Nghị quyết số 44/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
43
lượt xem
1
download

Nghị quyết số 44/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 44/2008/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 Hội đồng nhân dân quận 4 khóa IX, kỳ họp thứ 13 do Hội đồng nhân dân quận 4 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 44/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N 4 NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 44/2008/NQ-H ND Qu n 4, ngày 28 tháng 7 năm 2008 NGHN QUY T V NHI M V KINH T - XÃ H I 6 THÁNG CU I NĂM 2008 H I NG NHÂN DÂN QU N 4 KHÓA IX, KỲ H P TH 13 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ã ư c Qu c h i thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Sau khi xem xét các báo cáo c a Thư ng tr c và báo cáo th m tra c a 2 Ban H i ng nhân dân qu n, báo cáo c a y ban nhân dân và c a các ngành chuyên môn thu c qu n, báo cáo c a Tòa án nhân dân và Vi n Ki m sát nhân dân qu n 4, ý ki n phát bi u c a Ch t ch y ban M t tr n T qu c qu n 4 và c a các v i bi u H i ng nhân dân qu n, QUY T NGHN: Nh t trí v i các báo cáo c a Thư ng tr c H i ng nhân dân và các báo cáo thNm tra c a 2 Ban H i ng nhân dân qu n. Tán thành thông qua báo cáo ánh giá tình hình th c hi n nhi m v kinh t - xã h i trong 6 tháng u năm 2008 c a y ban nhân dân qu n, các báo cáo c a ngành Tòa án nhân dân, Vi n Ki m sát nhân dân qu n 4 và các gi i pháp th c hi n nhi m v phát tri n kinh t - xã h i 6 tháng cu i năm 2008. H i ng nhân dân qu n nh n m nh m t s nhi m v sau: i u 1. ánh giá v th c hi n nhi m v kinh t - xã h i trong 6 tháng u năm 2008 Trong 6 tháng u năm, tình hình kinh t xã h i c a thành ph cũng như c a qu n ch u s tác ng chung c a tình hình kinh t th gi i nên g p nhi u khó khăn do giá xăng d u, lương th c và nhi u lo i nguyên v t li u thi t y u trên th trư ng th gi i liên t c tăng và có khi t bi n như giá g o cùng v i nh ng di n bi n b t thư ng bên trong c a th trư ng tài chính ngân hàng, b t ng s n… gây nhi u khó khăn, vư ng m c cho các thành ph n kinh t trên a bàn qu n trong quá trình u tư, phát tri n s n xu t kinh doanh. ng th i, nh hư ng tr c ti p n i s ng nhân dân nh t là v i ngư i nghèo, ngư i lao ng có thu nh p th p. Nhưng v i s ch o t p trung c a thành ph và s ch ng, tích c c c a qu n cùng v i s oàn k t, n l c ph n u c a h th ng chính tr qu n và phư ng, c a các ngành, các c p và các t ng l p nhân dân trong qu n nên t c tăng trư ng và các ch tiêu kinh t - xã h i c a Ngh quy t H i ng nhân dân qu n ã ra t khá. C th như sau:
  2. - Giá tr s n xu t công nghi p và ti u th công nghi p ư c th c hi n: 366 t ng - t 48,53% k ho ch năm tăng 22,94% so cùng kỳ năm 2007 (ch tiêu năm 2008 tăng 13% tr lên). - Doanh thu thương m i d ch v dân doanh (bao g m d ch v c ng) tăng 16,92% so cùng kỳ (ch tiêu 15 - 17%). - Thu thu 6 tháng ư c th c hi n: 130,66 t ng/178,42 t ng - t 73,23% tăng 84,63% so cùng kỳ. Trong ó, thu công thương nghi p t 68,91% k ho ch, tăng 84,63% so cùng kỳ. - Ư c thu ngân sách nhà nư c th c hi n: 80,52 t - t 67,72% d toán k ho ch năm, tăng 6% so cùng kỳ. - Ư c chi ngân sách: 72,67 t ng - t 61,1% k ho ch năm, tăng 7,4% so cùng kỳ. - T ng v n u tư xây d ng trên a bàn ư c th c hi n: 321,594 t ng, giá tr gi i ngân 254,214 t ng, bao g m: + Ngân sách t p trung c a thành ph th c hi n: 306,982 t ng/137,435 t ng t 223,4% k ho ch, gi i ngân 248,794 t ng - t 176,6%. + V n phân c p: 14,612 t ng/23 t ng t 63,5% k ho ch, gi i ngân 5,42 t ng - t 23,6%. - D y ngh cho 2.020/5000 lư t ngư i - t 44,4% k ho ch và gi i thi u vi c làm 2069/4500 lư t ngư i - t 46%. - Gi m h nghèo theo tiêu chí 6 tri u ng/ngư i/năm ã có 284/762 h tăng thu nh p vư t chuNn nghèo, hi n nay toàn qu n còn 478 h chi m t l 1,39% (ch tiêu gi m dư i 1%). - Ph m pháp hình s x y ra 74 v , gi m 39 v so cùng kỳ năm 2006, t l gi m 34,51% so cùng kỳ 2007 (ch tiêu ngh quy t ra gi m 7 - 10%, phá án t 65 - 70%). - Tai n n giao thông x y ra 04 v làm ch t 04 ngư i, gi m 13 v và 09 ngư i ch t (ch tiêu ngh quy t ra gi m 10%). Tuy nhiên, y ban nhân dân qu n c n t p trung ch o m t s lĩnh v c t hi u qu chưa cao như ho t ng d ch v tăng không áng k so v i ch s tăng giá và t c tăng trư ng kinh t có d u hi u ch m l i; ch s giá tiêu dùng tăng cao làm i s ng nhân dân g p nhi u khó khăn nh t là s h nghèo và làm công ăn lương; vi c l p th t c th c hi n các d án u tư xây d ng công trình và gi i ngân còn ch m; tình hình tr t t xã h i chưa n nh th c s nh t là t n n xã h i v ma túy còn di n bi n ph c t p và vi ph m pháp lu t trong thanh thi u niên có chi u hư ng gia tăng; công tác qu n lý ô th , ùn t c giao thông, ô nhi m môi trư ng… còn nhi u v n b t c p. Cu c v n ng th c hi n K ho ch “Năm 2008 - Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ” tuy có nhi u n l c nhưng chưa ng b , công tác tuyên truy n chưa i vào
  3. chi u sâu, còn lúng túng trong vi c ki m tra, x lý vi ph m và vi c qu n lý ngư i sau cai nghi n tái hòa nh p c ng ng ang là v n b c xúc c a nhân dân. i u 2. Nhi m v và gi i pháp th c hi n các ch tiêu kinh t - xã h i 6 tháng cu i năm 2008 H i ng nhân dân qu n ng ý các n i dung và gi i pháp ch y u ã ư c nêu trong báo cáo c a y ban nhân dân qu n. Trong quá trình i u hành th c hi n nhi m v kinh t - xã h i, thu - chi ngân sách, an ninh qu c phòng 6 tháng cu i năm 2008, y ban nhân dân qu n c n lưu ý: 1. V nhi m v kinh t : 1.1. Ch o ti p t c duy trì s n xu t n nh và t c tăng trư ng doanh thu thương m i - d ch v , tăng t c thu thu công thương nghi p ph n u hoàn thành k ho ch thu thu và m b o cân i thu chi ngân sách năm 2008. 1.2. Ti p t c t o i u ki n thu n l i cho các doanh nghi p n nh và ưu tiên phát tri n các ngành d ch v ph c v c ng, hàng h i, v n chuy n và giao nh n ngo i thương, d ch v - thương m i, kinh doanh b t ng s n như nhà , văn phòng cho thuê, d ch v ô th . Ti p t c thu hút các ngu n l c t ng bư c hình thành và phát tri n d ch v ngân hàng, tài chính, du l ch, công ngh i n t , vui chơi gi i trí xây d ng và phát tri n Qu n d ch v . 2. V c i cách hành chính: 2.1. Ti p t c Ny m nh vi c ng d ng công ngh thông tin trong gi i quy t h sơ, th t c hành chính c a t ch c, công dân và doanh nghi p. ng d ng công ngh thông tin trong ho t ng ki m soát n i b k p th i th c hi n ch c năng, nhi m v ã ư c phân công. 2.2. KhNn trương s p x p các cơ quan chuyên môn tr c thu c y ban nhân dân qu n g n v i th c hi n c i cách hành chính t o môi trư ng thu n l i cho s n xu t kinh doanh, u tư, c p phép. Ch o th c hi n m r ng các s n phNm ng d ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chuNn ISO 9001:2000 t i y ban nhân dân qu n và y ban nhân dân các phư ng. 2.3. Ti p t c ch o t ch c th c hi n K ho ch “Tăng cư ng công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t v khi u n i, t cáo cho cán b và nhân dân trên a bàn qu n, giai o n t năm 2007 n năm 2010”. Th c hi n gi m h i h p, Ny m nh công tác phòng, ch ng tham nhũng và th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. 3. V lĩnh v c qu n lý ô th và u tư cơ s h t ng: 3.1. T ch c các ho t ng “Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ”, “Phong trào toàn dân tham gia b o v môi trư ng”; “Vì ư ng ph không rác” t o s chuy n bi n nh n th c và hành vi trong th c hi n n p s ng văn minh ô th . ng th i, tăng cư ng x ph t, x lý nghiêm các vi ph m.
