Nghị quyết số 45/2005/NQ-QH11

Chia sẻ: lawtttotung1

Nghị quyết số 45/2005/NQ-QH11 về việc thi hành Bộ luật Dân sự do Quốc hội ban hành

Nội dung Text: Nghị quyết số 45/2005/NQ-QH11

QUỐC HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 45/2005/NQ-QH11 Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2005
NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THI HÀNH BỘ LUẬT DÂN SỰ

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa
đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội
khóa X, kỳ họp thứ 10;

QUYẾT NGHỊ

1. Bộ luật dân sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ
họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm
2006.

Bộ luật dân sự này thay thế Bộ luật dân sự được Quốc hội thông qua ngày 28 tháng 10
năm 1995.

Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 29 tháng 9 năm 1989 hết hiệu lực kể từ ngày Bộ luật
dân sự có hiệu lực.

2. Đối với giao dịch dân sự được xác lập trước ngày Bộ luật dân sự có hiệu lực thì việc áp
dụng pháp luật được quy định như sau:

a) Giao dịch dân sự đang được thực hiện mà có nội dung và hình thức phù hợp với quy
định của Bộ luật dân sự thì áp dụng các quy định của Bộ luật dân sự;

b) Giao dịch dân sự đang được thực hiện mà có nội dung và hình thức khác với quy định
của Bộ luật dân sự hoặc giao dịch dân sự được thực hiện xong trước ngày Bộ luật dân sự
có hiệu lực mà có tranh chấp xảy ra thì áp dụng quy định của Bộ luật dân sự năm 1995 và
các văn bản pháp luật hướng dẫn áp dụng Bộ luật dân sự năm 1995 để giải quyết;

c) Thời hiệu hưởng quyền dân sự và thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ dân sự được áp dụng
theo quy định của Bộ luật dân sự.
3. Thời hiệu yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu đối với những giao dịch
dân sự được xác lập sau ngày Bộ luật dân sự được công bố được áp dụng theo quy định
của Bộ luật dân sự.

4. Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi
chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm:

a) Tự mình hoặc phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức việc rà soát các quy định của
pháp luật về dân sự hiện hành để huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản mới hoặc đề
nghị Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn
bản mới cho phù hợp với quy định của Bộ luật dân sự, bảo đảm hiệu lực của Bộ luật dân
sự từ ngày 01 tháng 01 năm 2006;

b) Phối hợp với Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên
của Mặt trận tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Bộ luật dân sự trong cán bộ, công chức và
nhân dân nhằm góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, phát huy tác dụng của
Bộ luật dân sự trong bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân,
cơ quan, tổ chức.

5. Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân
dân tối cao trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình hướng dẫn thi hành Nghị quyết
này.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ
họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm2005.


CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Văn An
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản