Nghị quyết số 37/2003/NQ-HĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
49
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 37/2003/NQ-HĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 37/2003/NQ-HĐ về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà nội do Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 37/2003/NQ-HĐ

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 37/2003/NQ-H Hà N i, ngày 13 tháng 02 năm 2003 NGH QUY T V VI C MI N NHI M CH C DANH Y VIÊN Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KHÓA XII - KỲ H P TH 8 ( T ngày 11 n ngày 13/02/2003) Căn c Lu t t ch c H ND và UBND; Căn c Pháp l nh v nhi m v , quy n h n c th c a H ND và UBND m i c p; Căn c Quy ch ho t ng c a H ND các c p; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân Thành ph t i T trình s 10/TTr-UB ngày 12/02/2003 v vi c mi n nhi m ch c danh y viên y ban Nhân dân Thành ph Hà N i; QUY T NGHN 1- Mi n nhi m ch c danh y viên y ban Nhân dân Thành ph Hà N i c a ông Hoàng Kim Trung ngh công tác hư ng ch hưu trí. 2- Mi n nhi m ch c danh y viên y ban Nhân dân Thành ph Hà N i c a ông Nguy n Văn Nghinh do m nh n nhi m v m i. Ngh quy t này ã ư c H ND Thành ph thông qua t i kỳ h p th 8 – ngày 13 tháng 02 năm 2003. TM. H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Phùng H u Phú
Đồng bộ tài khoản