Nghị quyết số 33/1999/NQ-QH10

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
50
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 33/1999/NQ-QH10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 33/1999/NQ-QH10 về chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2000 do Quốc Hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 33/1999/NQ-QH10

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 33/1999/NQ-QH10 Hà N i, ngày 21 tháng 12 năm 1999 NGHN QUY T V CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG LU T, PHÁP L NH NĂM 2000 QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 84 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992; Căn c vào i u 62 và i u 63 c a Lu t t ch c Qu c h i, i u 22 c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; Sau khi xem xét T trình s 232/UBTVQH10 ngày 24 tháng 11 năm 1999 c a U ban thư ng v Qu c h i v d ki n Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 2000 và ý ki n c a các v i bi u Qu c h i; QUY T NGHN i u 1: Thông qua Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 2000 như sau: 1- Các d án lu t T i kỳ h p th 7 (tháng 4-2000): a) Qu c h i th o lu n, cho ý ki n m t s n i dung v t ch c b máy nhà nư c trong Hi n pháp năm 1992 c n ph i nghiên c u s a i, b sung và quy t nh thành l p U ban s a i Hi n pháp. b) Các d án trình Qu c h i xem xét, thông qua: 1. Lu t hôn nhân và gia ình (s a i); 2. Lu t khoa h c và công ngh ; 3. Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; 4. Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t d u khí; 5. Lu t s a i, b sung m t s i u c a B lu t t t ng hình s . c) Các d án trình Qu c h i th o lu n, cho ý ki n:
  2. 1. Lu t kinh doanh b o hi m; 2. Lu t phòng, ch ng ma tuý. d) Các d án t ch c l y ý ki n c a các i bi u Qu c h i t i các oàn i bi u Qu c h i a phương: 1. Lu t b o v di s n văn hoá dân t c. T i kỳ h p th 8 (tháng 10-2000) a) Các d án trình Qu c h i xem xét, thông qua: 1. Ngh quy t s a i, b sung m t s i u v t ch c b máy nhà nư c c a Hi n pháp năm 1992. 2. Lu t kinh doanh b o hi m; 3. Lu t phòng, ch ng ma tuý. b) Các d án trình Qu c h i th o lu n, cho ý ki n: 1. B lu t t t ng dân s ; 2. Lu t biên gi i qu c gia; 3. Lu t v ho t ng giám sát c a Qu c h i. c) D án t ch c l y ý ki n i bi u Qu c h i t i các oàn i bi u Qu c h i a phương: 1. Lu t dân t c; 2. Lu t phòng cháy, ch a cháy. 2- Các d án pháp l nh a) Chương trình thông qua: 1. Pháp l nh v tình tr ng khNn c p; 2. Pháp l nh u th u; 3. Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh cán b , công ch c; 4. Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh ch ng tham nhũng; 5. Pháp l nh chăm sóc ngư i cao tu i; 6. Pháp l nh phí và l phí;
  3. 7. Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh thi hành án dân s ; 8. Pháp l nh t ch c lu t sư (s a i); 9. Pháp l nh x lý vi ph m hành chính (s a i); 10. Pháp l nh nh p c nh, xu t c nh, cư trú, i l i c a ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam (s a i); 11. Pháp l nh v tôn giáo; 12. Pháp l nh thú y (s a i); 13. Pháp l nh b o v và ki m d ch th c v t (s a i); 14. Pháp l nh h p ng kinh t (s a i). b) Chương trình d b : 1. Pháp l nh ê i u (s a i); 2. Pháp l nh phòng, ch ng l t bão (s a i); 3. Pháp l nh khai thác và b o v công trình thu l i (s a i); 4. Pháp l nh cơ y u; 5. Pháp l nh th d c, th thao; 6. Pháp l nh phòng, ch ng t n n mãi dâm; 7. Pháp l nh v xây d ng Th ô; 8. Pháp l nh giám nh tư pháp; 9. Pháp l nh tr ng tài thương m i. c) Chương trình chuNn b : 1. Pháp l nh b o v tài li u lưu tr qu c gia (s a i); 2. Pháp l nh b o v bí m t nhà nư c (s a i); 3. Pháp l nh qu ng cáo; 4. Pháp l nh th c phNm; 5. Pháp l nh v công tác c nh v ; 6. Pháp l nh qu n lý d tr qu c gia;
  4. 7. Pháp l nh v t ch c giám sát c a nhân dân. i u 2: Giao U ban thư ng v Qu c h i ch o vi c tri n khai th c hi n Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 2000. Trong trư ng h p th t c n thi t, U ban thư ng v Qu c h i có th i u ch nh, b sung Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh và k p th i báo cáo Qu c h i. i u 3: Giao U ban thư ng v Qu c h i chuNn b vi c thành l p U ban s a i Hi n pháp trình Qu c h i quy t nh, ch o các cơ quan h u quan nghiên c u s a i, b sung m t s i u v t ch c b máy nhà nư c c a Hi n pháp năm 1992 và các lu t v t ch c b máy nhà nư c. i u 4: 1- Các cơ quan, t ch c trình d án lu t, pháp l nh có k ho ch t ch c th c hi n c th b o m th c hi n úng chương trình, ti n ã nh và nâng cao ch t lư ng các d án. 2- H i ng dân t c, các U ban c a Qu c h i có k ho ch ch ng ph i h p các cơ quan ch trì so n th o b o m ch t lư ng thNm tra, làm t t công tác tham mưu cho Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i trong vi c xem xét thông qua các d án lu t, pháp l nh. 3- U ban thư ng v Qu c h i, Chính ph thư ng xuyên ki m tra, ôn c các cơ quan h u quan trong vi c tri n khai th c hi n chương trình, ban hành các văn b n hư ng d n thi hành lu t, pháp l nh, tăng cư ng công tác tuyên truy n, giáo d c pháp lu t b o m các lu t, pháp l nh s m i vào cu c s ng. Các cơ quan c a Qu c h i tăng cư ng giám sát vi c ban hành văn b n hư ng d n thi hành lu t, pháp l nh pháp lu t ư c th c hi n th ng nh t trong c nư c. Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá X, kỳ h p th 6 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1999. Nông c M nh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản