Nghị quyết số 50/2006/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
42
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 50/2006/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 50/2006/NQ-HĐND về việc tình hình thực hiện ngân sách năm 2006 và dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2007 do Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 50/2006/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T HUY N C N GI NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 50/2006/NQ-H ND C n Gi , ngày 26 tháng 12 năm 2006 NGHN QUY T V TÌNH HÌNH TH C HI N NGÂN SÁCH NĂM 2006 VÀ D TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH HUY N NĂM 2007 H I NG NHÂN DÂN HUY N C N GI KHÓA IX KỲ H P L N TH 10 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c i u 25, Lu t Ngân sách Nhà nư c năm 2002; Sau khi xem xét T trình s 1306/TTr-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2006 c a y ban nhân dân huy n; Báo cáo th m tra c a Ban Kinh t - Xã h i và ý ki n c a các i bi u H i ng nhân dân huy n, QUY T NGHN: i u 1. V th c hi n ngân sách huy n năm 2006 Căn c Ngh quy t s 43/2006/NQ-H ND ngày 24 tháng 7 năm 2006 c a H i ng nhân dân huy n v i u ch nh d toán ngân sách năm 2006 ã ư c phê chuNn t i kỳ h p l n th 8, H i ng nhân dân huy n khóa IX. H i ng nhân dân huy n ghi nh n như sau: Năm 2006, y ban nhân dân huy n ã có nhi u n l c trong vi c t ch c th c hi n nhi m v tài chính - ngân sách năm 2006 và t ư c nhi u k t qu kh quan. Th c hi n t t công tác qu n lý thu - chi ngân sách, t k t qu cao v nhi m v thu ngân sách Nhà nư c trên a bàn, thu thu ư c t 257% và tăng 33% so v i ch tiêu thu ã i u ch nh, b ng 2,5 l n so v i k t qu thu c a năm 2005; thu ngân sách huy n tăng 14% so v i d toán m b o yêu c u chi cho ho t ng thư ng xuyên, chi u tư phát tri n kinh t , giáo d c, y t , an ninh qu c phòng, tr c p xã h i, c bi t là có nhi u ơn v d toán ã có ý th c ti t ki m, nâng cao thu nh p cho cán b công ch c và phúc l i t p th . Th c hi n m b o d phòng ngân sách theo quy nh. i u 2. Thông qua d toán ngân sách Nhà nư c năm 2007, g m: 2.1. V thu ngân sách: 2.1.1. V thu ngân sách Nhà nư c trên a bàn: 29.510 tri u Trong ó:
  2. - Thu công thương nghi p: 8.700 tri u - Thu trư c b : 6.000 tri u - Thu nhà t : 90 tri u - Ti n thuê t : 300 tri u - Thu c p quy n s d ng t: 10.000 tri u - Thu chuy n quy n SD : 2.100 tri u - Phí, l phí: 800 tri u - Chi khác: 1.520 tri u 2.1.2. V thu ngân sách huy n: 132.748 tri u. Trong ó: - Thu i u ti t ngân sách: 3.930 tri u - Thu tr c p thư ng xuyên t ngân sách thành ph : 125.707 tri u. - Thu d phòng 2006 chuy n sang: 3.111 tri u. 2.2. V chi ngân sách huy n: 128.562 tri u. Trong ó: - Chi thư ng xuyên: 115.538 tri u + S nghi p kinh t : 49.666 tri u + S nghi p giáo d c: 34.759 tri u + S nghi p văn hóa: 2.432 tri u + S nghi p th thao: 900 tri u + S nghi p y t : 8.710 tri u + S nghi p xã h i: 3.314 tri u + Qu n lý Nhà nư c: 8.867 tri u + ng, oàn th : 2.492 tri u + An ninh qu c phòng: 3.100 tri u
  3. + Chi khác: 1.500 tri u - Chi b sung ngân sách xã, th tr n: 11.910 tri u - D phòng ngân sách: 4.186 tri u. i u 3. Thông qua các gi i pháp th c hi n d toán và phân b ngân sách do y ban nhân dân huy n trình cho H i ng nhân dân huy n, các gi i pháp t i báo cáo thNm tra c a Ban Kinh t - Xã h i. Trong quá trình i u hành th c hi n ngân sách năm 2007, y ban nhân dân huy n c n t p trung chú ý m t s v n sau: 1. Căn c vào Ngh quy t c a H i ng nhân dân huy n, y ban nhân dân huy n ban hành quy t nh giao nhi m v thu, chi ngân sách cho t ng cơ quan, ban ngành huy n và y ban nhân dân các xã, th tr n theo quy nh. y ban nhân dân huy n ch o y ban nhân dân các xã, th tr n trình H i ng nhân dân cùng c p quy t nh d toán thu, chi ngân sách theo quy nh. 2. Ny m nh c i cách hành chính và áp d ng các hình th c qu n lý thu hi n i, v a ch t ch v a thông thoáng t o thu n l i cho doanh nghi p trong s n xu t kinh doanh và th c hi n nghĩa v tài chính i v i Nhà nư c. 3. Có gi i pháp tích c c, khai thác thêm ngu n thu, qu n lý y các ngu n thu c bi t là ngu n thu t t ai, u tư xây d ng. Ti p t c huy ng t i a ngu n v n b sung cho u tư phát tri n, song song v n ng nhân dân hư ng ng th c hi n chương trình Nhà nư c và nhân dân cùng làm i v i các công trình giao thông, phúc l i công c ng, ph c v s n xu t… t p trung x lý nh ng kho n n ng thu n p ngân sách. 4. Tăng cư ng công tác xã h i hóa trong các lĩnh v c giáo d c, y t , văn hóa và th d c th thao. a d ng hóa các hình th c huy ng nhi u ngu n l c u tư xây d ng cơ s h t ng c n thi t và ngu n huy ng này ph i ư c s d ng úng m c ích, có hi u qu , th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, tránh dàn tr i trong u tư xây d ng cơ b n, kh c ph c chi vư t d toán ư c duy t. Th c hi n ti t ki m 10% chi thư ng xuyên th c hi n chính sách ti n lương. 5. m b o s d ng d phòng ngân sách úng m c tiêu, úng quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c và nh kỳ hàng quý y ban nhân dân huy n báo cáo cho Thư ng tr c H i ng nhân dân huy n v k t qu s d ng kho n d phòng ngân sách theo quy nh c a pháp lu t. 6. Vi c i u hành s d ng ngân sách ph i theo úng d toán ư c duy t, theo ch chính sách quy nh. Nâng cao trách nhi m c a lãnh o các ơn v khi xây d ng d toán năm, h n ch phát sinh b sung d toán nhi u l n trong năm nh m m b o quá trình i u hành ngân sách ư c n nh. 7. Th ng nh t v ch trương tăng cư ng i u ki n, phương ti n m b o tình hình an ninh - chính tr trên vùng bi n. Giao cho y ban nhân dân huy n có văn b n xu t v i Thành ph ư c b sung kinh phí th c hi n.
  4. i u 4. H i ng nhân dân huy n giao cho Thư ng tr c H i ng nhân dân huy n, Ban Kinh t - Xã h i, Ban Pháp ch c a H i ng nhân dân huy n, các T i bi u và các v i bi u H i ng nhân dân huy n giám sát vi c th c hi n nhi m v ngân sách năm 2007 trên các lĩnh v c, a bàn, ph m vi trách nhi m theo quy nh c a pháp lu t. Giao y ban nhân dân huy n báo cáo tình hình qu n lý và s d ng ngân sách các xã, th tr n cho Thư ng tr c H i ng nhân dân và Ban Kinh t - Xã h i vào tháng 3 năm 2007. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân huy n khóa IX, kỳ h p l n th 10, ngày 26 tháng 12 năm 2006 thông qua./. CH TNCH Nguy n Th Kim Dung
Đồng bộ tài khoản