Nghị quyết số 39/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
38
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 39/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 39/2008/NQ-HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận Tân Bình ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 39/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM DÂN QU N TÂN c l p - T do - H nh phúc BÌNH ------- ----- S : 39/2008/NQ- Tân Bình, ngày 27 tháng 6 năm 2008 H ND NGHN QUY T V TH C HI N NHI M V CÔNG TÁC 6 THÁNG U NĂM VÀ NHI M V CÔNG TÁC 6 THÁNG CU I NĂM 2008 H I NG NHÂN DÂN QU N TÂN BÌNH KHÓA IX - KỲ H P L N TH 12 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ư c Qu c h i thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Sau khi xem xét các báo cáo c a Thư ng tr c H i ng nhân dân, báo cáo th m nh c a các Ban H i ng nhân dân qu n, báo cáo c a y ban nhân dân qu n và c a các cơ quan h u quan, phát bi u c a y ban M t tr n T qu c Vi t Nam qu n và ý ki n c a các i bi u H i ng nhân dân qu n, QUY T NGHN: i u 1. V tình hình th c hi n các nhi m v , ch tiêu kinh t - xã h i 6 tháng u năm 2008 Nh t trí thông qua báo cáo ho t ng c a H i ng nhân dân qu n, báo cáo thNm nh c a các Ban H i ng nhân dân; báo cáo c a y ban nhân dân qu n và các cơ quan h u quan v ánh giá tình hình th c hi n nhi m v kinh t - xã h i - an ninh qu c phòng 6 tháng u năm 2008, nhi m v , ch tiêu và gi i pháp 6 tháng cu i năm 2008. H i ng nhân dân qu n nh n m nh m t s v n sau: - Trong 6 tháng u năm 2008, giá c th trư ng di n bi n ph c t p ã nh hư ng tr c ti p n s n xu t - kinh doanh và i s ng nhân dân. Nhưng v i s n l c ph n u c a ng b , chính quy n, M t tr n, các oàn th và các t ng l p nhân dân trong qu n, các nhi m v , ch tiêu ã t ư c trong 6 tháng u năm 2008 theo Ngh quy t c a H i ng nhân dân qu n ra như: Duy trì t c tăng trư ng kinh t , các kho n thu ngân sách u vư t so v i d toán, th c hi n t t công tác giáo d c và trang b cơ s v t ch t cho nhà trư ng; vi c gi m h nghèo, chăm sóc s c kh e nhân dân; b o m an ninh qu c phòng và tr t t an toàn xã h i… - Bên c nh nh ng k t qu t ư c v n còn nh ng m t h n ch , t n t i c n ư c quan tâm như: + Công tác quy ho ch và công khai quy ho ch còn ch m.
  2. + Ti n tri n khai các d án, công trình tr ng i m còn ch m. + Th c hi n k ho ch ch “Năm 2008 - Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ” t k t qu chưa cao do ý th c ch p hành c a ngư i dân còn h n ch và công tác qu n lý nhà nư c còn lúng túng, chưa x lý kiên quy t các vi ph m v tr t t lòng l ư ng và v sinh môi trư ng. + Tình hình tr t t an toàn xã h i di n bi n ph c t p, ph m pháp hình s có kéo gi m nhưng còn th p (gi m 1% so v i cùng kỳ). i u 2. Thông qua các nhi m v ch tiêu ch y u v kinh t - xã h i và an ninh qu c phòng 6 tháng cu i năm 2008 1. V lĩnh v c kinh t : - T p trung hoàn thành các ch tiêu v kinh t - ngân sách c a năm 2008. - Tăng cư ng ki m tra vi c niêm y t giá và bán hàng theo giá niêm y t; thư ng xuyên ki m soát th trư ng c bi t là các m t hàng thi t y u; ph i h p các ngành thành ph trong thNm nh và phê duy t d án Trung tâm thương m i - d ch v Tân Bình và k ho ch s d ng ch t m. - Duy trì công tác ch nh trang ô th và l p l i tr t t kinh doanh t i các tuy n ư ng tr ng i m, kiên quy t x lý vi c kinh doanh và gi xe l n chi m lòng l ư ng, v sinh môi trư ng và tăng cư ng trách nhi m c a 15 phư ng. 2. V lĩnh v c nhà t, xây d ng cơ b n: - Công b án quy ho ch xây d ng 1/5000, quy ho ch ngành giáo d c, quy ho ch s d ng t. Ph i h p thNm nh, phê duy t và công b án quy ho ch chi ti t 1/2000 c a 15 phư ng. - Ti p t c Ny nhanh ti n th c hi n các công trình xây d ng cơ b n, các công trình theo danh m c ã thông qua H i ng nhân dân qu n và các công trình tr ng i m thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c như: Nâng c p c i t o công viên Hoàng Văn Th , c ng h p kênh Tân Hóa - Lò G m (thành ph n s 4), ài tư ng ni m qu n, tri n khai kh i công xây d ng Trư ng Ti u h c Thân Nhân Trung, s a ch a các công trình trư ng h c cho năm h c m i và hoàn thành ưa vào s d ng các trư ng: THCS Hoàng Hoa Thám, THCS Tân Bình, M m non 3, M m non 15… - T p trung th c hi n công tác bán nhà Nhà nư c theo Ngh nh s 61/CP. - T p trung ph n u nâng t l h dân s d ng nư c s ch 15 phư ng, c bi t là phư ng 15. 3. V lĩnh v c văn hóa - xã h i: - Ti p t c th c hi n các bi n pháp chăm lo, h tr nâng m c thu nh p cho các h trong chương trình xóa ói gi m nghèo (t p trung 9 phư ng còn l i); ng th i th c hi n chương trình gi m nghèo thành ph giai o n 2008 - 2010.
