Nghị quyết số 36/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
4
download

Nghị quyết số 36/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'nghị quyết số 36/2008/nq-hđnd', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 36/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM DÂN c l p - T do - H nh phúc QU N TÂN BÌNH -------- ----- S : 36/2008/NQ-H ND Tân Bình, ngày 27 tháng 6 năm 2008 NGHN QUY T V QUY HO CH S D NG T N NĂM 2010, NNH HƯ NG N NĂM 2020 VÀ K HO CH S D NG T 5 NĂM (2006 - 2010) TRÊN NA BÀN QU N TÂN BÌNH H I NG NHÂN DÂN QU N TÂN BÌNH KHÓA IX - KỲ H P L N TH 12 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ư c Qu c h i thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét T trình s 782/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n v quy ho ch s d ng t n năm 2010, nh hư ng n năm 2020 và k ho ch s d ng t 5 năm (2006 - 2010) trên a bàn qu n Tân Bình; Báo cáo th m nh s 20/BC-KTXH c a Ban Kinh t - Xã h i H i ng nhân dân qu n và ý ki n th o lu n c a các i bi u H i ng nhân dân qu n, QUY T NGHN: i u 1. Nh t trí n i dung T trình s 782/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n v quy ho ch s d ng t n năm 2010, nh hư ng n năm 2020 và k ho ch s d ng t 5 năm (2006 - 2010) trên a bàn qu n Tân Bình. Trong ó: - V quy ho ch s d ng t n năm 2010, nh hư ng n năm 2020: 1. H i ng nhân dân qu n ng ý nh ng nh n nh v công tác qu n lý t ai, tình hình s d ng và bi n ng t ai trên a bàn qu n Tân Bình giai o n t năm 2003 - 2005. Lưu ý n nh ng h n ch trong qu n lý và ti m năng s d ng t có bi n pháp kh c ph c. 2. ng ý ch n phương án 1 là phương án quy ho ch s d ng t n năm 2010 theo hư ng phát tri n b n v ng, cơ c u s d ng qu t ư c b trí h p lý, phù h p v i tình hình th c t , áp ng ư c yêu c u s d ng t c a các ngành, b o m phát tri n kinh t - xã h i trên a bàn qu n. - V k ho ch s d ng t 5 năm (2006 - 2010): 1. ngh y ban nhân dân qu n c n có nh ng gi i pháp ng b hi u qu trong vi c tri n khai, t ch c th c hi n k ho ch s d ng t 5 năm (2006 - 2010). nh kỳ hàng
  2. năm có ki m tra ánh giá vi c qu n lý s d ng t, báo cáo H i ng nhân dân qu n theo quy nh. 2. Ph i h p v i các ngành ch c năng c p thành ph nghiên c u i u ch nh l gi i m t s ư ng và h m cho phù h p v i quy ho ch và i u ki n th c t a phương. i u 2. y ban nhân dân qu n ph i t ch c công b quy ho ch, tuyên truy n, ph bi n công khai r ng rãi quy ho ch s d ng t n năm 2010, nh hư ng n năm 2020 và k ho ch s d ng t 5 năm (2006 - 2010) c a qu n Tân Bình trong cán b , công ch c và nhân dân sau khi quy ho ch s d ng t ư c phê duy t. i u 3. Giao y ban nhân dân qu n t ch c tri n khai th c hi n Ngh quy t này sau khi ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t. Thư ng tr c H i ng nhân dân, hai Ban H i ng nhân dân, các i bi u H i ng nhân dân, ph i h p v i y ban M t tr n T qu c Vi t Nam qu n và các oàn th tăng cư ng ho t ng giám sát vi c th c hi n Ngh quy t v quy ho ch s d ng t trên a bàn qu n Tân Bình. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n Tân Bình khóa IX, kỳ h p l n th 12 thông qua./. CH TNCH Võ Văn Lu n
Đồng bộ tài khoản