Nghị quyết số 32/NQ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
87
lượt xem
1
download

Nghị quyết số 32/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 32/NQ-CP về việc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2009 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 32/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 32/NQ-CP Hà N i, ngày 07 tháng 8 năm 2009 NGHN QUY T PHIÊN H P CHÍNH PH THƯ NG KỲ THÁNG 7 NĂM 2009 Trong hai ngày 04 - 05 tháng 8 năm 2009, Chính ph h p phiên thư ng kỳ tháng 7 năm 2009, th o lu n và quy t ngh nh ng v n sau: 1. Thông qua các báo cáo: Tình hình kinh t - xã h i tháng 7 và 7 tháng u năm 2009, di n bi n kinh t vĩ mô trong và ngoài nư c, tình hình tri n khai các gi i pháp ngăn ch n suy gi m kinh t ; d báo tình hình kinh t th gi i và Vi t Nam; công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và u tranh phòng, ch ng tham nhũng tháng 7/2009; công tác c i cách hành chính tháng 7/2009; tình hình th c hi n Ngh quy t phiên h p Chính ph tháng 6 năm 2009 và chương trình công tác c a Chính ph tháng 7/2009 do B trư ng B K ho ch và u tư, T ng Thanh tra Chính ph , B trư ng B N i v và B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph trình. Trư c nh ng bi n ng c a cu c kh ng ho ng kinh t , tài chính th gi i, ngay t cu i năm 2008, Chính ph ã d báo, ánh giá úng tình hình, k p th i và linh ho t ra các gi i pháp chính sách phù h p nh m h n ch và kh c ph c nh ng tác ng tiêu c c c a kh ng ho ng i v i n n kinh t t nư c. Dư i s lãnh o c a ng, s ch o, i u hành sát sao, quy t li t c a Chính ph , các B , ngành, a phương, s c g ng, n l c c a c h th ng chính tr , c ng ng doanh nghi p và toàn dân, m c dù v n còn nhi u khó khăn, nhưng qua 7 tháng u năm 2009, kinh t - xã h i nư c ta ã có nh ng chuy n bi n tích c c trên t t c các m t: S n xu t nông nghi p n nh; s n xu t công nghi p, xây d ng ti p t c ph c h i và liên t c tăng, tháng sau cao hơn tháng trư c k t tháng 2/2009; khu v c d ch v v n gi ư c t c tăng trư ng nhanh; u tư xây d ng cơ b n có nhi u ti n b ; kinh t vĩ mô gi ư c n nh, b o m ư c các cân i l n; thu ngân sách t khá; công tác an sinh xã h i ư c chú tr ng, c bi t là các lĩnh v c giáo d c, y t , xoá ói gi m nghèo, gi i quy t vi c làm...; chính tr , xã h i n nh; qu c phòng, an ninh, tr t t an toàn xã h i ti p t c ư c gi v ng... Nh ng k t qu tích c c trên t o ti n thu n l i cho vi c ti p t c ph n u t nay n cu i năm t ư c ch tiêu tăng trư ng c năm kho ng 5%; gi n nh kinh t vĩ mô, ki m soát và kh ng ch tăng ch s giá tiêu dùng kho ng 7%, b i chi ngân sách dư i 7%... Nhi m v trong 5 tháng còn l i c a năm 2009 r t n ng n , òi h i các B , ngành, a phương và doanh nghi p ph i n l c r t l n trong i u ki n kinh t - xã h i còn nhi u khó khăn: s n phNm công nghi p ph i c nh tranh gay g t c th trư ng trong nư c và th trư ng qu c t ; s n xu t nông nghi p ch u nh hư ng c a thiên tai, d ch b nh; kim ng ch xu t khNu gi m nhi u so v i cùng kỳ năm trư c; vi c gi i ngân các ngu n v n, nh t là trái phi u Chính ph còn th p; du l ch ti p t c ch u nh hư ng b t l i c a suy thoái kinh t th gi i và tình hình d ch b nh lan r ng; tình hình khi u n i, khi u ki n kéo dài và di n bi n ph c t p; nhi u văn b n pháp lu t còn thi u c n ph i ư c nhanh chóng ban hành... Trong th i gian t i, Chính ph yêu c u các B , ngành, a phương: - Kiên trì bám sát m c tiêu ã ra trong Ngh quy t Qu c h i khoá XII, Kỳ h p th 5, quy t li t, tích c c và ch ng hơn n a trong t ch c th c hi n có hi u qu các gi i pháp, chính sách kích thích kinh t nh m thúc Ny tăng trư ng, ng th i gi v ng n nh kinh t vĩ mô, b o m các cân i l n. Ngay sau phiên h p này, H i ng Tư v n chính sách tài chính, ti n t qu c gia t ch c h p ánh giá toàn di n công tác i u hành kinh t vĩ mô th i gian qua, t ng k t nh ng bài h c kinh nghi m và xu t các gi i pháp ti p t c gi n nh kinh t vĩ mô th i kỳ sau suy gi m, trình Th tư ng Chính ph . - Ti p t c rà soát, tháo g nh ng khó khăn, vư ng m c, ng th i tăng cư ng ki m tra, ôn c nh m th c hi n t t các gi i pháp kích c u u tư và tiêu dùng, thúc Ny phát tri n s n xu t, kinh doanh và
