Nghị quyết số 51/2007/NQ-CP

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
70
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 51/2007/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 51/2007/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2007 do Chính phủ ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 51/2007/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S : 51/2007/NQ-CP Hà N i, ngày 09 tháng 10 năm 2007 NGH QUY T PHIÊN H P CHÍNH PH THƯ NG KỲ THÁNG 9 NĂM 2007 Trong 2 ngày 05 và 06 tháng 10 năm 2007, Chính ph h p phiên thư ng kỳ tháng 9 năm 2007, th o lu n và quy t ngh các v n đ sau đây: 1. Chính ph nghe B trư ng B Giao thông v n t i báo cáo v s c x y ra t i gói th u s 2 D án xây d ng c u C n Thơ. Chính ph và Th tư ng Chính ph đã nghiêm túc nh n trách nhi m v s y u kém trong công tác qu n lý nhà nư c trong lĩnh v c xây d ng cơ b n, thi công công trình, an toàn lao đ ng, đ x y ra s c s p hai nh p c u d n thu c gói th u s 2 D án xây d ng c u C n Thơ vào ngày 26 tháng 9 năm 2007 . Đây là s c l n nh t trong l ch s thi công các công trình xây d ng giao thông c a nư c ta, gây h u qu nghiêm tr ng, đ c bi t là s ngư i ch t và b thương l n. Chính ph đánh giá cao và bi u dương s c g ng c a các b , ngành trung ương, các đơn v quân đ i, công an, y t ; cán b , nhân dân thành ph C n Thơ, t nh Vĩnh Long và các l c lư ng đã kh n trương, quy t li t th c hi n vi c c u tr , c u n n; bi u dương các t ch c, đơn v và đ ng bào c nư c đã có nhi u đóng góp h tr , giúp đ ngư i b n n và gia đình h trong nh ng ngày qua. Chính ph ch đ o b ng m i gi i pháp ph i ti p t c tìm ki m ngư i m t tích; chăm sóc, ch a tr t n tình cho ngư i b thương. Giao B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i các b , ngành liên quan, y ban nhân dân thành ph C n Thơ, t nh Vĩnh Long t ch c t t vi c ti p nh n, qu n lý, phân ph i ngu n c u tr đ giúp đ các gia đình có ngư i b n n trư c m t và lâu dài. Chính ph quy t đ nh thành l p y ban Nhà nư c đi u tra s c s p hai nh p c u d n c u C n Thơ do B trư ng B Xây d ng, Ch t ch H i đ ng nghi m thu Nhà nư c các công trình xây d ng làm Ch t ch; các y viên g m, Th trư ng các b : Công an, Xây d ng, Giao thông v n t i, K ho ch và Đ u tư, Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, Khoa h c và Công ngh , Ch t ch T ng h i Xây d ng Vi t Nam, Phó Ch t ch H i Khoa h c c u đư ng Vi t Nam và m i m t đ i di n c a y ban Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng c a Qu c h i, m t đ i di n cơ quan khoa h c v c u đư ng c a Nh t B n tham gia y ban. y ban có nhi m v và quy n h n: làm rõ nguyên nhân s c ; làm rõ trách nhi m c a các bên liên quan; ch đ o rà soát toàn b các công đo n thi t k , thi công; trên cơ s đó ki n ngh các gi i pháp c th đ kh c ph c s c và ti p t c tri n khai D án; ki n ngh s a đ i nh ng quy đ nh qu n lý nhà nư c liên quan đ n đ u tư xây d ng công trình và an toàn lao đ ng đ b o đ m không x y ra s c tương t . 2. Chính ph nghe báo cáo v công tác phòng, ch ng và kh c ph c h u qu cơn bão s 5 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Bão s 5 có cư ng đ m nh, hư ng đi ph c t p và đ b vào nư c ta vào lúc ban đêm. Do có s ch đ o k p th i, sát sao c a Chính ph ; s ch đ ng, kiên quy t c a các b , ngành, các c p chính quy n đ a phương, các l c lư ng c u n n; làm t t các công tác d báo, thông tin tuyên truy n, qu n lý và kêu g i tàu thuy n ngoài khơi vào b , di d i dân t i các vùng xung y u k p th i..., nên đã h n ch thi t h i đ n m c th p nh t v ngư i và tài s n. Chính ph đánh giá cao và bi u dương các l c lư ng c u h quân đ i, công an, nhân dân và chính quy n các đ a phương đã tích c c, ch đ ng sơ tán dân, c u h , c u n n và đã góp ph n gi m thi u thi t h i v ngư i, tài s n. Tuy nhiên, mưa lũ sau bão s 5 x y ra r t nghiêm tr ng t i m t s t nh mi n B c và B c Trung B . Chính ph yêu c u các b , ngành, đ a phương t p trung, huy đ ng m i l c lư ng,
