Nghị quyết số 37-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
57
lượt xem
4
download

Nghị quyết số 37-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 37-CP về định hướng chiến lược công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong thời gian 1996-2000 và chính sách quốc gia về thuốc của Việt Nam do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 37-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 37-CP Hà N i, ngày 20 tháng 6 năm 1996 NGHN QUY T C A CHÍNH PH S 37-CP NGÀY 20 THÁNG 6 NĂM 1996 V NNH HƯ NG CHI N LƯ CCÔNG TÁC CHĂM SÓC VÀ B O V S C KHO NHÂN DÂN TRONG TH I GIAN 1996-2000 VÀ CHÍNH SÁCH QU C GIA V THU C C A VI T NAM T i phiên h p ngày 23 tháng 4 năm 1996 Chính ph ã nghe báo cáo v tình hình s c kho nhân dân, v công tác y t trong th i gian qua, sau ó ã th o lu n và thông qua: nh hư ng chi n lư c công tác chăm sóc và b o v s c kho nhân dân trong nh ng năm 1996-2000. Chính ph cũng ã th o lu n và quy t nh các chính sách v thu c ch a b nh c a Vi t Nam. Chăm sóc và b o v s c kho là trách nhi m c a m i ngư i dân, m i gia ình, c a các c p chính quy n, các oàn th nhân dân và các t ch c xã h i. Chính ph yêu c u các B , các cơ quan c a Chính ph , U ban nhân dân các c p t ch c th c hi n t t các ch trương, bi n pháp v chăm sóc và b o v s c kho nhân dân th hi n 2 văn b n kèm theo Ngh quy t này: 1- nh hư ng chi n lư c công tác chăm sóc b o v s c kho nhân dân t nay n 2000 và 2020. 2- Chính sách Qu c gia v thu c c a Vi t Nam. B Y t có trách nhi m xây d ng k ho ch c th hư ng d n và ôn c các c p, các ngành tri n khai th c hi n Ngh quy t. ngh M t tr n T qu c Vi t Nam và các oàn th nhân dân trong M t tr n ph i h p v i ngành y t và các cơ quan Nhà nư c có liên quan v n ng nhân dân trong c nư c hư ng ng và tham gia tích c c vào các ho t ng v sinh phòng b nh, chăm sóc và b o v s c kho nhân dân, th c hi n có k t qu các m c tiêu ra trong nh hư ng chi n lư c, góp ph n nâng cao ch t lư c cu c s ng c a nhân dân, thúc Ny quá trình phát tri n kinh t - xã h i c a nư c ta. NNH HƯ NG CHI N LƯ C CÔNG TÁC CHĂM SÓC VÀ B O V S C KHO NHÂN DÂN T NAY N NĂM 2000 VÀ 2020 Ph n th nh t:
 2. ÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHĂM SÓC VÀ B O V S C KHO NHÂN DÂN TRONG TH I KỲ I M I, C BI T LÀ T SAU IH I NG L N TH VII N NAY I- CÁC THÀNH T U CƠ B N: Trong nh ng năm qua, s quan tâm ch o công tác chăm sóc và b o v s c kho nhân dân c a ng và Nhà nư c ta ã th hi n qua các ngh quy t i h i ng l n th VI và VII, c bi t H i ngh l n th Tư Ban Ch p hành Trung ương ng khoá VII ã ra Ngh quy t v "nh ng v n c p bách trong công tác chăm sóc và b o v s c kho nhân dân". Qu c h i ã ban hành Lu t b o v s c kho nhân dân. Chính ph ã ban hành nhi u Ch th , Quy t nh th ch hoá các ch trương ch o c a ng. Ngành y t ã có nhi u c g ng trong vi c t ch c tri n khai th c hi n các ch trương và chính sách c a ng, Nhà nư c nên công tác chăm sóc và b o v s c kho nhân dân ã t ư c nh ng thành t u quan tr ng. 1- C ng c h th ng y t cơ s : Sau khi h th ng h p tác xã nông nghi p ti n hành khoán 10, hàng lo t tr m y t xã ã b nh hư ng, d n n ng ng ho t ng ho c làm vi c c m ch ng do thi u ngu n l c. Trư c tình hình ó, m t s a phương ã ch ng tìm bi n pháp c ng c y t cơ s . c bi t là sau khi có Ngh quy t Trung ương 4 và Quy t nh 58/TTg c a Th tư ng Chính ph , m ng lư i y t cơ s ã ư c c ng c m t bư c v t ch c, cán b , cơ s làm vi c và trang thi t b , i m i n i dung ho t ng, ưa nhi u cán b chuyên môn tăng cư ng cho cơ s . T i nay ã có 1.800 bác sĩ công tác t i các Tr m y t xã. Trong hai năm 1994-1995 ã có trên 700 tr m y t xã ư c xây d ng m i. i ngũ cán b y t cơ s và y t huy n ã ư c tăng cư ng, trình ư c nâng lên c v chuyên môn nghi p v và qu n lý. Vi c c ng c y t cơ s ã m ra kh năng Ny nhanh ch trương c a ng và Nhà nư c v công tác chăm sóc và b o v s c kho nhân dân, làm t t công tác chăm sóc s c kho ban u t i t ng gia ình, thôn, b n. 2- Ngành y t ã tích c c ph i h p v i các cơ quan chính quy n và oàn th nhân dân v n ng, tuyên truy n giáo d c nhân dân xây d ng phong trào v sinh phòng b nh, phòng d ch, tích c c tri n khai các án phòng ch ng d ch b nh, giám sát d ch t , các chương trình y t qu c gia ư c th c hi n t t. Nh v y s m c và ch t do các b nh truy n nhi m gây d ch ã t ng bư c ư c kh ng ch và Ny lùi. Ny nhanh công tác v sinh phòng d ch b nh: nhi u b nh d ch ã ư c kh ng ch , các b nh ư c phòng ch ng b ng vacxin trong chương trình tiêm ch ng m r ng ã gi m nhi u. Công tác tiêm ch ng m r ng t năm 1986 n nay ư c s quan tâm ch o c a các c pu ng, chính quy n, các oàn th qu n chúng ph i h p v i Ngành y t ã duy trì ư c t l tiêm ch ng trên 85% trong nhi u năm li n. Công tác phòng ch ng s t rét ã thu ư c k t qu t t, t l t vong gi m rõ r t, không còn d ch l n x y ra và t l m c b nh ã gi m áng k . Các chương trình khác như phòng ch ng bư u c , ch ng lao, phong... cũng t ư c các m c tiêu ra. Bên c nh ó, vi c phòng ch ng các b nh không nhi m khuNn, thư ng g p các nư c công nghi p phát tri n như các b nh tim m ch và cao huy t áp, ung thư, tâm th n, nghi n hút, các b nh cơ, xương, kh p, tai n n giao thông, vi c chăm lo s c kho ngư i có tu i, kh c ph c các h u qu v s c kho do chi n tranh l i vi c phòng
 3. ch ng các lo i b nh t t ph bi n theo t ng nhóm tu i, t ng b ph n dân cư, t ng lo i hình lao ng, ngh nghi p cũng ư c quan tâm và t nhi u k t qu . 3- Chuy n bi n bư c u trong công tác khám ch a b nh ã có: Ngành y t ã ch n ch nh công tác qu n lý b nh vi n, phát ng phong trào thi ua trong toàn ngành c ng c n n n p ho t ng c a các b nh vi n, nâng cao ch t lư ng khám ch a b nh, c bi t là nâng cao tinh th n thái ph c v . Vi c thu m t ph n vi n phí và b o hi m y t ã góp ph n b sung kinh phí cho công tác khám ch a b nh. M y năm g n ây Nhà nư c và các a phương ã u tư nâng c p các cơ s khám ch a b nh, b m t các cơ s khám ch a b nh ã bư c u i m i, trang thi t b ư c b sung, cán b ư c ào t o và b i dư ng nhi u hơn, ã có kh năng chNn oán s m, i u tr kh i m t s b nh mà trư c ây ta chưa có i u ki n. ã bư c u s p x p l i m ng lư i khám ch a b nh, a d ng hoá các lo i hình t ch c chăm sóc s c kho , huy ng nhi u thành ph n nhân dân tham gia ho t ng d ch v y t theo pháp l nh hành ngh y, dư c tư nhân. 4- Ngành dư c ã có bư c phát tri n khá: ã m b o ph n l n nhu c u v thu c ch a b nh và trang thi t b y t thi t y u, kh c ph c ư c tình tr ng thi u thu c và d ng c y t trong nhi u năm trư c ây. Năm 1994 tính trung bình ti n thu c bình quân m i ngư i dân ư c 3,2 USD tăng g p 6 l n so v i th i kỳ 1986-1990. Nh m r ng các d ch v cung c p thu c (qu c doanh, t p th , tư nhân) nên thu c ch a b nh ãv n t n thôn b n, k c vùng núi, vùng cao, vùng sâu. Th trư ng thu c ang ư c ch n ch nh nh m ngăn ch n và xoá b tình tr ng bán thu c gi , thu c kém phNm ch t, thu c gây nghi n. 5- Ti p t c phát huy và phát tri n y h c c truy n dân t c: H th ng t ch c y h c c truy n (YHDT) ã ư c c ng c và s p x p phù h p v i cơ ch qu n lý m i, hư ng v y t c ng ng làm nhi m v chăm sóc s c kho ban u, g n v i chương trình phát tri n kinh t xã h i và xoá ói gi m nghèo trong vi c ch a các ch ng b nh thông thư ng c ng ng. Hàng năm có t i 1/3 trong s ngư i n khám và ch a b nh ư c i u tr b ng y h c c truy n các cơ s i u tr , c bi t là c ng ng. ã tăng cư ng vi c ào t o th y thu c y h c c truy n. Quan h qu c t v y h c c truy n ư c m r ng. M t s cơ s khám ch a b nh b ng y h c c truy n ã ư c nâng c p. Tình hình s c kho nhân dân ã ư c c i thi n m t bư c. Tu i th trung bình tăng, t l tr suy sinh dư ng, t l ch t tr em dư i 1 tu i và dư i 5 tu i, t l ch t m , t l tr sơ sinh có tr ng lư ng dư i 2.500g u gi m. M t s ch tiêu s c kho ã t m c c a các nư c có thu nh p cao hơn ta 2-3 l n. II- NH NG T N T I VÀ THÁCH TH C: 1- Y t ph i áp ng ư c nhu c u chăm sóc s c kho ngày càng cao c v s lư ng và ch t lư ng c a m i t ng l p nhân dân và trư c h t ph i quan tâm n ngư i có công, ngư i nghèo và vùng khó khăn, vùng căn c cách m ng. m b o công b ng v chăm sóc s c kho cho nhân dân và gi ư c b n ch t nhân o c a Ngành Y t trong i u ki n n n kinh t th trư ng là m t v n c p bách, v a là chính sách lâu dài.
 4. 2- Tình tr ng ô nhi m môi trư ng, nh ng t n n xã h i như nghi n hút, ma tuý, m i dâm... ang là nh ng y u t nh hư ng x u n s c kho nhân dân, làm tăng nguy cơ m c b nh t t. nông thôn ô nhi m do thói quen dùng phân không x lý, dùng hoá ch t tr sâu, phân hoá h c và thi u h xí h p v sinh; các ô th ô nhi m do ch t th i sinh ho t, ch t th i công nghi p, ti ng n. T l dân ư c dùng nư c s ch còn r t th p. Công tác tuyên truy n giáo d c s c kho còn có tính th i v , làm theo chi n d ch, chưa t o ra ư c phong trào nhân dân tham gia v sinh phòng b nh. T l dân ư c dùng nư c s ch còn r t th p. 3- Các i u ki n v t ch t b o m cho vi c th c hi n các m c tiêu ã ra còn th p xa so v i nhu c u. Cùng v i s phát tri n c a t nư c, Ngành Y t i lên theo hư ng hi n i hoá trong i u ki n ngu n l c có h n, h u h t các cơ s y t ư c xây d ng ã lâu v i các trang thi t b cũ, l c h u, nh t là các b nh vi n tuy n huy n và mi n núi. Nh ng năm g n ây Nhà nư c ã tăng cư ng u tư nâng c p các cơ s khám ch a b nh nhưng chưa ư c nhi u. Kh năng kinh phí c a Nhà nư c còn h n ch trong khi trang thi t b y t r t t ti n. 4- Ngành dư c ch m i m i v t ch c khi chuy n sang cơ ch kinh t th trư ng theo nh hư ng xã h i ch nghĩa. Công tác qu n lý nhà nư c chưa theo k p tình hình, chưa kh năng qu n lý có hi u qu th trư ng thu c ngày càng a d ng và ph c t p, chưa ki m soát ư c các ngu n nh p khNu thu c, c bi t là nh p l u và qua ư ng quà bi u. Năng l c s n xu t còn h n ch do công nghi p s n xu t dư c phNm chưa ư c t ch c h p lý, còn tình tr ng phân tán, ph n l n thi t b s n xu t không ng b , l i cũ và l c h u. Công tác nghiên c u khoa h c và nghiên c u v qu n lý chưa ư c quan tâm úng m c. 5- H th ng t ch c và ào t o cán b y t ch m ư c i m i phù h p v i cơ ch m i. T ch c y t a phương tuy ã ư c s p x p l i m t bư c nhưng còn nhi u v n chưa ư c gi i quy t t t, như t ch c và ho t ng c a các trung tâm y t huy n, các tr m y t cơ s , các trung tâm thu c s y t , t ch c và qu n lý các cơ s y t trên a bàn lãnh th . Công tác ào t o cán b có tăng v m t s lư ng nhưng ch s bác sĩ trên dân s còn th p. Vi c ào t o chưa g n v i s d ng nên có tình tr ng th a bác sĩ thành ph , th xã nh ng thi u cán b y t cơ s các vùng nông thôn, r t ít bác sĩ làm vi c xã. 6- M t b ph n cán b y t thi u tinh th n trách nhi m, không gi ư c o c c a ngư i th y thu c, có nh ng hành vi tiêu c c, trái v i chính sách c a ng và Nhà nư c trái pháp lu t. M t s ch chính sách i v i cán b y t còn chưa có tác d ng ng viên anh ch em ph n kh i làm t t nhi m v , phát huy kh năng ph c v s nghi p chăm sóc b o v s c kho nhân dân. Nhìn chung s c kho nhân dân ta tuy ã ư c c i thi n m t bư c, nhưng v n còn m c th p và r t không ng u gi a các vùng, gi a nông thôn và thành th , trong các t ng l p nhân dân. Ph n th hai: NNH HƯ NG CHI N LƯ C CÔNG TÁC CHĂM SÓC VÀ B O V S C KHO NHÂN DÂN N NĂM 2000 VÀ 2020
