Nghị quyết số 35-NQ/UBTVQH10

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
43
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 35-NQ/UBTVQH10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 35-NQ/UBTVQH10 về việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Chính phủ do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 35-NQ/UBTVQH10

  1. U BAN THƯ NG V QU C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T H I NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 35-NQ/UBTVQH10 Hà N i, ngày 21 tháng 1 năm 1998 NGHN QUY T PHÊ CHU N NGHN C A TH TƯ NG CHÍNH PH V VI C MI N NHI M VÀ B NHI M THÀNH VIÊN CHÍNH PH U BAN THƯ NG V QU C H I Căn c vào i u 91 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 và i u 6 c a Lu t T ch c Qu c h i; Căn c vào T trình s 05/CP-TCCB ngày 21 tháng 01 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph ; QUY T NNH: 1. Phê chuNn ngh c a Th tư ng Chính ph v vi c mi n nhi m ch c v B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i c a ông Tr n ình Hoan nh n nhi m v m i. 2. Phê chuNn ngh c a Th tư ng Chính ph v vi c b nhi m bà Nguy n Th H ng, Th trư ng B Lao ng - Thương bình và Xã h i gi ch c B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i. Ngh quy t này ã ư c U ban thư ng v Qu c h i thông qua t i phiên h p ngày 21 tháng 01 năm 1998. Nông c M nh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản