Nghị quyết số 45/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
34
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 45/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 45/2008/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 Hội đồng nhân dân quận Bình Tân khóa I, kỳ họp thứ 10 do Hội đồng nhân dân quận Bình Tân ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 45/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM DÂN QU N BÌNH c l p - T do - H nh phúc TÂN ------- ----- S : 45/2008/NQ- Bình Tân, ngày 25 tháng 7 năm 2008 H ND NGHN QUY T V NHI M V KINH T - XÃ H I 6 THÁNG CU I NĂM 2008 H I NG NHÂN DÂN QU N BÌNH TÂN KHÓA I, KỲ H P TH 10 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ã ư c Qu c h i thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét n i dung các báo cáo c a Thư ng tr c H i ng nhân dân, hai Ban H i ng nhân dân, y ban nhân dân qu n và các cơ quan h u quan; thông báo c a y ban M t tr n T qu c Vi t Nam qu n và ý ki n c a các i bi u H i ng nhân dân qu n, qua k t lu n c a Ch t a oàn, QUY T NGHN: Nh t trí v i báo cáo c a Thư ng tr c H i ng nhân dân và Ban Kinh t - Xã h i c a H i ng nhân dân qu n. Riêng báo cáo thNm tra c a Ban Pháp ch H i ng nhân dân qu n s s a i, b sung theo ph n k t lu n c a Ch t a oàn. Nh t trí v i báo cáo c a y ban nhân dân qu n và các cơ quan h u quan v tình hình kinh t - xã h i 6 tháng u năm 2008 và nhi m v tr ng tâm 6 tháng cu i năm 2008. H i ng nhân dân qu n nh n m nh m t s v n như sau: I. ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TH C HI N NHI M V 6 THÁNG U NĂM 2008: 1. V kinh t : ti p t c chuy n d ch và phát tri n m nh theo hư ng thương m i -d ch v , công nghi p - ti u th công nghi p. T ng v n u tư phát tri n t 144,14% k ho ch 6 tháng, t 50,45% k ho ch năm, th hi n s phát tri n úng nh hư ng và có tính b n v ng. - Thương m i - d ch v : doanh thu t 3.598,680 t ng, t 100,86% so k ho ch 6 tháng u năm, t 51,94% k ho ch năm. - Công nghi p - ti u th công nghi p: giá tr s n xu t t 1.941,160 t ng, t 103,64% so k ho ch 6 tháng u năm 2008, t 50,37% k ho ch năm.
  2. - V nông nghi p: Giá tr s n xu t t 19,81 t ng, t 100% so k ho ch 6 tháng u năm 2008, t 50% k ho ch năm. 2. Thu - chi ngân sách: - T ng thu ngân sách nhà nư c t 502,31 t ng, vư t 87,8% k ho ch 6 tháng u năm 2008, t 93,9% k ho ch năm, t 100% ch tiêu pháp l nh. - T ng thu ngân sách a phương t 145,36 t ng, vư t 79,6% k ho ch 6 tháng u năm 2008, t 89,8% k ho ch năm. - Chi ngân sách a phương 102,8 t ng, vư t 32,1% so k ho ch 6 tháng u năm 2008, t 63,5% k ho ch năm. 3. V quy ho ch, qu n lý phát tri n ô th : - Công tác quy ho ch: ã l p 07 án quy ho ch chi ti t t l 1/2000 v i di n tích 1.616,11ha (chi m t l 31,15% trên t ng di n tích c a qu n), trong ó có 01/07 án ã ư c phê duy t v i di n tích 234,28ha (t l 4,5%); nâng t ng s án ã ư c duy t là 38/44 án v i t ng di n tích 3.806,9/5.188ha, chi m 73,4%; - ã gi i quy t 1.383/1.576 h sơ c p phép xây d ng t 87,75%; c p m i, i và ch nh s a s nhà cho 2.096/2.211 căn, t 94,80%. Tình hình tr t t ô th trong lĩnh v c xây d ng có di n bi n tích c c, ã x lý k p th i 227 trư ng h p xây d ng sai phép, không phép, so v i cùng kỳ gi m 482 v , t l gi m 67,98%. 4. V u tư xây d ng cơ b n: T ng ngu n v n ư c ghi theo k ho ch: 121,349 t ng gi i ngân ư c 45,74 t ng, t t l 37,70%, trong ó: - Các công trình, d án s d ng ngu n v n ngân sách t p trung: gi i ngân t 47%. - Các công trình phòng, ch ng l t, bão: gi i ngân t 38,96%. - Các công trình, d án s d ng ngu n v n phân c p (t ngu n thu vư t ti n s d ng t): gi i ngân t 12,25%. - Các công trình, d án s d ng ngu n v n ngân sách qu n: gi i ngân t 7%. - Các công trình thanh toán kh i lư ng ng và b o hành: gi i ngân t 50,25%. - Các công trình ch nh trang h m: k ho ch 200 tuy n, hi n nay 10 phư ng ang ti n hành kh o sát l p Báo cáo kinh t k thu t. D ki n s tri n khai thi công vào u quý III/2008. T ng kinh phí 26,62 t ng (v n qu n 16,197 t ng, v n phư ng 0,683 t ng, v n nhân dân óng góp 9,283 t ng). 5. V giáo d c, văn hóa - xã h i:
  3. - Ngành giáo d c t ng k t năm h c 2007 - 2008 t k t qu t t, t l huy ng tr 6 tu i ra l p 1 t 100% (hi u su t ào t o 97,7%), h c sinh t t nghi p trung h c cơ s t 97,1% (hi u su t ào t o 86,9%), trung h c ph thông t 92,7% (tăng 6,3%); s h c sinh b h c ti u h c 0,09%; trung h c cơ s 1,7%; t l i tư ng t 18 n 21 tu i t chuNn ph c p b c trung h c là 80,6% (tăng 8,3%). - Ho t ng văn hóa - xã h i: có ti n b nhi u m t, g n phát tri n kinh t v i phát tri n văn hóa và chăm lo gi i quy t các v n xã h i gi i quy t vi c làm, chăm lo cho gia ình chính sách, h nghèo y , k p th i và chu áo. Công tác khám ch a b nh và chăm sóc s c kh e ban u cho nhân dân, phòng ch ng d ch b nh ư c chú tr ng; tăng cư ng công tác ki m tra x lý các vi ph m v v sinh an toàn th c phNm. Duy trì tri n khai th c hi n có hi u qu chương trình m c tiêu kéo gi m t i ph m hình s - ma túy - m i dâm trên a bàn; m b o t t công tác qu n lý, h tr ngư i sau cai nghi n tái hòa nh p c ng ng. 6. Qu c phòng - an ninh: Gi v ng và n nh tình hình an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i; hoàn thành nhi m v công tác quân s a phương; nâng cao hi u qu ho t ng tư pháp, c i cách hành chính th c hành ti t ki m và ch ng tham nhũng, lãng phí. Nhìn chung các ch tiêu ch y u ra trong 6 tháng u năm u t và vư t m c k ho ch. Kinh t qu n ti p t c tăng trư ng cao theo úng nh hư ng; m b o ngu n thu cho ngân sách nhà nư c và thu ngân sách a phương… góp ph n tích c c trong vi c xây d ng và phát tri n qu n; lĩnh v c văn hóa - xã h i, giáo d c không ng ng phát tri n, v n chăm sóc s c kh e cho c ng ng ư c quan tâm, gi i quy t thêm nhi u vi c làm m i cho ngư i lao ng; tình hình an ninh qu c phòng, chính tr , tr t t an toàn xã h i, v n gi v ng n nh. Qua ó còn nh ng m t t n t i, h n ch và nh ng khó khăn nh t nh, H i ng nhân dân qu n ghi nh n các m t khó khăn và t n t i c a qu n ã nêu trong báo cáo; c n có k ho ch, bi n pháp c th kh c ph c t t nh t, t o i u ki n th c hi n hoàn thành nhi m v , k ho ch c năm 2008. II. NHI M V TR NG TÂM VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 6 THÁNG CU I NĂM 2008: H i ng nhân dân qu n ng ý v i các n i dung và gi i pháp ch y u ã ư c nêu trong Báo cáo s 44/BC-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n. Trong quá trình i u hành th c hi n nhi m v ch tiêu kinh t - xã h i, thu - chi ngân sách, an ninh qu c phòng 6 tháng cu i năm 2008 y ban nhân dân qu n c n lưu ý: V nhi m v kinh t - xã h i: 1. Th c hi n ch o c a Chính ph , y ban nhân dân thành ph t p trung các bi n pháp ki m ch l m phát, n nh kinh t vĩ mô, m b o an sinh xã h i, tăng trư ng b n v ng, vư t qua khó khăn hoàn thành các ch tiêu kinh t - xã h i năm 2008. 2. Tăng cư ng công tác c i cách hành chính trên m i lĩnh v c, c bi t trên lĩnh v c kinh t nh m t o i u ki n thu n l i nh t cho các doanh nghi p, cơ s s n xu t, h kinh doanh m r ng u tư phát huy t t nh t m i ngu n l c trong xã h i. Ny m nh
  4. c i cách hành chính trên lĩnh v c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, nhà , t , gi y phép xây d ng… ph c v t t nh t cho nhu c u c a ngư i dân. 3. T p trung hoàn thành k ho ch u tư xây d ng, Ny m nh ti n th c hi n các công trình thu c ngành y t , giáo d c; s d ng nhanh, có hi u qu ngu n v n ư c ghi theo k ho ch. 4. T ch c công b , công khai ưa vào qu n lý các án quy ho ch chi ti t ã ư c duy t, trên cơ s ó kêu g i u tư vào các d án ã ư c công b ; ti p t c rà soát, i u ch nh quy ho ch; hoàn thành và phê duy t quy ho ch chi ti t 1/2000 và 1/500 Khu trung tâm dân cư Tân T o. Hoàn thành k ho ch s d ng t; t ch c công b , công khai quy ho ch k ho ch s d ng t qu n lý, khai thác s d ng t theo quy ho ch. 5. Phát tri n m nh phong trào “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa”; ti p t c c ng c ho t ng xây d ng phư ng, khu ph , gia ình văn hóa. Ti p t c Ny m nh ti n và th c hi n có hi u qu Chương trình m c tiêu “3 gi m” g n v i vi c th c hi n các chương trình văn hóa - xã h i. 6. Ti p t c gi v ng an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i trên a bàn, kéo gi m các v ph m pháp hình s , th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, ch ng tham nhũng. Ch ng phòng ng a và cao c nh giác m i hành vi phá ho i c a b n x u, u cơ tr c l i, gian l n thương m i, gây ra tình hình b t n v kinh t - xã h i. III. T CH C TH C HI N: - H i ng nhân dân qu n giao y ban nhân dân qu n t ch c, tri n khai th c hi n Ngh quy t này. - H i ng nhân dân qu n giao Thư ng tr c và các Ban H i ng nhân dân, các T i bi u và i bi u H i ng nhân dân qu n ph i h p ho t ng, tăng cư ng giám sát, k p th i ôn c vi c th c hi n Ngh quy t. - ngh y ban M t tr n T qu c Vi t Nam qu n và các t ch c thành viên tuyên truy n, ph bi n, ng viên các t ng l p nhân dân tích c c th c hi n Ngh quy t c a H i ng nhân dân qu n và ph n ánh k p th i tâm tư nguy n v ng, ki n ngh c a c tri nh ng v n c n i u ch nh, b sung v i các cơ quan có thNm quy n. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n Bình Tân - Khóa I kỳ h p l n th 10 thông qua ngày 24 tháng 7 năm 2008./. CH TNCH Nguy n Văn Hoàng
Đồng bộ tài khoản