 5. I- CÁC QUAN I M CH O CÔNG TÁC CHĂM SÓC VÀ B O V S C KHO NHÂN DÂN Dư i s lãnh o c a ng, nhân dân ta ang ph n u n năm 2020, nư c Vi t Nam ta tr thành m t nư c công nghi p phát tri n theo nh hư ng xã h i ch nghĩa, có n n nông nghi p sinh thái phát tri n, n n kinh t a d ng và năng ng, xã h i phát tri n lành m nh trong ó y u t con ngư i và các giá tr nhân văn ư c coi tr ng và phát huy. i s ng nhân dân ư c nâng cao thì nhu c u v chăm sóc s c kho s ngày càng tăng và a d ng. Bên c nh ó n n kinh t th trư ng phát tri n s t o ra s phân t ng xã h i và d n t i m c thu nh p không ng u gi a các vùng. ng th i n năm 2020, dân s nư c ta s tăng thêm trên 30 tri u ngư i so v i hi n nay, cơ c u dân s cũng t ra nh ng v n quan tr ng v chăm sóc s c kho . Xu t phát t c i m phát tri n kinh t xã h i và nhu c u chăm sóc s c kho c a nhân dân trong giai o n m i, c n kh ng nh các quan i m ch o s nghi p chăm sóc và b o v s c kho nhân dân: 1- Con ngư i là ngu n tài nguyên quý báu nh t quy t nh s phát tri n c a t nư c, trong ó s c kho là v n quý nh t c a m i con ngư i và c a toàn xã h i, cũng là m t trong nh ng ni m h nh phúc l n nh t c a m i ngư i, m i gia ình. Vì v y u tư cho s c kho m i ngư i u ư c chăm sóc s c kho chính là u tư cho s phát tri n kinh t xã h i c a t nư c, nâng cao ch t lư ng cu c s ng c a m i cá nhân và m i gia ình. 2- B n ch t nhân o và nh hư ng xã h i ch nghĩa c a ho t ng y t òi h i s công b ng trong chăm sóc s c kho . Th c hi n s công b ng là b o m cho m i ngư i u ư c chăm sóc s c kho , phù h p v i kh năng kinh t c a xã h i, ng th i Nhà nư c có chính sách khám ch a b nh mi n phí và gi m phí i v i ngư i có công v i nư c, ngư i nghèo, ngư i s ng các vùng có nhi u khó khăn và ng bào các dân t c thi u s . 3- D phòng tích c c và ch ng là quan i m xuyên su t quá trình xây d ng và phát tri n n n y t Vi t Nam. Quan i m d phòng tích c c ph i ư c nh n th c sâu s c và v n d ng trong vi c t o ra l i s ng lành m nh và văn minh, b o m môi trư ng s ng, lao ng và h c t p có l i cho vi c phòng b nh và tăng cư ng s c kho , ch ng phòng ch ng các tác nhân có h i cho s c kho trong quá trình công nghi p hoá và ô th hoá. 4- K t h p y h c hi n i v i y h c c truy n dân t c y h c c truy n là m t di s n văn hoá c a dân t c c n ư c b o v , phát huy và phát tri n. Tri n khai m nh m vi c nghiên c u ng d ng và hi n i hoá y h c c truy n k t h p v i y h c hi n i, nhưng không làm m t i b n ch t c a y h c c truy n Vi t Nam. Tăng cư ng qu n lý nhà nư c trong lĩnh v c y h c c truy n, ngăn ch n và lo i tr nh ng ngư i l i d ng chính sách c a ng, Nhà nư c i v i y h c c truy n gây t n h i n s c kho c a nhân dân. 5- Xã h i hoá s nghi p chăm sóc s c kho nhân dân. Chăm sóc s c kho nhân dân là trách nhi m c a m i cá nhân, m i gia ình, m i c ng ng, c a các c p u ng, chính quy n, các ngành, các oàn th , các t ch c xã h i. Các c p u ng, chính quy n, các oàn th có trách nhi m lãnh o, ch o, huy ng các ngu n l c, ng viên toàn xã h i tham gia công tác chăm sóc và b o v s c kho nhân dân.
 6. a d ng hoá các hình th c t ch c chăm sóc s c kho (nhà nư c, dân l p và tư nhân) trong ó y t nhà nư c gi vai trò ch o. Phát tri n các lo i hình chăm sóc s c kho nh m áp ng nhu c u ngày càng cao và a d ng c a nhân dân, trong i u ki n ngu n l c c a Nhà nư c u tư cho y t còn có h n. Khuy n khích, hư ng d n và qu n lý t t ho t ng c a các cơ s y t dân l p, y t tư nhân nh m m c tiêu thi t th c ph c v nhu c u khám ch a b nh và chăm sóc s c kho c a nhân dân, ch ng m i bi u hi n tiêu c c trong các d ch v chăm sóc s c kho . II- CÁC M C TIÊU PHÁT TRI N S NGHI P CHĂM SÓC VÀ B O V S C KHO NHÂN DÂN M c tiêu t ng quát là gi m t l m c b nh, nâng cao th l c, tăng tu i th . M c tiêu n năm 2020 là b o m công b ng, nâng cao ch t lư ng và hi u qu chăm sóc s c kho , áp ng nhu c u ngày càng cao c a m i t ng l p nhân dân, ưa s c kho nhân dân ta t m c trung bình c a các nư c trong khu v c. Trong giai o n 1996-2000 c n tranh th m i th i cơ và ngu n l c tăng cư ng d u tư nâng c p các cơ s y t , c bi t là cơ s khám ch a b nh, i m i công tác qu n lý b nh vi n, tăng cư ng giáo d c y c, ưa h th ng khám ch a b nh s c áp ng nhau c u ngày càng cao c a nhân dân. Xây d ng ngành y t ti n b t ng bư c ti n lên chính quy hi n i. 1- Các ch tiêu cơ b n v s c kho c a nhân dân ta n năm 2000 và 2020 như sau: - Tu i th trung bình tăng lên 68 tu i (năm 2000) và 75 tu i (năm 2020). - T su t ch t tr em dư i 1 tu i h xu ng còn kho ng 35 ph n nghìn tr ra s ng (năm 2000) và còn 15-18 ph n nghìn vào năm 2020. - T l ch t tr em dư i 5 tu i gi m xu ng còn kho ng 42 ph n nghìn (năm 2000) và 20 ph n nghìn (năm 2020). - T l tr m i có tr ng lư ng dư i 2500g gi m còn 8% năm 2000 và 5% năm 2020. - T l tr em dư i 5 tu i b suy dinh dư ng gi m xu ng còn 30% vào năm 2000 và gi m còn 15% năm 2020, không còn suy dinh dư ng n ng. - Chi u cao trung bình c a thanh niên Vi t Nam t 1m65 vào năm 2020. - Thanh toán các r i lo n do thi u iod vào năm 2005. T l bư u c tr em 8-12 tu i còn 5%. 2- Làm gi m h n t l m c b nh và t l ch t do các b nh truy n nhi m gây d ch và các b nh do ký sinh trùng, c i thi n v cơ b n tình hình b nh t t c a nhân dân ta vào năm 2020.
 7. Trong giai o n 1996-2000 và 2020 bên c nh vi c ti p t c kh ng ch các b nh truy n nhi m gây d ch, các b nh do ký sinh trùng, c n ch ng kh ng ch các b nh c trưng c a các nư c công nghi p hoá. C th là: Thanh toán các b nh b i li t, u n ván sơ sinh b ng vacxin phòng b nh tr em trong giai o n 1996-2000. Kh ng ch t i m c th p nh t t l m c và ch t c a các b nh: t , thương hàn, d ch h ch, viên gan B và viên não Nh t B n B. n năm 2020 thanh toán v cơ b n b nh d i, s t rét và các b nh nói trên. Tăng cư ng ki m tra phát hi n và h n ch tác h i c a các b nh có xu hư ng ngày càng tăng nư c ta trong mô hình b nh t t c a các nư c phát tri n như: Ung thư, tim m ch, tai n n giao thông, tâm th n, b nh ngh nghi p... n năm 2000 thanh toán b nh phong, h n ch b nh giun sán, kh ng ch t i a b nh lao. B ng m i c g ng h n ch m c nhi m HIV/AIDS. Gi m t i a nh hư ng c a AIDS trong c ng ng. 3- M r ng, nâng cao ch t lư ng và hi u qu chăm sóc s c kho , th c hi n chính sách công b ng xã h i trong chăm sóc s c kho : C ng c và phát tri n h th ng y t qu c gia theo hư ng hi n i v k thu t và thu n ti n cho nhân dân. Xây d ng các trung tâm k thu t cao. S d ng có hi u qu các ngu n l c dành cho y t . a) Phát tri n k thu t cao: - T ng bư c hi n i hoá trang thi t b y t và phát tri n các k thu t cao trong y t ti n t i năm 2000 v cơ b n không ph i g i b nh nhân ra nư c ngoài i u tr . - Phát tri n và ng d ng các thành t u khoa h c k thu t m i c a th gi i. Ph n u trên m t s lĩnh v c ta có th m nh tr thành trung tâm c a khu v c vào năm 2020. - Phát tri n công ngh sinh y h c theo hư ng công nghi p hoá, hi n ih c s n xu t thu c, vacxin... Phân tuy n rõ v t ch c và chuyên môn k thu t tranh d n b nh nhân lên tuy n trên, t o i u ki n v cán b và trang thi t b , ng d ng các k thu t thích h p vào t ng tuy n nâng cao ch t lư ng chăm sóc s c kho nhân dân ngay t i a phương. Ph c p tuy n t nh các k thu t tán s i, siêu âm chNn oán, ch a b nh b ng laser... M r ng ng d ng các k thu t nâng cao ch t lư ng các ho t ng chăm sóc s c kho theo hư ng g n dân. n năm 2000 các bà m có thai ư c khám thai 3l n phát hi n s m và phòng các tai bi n s n khoa, có cán b y t úng chuyên môn k thu t, tăng cư ng chăm sóc s c kho t i nhà. Th c hi n công b ng xã h i trong chăm sóc s c kho . Có chính sách và bi n pháp thích h p t t c m i ngư i, c bi t là ngư i có công, gia ình chính sách, ngư i nghèo, ng bào vùng núi, vùng sâu ư c hư ng các d ch v chăm sóc s c kho , c
 8. chăm sóc s c kho ban u và các d ch v khám ch a b nh tuy n cao hơn. Ch m d t tình tr ng ngư i nghèo không ư c khám ch a b nh vì không có ti n. B o m các i u ki n ph c v b nh nhân t i các cơ s khám ch a b nh, c bi t là nh ng v n thi t y u như: t ch c ăn, m c cho b nh nhân và v sinh tr t t trong các cơ s khám ch a b nh. b) Các i u ki n b o m th c hi n m c tiêu: V u tư: Công tác chăm sóc và b o v s c kho nhân dân ph i d a vào nhi u ngu n l c khác nhau bao g m: u tư c a nhà nư c, s óng góp c a nhân dân, s h tr c a các t ch c kinh t xã h i và s giúp c a các nư c, các t ch c qu c t , trong ó u tư c a nhà nư c óng vài trò ch y u. V nhân l c: B o m cán b y t c v cơ c u, s lư ng và ch t lư ng. Chú tr ng ào t o cán b có k thu t cao áp ng nhu c u phát tri n k thu t y t theo k p trình c a khu v c, ng th i ào t o cán b có ki n th c v y t c ng ng áp ng nhu c u t i tuy n cơ s . Coi y c là phNm ch t quan tr ng ngang v i ch t lư ng chuyên môn c a ngư i th y thu c. Ban hành ch chính sách thích áng khuy n khích lao ng sáng t o và t n tình ph c v ngư i b nh c a cán b y t . V thu c và trang thi t b y t : Cung c p thu c và có ch t lư ng và trang thi t b y t , c bi t là thu c thi t y u, thu c chuyên khoa và thu c cho tr em. Tăng cư ng tuyên truy n và hư ng d n s d ng thu c h p lý c trong nhân dân, th y thu c và ngư i cung ng thu c tranh tình tr ng l m d ng thu c. Phát tri n công nghi p dư c m b o cung ng ư c 70% nhu c u thu c cho nhân dân. Phát huy, th a k có l a ch n và s d ng an toàn, có hi u l c thu c y h c c truy n, thu c t ngu n nguyên li u trong nư c ph c v chăm sóc s c kho nhân dân c ng ng. III- CÁC BI N PHÁP VÀ CHÍNH SÁCH CH Y U: 1- Ki m toàn t ch c và phát tri n m ng lư i chăm sóc s c kho nhân dân: Tăng cư ng h th ng y t các a phương theo hư ng chính quy n a phương qu n lý các ho t ng y t trên a bàn. Ngành y t ch o công tác chuyên môn k thu t thông qua vi c i u hành kinh phí và nhân l c y t . Các chương trình s c kho t i a phương do các c p chính quy n ch o, ngành y t và các ngành khác t ch c th c hi n và huy ng ông o nhân dân tham gia. Phát tri n y t cơ s . n năm 2000 t t c các tr m y t cơ s ư c xây d ng và tr ng b y các d ng c y t thông thư ng. Ph n u 40% tr m y t xã có bác sĩ, 100% y t xã có n h sinh ho c y sĩ s n nhi, 100% các thôn, b n có cán b y t c ng ng. C i ti n phương pháp làm vi c c a tr m y t cơ s th c hi n nhi m v tr ng tâm là tri n khai công tác y h c d phòng, chăm sóc s c kho t i gia ình v i s tham gia ngày càng nhi u c a c ng ng. khu v c mi n núi, cùng cao, vùng sâu ti p t c c ng c và phát tri n các i y t lưu ng v a làm nhi m v tuyên truy n giáo d c s c kho , v a làm công tác phòng, ch a b nh cho nhân dân.
 9. Tăng cư ng h th ng y h c d phòng c v t ch c, ào t o và u tư nâng c p các cơ s chuyên môn. Khôi ph c và phát tri n các phòng trào v sinh phòng b nh và b o v môi trư ng s ng. S p x p l i h th ng khám ch a b nh theo a bàn dân cư và theo hi u qu s d ng. T ch c l i m ng lư i y t các ngành ho t ng có hi u qu hơn và hoà nh p vào m ng lư i y t chung (tr m t s ngành có nhu c u c bi t như qu c phòng, n i v ...). Th c hi n a d ng hoá các lo i hình khám ch a b nh: B nh vi n công, b nh vi n liên doanh, b nh viên dân l p, b nh vi n tư... i v i m t s b nh vi n có i u ki n có th t ch c m t s khoa ho c bu ng b nh thu phí ph c v cho các i tư ng có nhu c u và có kh năng chi tr . Ti p t c xây d ng hai trung tâm y t chuyên sâu t i Hà N i và thành ph H Chí Minh, sau ó là Trung tâm t i mi n Trung. n năm 2020 có thêm các trung tâm k thu t cao t i các khu v c mi n núi phía b c, tây b c, Tây Nguyên và ng b ng sông C u Long. Các trung tâm này c n phát tri n nh ng lĩnh v c y h c ph c v thi t th c cho nhu c u chăm sóc s c kho c a nhân dân trong khu v c. 2- ào t o, b trí nhân l c và phát tri n khoa h c công ngh : * C i ti n chương trình gi ng d y cho phù h p v i yêu c u v y t c ng ng, chú tr ng ào t o cán b qu n lý ngành, cán b k thu t có kh năng s d ng và s a ch a các trang thi t b y t hi n i. * Có cơ c u h p lý v s lư ng y, bác s , dư c sĩ các cơ s y t b o m hi u qu ph c v b nh nhân. Tăng cư ng ào t o theo a ch và có chính sách khuy n khích có nhi u cán b y t v công tác t i các vùng cao, vùng sâu, vùng có nhi u khó khăn. a d ng hoá các lo i hình ào t o nhưng ph i m b o ch t lư ng. * Quy ho ch m ng lư i ào t o cán b y t , có k ho ch, ch tiêu ào t o m i, ào t o l i hàng năm. Xây d ng và ban hành các chính sách c th nh m m b o i s ng cho cán b y t , nh t là cho cán b i công tác t i vùng có nhi u khó khăn. * Ny m nh công tác nghiên c u khoa h c và công ngh : Nghiên c u b nh h c c thù c a Vi t Nam và k th a, nâng cao y h c c truy n ng th i nghiên c u ng d ng các thành t khoa h c v y và dư c h c trên th gi i vào lĩnh v c chăm sóc s c kho . 3- Tăng cư ng u tư và qu n lý t t các ngu n l c: * Nhà nư c tăng cư ng u tư cho các ho t ng chăm sóc và b o v s c kho nhân dân, ng th i huy ng và s d ng có hi u qu các ngu n l c khác như: s óng góp c a nhân dân, c a các cơ s s n xu t kinh doanh, vi n tr và h p tác qu c t . * Ti p t c th c hi n t t vi c thu m t ph n vi n phí và phát tri n b o hi m y t tăng thêm ngu n tài chính ph c v khám ch a b nh cho nhân dân. Có hình th c thu vi n phí y i v i ngư i có kh năng chi tr cho vi c khám ch a b nh theo yêu c u có thêm i u ki n h tr khám ch a b nh cho ngư i nghèo. T ch c l i và chuy n i phương th c ho t ng c a b o hi m y t , th c hi n cho ư c b o hi m y t t nguy n n năm 2005 vi n phí ph n l n ư c th c hi n qua b o hi m y t .
 10. * Ny m nh h p tác qu c t , khuy n khích huy ng các ngu n v n dư i hình th c vi n tr ho c h p tác, liên doanh, liên k t và u tư, k c u tư 100% v n t bên ngoài. C n t p trung vào các lĩnh v c phòng b nh, ch a b nh, s n xu t thu c và trang thi t b y t , h tr , chương trình y t qu c gia. 4- Xã h i hoá công tác chăm sóc và b o v s c kho nhân dân: Các cơ quan Nhà nư c, các oàn th nhân dân, ph i h p v i ngành y t tri n khai các chương trình s c kho t i a phương, tuyên truy n v n ng làm cho m i ngư i dân hi u và t giác tham gia các ho t ng chăm sóc s c kho t i gia nh và c ng ng. Ngành Y t coi tr ng xã h i hoá các ho t ng c a ngành, ch ng ph i h p, h p tác v i các ngành, các oàn th làm t t vai trò nòng c t trong công tác chăm sóc và b o v s c kho nhân dân. Ngành văn hoá thông tin: Thông qua các phương ti n truy n thông như báo chí, phát thanh, truy n hình... thư ng xuyên tuyên truy n giáo d c v b o v và chăm sóc s c kho , v n ng nhân dân hư ng ng và tham gia vào các ho t ng chăm sóc s c kho . Ngành th d c th thao: T ch c và v n ng nhân dân tham gia các phong trào rèn luy n thân th nâng cao s c kho . Ngành giáo d c: ưa n i dung, giáo d c s c kho vào chương trình chính khoá c a các trư ng ph thông, giáo d c h c sinh v n p s ng văn minh, n p s ng v sinh, khuy n khích h c sinh tham gia vào các ho t ng gi gìn s c kho cho b n thân và gia ình mình. Ngành dân s và k ho ch hoá gia ình: Th c hi n t t vi c v n ng và hư ng d n k ho ch hoá gia ình nh m gi m nhanh t l sinh, góp ph n th c hi n t t chương trình s c kho sinh s n. Ngành Lao ng - Thương binh và xã h i: Ph i h p v i ngành y t th c hi n các chính sách xã h i trong khám ch a b nh cho ngư i có công, ngư i nghèo và các i tư ng chính sách khác. Th c hi n vi c phòng ch ng các t n n xã h i có nh hư ng x u t i s c kho như nghi n hút, ma tuý, m i dâm... Ngành xây d ng, ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn và a phương tri n khai t t các chương trình v sinh môi trư ng, chương trình nư c s ch, phong trào s ch và xanh t i các ô th , tích c c gi i quy t v n c u tiêu trên sông, ao h nông thôn th c hi n an toàn trong s d ng các hoá ch t tr sâu trong nông nghi p. 5- Ny m nh th c hi n các chương trình m c tiêu: Ti p thu th c hi n chương trình y t qu c gia nh m t ư c các m c tiêu ã ra v tiêm ch ng m r ng, phòng ch ng s t rét, bư u c , lao, phong, nâng c p các b nh viên và xây d ng y t xã. Tri n khai ng b các chương trình s c kho nh m t ư c các m c tiêu:
 11. * Các chương trình: Ch ng tiêu chNy, ch ng nhi m khuNn hô h p c p, dinh dư ng, phòng ch ng th p tim tr em... * Các chương trình giáo d c s c kho , s c kho môi trư ng, s c kho h c ư ng, v sinh an toàn th c phNm, y h c lao ng. * Các chương trình phòng ch ng các b nh ung thư, tim m ch, t i n n giao thông... * Chương trình ph c h i ch c năng, phòng ng a các di ch ng b nh t t, phát huy vi c ph c h i ch c năng d a vào c ng ng. * Chương trình phòng và kh c ph c h u qu do th m ho gây ra; g n quy ho ch các cơ s y t v i quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a các a phương thư ng hay xNy ra thiên tai. * Chương trình c i thi n i u ki n chăm sóc s c kho ph n ; trư c h t là chăm lo n i u ki n làm vi c c a ch em n . * Chăm sóc s c kho sinh s n, bao g m s c kho bà m và tr em, k ho ch hoá gia ình và nh ng v n khác c a ch c năng sinh s n. B o m sinh an toàn. Gi m nhanh các b nh ư ng sinh s n và b nh lây theo ư ng tình d c k c HIV/AIDS, viêm gan do Virus. * Chăm sóc s c kho ngư i cao tu i. Làm cho cu c s ng v th ch t, tinh th n và xã h i c a ngư i cao tu i ư c t t hơn phát tri m các hình th c chăm sóc ngư i cao tu i v i s ng cũng như v s c kho gia ình và c ng ng. 6- Phát huy và phát tri n y h c c truy n dân t c, k t h p y h c c truy n v i y h c hi n i: * Tri n khai toàn di n chương trình m c tiêu c a ngành y t v y h c c truy n. * Tăng cư ng u tư cho vi c nghiên c u ng d ng và hi n i h c y h c c truy n trên các m t: Nghiên c u khoa h c, ào t o cán b , chNn oán, i u tr , s n xu t thu c và nguyên li u làm thu c. * Ny m nh ào t o i ngũ cán b th c hành y h c c truy n. Thành l p các Khoa y h c c truy n t i i h c y Hà N i và i h c y, dư c thành ph H Chí Minh. Ngành y t ph i h p v i H i y h c c truy n Vi t Nam và các H i qu n chúng khác v n ng nhân dân phát tri n các lo i cây. 7- B o m thu c ch a b nh, phát tri n công nghi p dư c và trang thi t b y t . a) Tri n khai th c hi n chính sách qu c gia v thu c c a Vi t Nam v i các m c tiêu cơ b n là: B o m cung ng thư ng xuyên và thu c có ch t lư ng n ngư i dân, th c hi n s d ng thu c an toàn, h p lý, hi u qu . (Có văn b n riêng chính sách qu c gia v thu c).
 12. b) V trang thi t b y t : Tiêu chuNn hoá trang thi t b y t các tuy n, tăng cư ng ki m tra và giám sát công tác xu t nh p khNu trang thi t b y t . M r ng công nghi p trang thi t b y t nh m áp ng nhu c u trong nư c v các lo i trang thi t b y t thông thư ng. Khai thác ti m năng khoa h c công ngh c a các thành ph n kinh t , m r ng h p tác qu c t t o i u ki n s n xu t các trang thi t b y t k thu t cao. Tăng cư ng ào t o cán b v s d ng, b o trì các trang thi t b hi n i s d ng ư c lâu dài và khai thác t i a công su t s d ng trang thi t b . 