Nghị quyết số 481-NQ/HĐNN7

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
60
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 481-NQ/HĐNN7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 481-NQ/HĐNN7 về việc phê chuẩn việc thành lập Tổng cục điện tử và kỹ thuật tin học thuộc Hội đồng bộ trưởng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 481-NQ/HĐNN7

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ****** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 481-NQ/H NN7 Hà N i, ngày 16 tháng 12 năm 1983 NGHN QUY T PHÊ CHU N VI C THÀNH L P T NG C C ĐI N T VÀ K THU T TIN H C THU C H I Đ NG B TRƯ NG. H I Đ NG NHÀ NƯ C NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 100 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và i u 16 c a Lu t t ch c H i ng b trư ng; Theo ngh c a Ch t ch H i ng b trư ng, QUY T NGHN 1. Phê chuNn vi c thành l p T ng c c i n t và k thu t tin h c thu c H i ng b trư ng. 2. H i ng b trư ng quy nh c th nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a T ng c c i n t và k thu t tin h c. H I NG NHÀ NƯ C NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM CH TNCH Trư ng - Chinh
Đồng bộ tài khoản