Nghị quyết số 45/2004/NQ-HĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
47
lượt xem
1
download

Nghị quyết số 45/2004/NQ-HĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 45/2004/NQ-HĐ về nhiệm vụ kinh tế -xã hội năm 2004 do Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 45/2004/NQ-HĐ

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 45/2004/NQ-H TP. H Chí Minh , ngày 09 tháng 01 năm 2004 NGHN QUY T V NHI M V KINH T -XÃ H I NĂM 2004 Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân năm 2003; Sau khi xem xét báo cáo c a Thư ng tr c H i ng nhân dân, y ban nhân dân, các cơ quan h u quan thành ph v tình hình kinh t -xã h i năm 2003 và k ho ch phát tri n kinh t -xã h i thành ph năm 2004, phát bi u c a Ch t ch y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph H Chí Minh, báo cáo th m nh c a Ban Kinh t -Ngân sách, Ban Văn hóa xã h i, Ban Pháp ch H i ng nhân dân thành ph và ý ki n c a các i bi u; Kỳ h p l n th 14 H i ng nhân dân thành ph H Chí Minh khóa VI ư c t ch c t ngày 06 n ngày 09 tháng 01 năm 2004 QUY T NGHN Nh t trí báo cáo c a Thư ng tr c H i ng nhân dân v ho t ng và s d ng kinh phí c a H i ng nhân dân thành ph trong năm 2003 và chương trình công tác, kinh phí năm 2004, các báo cáo thNm nh c a 3 Ban; Tán thành báo cáo c a y ban nhân dân thành ph và các cơ quan h u quan v ánh giá tình hình kinh t - xã h i thành ph năm 2003, nhi m v và các gi i pháp phát tri n kinh t xã h i năm 2004; H i ng nhân dân thành ph nh n m nh m t s n i dung như sau: I. ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KINH T XÃ H I NĂM 2003: Kinh t thành ph ti p t c tăng trư ng năm sau cao hơn năm trư c. Tuy tình hình 6 tháng u năm có nhi u khó khăn nh hư ng l n n k t qu th c hi n các ch tiêu phát tri n kinh t xã h i c a thành ph như chi n tranh Iraq, d ch SARS; nhưng v i s n l c ph n u c a các c p chính quy n, ban ngành và nhân dân, h u h t các ch tiêu cơ b n c a H i ng nhân dân thành ph u t và vư t k ho ch. T ng s n phNm n i a trên a bàn( GDP) tăng 11,2% so cùng kỳ( k ho ch 11% tr lên). 1. Giá tr s n xu t công nghi p tăng 15,3% so cùng kỳ( k ho ch 15%). 2. Giá tr các ngành d ch v tăng 9,7% so cùng kỳ( k ho ch 9,5%). 3. Giá tr s n xu t nông nghi p tăng 9,1% so cùng kỳ( k ho ch 4,5%).
  2. 4. Kim ng ch xu t khNu trên a bàn tăng 13,7% so cùng kỳ( k ho ch 10%). 5. T ng v n u tư phát tri n toàn xã h i t 36.600 t ng, tăng13% so cùng kỳ( k ho ch 35.500 t ng). 6. Thu hút v n u tư nư c ngoài 550 tri u USD, tăng 7% so cùng kỳ(k ho ch 700 tri u USD). 7. T ng thu ngân sách trên a bàn t 38.491 t ng, tăng 8,7% so cùng kỳ( k ho ch 38.216,9 t ng, trong ó thu ngân sách ph n n i a t 22.184 t ng tăng 17,9% so cùng kỳ(k ho ch 20.347,2 t ng). 8. Gi m trên 20.000 h nghèo, t k ho ch cơ b n không còn h nghèo theo tiêu chí c a thành ph . 9. t k ho ch gi i thi u vi c làm cho 210.000 ngư i, , trong ó có 70.000 ngư i có vi c làm n nh, 190.000 ngư i ư c ào t o ngh ( k ho ch 181.000 ngư i). 