Nghị quyết số 42/NQ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
108
lượt xem
6
download

Nghị quyết số 42/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 42/NQ-CP về thành lập thị xã Sông Cầu, thành lập phường thuộc thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 42/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM -------- c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 42/NQ-CP Hà N i, ngày 27 tháng 08 năm 2009 NGHN QUY T V VI C THÀNH L P THN XÃ SÔNG C U, THÀNH L P PHƯ NG THU C THN XÃ SÔNG C U, T NH PHÚ YÊN CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân t nh Phú Yên, QUY T NGHN i u 1. Thành l p th xã Sông C u, thành l p phư ng thu c th xã Sông C u, t nh Phú Yên như sau: 1. Thành l p th xã Sông C u thu c t nh Phú Yên Thành l p th xã Sông C u thu c t nh Phú Yên trên cơ s toàn b 48.928,48 ha di n tích t nhiên và 101.521 nhân khNu c a huy n Sông C u (bao g m toàn b di n tích t nhiên và nhân khNu c a các xã: Xuân Th 1, Xuân Th 2, Xuân Lâm, Xuân Phương, Xuân Th nh, Xuân C nh, Xuân Hòa, Xuân Bình, Xuân L c, Xuân H i và th tr n Sông C u). Th xã Sông C u có 48.928,48 ha di n tích t nhiên và 101.521 nhân khNu. a gi i hành chính th xã Sông C u: ông giáp Bi n ông; Tây giáp huy n ng Xuân; Nam giáp huy n Tuy An; B c giáp thành ph Quy Nhơn, t nh Bình nh. 2. Thành l p phư ng thu c th xã Sông C u a) Thành l p phư ng Xuân Yên thu c th xã Sông C u trên cơ s i u ch nh 229,34 ha di n tích t nhiên và 668 nhân khNu c a xã Xuân Phương; 273,01 ha di n tích t nhiên và 5.201 nhân khNu c a th tr n Sông C u. Phư ng Xuân Yên có 502,35 ha di n tích t nhiên và 5.869 nhân khNu. a gi i hành chính c a phư ng Xuân Yên: ông giáp v nh Xuân ài; Tây giáp phư ng Xuân Phú, xã Xuân Lâm; Nam giáp phư ng Xuân Phú; B c giáp xã Xuân Phương, xã Xuân Lâm, phư ng Xuân Phú. b) Thành l p phư ng Xuân Phú thu c th xã Sông C u trên cơ s i u ch nh 1.116,61 ha di n tích t nhiên và 8.324 nhân khNu c a th tr n Sông C u.
  2. Phư ng Xuân Phú có 1.116,61 ha di n tích t nhiên và 8.324 nhân khNu. a gi i hành chính c a phư ng Xuân Phú: ông giáp v nh Xuân ài, phư ng Xuân Thành; Tây giáp xã Xuân Lam; Nam giáp phư ng Xuân Thành và xã Xuân Lâm; B c giáp xã Xuân Phương, xã Xuân Lâm, phư ng Xuân Yên. c) Thành l p phư ng Xuân Thành thu c th xã Sông C u trên cơ s 163,00 ha di n tích t nhiên và 6,047 nhân khNu còn l i c a th tr n Sông C u; 365,57 ha di n tích t nhiên và 3.074 nhân khNu c a xã Xuân Th 1; 9,08 ha di n tích t nhiên và 120 nhân khNu c a xã Xuân Lâm. Phư ng Xuân Thành có 537,65 ha di n tích t nhiên và 9.241 nhân khNu. a gi i hành chính c a phư ng Xuân Thành: ông giáp v nh Xuân ài; Tây giáp xã Xuân Lâm, xã Xuân Th 1 và phư ng Xuân Phú; Nam giáp phư ng Xuân ài; B c giáp phư ng Xuân Phú. d) Thành l p phư ng Xuân ài thu c th xã Sông C u trên cơ s i u ch nh 418,57 ha di n tích t nhiên và 3.145 nhân khNu c a xã Xuân Th 1; 643,30 ha di n tích t nhiên và 5.858 nhân khNu c a xã Xuân Th 2. Phư ng Xuân ài có 1.061,87 ha di n tích t nhiên và 9.003 nhân khNu. a gi i hành chính c a phư ng Xuân ài: ông giáp v nh Xuân ài; Tây giáp xã Xuân Th 1 và xã Xuân Th 2; Nam giáp xã An Ninh Tây và xã An Dân huy n Tuy An; B c giáp phư ng Xuân Thành, xã Xuân Th 1. 3. Sau khi thành l p th xã Sông C u và thành l p phư ng thu c th xã Sông C u: - Xã Xuân Th 1 còn l i 3.067,54 ha di n tích t nhiên và 3.010 nhân khNu; - Xã Xuân Th 2 còn l i 2.332,33 ha di n tích t nhiên và 4.417 nhân khNu; - Xã Xuân Phương còn l i 4.491,32 ha di n tích t nhiên và 7.804 nhân khNu; - Xã Xuân Lâm còn l i 13.090,84 ha di n tích t nhiên và 3.963 nhân khNu; Th xã Sông C u có 48.928,48 ha di n tích t nhiên và 101.521 nhân khNu, có 14 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các phư ng: Xuân Yên, Xuân Phú, Xuân Thành, Xuân ài và các xã: Xuân Th 1, Xuân Th 2, Xuân Lâm, Xuân Phương, Xuân Th nh, Xuân C nh, Xuân Hòa, Xuân Bình, Xuân L c, Xuân H i. T nh Phú Yên có 506.057,23 ha di n tích t nhiên và 879.560 nhân khNu, có 09 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các huy n: ng Xuân, Tuy An, Phú Hòa, Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa, ông Hòa, th xã Sông C u và thành ph Tuy Hòa. i u 2. Ngh quy t này có hi u l c thi hành k t ngày ký ban hành. i u 3. B trư ng B N i v , Ch t ch y ban nhân dân t nh Phú Yên và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh quy t này./.
  3. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - H i ng Dân t c c a Qu c h i; - y ban Pháp lu t c a Qu c h i; - H ND, UBND t nh Phú Yên; - Ban T ch c Trung ương; - Các B : N i v , Công an, Qu c phòng, Tài nguyên và Môi Nguy n T n Dũng trư ng, Tài chính, Giao thông v n t i, K ho ch và u tư; - C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c; - T ng c c Th ng kê (B K ho ch và u tư); - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V : P, TCCB, TH, TCCV, KTN, PL, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC (5b).
Đồng bộ tài khoản