Nghị quyết số 35/NQ-CP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
68
lượt xem
6
download

Nghị quyết số 35/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 35/NQ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Chơn Thành, huyện Bình Long, huyện Phước Long; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bình Long, huyện Phước Long để thành lập thị xã Bình Long, thị xã Phước Long; thành lập các phường trực thuộc thị xã Bình Long và thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 35/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 35/NQ-CP Hà N i, ngày 11 tháng 08 năm 2009 NGHN QUY T V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH XÃ, THÀNH L P XÃ THU C HUY N CHƠN THÀNH, HUY N BÌNH LONG, HUY N PHƯ C LONG; I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH HUY N BÌNH LONG, HUY N PHƯ C LONG THÀNH L P THN XÃ BÌNH LONG, THN XÃ PHƯ C LONG; THÀNH L P CÁC PHƯ NG TR C THU C THN XÃ BÌNH LONG, THN XÃ PHƯ C LONG, T NH BÌNH PHƯ C CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân t nh Bình Phư c, QUY T NGHN i u 1. i u ch nh a gi i hành chính xã, thành l p xã thu c huy n Chơn Thành, huy n Bình Long, huy n Phư c Long; i u ch nh a gi i hành chính huy n Bình Long, huy n Phư c Long thành l p th xã Bình Long, th xã Phư c Long; thành l p các phư ng tr c thu c th xã Bình Long và th xã Phư c Long, t nh Bình Phư c như sau: I. I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH XÃ, THÀNH L P XÃ THU C HUY N CHƠN THÀNH, HUY N BÌNH LONG, HUY N PHƯ C LONG 1. i u ch nh toàn b 2.916,37 ha di n tích t nhiên và 4.569 nhân khNu c a xã Tân Quan, huy n Chơn Thành v huy n Bình Long qu n lý. Huy n Bình Long có 79.008,33 ha di n tích t nhiên và 153.271 nhân khNu, có 16 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các xã: Thanh An, An Khương, Thanh Bình, Tân Khai, ng Nơ, Tân Hi p, Minh Tâm, Minh c, Tân L i, Phư c An, Tân Hưng, Thanh Lương, Thanh Phú, An Phú, Tân Quan và th tr n An L c. a gi i hành chính huy n Bình Long: ông giáp huy n Phư c Long; Tây giáp t nh Tây Ninh; Nam giáp huy n Chơn Thành; B c giáp huy n L c Ninh. 2. Thành l p xã Phư c Tân thu c huy n Phư c Long trên cơ s i u ch nh 12.262,02 ha di n tích t nhiên và 6.752 nhân khNu c a xã Phư c Tín. Xã Phư c Tân có 12.262,02 ha di n tích t nhiên và 6.752 nhân khNu.
  2. a gi i hành chính xã Phư c Tân: ông giáp xã c Li u và xã Nghĩa Bình, huy n Bù ăng; Tây giáp xã Bù Nho và xã Bình Tân; Nam giáp xã Phú Ri ng và xã Phú Trung; B c giáp xã Phư c Tín. 3. Thành l p xã Long Giang thu c huy n Phư c Long trên cơ s i u ch nh 980,84 ha di n tích t nhiên và 3.097 nhân khNu c a xã Sơn Giang; 1.236,73 ha di n tích t nhiên và 1.406 nhân khNu c a xã Bình Sơn. Xã Long Giang có 2.217,57 ha di n tích t nhiên và 4.503 nhân khNu. a gi i hành chính xã Long Giang: ông giáp th tr n Thác Mơ; Tây giáp xã Bình Sơn; Nam giáp xã Sơn Giang và xã Bình Tân; B c giáp xã a Kia và xã Phú Nghĩa. 4. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính xã, thành l p xã Huy n Chơn Thành còn l i 38.949,13 ha di n tích t nhiên và 62.562 nhân khNu, có 09 ơn v hành chính c p xã tr c thu c g m: th tr n Chơn Thành và các xã Thành Tâm, Minh Thành, Nha Bích, Minh Th ng, Minh Hưng, Minh Long, Quang Minh và xã Minh L p. a gi i hành chính huy n Chơn Thành: ông giáp huy n ng Phú và th xã ng Xoài; Tây giáp t nh Bình Dương; Nam giáp t nh Bình Dương; B c giáp huy n Bình Long. - Xã Phư c Tín còn l i 3.057 ha di n tích t nhiên và 6.179 nhân khNu. - Xã Bình