Nghị quyết số 42/2003/NQ-HĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
46
lượt xem
4
download

Nghị quyết số 42/2003/NQ-HĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 42/2003/NQ-HĐ về nhiệm vụ trọng tâm của Thủ Đô Hà Nội 6 tháng cuối năm 2003 (Kỳ họp thứ 10, từ ngày 26 đến ngày 28/6/2003) do Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 42/2003/NQ-HĐ

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 42/2003/NQ-H Hà N i, ngày 28 tháng 06 năm 2003 NGHN QUY T V NHI M V TR NG TÂM C A TH Ô HÀ N I 6 THÁNG CU I NĂM 2003 H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I - KHÓA XII ( Kỳ h p th 10, t ngày 26 n ngày 28/6/2003) Căn c Lu t t ch c H ND và UBND (S a i); Căn c Báo cáo c a UBND Thành ph v tình hình kinh t - xã h i Thành ph Hà N i 6 tháng u năm và nhi m v , gi i pháp tr ng tâm 6 tháng cu i năm 2003; Sau khi nghe ý ki n c a UB MTTQ Thành ph , ý ki n c tri, thuy t trình c a các Ban H ND, th o lu n c a các i bi u H ND Thành ph ; QUY T NGHN Nh t trí Báo cáo c a y ban nhân dân Thành ph v tình hình kinh t - xã h i Thành ph Hà N i 6 tháng u năm và nhi m v , gi i pháp tr ng tâm 6 tháng cu i năm 2003. H i ng nhân dân Thành ph nh n m nh m t s n i dung sau: I. V KI M I M VI C TH C HI N NGHN QUY T C A H ND THÀNH PH 6 THÁNG U NĂM 2003: V i s n l c ph n u c a ng b , Chính quy n và nhân dân Th ô, 6 tháng u năm 2003, Kinh t - Xã h i Th ô có bư c phát tri n khá toàn di n, kinh t ti p t c tăng trư ng cao và n nh; t ng s n phNm n i a (GDP) ư c tăng 10,3%; h u h t các ch tiêu u t và vư t k ho ch, nhi u ch tiêu t m c cao: Giá tr s n xu t công nghi p m r ng ư c tăng 29,4%, giá tr các ngành d ch v tăng 8,2%, kim ng ch xu t khNu trên a bàn tăng 16,8%, thu ngân sách tăng 10,6%, v n u tư xã h i tăng 10,4%; các công trình tr ng i m, các d án ph c v Seagames 22 ư c t p trung ch o Ny nhanh ti n ; văn hóa xã h i có chuy n bi n tích c c, k p th i kh ng ch d ch viêm ư ng hô h p c p (SARS); các v n xã h i và dân sinh b c xúc ang ư c t p trung gi i quy t; Qu n lý, văn minh ô th ư c tăng cư ng, tr t t và k cương giao thông ã d n i vào n n n p; ý th c ch p hành Lu t giao thông c a i b ph n nhân dân ư c nâng lên, ùn t c và tai n n giao thông gi m rõ r t; an ninh, chính tr ư c gi v ng, tr t t an toàn xã h i ư c m b o. Nh ng thành t u kinh t - xã h i nói trên là k t qu c a quá trình i m i cơ ch chính sách, i m i phong cách lãnh o, ch o Thành ph , là k t qu c a s n l c, c g ng c a các c p, các ngành, các doanh nghi p và s ng thu n ng h c a nhân dân.