  3. - Ti p t c v n ng nhân dân tham gia th c hi n phong trào Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa, xây d ng phư ng văn hóa; ki m tra công nh n khu ph tiên ti n - văn hóa theo tiêu chí m i c a thành ph . T ch c ăng ký xây d ng phư ng văn hóa t i phư ng 6, 10, 15. - Th c hi n t t các chương trình chăm sóc s c kh e, hoàn thành các ch tiêu cơ b n v y t và s c kh e c ng ng, phòng, ch ng d ch b nh, tăng cư ng qu n lý t t v sinh an toàn th c phNm, không x y ra các v ng c t p th . 4. V lĩnh v c an ninh - qu c phòng: - Ny m nh phong trào toàn dân b o v an ninh T qu c g n v i qu n lý ch t ch a bàn và t p trung m các t t n công m nh các lo i t i ph m, ph n u kéo gi m s v ph m pháp hình s t 5% tr lên. Tăng cư ng các bi n pháp l p l i tr t t giao thông, tr t t ô th trên a bàn, h n ch tình tr ng ùn t c giao thông, ki m ch tai n n giao thông. - Ti p t c ch o th c hi n chương trình m c tiêu 3 gi m, chuy n hóa có hi u qu các a bàn tr ng i m, ngăn ch n không x y ra các t n n xã h i; t p trung i tư ng lang thang, ăn xin trên a bàn. Ph i h p qu n lý và h tr ngư i sau cai nghi n tái hòa nh p c ng ng, h n ch i tư ng tái nghi n. - ChuNn b t t công tác di n t p phòng th năm 2008 và công tác tuy n quân năm 2009. Duy trì t t công tác s n sàng chi n u, phát tri n l c lư ng d b ng viên và l c lư ng dân quân t v t ch tiêu. i u 3. H i ng nhân dân qu n nh t trí thông qua - T trình s 195/TTr-TCKH ngày 18 tháng 6 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n v vi c xin ch trương chi t m ng ngu n k t dư ngân sách qu n xây d ng chung cư Tân Tr t i phư ng 15 t o qu nhà tái nh cư cho các d án trên a bàn ( y ban nhân dân qu n ch u trách nhi m v tính pháp lý c a d án như quy ho ch s d ng t, th t c u tư xây d ng và hoàn tr v n). - T trình s 195A/TTr-TCKH ngày 18 tháng 6 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n v vi c b sung d toán chi ngân sách a phương năm 2008. i u 4. T ch c th c hi n - H i ng nhân dân qu n giao cho y ban nhân dân qu n có k ho ch, bi n pháp c th t ch c th c hi n thành công Ngh quy t này. - H i ng nhân dân qu n giao cho Thư ng tr c, các Ban c a H i ng nhân dân qu n, các T i bi u và i bi u H i ng nhân dân qu n ph i h p ho t ng, giám sát và ki m tra th c hi n t t ngh quy t c a H i ng nhân dân qu n ra. - ngh y ban M t tr n T qu c Vi t Nam qu n Tân Bình và các t ch c thành viên t ch c tuyên truy n, ph bi n Ngh quy t này; ph i h p ch t ch v i các cơ quan nhà nư c ng viên các t ng l p nhân dân tích c c tham gia th c hi n ngh quy t c a H i ng nhân dân qu n ra.
  4. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n Tân Bình khóa IX, kỳ h p th 12 thông qua./. CH TNCH Võ Văn Lu n
Đồng bộ tài khoản