  2. xu t khNu; t p trung ch o Ny nhanh ti n gi i ngân v n các công trình, d án s d ng ngu n v n ngân sách nhà nư c, trái phi u Chính ph , v n ODA thu c các lĩnh v c k t c u h t ng, phát tri n nông nghi p, nông thôn..., c bi t chú tr ng b o m ch t lư ng các công trình, d án. - B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p v i các B , ngành liên quan và các a phương, ch o quy t li t các gi i pháp b o m vi c tiêu th nông, thu s n, cung c p nư c tư i, phân bón, thu c tr sâu, h tr gi ng cây tr ng, v t nuôi có ch t lư ng cho nông dân; ch ng phòng ch ng thiên tai, lũ l t; phòng ch ng d ch b nh cây tr ng, v t nuôi lây lan trên di n r ng; tri n khai có hi u qu các gi i pháp b o m an toàn v sinh th c phNm, kh c ph c nhanh hơn tình tr ng dư lư ng kháng sinh, hoá ch t vư t m c cho phép trong s n xu t, ch bi n, lưu thông nông s n, th c phNm; có gi i pháp t ch c, qu n lý ho t ng gi t m gia súc, c bi t là gi t m l n, các ô th l n; ch o quy t li t công tác b o v r ng, tăng cư ng l c lư ng, b máy u tranh có hi u qu v i n n phá r ng; B Qu c phòng ch o các ơn v qu c phòng ph i h p v i các l c lư ng ki m lâm trên a bàn gìn gi , b o v các khu r ng phòng h , r ng c d ng. - B Công Thương t ch c ph i h p ng b , có hi u qu ho t ng c a các cơ quan Chính ph , các hi p h i, doanh nghi p trong xúc ti n thương m i và khai thác, m r ng th trư ng xu t khNu; chú tr ng phát tri n th trư ng trong nư c nh m Ny m nh tiêu th hàng hoá s n xu t trong nư c, nh t là lúa g o, nông, thu s n c a nông dân; ph i h p v i B Y t và các a phương ch o các l c lư ng chuyên ngành tăng cư ng công tác thanh, ki m tra an toàn v sinh thương phNm, th c phNm. - B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i U ban Dân t c và các cơ quan liên quan ti p t c t p trung ch o tri n khai có hi u qu Ngh quy t 30a/2008/NQ-CP v h tr gi m nghèo nhanh, b n v ng i v i 61 huy n nghèo; khuy n khích, ng viên và t o cơ ch các doanh nghi p tham gia h tr , giúp phát tri n các huy n nghèo; khNn trương hoàn ch nh án i u ch nh chuNn nghèo trình Chính ph t i phiên h p thư ng kỳ tháng 8/2009. - B Y t ti p t c t p trung ch o phòng ch ng và ki m soát có hi u qu d ch cúm A(H1N1), d ch s t xu t huy t, có phương án x lý phù h p, tránh gây hoang mang trong c ng ng, b o m cung c p y thu c men và các d ng c phòng ng a d ch b nh; chú tr ng tuyên truy n, ph bi n n ngư i dân cách th c ch ng phòng, ch ng d ch b nh cúm A(H1N1), bình tĩnh x lý khi phát hi n nhi m d ch b nh; ph i h p v i B Tài chính xây d ng k ho ch ngân sách nhà nư c b o m vi c khám, m và i u tr các trư ng h p tr em b b nh tim bNm sinh có hoàn c nh nghèo, khó khăn, không có kh năng chi tr . - B Tài nguyên và Môi trư ng ch trì, ph i h p các b , ngành, a phương t p trung ch o x lý có hi u qu nư c th i các khu công nghi p; rác th i, nư c th i các cơ s y t và rác th i sinh ho t các ô th , nơi ông dân cư. - Thanh tra Chính ph ch trì, ph i h p v i các b , ngành, a phương rà soát, gi i quy t d t i m, úng pháp lu t các v khi u n i, khi u ki n kéo dài, t p trung ông ngư i, gây b c xúc trong xã h i. - Các B , ngành, a phương khNn trương công b b th t c hành chính theo tinh th n c a án ơn gi n hoá các th t c hành chính trong các lĩnh v c qu n lý nhà nư c ngư i dân, các t ch c, doanh nghi p bi t và th c hi n; t p trung c i cách ngay các th t c hành chính trong các lĩnh v c: h i quan, thu , c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, u tư và xây d ng cơ b n... - Các a phương chú tr ng công tác b o m an ninh, qu c phòng và gi v ng n nh chính tr , xã h i trên a bàn; duy trì tu n tra, x lý và b o m tr t t an toàn giao thông; tăng cư ng công tác tuyên truy n giáo d c ngư i dân hi u bi t chính sách dân t c, tôn giáo c a Nhà nư c và t giác th c hi n theo pháp lu t; tôn tr ng, b o m quy n t do tín ngư ng và các ho t ng tôn giáo chính áng c a ngư i dân; kiên quy t x lý úng pháp lu t các hành vi gây m t an ninh, tr t t an toàn xã h i. - Các B , ngành, a phương tăng cư ng ch ng cung c p thông tin y , k p th i, áp ng quy n ư c thông tin c a nhân dân; B Thông tin và Truy n thông ch o các cơ quan báo chí nêu cao trách nhi m xã h i, ưa tin trung th c, chính xác, tránh ưa nh ng thông tin gây b t l i cho t nư c, cho s n xu t kinh doanh và i s ng nhân dân.