8- K t h p quân y và dân y trong chăm sóc s c kho nhân dân. K t h p ch t ch quân y và dân y phát huy s c kho c a toàn ngành y t Vi t Nam ph c v s nghi p chăm sóc s c kho nhân dân ph c v các nhi m v v qu c phòng, b o v an ninh chính tr , quân y h tr cho dân y nh ng vùng có nhi u khó khăn trong phòng ch ng d ch b nh và kh c ph c h u qu thiên tai. 9- C i cách hành chính, nâng cao hi u l c qu n lý Nhà nư c trong lĩnh v c y t . S a i và hoàn thi n các th t c hành chính trong khám b nh, ch a b nh t o i u ki n thu n l i cho ngư i b nh. Xoá b các hi n tư ng tiêu c c trong các d ch v y t . i m i cơ ch qu n lý các d ch v y t , g n trách nhi m v i quy n l i trên cơ s ch c năng nhi m v c a ơn v và c a t ng cá nhân, nâng cao trách nhi m và vai trò t ch c a cơ s khám ch a b nh. B i dư ng cán b qu n lý các c p v ki n th c t ch c và qu n lý trong lĩnh v c y t . Tăng cư ng công tác pháp ch các cơ quan qu n lý y t , tăng cư ng ho t ng c a thanh tra y t t trung ương n a phương; b o m tr t t , k cương trong các ho t ng c a ngành y t , th c hi n nghiêm ch nh pháp lu t Nhà nư c trong b o v s c kho nhân dân. Tăng cư ng m i quan h gi a cơ quan qu n lý Nhà nư c v B Y t v i Công oàn y t , v i các T ng h i y dư c, H i y h c c truy n, H i Ch th p Vi t Nam trong công tác chăm sóc và b o v s c kho nhân dân. CHÍNH SÁCH QU C GIA V THU C C A VI T NAM I. S C N THI T PH I CÓ CHÍNH SÁCH QU C GIA V THU C (CSQGT) Thu c là m t trong nh ng y u t quan tr ng trong công tác chăm sóc s c kho nhân dân. Ngành Dư c có trách nhi m b o m cung ng nhu c u h p lí v thu c ch a b nh cho nhân dân và ti n hành m i ho t ng có liên quan b o m cung ng t t, bao g m s n xu t, mua bán, xu t nh p, phân ph i, t n tr , b o m ch t lư ng thu c, s d ng thu c h p lí, an toàn. Nh ng năm g n ây công nghi p Dư c nhi u nư c và nư c ta phát tri n m nh m ; s m t hàng thu c ư c ưa ra th trư ng và ư c s d ng ngày càng nhi u trong
 13. i u tr cũng gây khó khăn cho vi c qu n lí thu c. Chi phí v thu c ngày càng tăng trong ngân sách Y t , c bi t là các nư c ang phát tri n. M i nư c có nh ng c i m riêng v kinh t , xã h i và truy n th ng văn hóa nên có nh ng yêu c u và gi i pháp c th gi i quy t v n thu c cho nư c mình. T ch c Y t th gi i cũng khuy n cáo các nư c ang phát tri n c n có chính sách qu c gia v thu c. Vi t Nam, trong nh ng năm qua, Nhà nư c ta ã ban hành nhi u văn b n chính sách liên quan n thu c, nhưng còn chưa ng b . Hi n nay, lư ng thu c ch a b nh tăng lên nhi u, ch ng lo i r t phong phú, a d ng, ch t lư ng có ti n b , vi c cung ng thu c cho dân ã ư c c i thi n, nhưng cũng còn m t h n ch như m ng lư i phân ph i thu c chưa u kh p, có tình tr ng l m d ng thu c trong i u tr gây t n kém và tác h i, công tác qu n lí nhà nư c chưa theo k p yêu c u c a tình hình th c t . Vì th Chính ph ban hành có chính sách qu c gia v thu c làm cơ s cho ngành Dư c nói riêng và ngành Y t nói chung th c hi n t t ch c năng chăm sóc và b o v s c kho nhân dân trong th i kì m i. II- M C TIÊU C A CHÍNH SÁCH QU C GIA V THU C C A VI T NAM. Chính sách qu c gia v thu c c a Vi t Nam nh m m c tiêu: +B o m cung ng thư ng xuyên và thu c có ch t lư ng n ngư i dân. +B o m s d ng thu c h p lí, an toàn, có hi u qu . Nh ng m c tiêu c th là: + m b o cung ng thu c có ch t lư ng, giá c phù h p. Th c hi n s công b ng trong cung ng thu c cho ngư i b nh. Ưu tiên thu c thi t y u, chú tr ng thu c c truy n. + T n d ng các ngu n l c phát tri n ngành công nghi p dư c phNm Vi t nam áp ng ph n l n nhu c u thu c ch a b nh cho dân. + Phát tri n và hoàn thi n m ng lư i cung ng thu c cho c ng ng, chú tr ng nh ng vùng khó khăn mi n núi, vùng sâu, vùng xa. +B o m ch t lư ng thu c trong s n xu t, t n tr , lưu thông. + Nâng cao hi u l c công tác qu n lí nhà nư c v dư c trên cơ s hoàn ch nh h th ng lu t pháp và qui ch . + T ch c l i ngành Dư c phù h p v i cơ ch m i. + Phát tri n ngu n nhân l c Dư c h p lí v cơ c u, v s lư ng, nâng cao trình chuyên môn và b o m o c ngh nghi p c a cán b dư c. + Ny m nh nghiên c u khoa h c Dư c, áp d ng ti n b khoa h c kĩ thu t và công ngh tiên ti n vào s n xu t, cung ng và công tác qu n lí. + Ny m nh h p tác liên ngành, liên doanh, h p tác qu c t trong lĩnh v c Dư c.
 14. K ho ch th i gian: T năm 1996 n 2010. Chia làm 3 giai o n: . Giai o n 1: 1996 - 2000. . Giai o n 2: 2001 - 2005. . Giai o n 3: 2006 - 2010. III- CÁC CHÍNH SÁCH C TH : 1. Thu c thi t y u - S d ng thu c h p lý, an toàn B o m s d ng thu c h p lý, an toàn, h n ch t i a nh ng tai bi n do kê ơn, bán thu c và dùng thu c không theo úng quy nh chuyên môn, c n có: + Chính sách v thu c thi t y u. + Nhà nư c ch o các B , Ngành có liên quan ph i h p v i B Y t tri n khai chính sách qu c gia v thu c thi t y u. Th c hi n các bi n pháp h tr m i ngư i dân, k c ngư i nghèo, ngư i dân t c ít ngư i các vùng sâu, vùng xa, mi n núi u ư c cung ng thu c thi t y u cho phòng b nh và ch a b nh. + Ngành y t có trách nhi m xây d ng và ban hành danh m c thu c thi t y u, nh kì (3 n 5 năm) xem xét, b xung cho phù h p v i mô hình b nh t t, i u ki n kinh t , xã h i c a Vi t nam, v i ti n b v khoa h c và k thu t trong i u tr . + Ban hành danh m c thu c qu c gia, d a trên các tiêu chí phù h p v i mô hình b nh và phương pháp i u tr trong nư c, có hi u qu cao, b o m an toàn, d s d ng, phù h p v i yêu c u i u tr m i tuy n. + Chính sách v thu c kháng sinh. Thu c kháng sinh có vai trò r t quan tr ng trong i u tr , c bi t i v i tình hình b nh t t c a m t nư c khí h u nhi t i như ta. Ch n ch nh vi c kê ơn và s d ng kháng sinh, xác nh tính kháng kháng sinh c a m t s vi khuNn gây b nh, t o i u ki n các cơ s i u tr có kh năng làm kháng sinh . Ngành y t cùng v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành quy nh s d ng kháng sinh cho súc v t nh m tránh s gia tăng tính kháng thu c i v i m t s vi khuNn gây b nh cho ngư i. + Thành l p H i ng thu c và i u tr b nh vi n cùng v i vi c ban hành các phác i u tr khung. Ban hành Dư c thư qu c gia làm tài li u pháp lí trong vi c dùng thu c, th c hi n qui ch kê ơn thu c và bán thu c theo ơn, tên thu c ghi trong ơn, in trên nhãn thu c. 2- m b o ch t lư ng thu c.
