Nghị quyết số 48/2004/NQ-HĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 48/2004/NQ-HĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 48/2004/NQ-HĐ về tổ chức thu phí một chiều cầu bình triệu 2 và thu phí giao thông đường Huỳnh Tấn Phát do Hội đồng nhân dân Tp Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 48/2004/NQ-HĐ

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 48/2004/NQ-H TP. H Chí Minh , ngày 09 tháng 01 năm 2004 NGH QUY T C A H I Đ NG NHÂN DÂN THÀNH PH V T CH C THU PHÍ M T CHI U C U BÌNH TRI U 2 VÀ THU PHÍ GIAO THÔNG ĐƯ NG HUỲNH T N PHÁT Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân năm 2003; Sau khi xem xét t trình s 6816/UB- T ngày 30 tháng 12 năm 2003 v t ch c thu phí m t chi u c u Bình Tri u 2 và t trình s 09/UB- T ngày 5 tháng 01 năm 2004 v t ch c thu phí giao thông ư ng Huỳnh T n Phát c a y ban nhân dân thành thành ph , phát bi u th m nh c a Ban Kinh t -Ngân sách và ý ki n th o lu n c a i bi u H i ng nhân dân thành ph t i kỳ h p; Kỳ h p H i ng nhân dân thành ph l n th 14- Khoá VI t ngày 6 n ngày 9 tháng 1 năm 2004 QUY T NGHN 1. Ch p thu n cho t ch c thu phí giao thông m t chi u c u Bình Tri u 2 theo t trình s 6816/UB- T ngày 30 tháng 12 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph t i kỳ h p. Giao y ban nhân dân thành ph ch o, ki m tra ch u tư th c hi n úng cam k t: sau khi tr chi phí i u hành qu n lý, chi phí duy tu s a ch a công trình và tr lãi vay u tư, doanh thu thu phí còn l i ph i ư c s d ng cho u tư ti p công trình hoàn thành giai o n I c a d án. Hàng năm y ban nhân dân thành ph ph i báo cáo k t qu thu phí cho H i ng nhân dân thành ph n khi hoàn thành giai o n 1. Th i gian b t u thu phí t ngày 01 tháng 2 năm 2004. 2. Ch p thu n cho t ch c thu phí giao thông trên ư ng Huỳnh T n Phát như t trình s 09/UB- t ngày 5 tháng 1 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph t i kỳ h p. Giao y ban nhân dân thành ph ki m tra vi c th c hi n tr m thu phí úng qui nh: tr m thu phí chính ch t trên ư ng Huỳnh T n Phát và các ngõ ra vào c ng C ng Sàigòn, không làm nh hư ng n ho t ng c a C ng và vi c i l i c a nhân dân.
  2. V th i gian thu phí: t ngày 01 tháng 02 năm 2004. Sau m t năm y ban nhân dân thành ph s trình H i ng nhân dân thành ph quy t nh th i gian thu phí sau khi hoàn t t vi c x lý các v n ã ư c thanh tra k t lu n. 3. Qua s vi c 2 d án B.O.T nêu trên, H i ng nhân dân thành ph ngh y ban nhân dân thành ph rút kinh nghi m và có qui trình, bi n pháp th c hi n các d án B.O.T trong th i gian t i hi u qu hơn. Không phát sinh chi phí b t h p lí. TM H I Đ NG NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n: PH - UB Thư ng v Qu c h i - VP Qu c h i CH T CH - VP Ch t ch nư c - VP Chính ph -B N iv . - oàn i bi u Qu c h i TP - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H ND TP Võ Văn Cương - Thư ng tr c UBND TP - Thư ng tr c UB MTTQ TP - i bi u H ND TP - VP Thành y - VP H ND- UBND TP - Liên oàn lao ng TP, Thành oàn TP - H i Nông dân TP, H i Ph n TP. - H i C u chi n binh TP, H i Nhà báo, H i Lu t gia, LH H i KHKT, Hi p H i Công thương. - Th trư ng các s -ban- ngành TP - Ch t ch H ND và UBND qu n -huy n - Các báo, ài TP và TW óng t i TP - Lưu HC - Lưu TH-H (14b)
Đồng bộ tài khoản