  3. - Các B , ngành, a phương tích c c ch o vi c tri n khai th c hi n các công vi c, nhi m v ã nêu trong Báo cáo Ki m i m ch o, i u hành 6 tháng u năm 2009 và Chương trình công tác 6 tháng cu i năm c a Chính ph ; xây d ng và s m trình Chính ph các ngh nh quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành các lu t, pháp l nh ã có hi u l c và chuNn b có hi u l c thi hành t ngày 01/01/2010, nh m ưa các lu t, pháp l nh i vào cu c s ng; khNn trương tri n khai xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2010 c a b , ngành, a phương, c th hoá các k ho ch u tư, k ho ch huy ng v n ch ng ch o, i u hành ngay t u năm 2010. 2. Chính ph nghe và cho ý ki n v d th o Ngh nh thí i m thành l p, t ch c, ho t ng và qu n lý t p oàn kinh t nhà nư c do B trư ng B K ho ch và u tư trình; B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n các thành viên Chính ph v d th o Ngh nh. Cho n nay, trong h th ng pháp lu t ch có Lu t Doanh nghi p có quy nh m t i u v t p oàn kinh t ( i u 149); Ngh nh 139/2007/N -CP ngày 05/9/2007 hư ng d n thêm v khái ni m và t tên doanh nghi p trong t p oàn. Tuy nhiên, các văn b n này ch quy nh r t chung v t p oàn kinh t áp d ng cho m i lo i hình doanh nghi p, mà chưa có quy nh v t p oàn kinh t nhà nư c, nh t là nh ng quy nh thay th cho Lu t Doanh nghi p Nhà nư c qu n lý t p oàn kinh t nhà nư c sau khi Lu t này h t hi u l c vào ngày 01/7/2010. Vì v y, ti p t c hoàn thi n khung kh pháp lý cho t ch c và ho t ng c a t p oàn kinh t , c n thi t ph i ban hành ngh nh nh m t o cơ s pháp lý cho vi c thí i m thành l p và qu n lý ho t ng c a t p oàn kinh t nhà nư c do Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p trong các ngành, lĩnh v c then ch t, c n phát tri n. Giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tư pháp, Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh d th o Ngh nh thí i m thành l p, t ch c, ho t ng và qu n lý t p oàn kinh t nhà nư c, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh ban hành trong tháng 8/2009. 3. Chính ph ã th o lu n các d án Lu t Thu tài nguyên; Lu t S d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu ; Lu t Nuôi con nuôi; Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Giáo d c; Lu t Ti p c n thông tin do B trư ng B Tài chính, B trư ng B Công Thương, B trư ng B Tư pháp, B trư ng B Giáo d c và ào t o trình; B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n thành viên Chính ph v các d án lu t trên. - Giao B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Tư pháp, B Tài nguyên và Môi trư ng, Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh d án Lu t Thu tài nguyên; B trư ng B Tài chính th a u quy n Th tư ng Chính ph trình y ban Thư ng v Qu c h i d án Lu t này. - Giao B Tư pháp ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh d án Lu t Nuôi con nuôi; B trư ng B Tư pháp th a u quy n Th tư ng Chính ph trình U ban Thư ng v Qu c h i d án Lu t này. - Giao B Công Thương ch trì, ph i h p v i B Tư pháp, Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh d án Lu t S d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu ; B trư ng B Công Thương th a u quy n Th tư ng Chính ph trình U ban Thư ng v Qu c h i d án Lu t này. - Giao B Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i B Tư pháp, Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh d án Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Giáo d c; B trư ng B Giáo d c và ào t o th a u quy n Th tư ng Chính ph trình U ban Thư ng v Qu c h i d án Lu t này. - Giao B Tư pháp ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh d án Lu t Ti p c n thông tin, báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét và quy t nh vi c trình B Chính tr cho ý ki n, trư c khi trình U ban Thư ng v Qu c h i d án Lu t này./.
  4. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính qu c gia; - Ngân hàng Chính sách xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo, C ng TT T; - Lưu: Văn thư, TH (5b). Nh
Đồng bộ tài khoản