Nghị quyết số 32/2008/NQ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
111
lượt xem
6
download

Nghị quyết số 32/2008/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 32/2008/NQ-CP về việc phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2008 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 32/2008/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p - T do - H nh phúc ------------------- S : 32/2008/NQ-CP Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2008 NGHN QUY T PHIÊN H P CHÍNH PH THƯ NG KỲ THÁNG 12 NĂM 2008 Trong hai ngày 23 và 24 tháng 12 năm 2008, Chính ph h p phiên thư ng kỳ tháng 12, th o lu n và quy t ngh các v n sau ây: 1. Chính ph nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph trình Báo cáo ki m i m s ch o i u hành, tình hình th c hi n Quy ch làm vi c năm 2008 và Chương trình công tác năm 2009 c a Chính ph ; B trư ng B K ho ch và u tư trình Báo cáo tình hình kinh t - xã h i năm 2008 và k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2009, Báo cáo phương án s d ng ngu n v n kích c u u tư; B trư ng B Tài chính trình Báo cáo tình hình th c hi n chính sách n nh kinh t vĩ mô tháng 12 và c năm 2008, m c tiêu, nhi m v , gi i pháp năm 2009, Báo cáo ngu n kinh phí th c hi n Ngh quy t s 30/2008/NQ-CP c a Chính ph và vi c i u ch nh m c thu phí xăng d u; Ban Ch o i m i và Phát tri n doanh nghi p trình Báo cáo sơ k t mô hình t p oàn kinh t ; T ng Thanh tra Chính ph trình Báo cáo v công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng tháng 12 và c năm 2008; B trư ng B N i v trình Báo cáo tình hình th c hi n công tác c i cách hành chính năm 2008 và nhi m v tr ng tâm năm 2009. Năm 2008, trư c nh ng di n bi n ph c t p c a tình hình kinh t th gi i và trong nư c, trong t ng th i i m c th , Chính ph ã ánh giá úng tình hình, xác nh k p th i m c tiêu, nhi m v ch ng, linh ho t trong ch o, i u hành nh m th c hi n nhi m v ki m ch l m phát, duy trì tăng trư ng h p lý, ngăn ch n suy gi m kinh t , n nh kinh t vĩ mô và b o m an sinh xã h i. Chính ph ã cao trách nhi m trư c ng, Nhà nư c và nhân dân, oàn k t nh t trí và huy ng s c m nh t ng h p c a c h th ng chính tr , c a toàn th nhân dân, n l c ph n u nh m t ư c các m c tiêu, nhi m v ra trong t t c các lĩnh v c. Chính vì v y, vi c th c hi n nhi m v phát tri n kinh t - xã h i năm 2008 ã t nh ng k t qu toàn di n và tích c c. L m phát cơ b n ư c ki m ch ; kinh t vĩ mô ti p t c gi ư c n nh; tăng trư ng GDP t 6,23%. Lĩnh v c an sinh xã h i ư c chú tr ng và tri n khai th c hi n có hi u qu . Các lĩnh v c giáo d c- ào t o, y t , văn hóa, thông tin, khoa h c- công ngh và b o v môi trư ng ư c quan tâm nhi u hơn. C i cách hành chính ư c Ny m nh theo hư ng công khai, minh b ch và ơn gi n hóa th t c. Công tác phòng, ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m ch ng lãng phí có nh ng chuy n bi n tích c c. Qu c phòng, an ninh ư c gi v ng, chính tr xã h i n nh. Công tác i ngo i và h p tác kinh t qu c t ph c v phát tri n kinh t - xã h i ư c tri n khai ng b , t nhi u k t qu tích c c. Nh ng thành t u trên ã góp
  2. ph n t o th và l c m i cho vi c th c hi n nhi m v năm 2009 và các năm ti p theo, c ng c lòng tin c a nhân dân vào s nghi p i m i t nư c. Sau m t năm th c hi n Quy ch làm vi c c a Chính ph , s ch o, i u hành c a Chính ph , Th tư ng Chính ph , trong m i lĩnh v c công tác ã có nhi u i m i; ã phát huy t t vai trò c a t p th Chính ph , cao úng m c trách nhi m cá nhân c a ngư i ng u và m i thành viên Chính ph ; vai trò, trách nhi m c a cơ quan ch trì, cơ quan ph i h p trong quá trình chuNn b án trình Chính ph ư c xác nh rõ ràng; vi c ng d ng công ngh thông tin trong h i h p và qu n lý ư c chú tr ng hơn. Các quy trình, th t c x lý công vi c c a Th tư ng Chính ph ư c th c hi n theo hư ng nhanh g n. Vi c thí i m mô hình t p oàn kinh t ã bám sát Ngh quy t Trung ương 3 (khóa IX) c a ng, tri n khai th n tr ng, ch t ch và cơ b n t ư c m c tiêu ra. Các t p oàn kinh t ã gi ư c vai trò nòng c t, góp ph n quan tr ng Nhà nư c i u hành vĩ mô n n kinh t và thúc Ny tăng trư ng. Tuy nhiên, trong th i gian t i, vi c phát tri n theo mô hình t p oàn kinh t c n ti p t c kh c ph c nh ng t n t i, vư ng m c phát huy hi u qu cao nh t c a n n kinh t nư c ta. Bên c nh nh ng k t qu nêu trên, Chính ph nghiêm túc phân tích, ánh giá v nh ng h n ch , y u kém trong năm 2008 rút ra nh ng bài h c kinh nghi m cho năm 2009. Vi c ch o, i u hành m t s m t công tác chưa t k ho ch, chưa t n d ng, phát huy h t ti m năng và l i th . Công tác nghiên c u, phân tích d báo tình hình kinh t chưa t t, d n n có th i i m d báo chưa chính xác và k p th i. S ph i h p gi a các B , ngành còn ch m, nh t là trong vi c x lý các v n liên ngành. T l th c hi n các án trong chương trình công tác chưa cao; nhi u B , cơ quan chuNn b án còn ch m ti n . Công tác c i cách hành chính chưa t k t qu như mong mu n; các th t c hành chính trong u tư, xây d ng và ph c v nhân dân, doanh nghi p c n ti p t c ph i ư c rà soát, gi m b t; vi c phân c p trong qu n lý nhà nư c còn ch m; h i h p v n còn nhi u. Vi c cung c p thông tin cho báo chí, ngư i dân có lúc, có th i i m chưa k p th i, y . Năm 2009, d báo tình hình kinh t - xã h i nư c ta ti p t c g p nhi u khó khăn, thách th c. Tuy nhiên, chúng ta cũng có nh ng thu n l i và cơ h i nh t nh, ó là: môi trư ng chính tr - xã h i n nh; các ngu n l c và ti m năng tăng trư ng còn l n; th trư ng n i a hơn 86 tri u dân; ngu n v n trong dân còn nhi u; giá nguyên li u, thi t b trên th trư ng th gi i ang xu ng th p trong khi chúng ta l i có nhu c u u tư phát tri n r t l n; v n u tư nư c ngoài vào nư c ta nhi u. Trên cơ s m c tiêu t ng quát và các nhi m v , ch tiêu phát tri n kinh t - xã h i ã ư c Qu c h i khóa XII, Kỳ h p th tư thông qua, Chính ph xác nh nhi m v tr ng tâm c p bách trong năm 2009 là phát huy s c m nh t ng h p, n l c ph n u ngăn ch n suy gi m kinh t , duy trì tăng trư ng kinh t h p lý (kho ng 6,5%) và b o m an sinh xã h i. Chính ph ã ban hành Ngh quy t s 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 và s ban hành Ngh quy t v nh ng gi i pháp ch y u ch o, i u hành th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm 2009; trong ó, t p trung ch o 5 nhóm gi i pháp ch y u là: tháo g khó khăn kích c u u tư và tiêu dùng; b o m an sinh xã h i và Ny m nh xóa ói gi m nghèo; th c hi n chính sách ti n t và chính sách tài chính tích c c, hi u qu ; t p trung i u hành quy t li t, linh ho t và phù h p v i th c t tình hình.
  3. th c hi n các gi i pháp trên, Chính ph yêu c u các B , ngành, a phương c n làm t t hơn n a công tác d báo ch ng và k p th i i u ch nh nhi m v , gi i pháp cho phù h p v i th c t tình hình; rà soát, s a i, b sung k p th i cơ ch , chính sách tháo g khó khăn, t o môi trư ng thông thoáng cho s n xu t, kinh doanh; có cách làm c th , phù h p v i t ng ngành, t ng a phương; tăng cư ng khâu ph i h p trong t ch c th c hi n, x lý công vi c; Ny m nh vi c phân c p, nh t là phân c p v u tư, cán b và kinh phí; th c hi n t t công tác thông tin tuyên truy n, công khai, minh b ch các cơ ch , chính sách cho nhân dân hi u rõ và t o ra s th ng nh t, ng thu n trong xã h i. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c n ti p t c quán tri t s lãnh o c a ng, các Ngh quy t c a Qu c h i, ch p hành nghiêm s ch o, i u hành c a Chính ph , Th tư ng Chính ph , phát huy tính ch ng, sáng t o, v i tinh th n quy t li t, t p trung, k p th i, c th , khNn trương t ch c tri n khai th c hi n Ngh quy t 30/2008/NQ-CP và Ngh quy t v các gi i pháp ch y u ch o, i u hành th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm 2009, ph n u hoàn thành n m c cao nh t các ch tiêu kinh t - xã h i ã ư c ra. Giao Văn phòng Chính ph ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh Báo cáo ki m i m s ch o, i u hành, tình hình th c hi n Quy ch làm vi c năm 2008 và chương trình công tác năm 2009 c a Chính ph , trình Th tư ng Chính ph xem xét ban hành. Giao B K ho ch và u tư ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh Báo cáo tình hình kinh t - xã h i năm 2008 và k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2009. Giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh phương án s d ng ngu n v n kích c u u tư theo hư ng h tr lãi su t cho doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t , c bi t là các doanh nghi p v a và nh , doanh nghi p s d ng nhi u lao ng, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. Giao Ban ch o i m i và Phát tri n doanh nghi p ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh Báo cáo sơ k t mô hình t p oàn kinh t Ban Cán s ng Chính ph trình B Chính tr . Giao B Tài chính ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh Báo cáo ngu n kinh phí th c hi n Ngh quy t s 30/2008/NQ-CP c a Chính ph , trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. Chính ph nh t trí thông qua vi c i u ch nh m c thu phí xăng d u theo ngh c a B Tài chính. Chính ph nh t trí cho phép các doanh nghi p ư c ch m n p các kho n 1% qu ti n lương, ti n công óng b o hi m th t nghi p c a nh ng ngư i tham gia b o hi m th t nghi p và 1% phí công oàn c a 6 tháng u năm 2009 theo ngh c a B trư ng
  4. B Lao ng- Thương binh và Xã h i; doanh nghi p ph i n p y các kho n này trong 6 tháng cu i năm 2009. Chính ph nh t trí thông qua Báo cáo tình hình th c hi n chính sách n nh kinh t vĩ mô tháng 12 và c năm 2008, m c tiêu, nhi m v , gi i pháp năm 2009, Báo cáo v công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng tháng 12 và c năm 2008, Báo cáo tình hình th c hi n công tác c i cách hành chính năm 2008 và nhi m v tr ng tâm năm 2009. 2. Chính ph nghe B trư ng B Văn hóa- Th thao và Du l ch trình d án Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t S h u trí tu ; B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n các thành viên Chính ph v d án Lu t. Lu t S h u trí tu ban hành năm 2005 ã t o hành lang pháp lý khuy n khích các ho t ng sáng t o c a nhân dân và h i nh p kinh t qu c t . Th i gian qua, so v i th c ti n, Lu t S h u trí tu v n còn m t s quy nh chưa áp ng ư c yêu c u b o v quy n s h u trí tu hi n nay, chưa phù h p v i lu t pháp qu c t v s h u trí tu . Giao B Văn hóa- Th thao và Du l ch ch trì, ph i h p v i B Khoa h c và Công ngh , B Tư pháp, Văn phòng Chính ph và các cơ quan có liên quan ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph hoàn ch nh d án Lu t, trình th tư ng Chính ph xem xét trư c khi trình Qu c h i. 3. Chính ph nghe B trư ng B Thông tin và Truy n thông trình d án Lu t T n s vô tuy n i n; B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n các thành viên Chính ph v d th o Lu t. S phát tri n m nh m c a thông tin vô tuy n trên các m t d ch v , công ngh và i tư ng ho t ng khai thác và s d ng t n s vô tuy n i n trong th i gian qua òi h i c n có nh ng quy nh c th ch t ch hơn qu n lý hi u qu và phù h p v i thông l qu c t . Vi c ban hành Lu t T n s vô tuy n i n là c n thi t. Giao B Thông tin và Truy n thông ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B Khoa h c và Công ngh , B Tư pháp, Văn phòng Chính ph và các cơ quan có liên quan ti p thu ý ki n c a các thành viên Chính ph hoàn ch nh d án Lu t, trình Th tư ng Chính ph xem xét trư c khi trình Qu c h i. 4. Chính ph nghe T ng Thanh tra Chính ph trình d án Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thanh tra; B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n các thành viên Chính ph v d th o Lu t. Th c hi n Lu t Thanh tra năm 2008, công tác thanh tra trong th i gian qua ã có nhi u ti n b . Các cơ quan thanh tra ã góp ph n phát hi n x lý nhi u sai ph m, thu h i kh i lư ng l n tài s n th t thoát cho Nhà nư c. M c dù v y, qua 4 năm th c hi n, Lu t b c l nh ng h n ch , không phù h p v ch c năng, nhi m v và t ch c. Ho t ng thanh tra còn trùng l p, ch ng chéo, gây nh hư ng n các i tư ng thanh tra, c bi t là doanh nghi p. D th o l n này c n t p trung làm rõ các lo i hình thanh tra, ch c năng, nhi m v c a các t ch c thanh tra.
  5. Giao Thanh tra Chính ph ch trì, ph i h p v i B Tư pháp, Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph hoàn ch nh d án Lu t, trình Chính ph xem xét, quy t nh trư c khi trình Qu c h i./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n T n Dũng - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính qu c gia; - Ngân hàng Chính sách xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, TH (5b).
Đồng bộ tài khoản