  2. phương ti n đ phòng, ch ng lũ, b o v tính m ng, tài s n c a nhà nư c, nhân dân và không đư c đ dân đói. Giao B Qu c phòng ch trì, ph i h p v i các b , ngành, đ a phương s d ng các phương ti n c u h đưa dân ra kh i vùng nguy hi m, b o đ m an toàn. Các b , ngành, đ a phương ch đ ng s d ng ngu n d phòng ngân sách đ a phương và s h tr c a Trung ương đ giúp đ nhân dân kh c ph c h u qu thi t h i thiên tai do cơn bão s 5 gây ra, s m n đ nh đ i s ng và s n xu t. 3. Chính ph nghe B trư ng B N i v trình d th o Chương trình hành đ ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th 5 Ban Ch p hành Trung ương Đ ng khóa X v Đ y m nh c i cách hành chính, nâng cao hi u l c, hi u qu qu n lý c a b máy nhà nư c. Vi c ban hành Chương trình hành đ ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th 5 Ban Ch p hành Trung ương Đ ng khóa X v Đ y m nh c i cách hành chính, nâng cao hi u l c, hi u qu qu n lý c a b máy nhà nư c nh m xác đ nh nh ng nhi m v ch y u c a cơ quan hành chính nhà nư c Trung ương và đ a phương trong vi c xây d ng và hoàn thi n nhà nư c pháp quy n xã h i ch nghĩa; xây d ng n n hành chính trong s ch, v ng m nh, t ng bư c hi n đ i; đ i ngũ cán b công ch c có ph m ch t, năng l c; h th ng cơ quan qu n lý nhà nư c ho t đ ng có hi u l c, hi u qu , phù h p v i th ch kinh t th trư ng đ nh hư ng xã h i ch nghĩa, đáp ng yêu c u phát tri n b n v ng và h i nh p kinh t qu c t . Giao B N i v ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh Chương trình hành đ ng và d th o Ngh quy t c a Chính ph ban hành Chương trình hành đ ng th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th 5 Ban Ch p hành Trung ương Đ ng khóa X v Đ y m nh c i cách hành chính, nâng cao hi u l c, hi u qu qu n lý c a b máy nhà nư c, trình Th tư ng Chính ph xem xét quy t đ nh. Giao Văn phòng Chính ph ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan trình Th tư ng Chính ph phân công các b , cơ quan th c hi n các nhi m v trong Chương trình hành đ ng th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th 5 Ban Ch p hành Trung ương Đ ng khóa X v công tác tư tư ng, lý lu n và báo chí trư c yêu c u m i; v ti p t c đ i m i phương th c lãnh đ o c a Đ ng đ i v i ho t đ ng c a h th ng chính tr và v tăng cư ng công tác ki m tra giám sát c a Đ ng. Trên cơ s Chương trình hành đ ng và các nhi m v đ th c hi n các Ngh quy t H i ngh l n th 5 nêu trên, các b , ngành, đ a phương căn c tình hình th c ti n và yêu c u ch đ o, đi u hành, c th hóa thành Chương trình hành đ ng c a b , ngành, đ a phương mình và t ch c th c hi n t t Chương trình hành đ ng và các nhi m v đã đ ra. 4. Chính ph đã th o lu n v d án Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t (s a đ i) do B trư ng B Tư pháp trình, d án Lu t Đ u tư công do B trư ng B K ho ch và Đ u tư trình, d án Pháp l nh Công nghi p qu c phòng và d án Pháp l nh S a đ i, b sung m t s đi u Pháp l nh L c lư ng c nh sát bi n Vi t Nam do B trư ng B Qu c phòng trình. - V d án Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t (s a đ i), giao B Tư pháp ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh d án Lu t này theo hư ng ti p t c đ i m i m nh m th t c, quy trình trong xây d ng, ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, xác đ nh c th th t c phù h p v i t ng lo i văn b n nh m đ y nhanh ti n đ , nâng cao ch t lư ng xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t trong th i gian t i, b o đ m kh c ph c đư c nh ng t n t i hi n nay trong công tác xây d ng pháp lu t, trình Th tư ng Chính ph xem xét trư c khi trình y ban Thư ng v Qu c h i. - V d án Lu t Đ u tư công, qua th o lu n còn nhi u ý ki n khác nhau. Đ có th i gian nghiên c u, chu n b thêm, Chính ph giao B trư