Nghị quyết số 46/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
43
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 46/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 46/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 của huyện Hóc Môn do Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 46/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM HUY N HÓC MÔN c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 46/2008/NQ-H ND Hóc Môn, ngày 18 tháng 7 năm 2008 NGHN QUY T V NHI M V KINH T - XÃ H I 6 THÁNG CU I NĂM 2008 C A HUY N HÓC MÔN H I NG NHÂN DÂN HUY N HÓC MÔN KHÓA IX - KỲ H P L N TH 10 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Ngh quy t H i ng nhân dân huy n Hóc Môn khóa IX - kỳ h p l n th 9; Qua báo cáo c a Thư ng tr c H i ng nhân dân, y ban nhân dân huy n Hóc Môn v tình hình kinh t - xã h i 6 tháng u năm 2008, các công tác tr ng tâm và gi i pháp th c hi n 6 tháng cu i năm 2008; báo cáo tình hình th c hi n ngân sách 6 tháng u năm 2008 và gi i pháp thu - chi ngân sách 6 tháng cu i năm 2008; phát bi u c a Ch t ch y ban M t tr n T qu c huy n Hóc Môn…; báo cáo th m tra các Ngh quy t c a Ban Pháp ch , Ban Kinh t - Xã h i H i ng nhân dân; H i ng nhân dân huy n Hóc Môn khóa IX - kỳ h p l n th 10 th o lu n và th ng nh t, QUY T NGHN: Nh t trí v i báo cáo 6 tháng u năm và chương trình công tác 6 tháng cu i năm 2008 c a Thư ng tr c và 02 Ban H i ng nhân dân huy n. Tán thành báo cáo c a y ban nhân dân huy n và các cơ quan chuyên môn v tình hình kinh t - xã h i 6 tháng u năm và phương hư ng nhi m v , các gi i pháp ch y u 6 tháng cu i năm 2008; H i ng nhân dân huy n Hóc Môn nh n m nh m t s nhi m v sau: i u 1. ánh giá k t qu th c hi n Ngh quy t H i ng nhân dân huy n Hóc Môn 6 tháng u năm 2008 Vi c t ch c th c hi n Ngh quy t H i ng nhân dân huy n Hóc Môn 6 tháng u năm 2008 ư c Thư ng tr c H i ng nhân dân huy n ôn c và y ban nhân dân huy n Hóc Môn quan tâm t ch c th c hi n, nhìn chung k t qu t ư c khá cao. C th trên m t s lĩnh v c quan tr ng như sau: 1. V kinh t : Các chi tiêu v s n xu t công nghi p - ti u th công nghi p ư c t 42,2%, tăng 19,2% so v i cùng kỳ năm 2007, thương m i - d ch v : v n i thương t 49,62% tăng 17,5% so v i cùng kỳ năm 2007; ngo i thương t ng kim ng nh xu t khNu t 2.112.200 USD, gi m 9,59% so v i cùng kỳ. i v i s n xu t nông nghi p, chuy n i cơ c u kinh t nông nghi p v tr ng tr t di n tích s c y lúa tăng 26,3ha so v i cùng kỳ năm 2007; v chăn nuôi, thú y, phòng, ch ng d ch b nh gia súc, gia c m huy n ti p t c tăng cư ng ki m soát, phòng, ch ng d ch s n sàng ng phó khi d ch b nh gia súc, gia c m tái phát; tuy nhiên ngư i chăn nuôi hi n nay g p r t nhi u khó khăn do các chi phí chăn nuôi tăng liên t c nhưng giá tiêu th s n phNm chăn nuôi không tăng tương ng. 2. Lĩnh v c u tư xây d ng cơ b n:
  2. K t qu u tư xây d ng cơ b n t u năm n nay t 58% k ho ch, s dĩ k t qu như v y do có s t p trung gi i quy t c a các ngành. Nhìn chung, vi c th c hi n công tác xây d ng cơ b n có chi u hư ng phát tri n ti n gi i quy t các công trình ư c nâng lên. Tuy nhiên, có m t s công trình còn thi công ch m do giá c v t tư tăng cao. 3. Qu n lý t ai, xây d ng: - M c dù có quan tâm t ch c th c hi n nhưng k t qu còn th p, ch m i c p ư c hơn 100 trư ng h p p 5, xã Xuân Th i Sơn và 17 trư ng h p p 6, xã Xuân Th i Thư ng. ây là ki n ngh b c xúc c a c tri ã nhi u năm chưa th c hi n ư c, c n t p trung hơn n a trong vi c th c hi n Ngh quy t H i ng nhân dân huy n i v i vi c c p gi y nói trên. - ã tăng cư ng ki m tra, ch n ch nh vi c qu n lý t ai, xây d ng, t ó ã làm h n ch các v vi ph m. 4. Lĩnh v c văn hóa - xã h i: Công tác giáo d c, chăm sóc s c kh e cho nhân dân ti p t c nâng cao ch t lư ng, ho t ng các p, khu ph văn hóa còn có m t h n ch . Lĩnh v c ào t o ngh , gi i quy t vi c làm cho lao ng ư c quan tâm th c hi n. 5. Lĩnh v c c i cách hành chính: Công tác c i cách hành chính ti p t c t ư c m t s k t qu , ch n ch nh ư c m t s khâu, quy trình, nâng cao tinh th n trách nhi m, thái ph c v nhân dân, gi m áng k vi c gây phi n hà, hi u qu công tác ti p dân ư c nâng cao hơn trư c. Tuy nhiên, lĩnh v c này ngư i dân còn nhi u b c xúc v th t c liên thông; công tác o v nhà, t th i gian chi m r t nhi u có th m t b ng v nhà 6 tháng chưa có. 6. An ninh qu c phòng: Nhi m v an ninh qu c phòng ti p t c ư c quan tâm th c hi n, gi v ng ư c thành tích, th c hi n hoàn thành theo Ngh quy t ã ra. i u 2. Nhi m v kinh t - xã h i 6 tháng cu i năm 2008 - H i ng nhân dân huy n Hóc Môn th ng nh t theo phương hư ng nhi m v và các gi i pháp ch y u ã ư c nêu trong báo cáo c a y ban nhân dân huy n Hóc Môn, trong quá trình i u hành th c hi n các nhi m v kinh t - xã h i, an ninh - qu c phòng 6 tháng cu i năm 2008. H i ng nhân dân huy n yêu c u y ban nhân dân huy n t p trung ch o th c hi n các nhi m v sau: 1. T p trung t ch c th c hi n hoàn thành các ch tiêu, nhi m v kinh t - xã h i trong năm 2008 trên các lĩnh v c công nghi p - ti u th công nghi p, ti p t c chuy n d ch cơ c u trong ngành thương m i - d ch v và th c hi n có hi u qu án chuy n i cơ c u kinh t nông nghi p, cây tr ng, v t nuôi. 2. Hoàn ch nh h sơ th c hi n nhi m vu quy ho ch chung 1/10.000 và hoàn thành các án quy ho ch chi ti t 1/2.000; tích c c th c hi n khoanh vùng khu dân cư nông thôn, dân cư ô th và xác nh nh ng khu v c chung n nh làm cơ s tri n khai quy ho ch chi ti t 1/2.000 khu dân cư ô th hoàn t t t nay n cu i năm 2008. 3. T p trung, Ny nhanh ti n công tác c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, trong ó ưu tiên cho vi c xét c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t khu v c p 50 - xã Xuân Th i Sơn, p 6 - xã Xuân Th i Thư ng. 4. Tăng cư ng công tác ki m tra vi c qu n lý t ai, xây d ng, không x y ra tình tr ng t phân lô làm phá v quy ho ch chung; gi i quy t k p th i các ơn tranh ch p, khi u n i, t cáo c a công dân.
  3. 5. T p trung th c hi n các công trình tr ng i m trong năm 2008, Ny m nh xã h i hóa vi c xây d ng các trư ng h c, cơ s th d c th thao, xây d ng - s a ch a ch . 6. Có bi n pháp m nh và kiên quy t, x lý d t i m ho c di d i các trư ng h p gây ô nhi m môi trư ng ra kh i các khu dân cư; 7. T o s chuy n bi n nh n th c và hành vi trong vi c th c hi n n p s ng văn minh ô th . T p trung ch o có hi u qu , t o ti n cho vi c xây d ng văn minh ô th cho nh ng năm ti p theo. Chú tr ng vi c t ch c th c hi n cơ s t nhân dân, t dân ph , p, khu ph . Tăng cư ng x ph t, x lý nghiêm các vi ph m. 8. Ti p t c nâng cao ch t lư ng giáo d c, tìm bi n pháp Ny nhanh công tác giáo d c ph c p b c trung h c. 9. Th c hi n t t công tác chăm sóc s c kh e cho nhân dân, nâng cao ch t lư ng khám i u tr b nh, tăng cư ng vi c ki m tra v sinh an toàn th c phNm, phòng, ch ng các b nh truy n nhi m t k t qu cao. 10. T p trung xây d ng các thi t ch văn hóa cho cơ s nh m nâng cao ch t lư ng cu c v n ng toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa khu dân cư. 11. Th c hi n hoàn thành ch tiêu gi i quy t vi c làm trong năm 2008, nâng cao s lư ng lao ng có tay ngh . Ph n u kéo gi m t l h nghèo xu ng còn dư i 1% vào cu i năm 2008. 12. Ti p t c th c hi n c i cách hành chính v i các bi n pháp c th hơn, hi u qu hơn, th c hi n kiên quy t hơn Lu t Phòng, ch ng tham nhũng, Lu t Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. Chú tr ng nâng cao năng l c, phNm ch t o c cán b , công ch c thông qua vi c th c hi n cu c v n ng “H c t p và làm theo t m gương o c H Chí Minh”. 13. C ng c nâng cao ch t lư ng ho t ng c a các phòng, ban qu n lý nhà nư c c p huy n và các xã - th tr n. 14. Gi v ng an ninh - chính tr , tr t t an toàn xã h i, tìm bi n pháp kéo gi m các lo i t i ph m, th c hi n t t nhi m v quân s - qu c phòng năm 2008. i u 3. T ch c th c hi n H i ng nhân dân huy n giao cho y ban nhân dân huy n t ch c tri n khai th c hi n Ngh quy t này. H i ng nhân dân huy n Hóc Môn giao Thư ng tr c H i ng nhân dân, 02 Ban H i ng nhân dân, các T i bi u và i bi u H i ng nhân dân huy n Hóc Môn ph i h p ho t ng, tăng cư ng công tác giám sát, k p th i ôn c, ch n ch nh nh ng thi u sót, ch m tr trong vi c th c hi n Ngh quy t. ngh y ban M t tr n T qu c huy n và các t ch c thành viên và ài Truy n thanh, B n tin Hóc Môn tuyên truyên, ph bi n ng viên các t ng l p nhân dân tích c c th c hi n Ngh quy t c a H i ng nhân dân huy n. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân huy n Hóc Môn khóa IX kỳ h p l n th 10 thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2008./. CH TNCH
  4. Tr n Văn Gi a
Đồng bộ tài khoản