  4. 3.2. Ch o t p trung th c hi n nhanh các th t c u tư các công trình thu c k ho ch năm 2008, hoàn thành k ho ch u tư xây d ng cơ b n có v n ngân sách và hoàn t t ưa vào s d ng các công trình xây d ng m i tr s , trong ó t p trung cho các công trình l n và khNn trương s a ch a trư ng l p trong d p hè. 3.3. Ch o hoàn thành công tác b i thư ng, h tr , tái nh cư và gi i phóng m t b ng các d án trên a bàn qu n ph c v các d án xây d ng công viên H Khánh H i (giai o n 1), công viên Cù lao Nguy n Ki u, d án Trư ng Ti u h c ng Tr n Côn, ư ng Lê Văn Linh n i dài. 3.4. Tăng cư ng ki m tra b o m ti n , an toàn và v sinh môi trư ng trong thi công và x lý nghiêm các vi ph m trong xây d ng trên a bàn qu n. 3.5. Th c hi n công tác quy ho ch s d ng t n năm 2010, nh hư ng n năm 2020 và k ho ch s d ng t 5 năm (2006 - 2010) trên a bàn qu n 4 và 15 phư ng thu c qu n, ti p t c tri n khai th c hi n Quy t nh s 186/Q -UBND-TH ngày 03 tháng 4 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n 4 v công b quy ho ch l gi i ư ng h m R ≤ 12m trên a bàn qu n 4 (t l 1/500). 4. V lĩnh v c văn hóa - xã h i: 4.1. Tăng cư ng qu n lý công tác xóa ói gi m nghèo, không tái nghèo n cu i năm 2008 ch còn kho ng 0,48% s h dân nghèo. Ki m tra, rà soát và kh o sát các h có thu nh p dư i 12 tri u ng/ngư i/năm chuNn b cho k ho ch gi m nghèo giai o n 2009 - 2010. 4.2. T ch c t ng k t năm h c 2007 - 2008 và khai gi ng năm h c m i 2008 - 2009. Tri n khai th c hi n các ch tiêu trong năm h c m i: huy ng tr 6 tu i vào l p 1 t 100%, duy trì hi u su t ào t o b c ti u h c t 99% và trung h c cơ s t trên 85%, v n ng kéo gi m t l h c sinh b h c. T ch c sinh ho t hè lành m nh, vui tươi, b ích cho h c sinh. Tăng cư ng k cương, n n p; ngăn ch n các hi n tư ng tiêu c c và t n n xã h i, t n n ma túy xâm nh p nhà trư ng. Nâng cao ch t lư ng nuôi d y tr , giám sát v dinh dư ng và v sinh an toàn th c phNm b c h c m m non và các nhóm tr gia ình. 4.3. Ti p t c Ny m nh phong trào “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa”. Ch o Ny m nh công tác thông tin tuyên truy n và các ho t ng văn hóa văn ngh , th d c th thao chào m ng các ngày l . Tăng cư ng qu n lý các lo i hình kinh doanh trên lĩnh v c văn hóa, thư ng xuyên ki m tra và x lý nghiêm các vi ph m. 4.4. Ny m nh th c hi n ch trương xã h i hóa trong ho t ng y t và công tác giám sát các cơ s hành ngh y dư c tư nhân, phát huy vai trò m ng lư i cơ s c a các tr m y t phư ng trong vi c chăm lo s c kh e ban u. Ti p t c tăng cư ng bi n pháp phòng, ch ng d ch b nh s t xu t huy t trong mùa mưa, duy trì các bi n pháp phòng, ch ng d ch cúm gia c m và th y c m. Thư ng xuyên ki m tra và x lý các vi ph m v v sinh an toàn th c phNm. Ny m nh vi c xét ch n thí i m i u tr thay th các ch t thu c phi n b ng Methadone. 5. V lĩnh v c qu c phòng, an ninh:
  5. 5.1. Ti p t c gi v ng n nh chính tr , m b o qu c phòng - an ninh, tr t t an toàn xã h i trên a bàn qu n. Tăng cư ng công tác ki m tra phòng cháy, ch a cháy, ph i h p các l c lư ng t p trung kéo gi m tai n n giao thông và x lý k p th i ùn t c giao thông trên các tuy n ư ng tr ng i m. 5.2. Ti p t c Ny m nh truy quét, t n công các lo i t i ph m và ti p t c kéo gi m các v án ph m pháp hình s , tăng cư ng tri t phá các t i m mua bán trái phép ch t ma túy, th c hi n các bi n pháp ch ng ngăn ng a các băng nhóm thanh thi u niên vi ph m pháp lu t, th c hi n t t k ho ch liên t ch gi gìn tr t t an toàn xã h i trên tuy n giáp ranh gi a các phư ng qu n 4 v i qu n 1 và qu n 4 v i qu n 7. 5.3. T p trung ch o t ch c t t k ho ch di n t p phòng th năm 2008, công tác tuy n g i công dân nh p ngũ năm 2008 t ch tiêu pháp l nh ư c giao. 5.4. Ti p t c tăng cư ng công tác ti p dân, gi i quy t các ki n ngh c a c tri và gi i quy t các ơn thư khi u n i, t cáo c a công dân, h n ch không k x u l i d ng khi u n i ông ngư i gây r i tr t t tr an. 6. V các t trình và văn b n ngh y ban nhân dân qu n: H i ng nhân dân qu n ã xem xét và thông qua T trình s 18/TTr-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n 4 v phê chuNn quy t toán thu, chi ngân sách qu n 4 năm 2007. H i ng nhân dân qu n ã xem xét và thông qua T trình s 19/TTr-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n v i u ch nh d toán thu, chi ngân sách a phương năm 2008. H i ng nhân dân qu n ã xem xét và thông qua T trình s 20/TTr-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n 4 v ngh duy t i u ch nh k ho ch u tư các d án t ngu n v n ngân sách t p trung do y ban nhân dân thành ph phân c p cho y ban nhân dân qu n 4 qu n lý trong năm 2008. H i ng nhân dân qu n ghi nh n T trình c a y ban nhân dân qu n 4 v quy ho ch s d ng t n năm 2010, nh hư ng n năm 2020 và k ho ch s d ng t 5 năm (2006 - 2010) trên a bàn qu n 4 và 15 phư ng thu c qu n 4 - thành ph H Chí Minh; giao cho Thư ng tr c và 2 Ban c a H i ng nhân dân qu n ti p t c xem xét, thNm tra H i ng nhân dân qu n thông qua. i u 3. T ch c và th c hi n H i ng nhân dân qu n 4 giao cho y ban nhân dân qu n t ch c tri n khai và ch o th c hi n Ngh quy t này. H i ng nhân dân qu n 4 giao cho Thư ng tr c và 2 Ban c a H i ng nhân dân qu n, các T và các i bi u H i ng nhân dân qu n ph i h p ho t ng, tăng cư ng giám sát, k p th i ôn c vi c th c hi n Ngh quy t. H i ng nhân dân qu n ngh y ban M t tr n T qu c Vi t Nam qu n 4 và các oàn th qu n h p tác ch t ch v i các l c lư ng, các cơ quan nhà nư c tuyên
  6. truy n ph bi n, ng viên cán b công ch c và các t ng l p nhân dân tích c c th c hi n Ngh quy t c a H i ng nhân dân qu n. K p th i phát hi n, ph n ánh nh ng v n c n i u ch nh, b sung v i các cơ quan có thNm quy n. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n 4 khóa IX kỳ h p th 10 thông qua và có hi u l c thi hành sau 7 ngày, k t ngày ký ban hành./. CH TNCH Nguy n Văn Tư ng
Đồng bộ tài khoản