu dùng; giá tr kim ng ch xu t khNu ti p t c tăng t ng tháng; t ng v n u tư toàn xã h i tăng, ti n gi i ngân v n u tư xây d ng cơ b n có ti n b ; công tác b o m an sinh xã h i ti p t c ư c Ny m nh hư ng vào xóa ói gi m nghèo, chăm lo cho ngư i nghèo, gi i quy t, h tr vi c làm, xây d ng nhà xã h i, y t , giáo d c, tăng lương cơ b n...; thu nh p c a ngư i lao ng ti p t c ư c c i thi n; s c mua th trư ng trong nư c tăng d n; ch s giá tiêu dùng dao ng m c th p; công tác c i cách hành chính, gi i quy t khi u n i t cáo và phòng, ch ng tham nhũng ư c ti p t c chú tr ng và có nhi u ti n b ; công tác i ngo i và h p tác kinh t qu c t có hi u qu ã góp ph n quan tr ng thúc Ny tăng trư ng kinh t , c ng c hòa bình và nâng cao v th , uy tín c a Vi t Nam trên trư ng qu c t ; chính tr , xã h i n nh, t o ư c s ng thu n trong c h th ng chính tr , c ng ng doanh nghi p và toàn dân; qu c phòng, an ninh ti p t c ư c gi v ng; tr t t an toàn xã h i có chuy n bi n. Nh ng k t qu nêu trên ã t o cơ s và ni m tin cho chúng ta ti p t c quy t tâm ph n u th c hi n t t nhi m v phát tri n kinh t -xã h i c năm. M c dù tình hình kinh t -xã h i 6 tháng u năm 2009 ã có nh ng chuy n bi n tích c c, nhưng th c hi n ư c m c tiêu, nhi m v phát tri n kinh t -xã h i ra, khó khăn, thách th c v n còn nhi u: t c tăng trư ng kinh t và tăng trư ng c a các ngành s n xu t còn th p so v i k ho ch; kinh t vĩ mô còn ti m Nn nhi u v n chưa v ng ch c; xu t khNu còn ti p t c khó khăn; t ng phương ti n thanh toán và dư n tín d ng tăng nhanh gây s c ép tăng ch s giá tiêu dùng; thu ngân sách nhà nư c t th p so v i cùng kỳ; vi c tri n khai m t s chính sách an sinh xã h i còn ch m; thiên tai, d ch b nh ti p t c gây khó khăn cho s n xu t và i s ng nhân dân; m t s v n xã h i b c xúc ch m ư c gi i quy t; c i cách hành chính chưa áp ng yêu c u... Bám sát m c tiêu t ng quát và các ch tiêu phát tri n kinh t -xã h i ã nêu trong Ngh quy t c a Qu c h i Khóa XII, Kỳ h p th 5, Chính ph ã xác nh nhi m v tr ng tâm ch o, i u hành t nay n cu i năm là ph n u t ư c ch tiêu tăng t ng s n phNm trong nư c t kho ng 5%; gi n nh kinh t vĩ mô, ki m soát và kh ng ch tăng ch s giá tiêu dùng kho ng 7%, b i chi ngân sách dư i 7%; ti p t c th c hi n t t nhi m v b o m an sinh xã h i, qu c phòng, an ninh, gi v ng n nh chính tr và tr t t an toàn xã h i. Chính ph yêu c u các B , ngành, a phương ti p t c th c hi n t t các gi i pháp, chính sách ã ư c ra trong Ngh quy t Trung ương 9 (khóa X), các k t lu n c a B Chính tr , các Ngh quy t c a Qu c h i, Chính ph và các quy t nh c a Th tư ng Chính ph nh m ngăn ch n suy gi m kinh t , phòng ng a l m phát, gi n nh kinh t vĩ mô, duy trì tăng trư ng kinh t và b o m an sinh xã h i, trong ó t p trung ch o quy t li t các gi i pháp sau: - Ti p t c rà soát, tháo g nh ng khó khăn, vư ng m c, ng th i tăng cư ng ki m tra, ôn c quy t li t nh m th c hi n t t các gi i pháp kích c u u tư và tiêu dùng, thúc Ny phát tri n s n xu t, kinh doanh và xu t khNu.