Sơn còn l i 3.131,27 ha di n tích t nhiên và 6.830 nhân khNu. - Xã Sơn Giang còn l i 1.650,43 ha di n tích t nhiên và 4.376 nhân khNu. Huy n Phư c Long có 185.496,87 ha di n tích t nhiên và 197.986 nhân khNu, có 23 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các xã: k Ơ, Bù Gia M p, Bình Th ng, c H nh, Phú Văn, Phú Nghĩa, a Kia, Phư c Minh, Bình Tân, Bình Sơn, Long Bình, Sơn Giang, Long Giang, Phư c Tín, Phư c Tân, Long Hưng, Bù Nho, Long Hà, Phú Ri ng, Phú Trung, Long Tân, th tr n Phư c Bình và th tr n Thác Mơ. II. I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH HUY N BÌNH LONG THÀNH L P THN XÃ BÌNH LONG VÀ THÀNH L P CÁC PHƯ NG TR C THU C THN XÃ BÌNH LONG 1. Thành l p th xã Bình Long thu c t nh Bình Phư c Thành l p th xã Bình Long thu c t nh Bình Phư c trên cơ s i u ch nh 12.628,56 ha di n tích t nhiên và 57.590 nhân khNu c a huy n Bình Long (bao g m toàn b di n tích t nhiên và nhân khNu c a xã Thanh Phú, xã Thanh Lương, th tr n An L c; 1.468,40 ha di n tích t nhiên và 7.072 nhân khNu c a xã An Phú; 1.601,32 ha di n tích t nhiên và 5.222 nhân khNu c a xã Thanh Bình). Th xã Bình Long có 12.628,56 ha di n tích t nhiên và 57.590 nhân khNu.
  3. a gi i hành chính th xã Bình Long: ông, Tây, Nam giáp huy n H n Qu n; B c giáp huy n L c Ninh. 2. Thành l p các phư ng thu c th xã Bình Long a) Thành l p phư ng An L c thu c th xã Bình Long trên cơ s i u ch nh 167,82 ha di n tích t nhiên và 5.100 nhân khNu c a th tr n An L c; 862,22 ha di n tích t nhiên và 3.499 nhân khNu c a xã An Phú. Phư ng An L c có 1.030,04 ha di n tích t nhiên và 8.599 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng An L c: ông giáp phư ng Phú Th nh và phư ng Phú c; Tây giáp xã An Phú và xã Minh Tâm, huy n H n Qu n; Nam giáp phư ng Hưng Chi n; B c giáp xã Thanh Phú. b) Thành l p phư ng Hưng Chi n thu c th xã Bình Long trên cơ s i u ch nh 113,61 ha di n tích t nhiên và 4.320 nhân khNu c a th tr n An L c; 606,18 ha di n tích t nhiên và 3.573 nhân khNu c a xã An Phú; 1.601,32 ha di n tích t nhiên và 5.222 nhân khNu c a xã Thanh Bình. Phư ng Hưng Chi n có 2.321,11 ha di n tích t nhiên và 13.115 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Hưng Chi n: ông giáp phư ng Phú c, th xã Bình Long và xã Thanh Bình, huy n H n Qu n; Tây giáp xã Minh Tâm và xã Minh c, huy n H n Qu n; Nam giáp xã Thanh Bình, huy n H n Qu n; B c giáp phư ng An L c. c) Thành l p phư ng Phú Th nh thu c th xã Bình Long trên cơ s i u ch nh 393,61 ha di n tích t nhiên và 6.320 nhân khNu c a th tr n An L c. Phư ng Phú Th nh có 393,61 ha di n tích t nhiên và 6.320 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Phú Th nh: ông giáp xã Tân L i, huy n H n Qu n; Tây giáp phư ng An L c; Nam giáp phư ng Phú c; B c giáp xã Thanh Phú. d) Thành l p phư ng Phú c thu c th xã Bình Long trên cơ s i u ch nh 403,62 ha di n tích t nhiên và 4.584 nhân khNu còn l i c a th tr n An L c. Phư ng Phú c có 403,62 ha di n tích t nhiên và 4.584 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Phú c: ông giáp xã Tân L i, huy n H n Qu n; Tây giáp phư ng An L c và phư ng Hưng Chi n, th xã Bình Long; Nam giáp phư ng Hưng Chi n, th xã Bình Long và xã Thanh Bình, huy n H n Qu n; B c giáp phư ng Phú Th nh. 3. Sau khi thành l p th xã Bình Long và các phư ng tr c thu c: Th xã Bình Long có 12.628,56 ha di n tích t nhiên và 57.590 nhân khNu, có 06 ơn v hành chính tr c thu c, g m các phư ng: An L c, Hưng Chi n, Phú Th nh, Phú c và các xã: Thanh Lương, Thanh Phú.
  4. - Xã Thanh Bình còn l i 1.163,86 ha di n tích t nhiên và 7.316 nhân khNu. - Xã An Phú còn l i 4.137,31 ha di n tích t nhiên và 5.829 nhân khNu. Huy n Bình Long còn l i 66.379,77 ha di n tích t nhiên và 95.681 nhân khNu ( ư c i tên thành huy n H n Qu n), có 13 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các xã: Thanh An, An Khương, Tân Khai, ng Nơ, Tân Hi p, Minh c, Minh Tâm, Tân L i, Phư c An, Tân Hưng, Thanh Bình, An Phú và xã Tân Quan. a gi i hành chính huy n H n Qu n: ông giáp huy n Phư c Long và huy n ng Phú; Tây giáp t nh Tây Ninh; Nam giáp huy n Chơn Thành; B c giáp huy n L c Ninh và th xã Bình Long. III. I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH HUY N PHƯ C LONG THÀNH L P THN XÃ PHƯ C LONG VÀ THÀNH L P CÁC PHƯ NG TR C THU C THN XÃ PHƯ C LONG 1. Thành l p th xã Phư c Long thu c t nh Bình Phư c Thành l p th xã Phư c Long thu c t nh Bình Phư c trên cơ s i u ch nh 11.883,93 ha di n tích t nhiên và 50.019 nhân khNu c a huy n Phư c Long (bao g m toàn b di n tích t nhiên và dân s c a th tr n Thác Mơ, th tr n Phư c Bình, xã Sơn Giang, xã Long Giang, xã Phư c Tín; 540,17 ha di n tích t nhiên và 3.803 nhân khNu c a xã Bình Sơn; 423,67 ha di n tích t nhiên và 2.542 nhân khNu c a xã Bình Tân). Th xã Phư c Long 11.883,93 ha di n tích t nhiên và 50.019 nhân khNu. a gi i hành chính th xã Phư c Long: ông giáp huy n Bù ăng; Tây, Nam, B c giáp huy n Bù Gia M p. 2. Thành l p các phư ng thu c th xã Phư c Long a) Thành l p phư ng Long Th y thu c th xã Phư c Long trên cơ s i u ch nh 397,04 ha di n tích t nhiên và 6.954 nhân khNu c a th tr n Thác Mơ. Phư ng Long Th y có 397,04 ha di n tích t nhiên và 6.954 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Long Th y: ông giáp phư ng Thác Mơ, th xã Phư c Long; Tây giáp xã Long Giang, th xã Phư c Long; Nam giáp phư ng Thác Mơ, th xã Phư c Long; B c giáp xã Phú Nghĩa, huy n Bù Gia M p. b) Thành l p phư ng Thác Mơ thu c th xã Phư c Long trên cơ s 2.046,82 ha di n tích t nhiên và 7.167 nhân khNu còn l i c a th tr n Thác Mơ. Phư ng Thác Mơ có 2.046,82 ha di n tích t nhiên và 7.167 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Thác Mơ: ông giáp xã c H nh, huy n Bù Gia M p và xã Minh Hưng, huy n Bù ăng; Tây giáp phư ng Sơn Giang, th xã Phư c Long; Nam giáp xã Phư c Tín, th xã Phư c Long; B c giáp phư ng Long Th y, th xã Phư c Long và xã Phú Nghĩa, huy n Bù Gia M p.
