Nghị quyết số 38/NQ-CP

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
65
lượt xem
4
download

Nghị quyết số 38/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 38/NQ-CP về việc thành lập thành phố Tân An thuộc tỉnh Long An do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 38/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 38/NQ-CP Hà N i, ngày 24 tháng 08 năm 2009 NGHN QUY T V VI C THÀNH L P THÀNH PH TÂN AN THU C T NH LONG AN CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân t nh Long An, QUY T NGHN i u 1. Thành l p thành ph Tân An thu c t nh Long An trên cơ s toàn b di n tích t nhiên, dân s và các ơn v hành chính tr c thu c c a th xã Tân An. Thành ph Tân An có di n tích t nhiên 8.194,94 ha và 166.419 nhân khNu, 14 ơn v hành chính c p xã, g m các phư ng: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Khánh H u, Tân Khánh và các xã: Hư ng Th Phú, An Vĩnh Ngãi, L i Bình Nhơn, Bình Tâm, Nhơn Th nh Trung. a gi i hành chính thành ph Tân An: phía ông giáp huy n Tân Tr , t nh Long An; phía Tây giáp huy n Châu Thành, t nh Ti n Giang; phía Nam giáp huy n Châu Thành, t nh Long An; phía B c giáp huy n Th Th a, t nh Long An. i u 2. Ngh quy t này có hi u l c thi hành k t ngày ký ban hành. i u 3. B trư ng B N i v , Ch t ch y ban nhân dân t nh Long An và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh quy t này. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - H i ng Dân t c c a Qu c h i; - y ban Pháp lu t c a Qu c h i; - H ND, UBND t nh Long An; - Ban T ch c Trung ương; - Các B : N i v , Công an, Qu c phòng, Xây d ng, Tài Nguy n T n Dũng nguyên và Môi trư ng, Tài chính, Giao thông v n t i, K ho ch và u tư; - C c Văn thư và Lưu tr nhà nư c; - T ng c c Th ng kê (B K ho ch và u tư); - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V : P, TCCB, TH, TCCV, KTN, PL, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC (5b).
Đồng bộ tài khoản