Nghị quyết số 46/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
41
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 46/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 46/2008/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách quận 4 năm 2007 do Hội đồng nhân dân quận 4 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 46/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N 4 NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 46/2008/NQ-H ND Qu n 4, ngày 28 tháng 7 năm 2008 NGHN QUY T V PHÊ CHU N QUY T TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH QU N 4 NĂM 2007 H I NG NHÂN DÂN QU N 4 KHÓA IX, KỲ H P TH 13 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ã ư c Qu c h i thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ã ư c Qu c h i thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Quy t nh s 178/2006/Q -UBND ngày 08 tháng 12 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v giao ch tiêu d toán thu, chi ngân sách nhà nư c năm 2007; Căn c Ngh quy t s 34/2006/NQ-H ND ngày 20 tháng 12 năm 2006 c a H i ng nhân dân qu n 4 Khóa IX, thông qua t i kỳ h p l n th 9 v d toán và phân b ngân sách ( i u ch nh t i Ngh quy t s 39/2007/NQ-H ND ngày 18 tháng 07 năm 2007 c a H i ng nhân dân qu n 4 khóa IX, thông qua t i kỳ h p l n th 10); Sau khi xem xét báo cáo và T trình s 18/TTr-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n 4 v phê chu n quy t toán thu, chi ngân sách qu n 4 năm 2007; Báo cáo th m tra c a Ban Kinh t - Xã h i và ý ki n th o lu n c a các i bi u H i ng nhân dân qu n, QUY T NGHN: i u 1. Phê chuNn quy t toán thu ngân sách qu n 4 năm 2007 như sau: 1. T ng thu ngân sách nhà nư c trên a bàn: 205,490 t ng Trong ó: - Thu công thương nghi p ngoài qu c doanh: 83,175 t ng; - Thu chuy n quy n s d ng t: 4,929 t ng; - Thu ti n s d ng t: 0,388 t ng; - L phí trư c b : 35,555 t ng; - Thu thu nh p cá nhân: 2,393 t ng;
  2. - Thu nhà t: 2,492 t ng; - Ti n thuê t: 21,169 t ng; - Phí - l phí: 2,494 t ng; - Thu khác: 17,647 t ng; - Các kho n thu l i ơn v chi qua qu n lý ngân sách nhà nư c: 35,248 t ng. 2. Thu ngân sách a phương năm 2007: 246,474 t ng, bao g m: - Thu ngân sách qu n: 235,408 t ng; - Thu ngân sách c p phư ng: 36,484 t ng (trong ó: 25,418 t ng thu b sung cân i t ngân sách qu n). i u 2. Phê chuNn quy t toán chi ngân sách qu n 4 năm 2007 như sau: 1. T ng chi ngân sách a phương năm 2007: 173,970 t ng. Trong ó: - Chi ngân sách c p qu n: 169,439 t ng (có 25,418 t ng chi b sung cân i ngân sách phư ng); - Chi ngân sách c p phư ng: 29,949 t ng. 2. N i dung quy t toán chi ngân sách a phương năm 2007: - Chi u tư phát tri n: 19,068 t ng; - Chi thư ng xuyên: 113,263 t ng; - Chi chuy n ngu n sang ngân sách năm 2008: 6,391 t ng; - Chi không qua cân i ngân sách: 35,248 t ng. i u 3. X lý s k t dư ngân sách năm 2007 T n qu ngân sách a phương năm 2007 là 72,504 t ng. Trong ó: - Ngân sách qu n: 65,969 t ng; - Ngân sách c p phư ng: 6,535 t ng. Chuy n 100% s k t dư ngân sách qu n 4 năm 2007 vào thu cân i ngân sách qu n năm 2008 là: 65,969 t ng (kèm theo báo cáo thuy t minh chi ti t s k t dư ngân sách qu n năm 2007 s d ng trong năm 2008).
  3. i u 4. Giao y ban nhân dân qu n 4 ch o các cơ quan chuyên môn thu c qu n m b o vi c th c hi n các th t c quy t toán thu, chi ngân sách qu n 4 năm 2007 theo quy nh c a pháp lu t. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n 4 khóa IX kỳ h p th 13 thông qua và có hi u l c thi hành sau 7 ngày, k t ngày ký ban hành./. CH TNCH Nguy n Văn Tư ng
Đồng bộ tài khoản