  2. Bên c nh nh ng k t qu t ư c, kinh t - xã h i Th ô còn m t s khó khăn, y u kém c n t p trung kh c ph c: S gi m sút c a ho t ng du l ch do nh hư ng c a d ch SARS và chi n tranh Ir c; công tác gi i phóng m t b ng chưa t k ho ch ti n , nh t là i v i các công trình có nhu c u tái nh cư l n; nhi u d án u tư tri n khai v n ch m; công tác qu n lý t ai, qu n lý tr t t xây d ng còn b t c p; u tư và cung c p nư c s ch chưa t yêu c u; cân i v n u tư cho các công trình tr ng i m, các d án c p bách tri n khai r t khó khăn; ti n c i cách hành chính và s p x p, i m i doanh nghi p Nhà nư c còn ch m; ho t ng c a các h p tác xã sau chuy n i hi u qu còn h n ch ; s c c nh tranh và hi u qu ho t ng c a các doanh nghi p còn y u và chưa th t s n sàng cho h i nh p kinh t qu c t . II. V NHI M V TR NG TÂM VÀ GI I PHÁP CH Y U 6 THÁNG CU I NĂM 2003: Nhi m v tr ng tâm 6 tháng cu i năm 2003 là: Phát huy m i ngu n l c ph n u hoàn thành toàn di n các ch tiêu kinh t - xã h i năm 2003, cùng c nư c t ch c thành công Seagames 22 và Paragames 2 nh m nâng cao v th c a Th ô và l i trong lòng b n bè Qu c t nh ng tình c m t t p v Th ô văn minh, thanh l ch, hi n i, m à b n s c dân t c. Gi v ng tr t t k cương, văn minh ô th . Tăng cư ng c i cách hành chính, hư ng v cơ s ; t p trung gi i quy t các v n xã h i và dân sinh b c xúc, c bi t là v n c p nư c s ch cho nhân dân. Gi v ng n nh chính tr và tr t t an toàn xã h i trong m i tình hu ng. H i ng nhân dân Thành ph nh n m nh m t s nhi m v c th và gi i pháp ch y u sau: 1. Ch o ch t ch vi c th c hi n các ch trương, chính sách c a Trung ương, ng th i hoàn thi n, tri n khai ng b , tích c c nh ng cơ ch , quy ch c a Thành ph nh m huy ng t t các ngu n l c; thúc Ny phát tri n kinh t - xã h i Th ô. Ti p t c duy trì và Ny m nh tri n khai Ngh quy t 13 c a Chính ph và các ngh quy t, quy t nh c a Thành ph nh m gi v ng và tăng cư ng tr t t k cương, gi m ùn t c và tai n n giao thông trên a bàn Th ô. 2. T p trung ch o Ny nhanh ti n công tác gi i phóng m t b ng, c bi t là các công trình ph c v Seagames 22. Tăng cư ng công tác giám sát u tư, ki m tra ch t lư ng công trình t t c các ngành, các c p; ôn c th c hi n các d án u tư, nh t là các d án thu c 9 c m công trình tr ng i m, các d án ph c v Seagames 22. Ch o t t công tác chuNn b và t ch c thành công Seagames 22 và Paragames 2 t i Hà N i. Tăng cư ng công tác qu n lý t ai, qu n lý xây d ng theo quy ho ch, Ny nhanh ti n c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, quy n s h u nhà . X lý nghiêm các vi ph m v tr t t xây d ng, t o chuy n bi n m nh trong qu n lý xây d ng ô th . Làm t t công tác chuNn b u tư, chuNn b th c hi n d án cho k ho ch năm 2004 và các năm ti p theo c a k ho ch 5 năm (2001 – 2005). T p trung xây d ng các d án ti n kh thi có ch t lư ng ch ng tri n khai xây d ng các công trình l n, thu hút các ngu n v n u tư trong nư c, các d án FDI và ODA. 3. Th c hi n các gi i pháp ng b tăng cư ng huy ng v n u tư phát tri n trong doanh nghi p và trong dân; Ny nhanh ti n các d án u giá quy n s d ng
  3. t; rà soát các d án ch m tri n khai kiên quy t i u chuy n v n; hoàn ch nh án phân c p thu, chi ngân sách theo hư ng phân c p m nh hơn cho cơ s và án xây d ng nh m c phân b ngân sách, nh m c và ch , tiêu chuNn chi ngân sách; hoàn thành án phát hành trái phi u xây d ng Th ô, làm căn c tri n khai phát hành trái phi u công trình và trái phi u phát tri n ô th . 