Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2006 do Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T HUY N C N GI NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 43/2006/NQ-H ND C n Gi , ngày 24 tháng 07 năm 2006 NGHN QUY T I U CH NH D TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2006 H I NG NHÂN DÂN HUY N C N GI KHÓA IX KỲ H P L N TH 8 Căn c Kho n 3, i u 19, i u 48, i u 50 Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Kho n 1, i u 25; Kho n 1, i u 49 và i u 56 Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 16 tháng 12 năm 2002; Sau khi xem xét, th o lu n n i dung T trình s 513/TTr-UBND ngày 13 tháng 07 năm 2006 c a y ban nhân dân huy n C n Gi và Báo cáo th m tra c a Ban Kinh t - Xã h i, QUY T NGHN: i u 1. Th ng nh t i u ch nh ngân sách huy n năm 2006 t i T trình s 513/TTr- UBND ngày 13 tháng 7 năm 2006 c a y ban nhân dân huy n, g m: * D toán thu ngân sách Nhà nư c: i u ch nh 24.567 tri u ng, tăng 11.837 tri u ng (tăng 93% so v i d toán thu tháng 12 năm 2005). * D toán thu ngân sách huy n: i u ch nh 136.772.746.000 ng (tăng 31.287 tri u ng so v i d toán ư c duy t tháng 12 năm 2005); trong ó: - Thu i u ti t: 5.178.200.000 ng (tăng 1.577 tri u ng). - Thu tr c p ngân sách thành ph : 119.804.500.000 ng (tăng 19.745 tri u ng). - Thu k t dư ngân sách năm 2005: 6.297.617.000 ng. - Thu chuy n ngu n: 3.892.429.000 ng. - Thu vi n tr : 1.600.000.000 ng (xây Trư ng M u giáo Doi L u). * D toán chi ngân sách huy n: i u ch nh 136.772 tri u ng (tăng 31.287 tri u ng so v i d toán ư c duy t tháng 12 năm 2005), trong ó: - Chi u tư phát tri n: 18.750.786.000 ng; trong ó chi chuy n ngu n là 3.123 tri u ng (không có trong d toán).
  2. - Chi thư ng xuyên: 99.600.000.000 ng (tăng 8.826 tri u ng). - Chi b sung ngân sách xã, th tr n: 12.899.000.000 ng (tăng 1.113 tri u ng). - Chi h tr lãi vay (chương trình 419): 3.347.700.000 ng (không có trong d toán). - D phòng ngân sách: 2.179.000.000 ng (chi m 2,2% chi thư ng xuyên, tăng 51 tri u ng). i u 2. M t s bi n pháp t p trung i u hành ngân sách 6 tháng cu i năm 2006: - Ti p t c tăng cư ng công tác thu thu trên a bàn, thu úng, thu các ngu n thu theo quy nh; t p trung Ny m nh ph n thu ngoài qu c doanh, trong ó chú ý ngu n thu thu thu nh p doanh nghi p trên a bàn; - Nâng cao trách nhi m c a Th trư ng các ơn v s d ng kinh phí, m b o th c hi n yêu c u, nhi m v c a ơn v , chi úng ch , úng d toán, tăng cư ng ch ng tham nhũng, lãng phí, Ny m nh th c hành ti t ki m; - Thư ng xuyên th c hi n công tác ki m tra các xã, th tr n và các ơn v tăng cư ng qu n lý, i u hành ngân sách. Ti p t c nâng cao trình nghi p v , năng l c i ngũ k toán nh t là các xã, th tr n; ti p t c Ny m nh th c hi n quy ch dân ch , công khai tài chính theo quy nh; - Ki n ngh Thành ph xem xét b sung các kho n chi phí ngoài d toán giao u năm n nh ngân sách t ây n cu i năm. - H i ng nhân dân huy n ngh các ngành, các c p h tr hoàn thành nhi m v thu, chi ngân sách 6 tháng cu i năm 2006. Tăng cư ng v n ng tuyên truy n các t ch c, ơn v , h gia ình, cá nhân s n xu t - kinh doanh làm t t nghĩa v thu và các nghĩa v tài chính khác. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân huy n khóa IX, kỳ h p l n th 8, phiên h p ngày 21 tháng 7 năm 2006 thông qua. CH TNCH Nguy n Th Kim Dung
Đồng bộ tài khoản