ng B K ho ch và Đ u tư th a y quy n Th tư ng Chính ph báo cáo y ban Thư ng v Qu c h i cho phép lùi th i h n trình d án Lu t này; ch trì, ph i h p v i B Tư pháp, Văn phòng Chính ph ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , làm rõ thêm v ph m vi, đ i tư ng đi u ch nh c a d án Lu t, t đó xác đ nh các n i dung c th , b o đ m không trùng l p, ch ng l n v i các đ o lu t khác đã ban hành, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t đ nh. - V d án Pháp l nh Công nghi p qu c phòng, d án Pháp l nh S a đ i, b sung m t s đi u Pháp l nh L c lư ng c nh sát bi n Vi t Nam. Giao B Qu c phòng ch trì, ph i h p v i B Tư pháp, Văn phòng Chính ph , ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh d án Pháp l nh Công nghi p qu c phòng; d án
  3. Pháp l nh S a đ i, b sung m t s đi u Pháp l nh C nh sát bi n, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t đ nh vi c trình U ban Thư ng v Qu c h i. 5. Chính ph nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo v Đ án tin h c hóa qu n lý hành chính nhà nư c giai đo n 2001 - 2005. Đ án tin h c hóa qu n lý hành chính nhà nư c giai đo n 2001-2005 (g i t t là Đ án 112) đư c tri n khai phù h p v i s ch đ o c a Đ ng và Nhà nư c nh m th c hi n Ch th s 58/CT-TW c a B Chính tr (khóa XI) v vi c đ y m nh ng d ng và phát tri n công ngh thông tin trong s nghi p công nghi p hoá, hi n đ i hoá đ t nư c giai đo n 2001-2005 và Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c giai đo n 2001-2010. Quá trình th c hi n, Đ án 112 đã đ t đư c m t s k t qu nh t đ nh đáng ghi nh n. Tuy nhiên, xét v t ng th Đ án chưa hoàn thành đư c m c tiêu đ ra và đ n nay đã phát hi n m t s cá nhân liên quan có sai ph m. Các cơ quan có th m quy n ti p t c làm rõ và có k t lu n công khai, minh b ch và x lý nghiêm, đúng quy đ nh c a pháp lu t. Văn phòng Chính ph kh n trương giao nguyên tr ng k t qu th c hi n Đ án, trang thi t b , phòng làm vi c và cán b , công ch c b ph n giúp vi c Ban Đi u hành Đ án 112 cho B Thông tin và Truy n thông ti p nh n đ ti p t c th c hi n vi c xây d ng và phát tri n công tác tin h c hóa, ng d ng công ngh thông tin vào công tác qu n lý nhà nư c trong th i gian t i theo tinh th n ch đ o c a Chính ph t i Ngh đ nh s 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 và ng d ng có hi u qu công ngh thông tin vào ho t đ ng qu n lý nhà nư c. 6. Chính ph nh t trí ch trương mi n th y l i phí đ i v i nông dân, ngư dân s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, th y s n b ng vi c thông qua Ngh đ nh S a đ i, b sung m t s đi u Ngh đ nh s 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph v Quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh Khai thác và b o v công trình th y l i do B trư ng B Tài chính trình. Giao B Tài chính ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph , các cơ quan liên quan ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh Ngh đ nh trên, trình Th tư ng Chính ph quy t đ nh ban hành. 7. Chính ph i xem xét và thông qua Báo cáo giao ban s n xu t, kinh doanh, d ch v và đ u tư tháng 9 và 9 tháng năm 2007 do B K ho ch và Đ u tư trình; Báo cáo tình hình th trư ng trong nư c tháng 9 năm 2007 do B Công Thương trình; Báo cáo công tác phòng, ch ng tham nhũng tháng 9 và quý III năm 2007 do Thanh tra Chính ph trình, Báo cáo c i cách hành chính tháng 9 năm 2007 do B N i v trình. Tháng 9 và 9 tháng đ u năm 2007, t c đ tăng trư ng đ t cao hơn cùng kỳ, cơ c u kinh t chuy n d ch theo chi u hư ng tích c c, trong đó giá tr gia tăng c a ngành d ch v đ t cao hơn t c đ tăng GDP bình quân và cao hơn cùng kỳ năm 2006. S n xu t công nghi p ti p t c tăng cao; s n xu t nông nghi p ti p t c phát tri n n đ nh. T ng m c bán l hàng hóa, doanh thu d ch v , v n t i, bưu chính, vi n thông tăng, đáp ng nhu c u tiêu dùng c a xã h i; ho t đ ng du l ch ti p t c sôi đ ng, xu t kh u duy trì t c đ tăng cao. Thu hút v n đ u tư nư c ngoài đ t k t qu t t. T ng thu, t ng chi ngân sách nhà nư c tăng so v i cùng kỳ. Các lĩnh v c chăm sóc s c kh e nhân dân, phòng ch ng d ch b nh đư c quan tâm thư ng xuyên. Công tác giáo d c, đào t o, văn hóa, th thao, gi i quy t vi c làm có bư c ti n b . Chính tr , xã h i n đ nh; qu c phòng, an ninh đư c gi v ng. Công tác xoá đói gi m nghèo, c u tr thiên tai, tai n n b t thư ng đư c quan tâm và có gi i pháp thi t th c, k p th i. Công tác c i cách hành chính ti p t c đư c đ y m nh. Công tác phòng ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí đư c tăng cư ng và có chuy n bi n c v xây d ng th ch , bi n pháp đ u tranh, phòng ng a phát hi n và x lý vi ph m. Tuy nhiên, v n còn nhi u khó khăn, thách th c c n ph i quan tâm ch đ o trong ba tháng cu i năm 2007 như: giá c th trư ng trong nư c và th gi i có nhi u bi n đ ng b t thư ng, nh t là giá s t thép, xăng d u, v t tư thi t y u - y u t đ u vào c a s n xu t tăng cao, t o ra s c ép l n làm tăng ch s giá tiêu dùng trong nư c, nh hư ng l n đ n s n xu t và đ i s ng c a nhân dân. Tình hình th i ti t di n bi n khó lư ng; d ch b nh cây tr ng, v t nuôi có nguy cơ phát tri n làm nh hư ng x u đ n s n xu t nông nghi p. Th c hi n v n đ u tư, nh t là v n trái phi u Chính ph , v n tín d ng nhà nư c đ t th p. Nh p siêu còn l n. M t s v n đ xã h i như: tai n n giao thông còn cao, ùn t c giao thông, nh t là t i Hà N i, thành ph H Chí Minh x y ra nhi u; tai n n lao đ ng, v sinh th c ph m, t n n xã h i di n bi n ph c t p.
  4. Chính ph yêu c u các b , ngành, các c p chính quy n đ a phương th c hi n nghiêm túc, tri t đ các văn b n ch đ o đi u hành c a Chính ph , Th tư ng Chính ph nh m đ y m nh s n xu t, tìm m i bi n pháp h giá thành s n ph m đ nâng cao kh năng c nh tranh, đ y m nh xu t kh u, đ gi m nh p siêu; thúc đ y đ u tư nư c ngoài; đ c bi t, b ng m i bi n pháp tháo g khó khăn, t p trung đ y nhanh gi i ngân v n đ u tư, ti n đ xây d ng công trình, duy trì t c đ tăng trư ng cao. Ch đ ng phòng, ch ng thiên tai có hi u qu b ng nhi u bi n pháp, trong đó có bi n pháp hư ng d n nhân dân xây d ng nhà có kh năng phòng, tránh và h n ch thi t h i; c n có quy ho ch, b trí l i dân cư nh ng vùng thư ng x y ra thiên tai, t ch c cho nhân dân th c hi n phương án phòng tránh thiên tai. Ch đ ng phòng ch ng d p t t có hi u qu sâu b nh cây tr ng; d ch b nh gia súc gia c m. Ti p t c th c hi n ki m soát cân đ i kinh t vĩ mô; th c hi n nghiêm các gi i pháp ki m ch t c đ tăng giá, ki m soát th trư ng; các gi i pháp c p bách ki m ch tai n n giao thông và ùn t c giao thông. Ti p t c đ y m nh c i cách hành chính, tr ng tâm là c i cách các th t c hành chính t o đi u ki n cho ngư i dân và doanh nghi p làm ăn, sinh s ng. Ti p t c đ y m nh phòng ch ng quan liêu, tham nhũng, th c hành ti t ki m. Thư ng xuyên quan tâm gi i quy t t t công tác ti p dân và gi i quy t khi u n i, t cáo; không đ x y ra khi u ki n đông ngư i, vư t c p, kéo dài; làm t t công tác gi i quy t tranh ch p lao đ ng trong các doanh nghi p; ch đ ng ngăn ch n và x lý k p th i theo quy đ nh c a pháp lu t các v đình công, lãn công. Ph n đ u hoàn thành th ng l i các m c tiêu nhi m v phát tri n kinh t - xã h i năm 2007; đ ng th i chu n b t t các đi u ki n t o đà cho vi c th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2008./. TM. CHÍNH PH Nơi nh n: TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BCĐ TW v phòng, ch ng tham nhũng; - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Nguy n T n Dũng - Văn phòng TW và các Ban c a Đ ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i đ ng Dân t c và các U ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, đơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, TH (5b). 315
Đồng bộ tài khoản