  3. - B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch o các a phương b o m nư c tư i, phân bón, thu c tr sâu, h tr gi ng cây tr ng, v t nuôi ch t lư ng cao cho nông dân; ch ng phòng ch ng, không x y ra d ch b nh lây lan trên di n r ng; ph i h p v i các B , ngành, a phương làm t t công tác d báo và phòng, ch ng, kh c ph c h u qu thiên tai, lũ l t, h n ch thi t h i tính m ng và tài s n c a ngư i dân; ph i h p v i B Công Thương, Ngân hàng Nhà nư c xu t gi i pháp tiêu th lúa g o, nông s n, th y s n cho nông dân. - B Công Thương t p trung ch o rà soát, tháo g các khó khăn, vư ng m c liên quan n th t c u tư và s n xu t, kinh doanh; ph i h p v i B Ngo i giao thúc Ny ho t ng xúc ti n thương m i, h tr tr c ti p các m t hàng và h p ng xu t khNu l n, truy n th ng, khai thác m r ng các th trư ng xu t khNu m i có ti m năng; có chương trình xúc ti n thương m i và Ny m nh khai thác th trư ng n i a, trong ó chú tr ng th trư ng nông thôn; tăng cư ng các bi n pháp ch ng buôn l u, gian l n thương m i b o v s n xu t trong nư c. - B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan, l p các oàn công tác liên ngành ki m tra, ôn c nh m th c hi n vi c tri n khai các gói kích thích kinh t , b o m s d ng úng i tư ng, úng m c ích, có hi u qu , góp ph n ngăn ch n suy gi m kinh t ; khNn trương hoàn thành Ngh nh hư ng d n thi hành Lu t s a i, b sung m t s i u c a các lu t có liên quan n u tư xây d ng cơ b n, trình Chính ph ban hành trong tháng 7/2009. - Ti p t c t p trung ch o thúc Ny ti n gi i ngân các công trình, d án s d ng ngu n v n ngân sách nhà nư c, trái phi u Chính ph , v n ODA, nh t là i v i các công trình, d án quy mô l n thu c các lĩnh v c k t c u h t ng, phát tri n nông nghi p, nông thôn. B K ho ch và u tư xem xét i u chuy n các kho n v n u tư thu c ngân sách nhà nư c c a các B , ngành Trung ương, các kho n v n b sung có m c tiêu a phương, v n trái phi u Chính ph mà n h t tháng 8/2009 chưa tri n kkhai ho c không th gi i ngân h t trong năm 2009. - B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c, B Công Thương, B K ho ch và u tư theo dõi ch t ch di n bi n tình hình kinh t trong và ngoài nư c, ti p t c ch o, i u hành linh ho t các chính sách tài chính, ti n t nh m v a gi ư c các cân i l n, b o m n nh kinh t vĩ mô, v a thúc Ny tăng trư ng kinh t và b o m ngăn ng a tái l m phát m t cách ch ng, hi u qu ; hư ng d n th c hi n t t chính sách giãn, gi m, mi n thu , h tr lãi su t, b o lãnh cho vay, t o i u ki n t t cho doanh nghi p phát tri n s n xu t kinh doanh, nâng cao s c c nh tranh, Ny m nh xu t khNu và tiêu th hàng hóa, ki m ch nh p siêu. - B Y t ti p t c t p trung ch o phòng ch ng và ki m soát t t d ch s t xu t huy t, d ch b nh cúm A (H1N1), có phương án x lý úng m c không nh hư ng n phát tri n kinh t -xã h i, nh t là du l ch, tránh tình tr ng t p trung quá t i t i m t s a i m; B Khoa h c và Công ngh , B Tài nguyên và Môi trư ng nghiên c u xu t công ngh x lý ch t th i tiên ti n, hi u qu hư ng d n các a phương tri n khai u tư xây d ng các cơ s , công trình x lý rác th i sinh ho t t i các khu dân cư, x lý ch t th i, nư c th i y t t i các b nh vi n; B K ho ch và u tư, B Tài chính xem xét b trí ngu n v n u tư th c hi n nhi m v này, ph n u hoàn thành d t i m trong hai năm 2009-2010.
