Nghị quyết số 444/HĐNN8

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
1
download

Nghị quyết số 444/HĐNN8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 444/HĐNN8 về việc thành lập Uỷ ban thẩm tra phương án của Hội đồng Bộ trưởng trình Quốc hội về việc phân vạch địa giới hành chính cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Hội đồng nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 444/HĐNN8

  1. H I NG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 444/H NN8 Hà N i, ngày 01 tháng 7 năm 1991 NGHN QUY T V VI C THÀNH L P U BAN TH M TRA PHƯƠNG ÁN C A H I NG B TRƯ NG TRÌNH QU C H I V VI C PHÂN V CH NA GI I HÀNH CHÍNH C P T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG H I NG NHÀ NƯ C NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 92 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và i u 49 c a Lu t t ch c Qu c h i và H i ng Nhà nư c; Sau khi nghe t trình c a Văn phòng Qu c h i và H i ng Nhà nư c; QUY T NGHN: i u 1. Thành l p U ban giúp Qu c h i và H i ng Nhà nư c thNm tra phương án c a H i ng B trư ng v vi c phân v ch a gi i hành chính m t s t nh, thành ph tr c thu c trung ương. i u 2. U ban g m các ng chí sau ây: 1- ng chí Lê Quang o, Phó Ch t ch H i ng Nhà nư c, Ch t ch Qu c h i, Ch nhi m U ban; 2- ng chí Nông c M nh, Phó Ch t ch H i ng dân t c c a Qu c h i, u viên; 3- ng chí Nguy n Văn Tư, u viên H i d ng Nhà nư c, u viên. 4- ng chí Ph m Bái, u viên H i ng Nhà nư c, u viên. 5- ng chí Mai Thúc Lân, Phó Ch nhi m U ban kinh t - k ho ch và ngân sách c a Qu c h i, u viên. 6- ng chí Nguy n Tr ng Hi n, Trư ng oàn i bi u Qu c h i t nh H i Hưng, u viên; 7- ng chí Lê Văn Hoan, Trư ng oàn i bi u Qu c h i t nh Qu ng Tr , u viên; i u 3. Theo s ch o c a H i ng Nhà nư c, U ban có nhi m v thNm tra d án c a H i ng B trư ng trình Qu c h i t i kỳ h p th 9 v quy mô phân v ch a gi i hành chính m t s t nh, thành ph tr c thu c trung ương, làm b n thuy t trình
  2. Qu c h i xem xét, quy t nh phân v ch l i a gi i hành chính m t s t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. i u 4. U ban h t nhi m v sau khi Qu c h i quy t nh xong phân v ch a gi i hành chính m t s t nh, thành ph . i u 5. Các ng chí i bi u Qu c h i có tên trong danh sách c a U ban nói t i i u 2 ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Võ Chí Công ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản