Nghị quyết số 52/2006/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
42
lượt xem
1
download

Nghị quyết số 52/2006/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 52/2006/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh phó ban pháp chế hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2004 - 2009 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 52/2006/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 52/2006/NQ-H ND Thành ph H Chí Minh, ngày 26 tháng 9 năm 2006 NGHN QUY T V MI N NHI M CH C DANH PHÓ BAN PHÁP CH H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH NHI M KỲ 2004 - 2009 H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH KHÓA VII KỲ H P TH 8 Căn c kho n 1 i u 17 Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét ơn xin thôi ch c danh Phó Ban Pháp ch H i ng nhân dân thành ph H Chí Minh c a bà Nguy n Th B ch Y n - Phó Ban Pháp ch H i ng nhân dân thành ph ; Căn c k t qu bi u quy t c a i bi u H i ng nhân dân thành ph v mi n nhi m ch c danh Phó Ban Pháp ch H i ng nhân dân thành ph nhi m kỳ 2004 - 2009 i v i bà Nguy n Th B ch Y n, QUY T NGHN: i u 1. Ch p thu n cho bà Nguy n Th B ch Y n ư c mi n nhi m ch c danh Phó Ban Pháp ch H i ng nhân dân thành ph nhi m kỳ 2004 - 2009. i u 2. Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph H Chí Minh, Ban Pháp ch H i ng nhân dân thành ph H Chí Minh và bà Nguy n Th B ch Y n có trách nhi m thi hành. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân thành ph H Chí Minh khóa VII kỳ h p th 8 thông qua ngày 26 tháng 9 năm 2006./. CH TNCH Ph m Phương Th o
Đồng bộ tài khoản