  5. c) Thành l p phư ng Sơn Giang thu c th xã Phư c Long trên cơ s toàn b 1.650.43 ha di n tích t nhiên và 4.376 nhân khNu c a xã Sơn Giang. Phư ng Sơn Giang có 1.650,43 ha di n tích t nhiên và 4.376 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Sơn Giang: ông giáp phư ng Thác Mơ, th xã Phư c Long; Tây giáp phư ng Long Phư c và phư ng Phư c Bình, th xã Phư c Long; Nam giáp xã Phư c Tín, th xã Phư c Long; B c giáp xã Long Giang, th xã Phư c Long. d) Thành l p phư ng Phư c Bình thu c th xã Phư c Long trên cơ s i u ch nh 1.295,66 ha di n tích t nhiên và 8.414 nhân khNu c a th tr n Phư c Bình. Phư ng Phư c Bình có 1.295,66 ha di n tích t nhiên và 8.414 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Phư c Bình: ông giáp phư ng Sơn Giang và xã Phư c Tín, th xã Phư c Long; Tây giáp xã Bình Tân, huy n Bù Gia M p; Nam giáp xã Phư c Tín, th xã Phư c Long; B c giáp phư ng Long Phư c, th xã Phư c Long. ) Thành l p phư ng Long Phư c thu c th xã Phư c Long trên cơ s 255,57 ha di n tích t nhiên và 6.081 nhân khNu còn l i c a th tr n Phư c Bình; 540,17 ha di n tích t nhiên và 3.803 nhân khNu c a xã Bình Sơn; 423,67 ha di n tích t nhiên và 2.542 nhân khNu c a xã Bình Tân. Phư ng Long Phư c có 1.219,41 ha di n tích t nhiên và 12.426 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Long Phư c: ông giáp phư ng Sơn Giang và xã Long Giang, th xã Phư c Long; Tây giáp xã Bình Sơn và xã Bình Tân, huy n Bù Gia M p; Nam giáp phư ng Phư c Bình, th xã Phư c Long; B c giáp xã Long Giang, th xã Phư c Long và xã Bình Sơn, huy n Bù Gia M p. 3. Sau khi thành l p th xã Phư c Long và các phư ng tr c thu c: Th xã Phư c Long có 11.883,93 ha di n tích t nhiên và 50.019 nhân khNu, có 07 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các phư ng: Long Th y, Thác Mơ, Sơn Giang, Phư c Bình, Long Phư c và các xã: Long Giang, Phư c Tín. Huy n Phư c Long còn l i 173.612,94 ha di n tích t nhiên và 147.967 nhân khNu ( ư c i tên thành huy n Bù Gia M p), có 18 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các xã: k Ơ, Bù Gia M p, Bình Th ng, c H nh, Phú Văn, Phú Nghĩa, a Kia, Phư c Minh, Bình Tân, Bình Sơn, Long Bình, Phư c Tân, Long Hưng, Bù Nho, Long Hà, Phú Ri ng, Phú Trung và xã Long Tân. a gi i hành chính huy n Bù Gia M p: ông giáp huy n Tuy c, t nh k Nông và huy n Bù ăng, t nh Bình Phư c; Tây giáp huy n H n Qu n, huy n L c Ninh và huy n Bù p; Nam giáp huy n ng Phú; B c giáp Campuchia. T nh Bình Phư c có 687.206,23 ha di n tích t nhiên và 848.330 nhân khNu, có 10 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các th xã: ng Xoài, Phư c Long, Bình Long và các huy n: ng Phú, Chơn Thành, H n Qu n, L c Ninh, Bù p, Bù Gia M p, Bù ăng.
  6. i u 2. Ngh quy t này có hi u l c thi hành k t ngày ký ban hành. i u 3. B trư ng B N i v , Ch t ch y ban nhân dân t nh Bình Phư c và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh quy t này./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - H i ng Dân t c c a Qu c h i; - y ban Pháp lu t c a Qu c h i; - H ND, UBND t nh Bình Phư c; - Ban T ch c Trung ương; - Các B : N i v , Công an, Qu c phòng, Tài nguyên và Môi Nguy n T n Dũng trư ng, Tài chính, Giao thông v n t i, K ho ch và u tư; - C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c; - T ng c c Th ng kê (B K ho ch và u tư); - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V : P, TCCB, TCCV, TH, KTN, PL, Công báo; - Lưu Văn thư, NC (5b).
Đồng bộ tài khoản