  4. - B Tài nguyên và Môi trư ng ch trì, ph i h p v i B Xây d ng xây d ng cơ ch ki m soát ch t ch , b t bu c các d án, công trình ph i th c hi n các phương án x lý môi trư ng có hi u qu ; t p trung x lý d t i m các i m gây ô nhi m môi trư ng nghiêm tr ng, nh t là các d án m i, d án m r ng. - B K hgo ch và u tư ch u trách nhi m trư c Chính ph v công tác d báo kinh t , ng th i các B , ngành ch c năng tăng cư ng và nâng cao năng l c nghiên c u, phân tích, d báo các bi n ng c a tình hình kinh t trong nư c và th gi i xu t k p th i các gi i pháp, chính sách phù h p v i th c ti n; tăng cư ng ph i h p trong x lý công vi c và trong công tác xây d ng th ch . - B N i v ch trì t ch c sơ k t, ánh giá tình hình th c hi n Ngh nh s 13/2008/N -CP quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Ngh nh s 14/2008/N -CP quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh, t ó nghiên c u, xu t gi i pháp t ch c b máy phù h p v i th c ti n và phát huy t t hi u qu qu n lý nhà nư c; xu t phát t ch c năng, nhi m v qu n lý nhà nư c các cơ quan B , ngành, a phương, nh t là nh ng a phương có nhi u khu kinh t l n mà m i có 3 Phó Ch t ch nghiên c u, xu t vi c tăng thêm s lư ng Th trư ng ho c tương ương, Phó Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. - Các B , ngành, a phương chú tr ng phát hi n, ào t o, b trí phát huy cán b tr , cán b n có năng l c, o c, phNm ch t tham gia vào i ngũ lãnh o cơ quan, t ch c nhà nư c. Ti p t c Ny m nh th c hi n c i cách hành chính, phòng ch ng tham nhũng g n li n v i cu c v n ng H c t p và làm theo t m gương o c H Chí Minh th c hi n có hi u qu nhi m v ư c giao. - Các B , cơ quan ngang B khNn trương trình Chính ph các văn b n hư ng d n các lu t, pháp l nh có hi u l c t trư c ngày 01/7/2007; hoàn t t vi c chuNn b ban hành các văn b n hư ng d n và tri n khai th c hi n t t các lu t, pháp l nh có hi u l c t ngày 1/7 và 1/8/2009; t p trung chuNn b trình Chính ph t i các phiên h p thư ng kỳ các d án lu t trong chương trình công tác quý III/2009; t ch c tri n khai th c hi n chương trình lu t, pháp l nh năm 2010 ngay sau khi có quy t nh phân công c a Th tư ng Chính ph . Vi c d th o các d án lu t c n linh ho t, căn c vào n i dung c a t ng d án xây d ng các quy nh khung ho c quy nh chi ti t, c th . Sau phiên h p này, Chính ph d ki n t ch c m t phiên h p riêng cho ý ki n v m t s d án lu t trong chương trình công tác quý III/2009. - B Thông tin và Truy n thông ti p t c ch o các cơ quan thông tin i chúng thông tin, tuyên truy n ch trương, chính sách c a ng, Nhà nư c, ch o i u hành c a Chính ph , Th tư ng Chính ph , các thành t u kinh t - xã h i t ư c, nh m t os ng thu n trong xã h i, ng viên nhân dân, doanh nghi p t tin, ti p t c ph n u th c hi n các m c tiêu, nhi m v t ra; các B , ngành, a phương tăng cư ng ch ng cung c p y , k p th i thông tin, áp ng quy n ư c thông tin c a nhân dân. 2. Chính ph thông qua d th o Ngh nh s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 204/2004/N -Chính ph ngày 14/12/2004 v ch ti n lương i v i cán b , công ch c, viên ch c và l c lư ng vũ trang do B trư ng B N i v trình.