4. Ny m nh s p x p, i m i và nâng cao hi u qu ho t ng c a các doanh nghi p nhà nư c theo T trình c a UBND Thành ph t i kỳ h p. Tích c c tri n khai th c hi n Lu t Doanh nghi p; ôn c, ki m tra, giám sát vi c th c hi n quy t nh 135/2002/Q -UB c a UBND Thành ph v quy ch qu n lý doanh nghi p theo Lu t Doanh nghi p trên a bàn. Tăng cư ng các bi n pháp nh m nâng cao hi u qu ho t ng c a các HTX sau chuy n i theo Lu t HTX. 5. Thí i m xây d ng doanh nghi p nông thôn. T p trung ch o Ny nhanh ti n các d án khu nông nghi p công ngh cao, Ny nhanh công tác chuNn b xây d ng d án thí i m “ công viên nông nghi p công ngh cao”. Làm t t công tác phòng ch ng l t bão. Hoàn thành u tư và xây d ng k ho ch bàn giao h th ng i n nông thôn Hà N i cho ngành i n qu n lý và bán i n tr c ti p n ngư i s d ng. 6. Ph i h p v i các b , ngành liên quan c a Trung ương, ti p t c tuyên truy n giáo d c, tăng cư ng cán b , trang thi t b , huy ng các oàn th qu n chúng và c ng ng tham gia phòng ch ng d ch b nh, m b o v sinh an toàn th c phNm, không d ch SARS xâm nh p l i, quan tâm công tác phòng d ch c a khNu N i Bài và i v i khách du l ch qua ư ng b . 7. Ny m nh xã h i hóa các lĩnh v c giáo d c ào t o, y t , văn hóa, th d c th thao; có cơ ch , chính sách c th khuy n khích th c hi n xã h i hóa m t s lĩnh v c công ích, ph c v dân sinh như: v n t i hành khách công c ng, c p nư c, v sinh môi trư ng... 8. T p trung gi i quy t nh ng v n dân sinh và xã h i b c xúc: Ưu tiên u tư phát tri n ngu n nư c, thay i cơ ch qu n lý và u tư m b o Ny nhanh ti n th c hi n các d án cung c p nư c s ch có hi u qu , th c hi n theo Quy ho ch c p nư c ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t; s p x p l i mô hình s n xu t kinh doanh nâng cao hi u qu ho t ng c a các Công ty Kinh doanh nư c s ch. T o vi c làm, phòng ch ng t n n xã h i; t p trung ch o, h n ch phát sinh thêm ngư i nghi n m i, t i m m i dâm, ma túy m i, ph n u hoàn thành các khu ch a tr t p trung ti p nh n 5000 ngư i nghi n vào cu i năm, làm t t công tác chuNn b u tư xây d ng các trung tâm cai nghi n t p trung cho năm 2004. u tư gi m m nh t l h nghèo thành ph . Hoàn thành cơ b n xóa phòng h c c p 4 b c ti u h c và THCS. Thay th sách giáo khoa cho l p 2 và l p 7 b o m ch t lư ng. M r ng ào t o ngh , nh t là ngh ch t lư ng cao; a d ng hóa các lo i hình ào t o, g n ào t o lao ng v i s d ng h p lý l c lư ng lao ng, tri n khai quán tri t, ng b các bi n pháp t o vi c làm, Ny m nh xu t khNu lao ng. 9. T p trung phát tri n m nh th trư ng n i a k t h p v i vi c Ny m nh tìm ki m th trư ng xu t khNu. Tăng cư ng ho t ng xúc ti n thương m i; Ny m nh và nâng cao hi u qu xu t khNu, giao ban nh kỳ tháo g khó khăn cho các doanh nghi p xu t khNu. Tri n khai án m văn phòng i di n c a Thành ph Hoa Kỳ, Nh t
  4. B n, Trung tâm thương m i Matxcơva. Tích c c tri n khai các bi n pháp nh m nâng cao hi u c a h i nh p kinh t qu c t . 10. Tri n khai ng b các bi n pháp nh m nâng cao ch t lư ng và hi u qu kinh doanh du l ch: Tăng cư ng qu ng bá du l ch, xây d ng các chương trình du l ch ch t lư ng cao; m r ng h p tác gi a các doanh nghi p du l ch trên a bàn v i doanh nghi p nư c ngoài, doanh nghi p các t nh, thành ph khác. 11. Ti p t c Ny m nh c i cách hành chính, nâng cao hi u l c, hi u qu qu n lý Nhà nư c.Tri n khai t ng bư c vi c tách ch c năng qu n lý nhà nư c v i ch c năng qu n lý s n xu t, kinh doanh các s , ngành c a thành ph . Trư c m t, l a ch n và t ch c làm th 1-2 s , ngành. 12. Ny m nh tuyên truy n, giáo d c nhi m v qu c phòng; quan tâm xây d ng n n qu c phòng toàn dân và th tr n an ninh nhân dân trong tình hình m i; m b o gi v ng n nh chính tr , xã h i Th ô trong m i tình hu ng. Làm t t công tác ng viên, hu n luy n quân d b và dân quân t v . Tăng cư ng tr n áp các ho t ng t i ph m, gi v ng tr t t , an toàn xã h i. H i ng nhân dân Thành ph kêu g i các t ng l p nhân dân, các l c lư ng vũ trang, các c p, các ngành và oàn th Th ô phát huy truy n th ng Th ô Anh hùng, b ng trí tu và hành ng thi t th c, n l c ph n u, hoàn thành th ng l i nhi m v kinh t - xã h i, an ninh qu c phòng năm 2003, chuNn b t t và t ch c thành công Seagames 22 và Paragames 2 di n ra t i Th ô Hà N i. T/M H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Phùng H u Phú
Đồng bộ tài khoản