 15. B o m thu c t i tay ngư i b nh áp ng ư c các tiêu chuNn ch t lư ng và tiêu chuNn k thu t. + Hi n i hoá các Vi n và Phân vi n ki m nghi m làm t t ch c năng qu n lý ch t lư ng thu c và nguyên li u làm thu c, ng th i nâng c p m t s tr m ki m nghi m m ts a bàn tr ng i m hình thành m t h th ng ki m nghi m ánh giá ch t lư ng thu c, t o i u ki n các tr m ki m nghi m tuy n t nh th c hi n t t nhi m v giám sát, ki m nghi m, ki m soát, phát hi n thu c gi . + Ngành y t c ng c H i ng dư c i n làm nhi m v biên so n, xu t b n dư c i m theo nh kỳ, bao g m c thu c hi n i và thu c c truy n, ban hành các quy ch ki m tra ch t lư ng thu c, quy nh ch b o h quy n l i c a ngư i b nh ư c th thu c, tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra, x lý nghiêm kh c các trư ng h p vi ph m v ch t lư ng thu c. 3- S n xu t cung ng, xu t nh p khNu thu c. Phát tri n, hoàn thi n, hi n i hoá ngành công nghi p Dư c Vi t Nam và màng lư i cung ng thu c, áp ng nhu c u thu c cho ngư i dân m t cách thu n l i, k p th i, có ch t lư ng, giá c h p lý và làm t t công tác xu t nh p khNu thu c. + Qui ho ch và t ch c l i ngành công nghi p dư c t trung ương n a phương trên cơ s t p trung, chuyên môn hoá, u tư có tr ng i m, ph i h p các thành ph n kinh t qu c doanh, t p th , tư nhân, phát tri n s n xu t các lo i thu c theo k ho ch phù h p v i yêu c u trong t ng giai o n, k t h p k ho ch bào ch thu c v i k ho ch s n xu t nguyên li u làm thu c. S p x p l i các ơn v s n xu t, phân ph i thu c thu c khu v c nhà nư c, hình thành nh ng t ch c kinh doanh dư c phNm m nh. + Ch o và h tr các cơ s s n xu t thu c ph n u t tiêu chuNn Th c hành t t s n xu t thu c. Khuy n khích s n xu t trong nư c các lo i thu c thi t y u, thu c chuyên khoa c tr , nguyên li u làm thu c t các ngu n dư c li u (nuôi tr ng, ch bi n, chi t xu t), hoá dư c, sinh h c. + B o h quy n tác gi và quy n s h u công nghi p trong vi c s n xu t thu c. + Phát tri n màng lư i cung ng thu c t t nh, thành ph t i các xã, thôn, chú tr ng mi n núi, vùng sâu, vùng xa. Khuy n khích các thành ph n kinh t tham gia vào m ng lư i bán l thu c, tham gia t o ngu n thu c và nguyên li u làm thu c. + Ch nh p vào nư c ta nh ng lo i thu c phù h p v i mô hình b nh t t và chính sách thu c c a Vi t Nam, th c hi n các bi n pháp b o h thu c s n xu t trong nư c. H p tác ch t ch v i t ch c Y t th gi i có thông tin c n thi t v thu c c a các nư c nh p vào Vi t Nam. + B Y t xây d ng và ban hành tiêu chuNn Th c hành t t t n tr thu c, khuy n khích v i ti n t i b t bu c các cơ s kinh doanh thu c ph i áp ng các tiêu chuNn ó. 4- Thu c c truy n
 16. + Phát huy, phát tri n thu c c truy n. Khai thác có ch n l c các bài thu c gia truy n cũng như kinh nghi m ch a b nh c truy n c a nhân dân ã ư c th thách, công nh n qua th i gian. Khuy n khích, khen thư ng tho áng v tinh th n và v t ch t i v i nh ng cá nhân và ơn v ã c ng hi n nh ng bài thu c, v thu c quí. Tăng cư ng u tư, nghiên c u khoa h c trong lĩnh v c thu c c truy n, tiêu chuNn hoá k thu t bào ch , ch bi n và s d ng thu c c truy n. + K ho ch hoá nhi m v phát tri n ngu n dư c li u, xây d ng các vùng nuôi tr ng cây, con làm thu c, k t h p tr ng r ng v i tr ng cây làm thu c. + Ch n l c, b o t n, phát tri n ngu n gi ng và gien cây thu c, xây d ng vư n qu c gia v cây thu c. + Tăng cư ng ào t o và b i dư ng các lương y, nh ng ngư i s n xu t và bào ch thu c c truy n nh m xây d ng m t i ngũ cán b v y dư c c truy n có ch t lư ng, có trình cao. 5- ào t o nhân l c dư c + Tăng cư ng các cơ s ào t o cán b dư c, trư c h t là các trư ng i h c y, dư c nh m áp ng yêu c u nâng cao ch t lư ng ào t o và m r ng qui mô ào t o m t cách h p lí. B Giáo d c - ào t o và B Y t quy nh th ng nh t các tiêu chuNn ch t lư ng trong vi c ào t o cán b dư c các trình , m r ng ào t o sau i h c. + B Y t cùng các ngành liên quan t ch c t t vi c phân ph i và s d ng cán b dư c sau khi t t nghi p. Tiêu chuNn hoá các yêu c u v o c và v chuyên môn i v i nh ng ngư i hành ngh Y - Dư c. 6- Thông tin v thu c. + Thông qua các phương ti n thông tin i chúng, và b ng các hình th c thích h p khác cung c p y các thông tin chính xác v thu c cho các cán b y t , ngư i b nh và nhân dân. + ưa vào chương trình giáo d c trư ng h c các ki n th c c n thi t v thu c. Các cơ s y t , cán b y và dư c ph i làm t t nhi m v tư v n v thu c cho ngư i dùng thu c. + Qu n lý ch t ch vi c gi i thi u thu c, qu ng cáo v thu c, x lý nghiêm nh ng t ch c và cá nhân gi i thi u, qu ng cáo thu c không chính xác, không trung th c. 7- Tăng cư ng công tác qu n lý v dư c. + Rà soát, ánh giá l i các văn b n pháp qui v dư c ã ban hành b sung, s a i, t ng bư c h th ng hoá các quy nh pháp lu t v thu c. ChuNn b vi c so n th o m t o lu t v dư c.
 17. + C ng c l c lư ng thanh tra chuyên ngành v dư c, nâng cao ch t lư ng các thanh tra viên v dư c. + C ng c các cơ quan qu n lý nhà nư c v dư c t trung ương n a phương, tăng cư ng qu n lý các ho t ng s n xu t, xu t nh p khNu, phân ph i thu c, ki m tra ch t lư ng thu c. + Ph i h p ch t ch ho t ng c a cơ quan qu n lý nhà nư c v i các t ch c xã h i, ngh nghi p nh m phát huy hi u qu qu n lý. 8- Nghiên c u khoa h c, h p tác trong và ngoài nư c v dư c. + Ny m nh các ho t ng nghiên c u khoa h c v thu c, chú tr ng nghiên c u t o ngu n nguyên li u làm thu c, k thu t bào ch , sinh dư c h c, thu c c truy n. Khuy n khích vi c nh p, chuy n giao các công ngh hi n i trong s n xu t thu c. + Xây d ng các trung tâm nghiên c u khoa h c v Dư c t i Hà N i và thành ph H Chí Minh. Khuy n khích các doanh nghi p nhà nư c và t tư nhân ti n hành các ho t ng nghiên c u v thu c. Có chính sách b i dư ng và khen thư ng tho áng i v i các nhà khoa h c có nh ng công trình có giá tr v dư c. + Ny m nh h p tác v i các nư c, trư c h t là các nư c trong khu v c trong vi c nghiên c u khoa h c - k thu t dư c. Tranh th s h tr c a các t ch c qu c t , chính ph và phi chính ph trong s phát tri n công nghi p dư c và ngành dư c c a ta. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản