Nghị quyết số 49/2006/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
58
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 49/2006/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 49/2006/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2004 - 2009 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 49/2006/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 49/2006/NQ-H ND Thành ph H Chí Minh, ngày 26 tháng 09 năm 2006 NGHN QUY T V XÁC NH N K T QU B U C B SUNG CH C DANH PHÓ CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH NHI M KỲ 2004 - 2009 H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH KHÓA VII KỲ H P TH 8 Căn c kho n 1 i u 17 Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c k t qu ki m phi u b u c b sung ch c danh Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph , QUY T NGHN: i u 1. Xác nh n k t qu b u c b sung ch c danh Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph H Chí Minh g m các ông, bà có tên sau ây: 1. Bà Nguy n Th H ng; 2. Ông Nguy n Trung Tín. i u 2. Giao y ban nhân dân thành ph hoàn t t th t c và trình Th tư ng Chính ph phê chuNn theo quy nh c a pháp lu t. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân thành ph H Chí Minh khóa VII kỳ h p th 8 thông qua ngày 26 tháng 9 năm 2006./. CH TNCH Ph m Phương Th o
Đồng bộ tài khoản