10. Di d i 35 doanh nghi p ô nhi m n ng ( k ho ch 79 doanh nghi p). Thành ph ã u tư v n cho phát tri n văn hóa xã h i cao hơn năm trư c như m r ng, nâng c p, mua s m trang thi t b ; ra các chính sách , các bi n pháp qu n lí h p lí và khá hi u qu . V i k t qu bư c u th c hi n Năm tr t t k cương- N p s ng văn minh ô th , thành ph ã có nh ng thay i, s ch p, khang trang hơn, nh t là khu trung tâm thành ph và nơi có các nhà thi u ph c v SEA Games. Công tác t ch c SEA Games t i thành ph thành công t t p ã l i n tư ng v m t thành ph an toàn, l ch s và thân thi n i v i b n bè qu c t .Công tác an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i ti p t c ư c gi v ng và có k t qu khá hơn. Bên c nh k t qu t ư c, có m t s ch tiêu theo ngh quy t H i ng nhân dân thành ph u năm chưa t như: v n u tư nư c ngoài( t 557/700 tri u USD), di d i doanh nghi p ô nhi m n ng( t 35/79 doanh nghi p), gi m 50% i m ng p nư c, gi m t l th t thoát nư c(còn 35,02%/k ho ch còn 30%), di d i các h trong trư ng h c, b nh vi n, cơ s xã h i(ngh quy t: xong cu i năm 2003)…Các ch tiêu t và vư t v kinh t xã h i v n chưa mang tính v ng ch c như: tăng trư ng kinh t cao nhưng hi u qu , năng su t còn th p, s c c nh tranh kém; công nghi p hóa hi n i hóa nhưng trang b công ngh m i và cơ c u ngành công nghi p thay i ch m, s n phNm có hàm lư ng ch t xám chưa nhi u; lao ng ào t o cơ b n còn ít, ch y u là gia công. C n ph i ánh giá úng th c ch t, tìm hi u sâu hơn n a có các gi i pháp, bi n pháp thi t th c và v ng ch c hơn. V tr t t an toàn xã h i, s v vi ph m có gi m nhưng tính ch t nghiêm tr ng hơn, tình hình còn di n bi n ph c t p. Chương trình 3 gi m t k t qu khá nhưng s phát sinh ngư i nghi n m i hi n nay là i u áng lo ng i.Tình tr ng quá t i trên nhi u lĩnh v c nh hư ng l n n k t qu c a u tư phát tri n, tr t t an toàn xã h i và hi u l c qu n lí nhà nư c. Công tác c i cách hành chính chưa th c s áp ng yêu c u c a nhi m v phát tri n kinh t xã h i và ph c v nhân dân thành ph . Th c ti n cũng ã cho th y còn nhi u b t c p i v i công tác qu n lí nhà nư c; trong i ngũ cán b còn m t b ph n chưa áp ng yêu c u nhi m v , chuyên môn y u, trách nhi m kém,
  3. chưa tâm huy t v i công vi c ho c làm sai trái vì tư l i; làm th t thoát, lãng phí ngân sách nhà nư c và ti n c a nhân dân, nh hư ng n s phát tri n c a thành ph . II.NHI M V KINH T XÃ H I NĂM 2004 VÀ CÁC GI I PHÁP: M c tiêu: Năm 2004 là năm áp chót c a k ho ch 5 năm( 2001- 2005), ph n u phát tri n kinh t thành ph nhanh, b n v ng. Chuy n d ch m nh cơ c u kinh t thành ph theo hư ng D ch v - Công nghi p- Nông nghi p. chú ý chuy n cơ c u ngành công nghi p, d ch v thương m i. T p trung hơn cho nông nghi p. C i thi n môi trư ng kinh doanh, t o i u ki n thúc Ny nâng cao hi u qu , s c c nh tranh và năng su t lao ng. Tăng u tư chi u sâu các ho t ng văn hóa xã h i nh m gi i quy t các v n xã h i căn cơ, nâng cao ch t lư ng cu c s ng cho nhân dân. Tăng cư ng hi u qu toàn di n công tác qu n lí ô th . B o m an ninh qu c phòng, tr t t an toàn xã h i. Ti p t c nâng cao thành qu c a Năm tr t t k cương- N p s ng văn minh ô th và Ny m nh c i cách hành chính. Các ch tiêu ch y u: 1. T c tăng trư ng kinh t (GDP) t 11,5% n 12%. Giá tr các ngành d ch v tăng 11,5%. Giá tr ngành công nghi p tăng 15,5%. Giá tr ngành nông nghi p tăng 6%. 