Nghị quyết số 44/2006/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
31
lượt xem
1
download

Nghị quyết số 44/2006/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 44/2006/NQ-HĐND về việc công nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ khóa IX do Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 44/2006/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM HUY N C N GI c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 44/2006/NQ-H ND C n Gi , ngày 24 tháng 07 năm 2006 NGHN QUY T V CÔNG NH N K T QU B U C CH C V PHÓ CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN HUY N C N GI KHÓA IX H I NG NHÂN DÂN HUY N C N GI KHÓA IX KỲ H P L N TH 8 Căn c kho n 1 i u 25 và i m d kho n 2 i u 51, Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c vào k t qu ki m phi u b u ch c v Phó Ch t ch y ban nhân dân huy n C n Gi ; QUY T NGHN: i u 1. Công nh n k t qu b u ch c v Phó Ch t ch y ban nhân dân huy n C n Gi ã ư c i bi u H i ng nhân dân huy n C n Gi khóa IX b u vào lúc 14 gi 00 phút, ngày 21 tháng 7 năm 2006 t i kỳ h p l n th 8 H i ng nhân dân huy n C n Gi khóa IX: Ông oàn Văn Sơn - y viên y ban nhân dân huy n - Trư ng Phòng Tài chính - K ho ch. Gi ch c v Phó Ch t ch y ban nhân dân huy n C n Gi khóa IX, nhi m kỳ 2004 - 2009. i u 2. Giao cho y ban nhân dân huy n C n Gi hoàn t t th t c và trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph phê chuNn theo lu t nh. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân huy n C n Gi khóa IX, kỳ h p l n th 8 thông qua ngày 21 tháng 7 năm 2006./. CH TNCH Nguy n Th Kim Dung
Đồng bộ tài khoản