  5. Giao B N i v ch trì, ph i h p v i B Lao ng, Thương binh và Xã h i, B Tư pháp, Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh d th o Ngh nh trên, trình Th tư ng Chính ph ký ban hành. 3. Chính ph thông qua d th o Ngh nh s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 127/2007/N -CP ngày 01/8/2007 quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Tiêu chuNn và Quy chuNn k thu t, Ngh nh s 132/2008/N -CP ngày 31/12/2008 quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Ch t lư ng s n phNm, hàng hóa do B trư ng B Khoa h c và Công ngh trình. Giao B Khoa h c và Công ngh ch trì, ph i h p v i B Tư pháp, Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh d th o hai Ngh nh trên, trình Th tư ng Chính ph ký ban hành. 4. Chính ph ã th o lu n các d án Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (s a i), Lu t Các t ch c tín d ng (s a i) do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam trình và B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p các ý ki n thành viên Chính ph . a. V d án Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (s a i): Là khuôn kh pháp lý cơ b n i u ch nh t ch c và ho t ng c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ã góp ph n t ng bư c hoàn thi n khuôn kh , th ch t ch c và ho t ng c a Ngân hàng Nhà nư c theo cơ ch th trư ng, nâng cao hi u qu qu n lý và ho t ng c a Ngân hàng Nhà nư c và h th ng ngân hàng. Tuy nhiên, m t s quy nh c a Lu t chưa áp ng ư c yêu c u th c hi n ch c năng, nhi m v c a Ngân hàng Nhà nư c trong quá trình h i nh p qu c t ; trong i u hành và th c thi chính sách ti n t ; giám sát ho t ng ngân hàng và x lý các t ch c tín d ng g p khó khăn; công b thông tin v ch trương, chính sách ti n t , ngân hàng… Vì v y, vi c xây d ng và ban hành Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (s a i) là c n thi t kh c ph c nh ng t n t i, b t c p c a Lu t hi n hành, nâng cao trách nhi m, quy n h n c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam trong ho ch nh và th c thi chính sách ti n t trong n n kinh t th trư ng, c i cách h th ng thanh tra, giám sát ho t ng các t ch c tín d ng và th c hi n các cam k t qu c t … b. V Lu t Các t ch c tín d ng (s a i): Sau hơn 10 năm th c hi n, Lu t Các t ch c tín d ng ã t o môi trư ng pháp lý lành m nh cho t ch c và ho t ng c a h th ng các t ch c tín d ng, góp ph n phát tri n áng k quy mô, ch t lư ng, hi u qu các t ch c tín d ng và tăng cư ng hi u qu công tác qu n lý nhà nư c. M c dù v y, trư c s pháp tri n c a n n kinh t và yêu c u c a quá trình h i nh p kinh t qu c t , Lu t Các t ch c tín d ng hi n hành ã b c l m t s h n ch , b t c p làm nh hư ng n s phát tri n c a h th ng tín d ng cũng như yêu c u nâng cao kh năng qu n lý an toàn trong ho t ng c a h th ng, m t s quy nh còn xung t v i các lu t khác… Vì v y, c n thi t ph i ban hành Lu t Các t ch c tín d ng (s a i) nh m kh c ph c các b t c p và b o m s ng b c a h th ng pháp lu t, áp ng yêu c u c a quá trình h i nh p kinh t qu c t và xây d ng h th ng các t ch c tín d ng hi n i. Giao Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam báo cáo xin ý ki n B Chính tr v s c n thi t s a i, nh hư ng n i dung s a i hai d án lu t nêu trên; trên cơ s ý ki n c a B
  6. Chính tr , ch trì, ph i h p v i B Tư pháp, Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan, ti p thu ý ki n thành viên Chính ph , hoàn ch nh hai d án lu t này trình Th tư ng Chính ph cho ý ki n trư c khi trình y ban Thư ng v Qu c h i./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n T n Dũng - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính qu c gia; - Ngân hàng Chính sách xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; C ng TT T; - Lưu: Văn thư, TH (5b), Nh 240
Đồng bộ tài khoản