2. T c tăng trư ng kim ng ch xu t khNu trên a bàn tăng 13%. 3. T ng v n u tư phát tri n t 42.000 t ng. 4. T ng thu ngân sách Nhà nư c trên a bàn 47.457 t ng; trong ó thu ngân sách ph n n i a t 25.370 t ng. 5. T ng chi ngân sách a phương 10.188,65 t ng. 6. T o 80.000 vi c làm m i cho ngư i lao ng. 7. T l h dân ư c cung c p nư c s ch t h th ng c p nư c thành ph t 82%. 8. S ngư i s d ng phương ti n v n t i hành khách công c ng t 150 tri u lư t. Các nhi m v và gi i pháp: Ngoài các nhi m v , gi i pháp tích c c, kh thi ư c nêu trong báo cáo c a y ban nhân dân thành ph , trong quá trình th c hi n H i ng nhân dân lưu ý các n i dung như sau: 1. Ti p t c t p trung th c hi n 12 chương trình, công trình tr ng i m; ph n u hoàn thành các ch tiêu ngh quy t H i ng nhân ã ra trong kỳ h p l n th 12: tăng nhanh ti n di d i các doanh nghi p ô nhi m n ng; gi m t l th t thoát nư c còn
  4. 30%; xây d ng trung tâm nông nghi p k thu t cao, các công trình xây d ng cơ s h t ng cho 20 phư ng xã nghèo; di d i xong các h dân trong các trư ng h c, b nh vi n, cơ s xã h i, th d c th thao, văn hóa, công viên trong năm 2004; gi m 14 i m, xóa 20 i m ng p nư c, không phát sinh các i m ng p nư c m i; gi i t a nhanh hơn nhà trên và ven kênh r ch. 2. Th c hi n m c tiêu nâng cao ch t lư ng tăng trư ng kinh t , m b o tính b n v ng; xây d ng k ho ch c th , ng b và toàn di n phát tri n kinh t xã h i. T o i u ki n thu n l i, thông thoáng cho nhà u tư trong và ngoài nư c, t o s an tâm tuân th qui nh pháp lu t c a các doanh nghi p. Ph i th c hi n m nh m và hi u qu c i cách hành chính, m t trong nh ng khâu t phá cho phát tri n. Sơ k t, ánh giá ho t ng khu công nghi p, khu ch xu t, có chính sách h tr giúp các doanh nghi p phát huy hi u qu cao hơn ng th i rút kinh nghi m trong qu n lí i u hành. 3. Rà soát l i qui trình u tư xây d ng cơ b n i u ch nh nh ng qui nh, t o s thông su t t khi l p d án cho n khi quy t toán công trình; m b o k p th i, hi u qu , tránh lãng phí. T p trung công tác qu n lí d án, giám sát, ki m tra ch t lư ng công trình, trách nhi m c a ch u tư, các cơ quan tư v n thi t k , thi công. Nâng cao vai trò c a H i ng nhân dân các c p trong phân b ngân sách và giám sát xây d ng cơ b n, ch ng lãng phí, tiêu c c, th t thoát tài s n c a nhà nư c và nhân dân. Phân c p m nh hơn cho các S ngành và qu n huy n theo hư ng cơ quan nào, a phương nào qu n lí t t hơn thì giao nơi ó làm. 4. i v i khu v c nông nghi p, y ban nhân dân thành ph ch o t p trung hơn v chuy n i mô hình s n xu t kinh doanh v i nh ng i u ki n h tr thi t th c cho nông dân và nh ng nhà u tư. Ch o ch t ch , k p th i i v i vi c qui ho ch, i u ch nh, qu n lí và s d ng t nông nghi p có hi u qu . 5. Xây d ng các chương trình, k ho ch nâng cao tính hi u qu trong u tư, thúc Ny xã h i hóa theo ngh nh 73 c a Chính ph , góp ph n tích c c gi i quy t các v n b c bách cho yêu c u phát tri n, nâng cao ch t lư ng ho t ng văn hoá xã h i thành ph . i v i ngành Giáo d c ph i chú ý tăng cao hi u su t ào t o, c bi t b c trung h c. T p trung công tác ph c p b c trung h c; gi i quy t căn cơ v n tuy n sinh vào l p 6, l p 10 và tình tr ng quá t i v s s h c sinh m i l p tăng, v th i gian h c, ch ng l m thu. Công tác d y ngh t ng bư c ph i áp ng yêu c u gi i quy t vi c làm, nhu c u c a th trư ng lao ng, d báo ư c tình hình phát tri n kinh t xã h i ào t o cung ng lao ng k thu t cao.Chú tr ng ch t lư ng lao ng xu t khNu và xem xu t khNu lao ng là m t bi n pháp quan tr ng trong công tác xóa ói gi m nghèo và ào t o m t i ngũ lao ng có trình , k năng lao ng gi i. Ngành Y t , ti p t c th c hi n các bi n pháp ch ng quá t i. u tư cơ s v t ch t cho các b nh vi n k p th i và ng b , nh t là i v i các b nh vi n c a ngõ vào thành ph . Kh i ng xây d ng các trung tâm chuyên sâu theo k ho ch ã ư c duy t. Th c hi n có hi u qu công tác v sinh an toàn th c phNm và phòng ch ng các d ch b nh. u tư t p trung cho công tác nghiên c u khoa h c.Tăng cư ng công tác qu n lí
  5. dư c và khám ch a b nh trên a bàn thành ph . Ti p t c th c hi n phong trào xây d ng b nh vi n xu t s c toàn di n, phát huy y c c a ngư i th y thu c. i v i ho t ng văn hoá thông tin, chú tr ng i vào chi u sâu, xây d ng i s ng văn hóa cơ s ; tăng cư ng s ph i h p gi a công tác qu n lí nhà nư c v i các t ch c h i oàn, tư nhân nh m giáo d c, hư ng d n hư ng th văn hóa, nâng cao th hi u thNm m , l i s ng văn minh c a ngư i dân thành ph , trong ó quan tâm n l c lư ng thanh thi u niên. Ngành th d c th thao, Ny m nh phong trào rèn luy n thân th ã ư c nhân dân thành ph tích c c hư ng ng; t p trung u tư lâu dài hơn cho nh cao; phát huy vai trò c a các liên oàn cùng xây d ng và v c d y các môn v n là th m nh c a thành ph và có k ho ch chuNn b nâng cao thành tích th thao thành ph chuNn b SEA Games 23, trong ó có các b môn òi h i tính chuyên môn cao trong h th ng thi u qu c t . Qu n lí t t và s d ng có hi u qu các cơ s v t ch t ã có và nh t là các công trình m i xây d ng ph c v SEA Games 22 v a qua. 7. Ti p t c gi v ng an ninh qu c phòng, m b o n nh tr t t an toàn xã h i, t ng bư c nâng cao tính ch p hành lu t pháp trong xã h i, phòng ch ng t i ph m, t n n xã h i hi u qu hơn. Qu n lí a bàn, c p nh t di bi n ng v nhân h khNu k p th i, ch t ch k t h p có hi u qu v i vi c xây d ng gia ình văn hóa, khu ph , p văn hóa…. y ban nhân dân thành ph s m ban hành qui ch qu n lí dân nh p cư và ngư i lao ng không có h khNu thư ng trú t i thành ph . Các chính sách ph i ng b và toàn di n v a phòng ch ng t i ph m v a ph c v cho nhu c u phát tri n thanh ph . Tăng cư ng công tác tuyên truy n giáo d c pháp lu t b ng các bi n pháp thi t th c và hi u qu . Th c thi nghiêm lu t pháp, k t h p bi n pháp giáo d c răn e và x lí. Ny m nh công tác c i cách tư pháp, nâng cao ch t lư ng hi u qu ho t ng c a cơ quan t t ng, công tác thi hành án. Gi i quy t t t các khi u n i t cáo c a công dân, ki n ngh c a c tri. y ban nhân dân thành ph thư ng xuyên ki m tra công tác ti p dân, gi i quy t khi u n i t cáo c a công dân c a các S ngành , qu n huy n và phư ng xã. 8. Th ng nh t v i ch trương i u ch nh giá nư c do y ban nhân dân thành ph báo cáo. V m c giá cho t ng i tư ng s d ng do y ban nhân dân thành ph quy t nh m t cách h p lí trên s có cân nh c ý ki n xác áng c a các i bi u. 9. Ch p thu n n i dung báo cáo c a y ban nhân dân thành ph v i u ch nh c c b qui ho ch xây d ng các khu công nghi p t p trung. Xây d ng các khu dân cư m i v i h th ng h t ng k thu t, xã h i hoàn ch nh. i v i vi c xây d ng làng ngh ph i m b o tính kh thi và hi u qu , nên giao cho các qu n huy n xác nh qui mô, qui ho ch ngành ngh phù h p; l ng nghe ý ki n c a nhân dân và nhà u tư . H i ng nhân dân thành ph thông qua qui ho ch t ng th . Trong quá trình t ch c th c hi n, y ban nhân dân thành ph có s ch o t p trung cao và có k ho ch, l trình c th , phân công rõ ràng cho t ch c, cá nhân ch u trách nhi m. Phát tri n các khu công nghi p, khu ch xu t theo nh hư ng chuy n d ch cơ c u kinh t . V huy ng ngu n v n, c n ph i có chính sách và bi n pháp ch t ch thu hút các nhà u tư .
  6. 10. T ch c thành công b u c H i ng nhân dân các c p. III.T CH C TH C HI N: H i ng nhân dân thành ph giao y ban nhân dân thành t ch c th c hi n thành công ngh quy t này và các ngh quy t chuyên v K ho ch s d ng t năm 2004, Qui ho ch s d ng t n năm 2010; v u tư xây d ng cơ b n năm 2004 t v n ngân sách thành ph ; v t ch c thu phí giao thông m t chi u qua c u Bình Tri u 2 và t ch c thu phí giao thông ư ng Huỳnh T n Phát. Thư ng tr c H i ng nhân dân, các Ban c a H i ng nhân dân, các t i bi u và i bi u H i ng nhân dân thành ph ph i h p ho t ng, tham gia giám sát và ki m tra nh m k p th i ôn c, ch n ch nh nh ng thi u sót, ch m tr trong t ch c th c hi n ngh quy t. ngh y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph H Chí Minh và các t ch c thành viên tuyên truy n, ph bi n nhi m v kinh t xã h i năm 2004 và các gi i pháp ã ra ng viên m i t ng l p nhân dân tích c c tham gia th c hi n; ng th i ph i h p ch t ch v i các cơ quan Nhà nư c, k p th i phát hi n nh ng v n c n i u ch nh, b sung ph n ánh v i các cơ quan thNm quy n. H i ng nhân dân thành ph kêu g i ng bào các gi i, cán b chi n sĩ, các ngành các c p nêu cao tinh th n trách nhi m, oàn k t, năng ng, sáng t o, c n ki m, ra s c ph n u hoàn thành xu t s c các nhi m v kinh t xã h i năm 2004, t o à phát tri n m nh m , v ng ch c hoàn thành k ho ch 5 năm( 2001-2005) thi t th c l p thành tích chào m ng k ni m 30 năm gi i phóng Sài gòn, gi i phóng Mi n Nam th ng nh t t qu c vào năm 2005. TM H I Đ NG NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n: PH - UB Thư ng v Qu c h i - VP Qu c h i CH T CH - VP Ch t ch nư c - VP Chính ph -B N iv . - i bi u Qu c h i - Thư ng v Thành y - Thư ng tr c H ND TP - Thư ng tr c UBND TP - Thư ng tr c UB MTTQ TP Võ Văn Cương - i bi u H ND TP - VP Thành y - VP H ND- UBND TP - Liên oàn lao ng TP, Thành oàn TP - H i Nông dân TP, H i Ph n TP. - H i C u chi n binh TP, H i Nhà báo, H i Lu t gia, LH H i KHKT, Hi p H i Công thương. - Th trư ng các s -ban- ngành TP - Ch t ch H ND và UBND qu n –huy n - Các báo, ài TP và TW óng t i TP - Lưu HC- Lưu TH-H (14b)
Đồng bộ tài khoản