Nghị quyết số 52/2007/NQ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
42
lượt xem
4
download

Nghị quyết số 52/2007/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 52/2007/NQ-CP về việc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2007 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 52/2007/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA ***** VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ******* S : 52/2007/NQ-CP Hà N i, ngày 06 tháng 11 năm 2007 NGHN QUY T PHIÊN H P CHÍNH PH THƯ NG KỲ THÁNG 10 NĂM 2007 Ngày 03 tháng 11 năm 2007 Chính ph h p phiên thư ng kỳ tháng 10 năm 2007, th o lu n và quy t ngh các v n sau ây: 1. Chính ph nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph trình d th o Quy ch làm vi c c a Chính ph . Quy ch làm vi c c a Chính ph ban hành kèm theo Ngh nh s 23/2003/N -CP ngày 12 tháng 3 năm 2003 qua g n 5 năm th c hi n ã phát huy tác d ng tích c c, góp ph n c th hoá và hư ng d n thi hành Lu t T ch c Chính ph v nh ng v n t ch c và ho t ng c a Chính ph , Th tư ng Chính ph ; tăng cư ng hi u l c và hi u qu s ch o, i u hành c a Chính ph trong giai o n phát tri n t nư c v i nhi u thành t u n i b t. Tuy nhiên, trong quá trình th c hi n, cùng v i nh ng yêu c u v i m i s ch o, i u hành c a Chính ph , Th tư ng Chính ph , Quy ch làm vi c hi n hành ã b c l m t s i m h n ch c n ư c b sung, s a i. D th o quy ch làm vi c m i ã xác nh rõ ràng, c th hơn nguyên t c làm vi c, ch trách nhi m, l l i làm vi c, quan h công tác và trình t gi i quy t công vi c c a Chính ph , Th tư ng Chính ph trên cơ s cao trách nhi m c a Chính ph và m i thành viên Chính ph trong vi c i m i quy trình xây d ng và t ch c th c hi n Chương trình công tác c a Chính ph và quy trình x lý công vi c thư ng xuyên c a Th tư ng Chính ph ; Ny m nh vi c ng d ng công ngh thông tin trong các ho t ng c a Chính ph ... V cơ b n, Chính ph thông qua n i dung c a d th o Quy ch . Giao Văn phòng Chính ph ti p thu ý ki n c a các thành viên Chính ph , hoàn ch nh d th o quy ch làm vi c c a Chính ph ; g i Phi u l y ý ki n bi u quy t c a các thành viên Chính ph trư c khi trình Th tư ng xem xét, ký ban hành. 2. Chính ph nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph trình d th o Ngh quy t c a Chính ph v m t s gi i pháp c p bách x lý nh ng vư ng m c trong ho t ng u tư xây d ng và c i cách m t s th t c hành chính i v i ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p. Th i gian qua, công tác tri n khai u tư, xây d ng còn g p nhi u khó khăn. Vi c th c hi n v n u tư, nh t là các d án, công trình u tư b ng ngu n v n ngân sách nhà nư c, v n tín d ng, v n trái phi u Chính ph t th p làm h n ch t c tăng trư ng kinh t và phát tri n xã h i. Tình hình trên có nguyên nhân t vi c qu n lý u
  2. tư xây d ng y u kém, nhưng cũng có nguyên nhân t h th ng các quy nh pháp lu t v u tư xây d ng chưa thông thoáng, còn ch ng chéo, chưa phù h p v i th c ti n. Chính ph nh t trí ban hành Ngh quy t này, nh m gi i quy t d t i m nh ng vư ng m c trong ho t ng u tư, xây d ng và ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p. Giao Văn phòng Chính ph ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph hoàn ch nh d th o Ngh quy t, trình Th tư ng xem xét, ký ban hành. 3. Chính ph nghe B trư ng B Tài chính trình d th o Ngh quy t c a Qu c h i v m c kh u tr l i nhu n trư c thu l p Qu phát tri n khoa h c công ngh ; nghe B trư ng B Tư pháp trình d án Pháp l nh S a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. Chính ph nh t trí thông qua d th o Ngh quy t c a Qu c h i v m c kh u tr l i nhu n trư c thu l p Qu phát tri n khoa h c công ngh . Giao B Tài chính ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph , B Tư pháp và các cơ quan liên quan ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph hoàn ch nh d th o Ngh quy t. B trư ng B Tài chính th a y quy n Th tư ng Chính ph trình y ban Thư ng v Qu c h i d th o Ngh quy t này. Giao B trư ng B Tư pháp ch trì ph i h p v i Văn phòng Chính Ph và các cơ quan có liên quan, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph hoàn ch nh d th o Pháp l nh S a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh vi c trình y ban Thư ng v Qu c h i. 4. Chính ph nghe các báo cáo v tình hình kinh t - xã h i tháng 10 và 10 tháng năm 2007 do B trư ng B K ho ch và u tư trình; v tình hình th c hi n công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo quý III và công tác phòng, ch ng tham nhũng tháng 10 năm 2007 do Thanh tra Chính ph trình; v tình hình th c hi n công tác c i cách hành chính tháng 10 năm 2007 do B trư ng B N i v trình. Tình hình kinh t - xã h i tháng 10 và 10 tháng năm 2007 ti p t c duy trì xu hư ng phát tri n. S n xu t công nghi p tăng cao hơn m c tăng c a cùng kỳ năm trư c, xu t khNu tăng, v n u tư nư c ngoài tăng 18,7% so v i cùng kỳ năm 2006, gi i ngân ngu n v n ODA t 85%, thu ngân sách t khá. T ng m c lưu chuy n hàng hoá và d ch v xã h i tăng cao, lĩnh v c d ch v sôi ng, các ho t ng xã h i phát tri n tích c c và có nhi u i m i; công tác phòng, ch ng d ch b nh, chăm sóc s c kh e nhân dân ư c quan tâm và t ch c t t, nh t là các vùng b bão, lũ; công tác c u tr thi t h i do thiên tai ư c th c hi n khNn trương và có hi u qu . Bên c nh nhi u k t qu t ư c, tình hình kinh t - xã h i cũng còn nhi u khó khăn c n ư c t p trung kh c ph c: cơn bão s 5 và mưa lũ nhi u nơi gây h u qu l n n s n xu t nông nghi p và i s ng nhân dân; nh p siêu còn m c cao; d ch cúm gia c m, d ch b nh tai xanh l n chưa kh ng ch ư c tri t và ang có nguy cơ bùng phát tr l i; gi i ngân v n u tư, c v n tín d ng và v n t trái phi u Chính ph t th p... ph n u hoàn thành nhi m v k ho ch năm 2007, Chính ph yêu c u các B , ngành và a phương thư ng xuyên bám sát di n bi n th c t , ti p t c t ch c th c hi n t t các gi i pháp ã ra t i Ngh quy t 03/2007/NQ-CP và các văn b n ch o
  3. i u hành c th c a Chính ph , Th tư ng Chính ph Ny m nh s n xu t, nâng cao kh năng c nh tranh c a s n phNm; tăng năng l c xu t khNu, thúc Ny gi i ngân v n u tư. Trong công tác qu n lý, i u hành giá c ph i t p trung vào các gi i pháp Ny m nh s n xu t, lưu thông, kiên quy t không thi u h t ngu n hàng; tăng cư ng ch ng u cơ, buôn l u; duy trì m c giá c phù h p trên nguyên t c c a n n kinh t th trư ng, không m r ng và ti n t i ch m t vi c Nhà nư c bù l . Ti p t c Ny m nh c i cách hành chính, khNn trương hoàn thi n các d th o Ngh nh c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v c a các B s m i vào ho t ng n nh; t ch c t t công tác ti p dân và gi i quy t khi u n i, t cáo; Ny m nh vi c phòng, ch ng t quan liêu, tham nhũng, lãng phí; th c hành ti t ki m. Các B , ngành và a phương c n ti n hành rà soát l i toàn b các d án ã tri n khai, các kho n chi tiêu n i b , x lý nghiêm các sai ph m, có bi n pháp không x y ra các vi ph m, làm th t thoát tài s n Nhà nư c. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì theo dõi và có k ho ch ch ng trong phòng, ch ng thiên tai; ph i h p v i các B , ngành, a phương khNn trương kh c ph c h u qu lũ l t, không dân ói, c bi t các vùng b thi t h i n ng; phòng ch ng và d p t t nhanh chóng các d ch b nh i v i cây tr ng, gia súc, gia c m. B Y t ch trì ki m soát ch t ch v sinh an toàn th c phNm; kh c ph c khNn trương b nh tiêu ch y c p nguy hi m và các d ch b nh khác i v i ngư i. B Giao thông v n t i, B Công an ch o th c hi n nghiêm các gi i pháp c p bách ki m ch tai n n giao thông và ùn t c giao thông; ph i h p v i các cơ quan liên quan và a phương tăng cư ng công tác tuyên truy n m i ngư i dân nâng cao ý th c và t giác th c hi n. B Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i các B , ngành, a phương xây d ng chương trình có bư c t phá trong ào t o ngu n nhân l c, trư c m t là áp ng nhu c u c a doanh nghi p, các d án l n. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan liên quan rà soát các th t c hành chính liên quan n vi c thành l p và ho t ng c a doanh nghi p. B Tài chính ch trì vi c rà soát các th t c hành chính liên quan n thu , h i quan. B Tư pháp ch trì rà soát các th t c hành chính liên quan n dân v h khNu, h chi u, ch ng minh thư, vi c ch ng th c, công ch ng. B Tài nguyên và Môi trư ng ch trì rà soát các th t c hành chính liên quan n gi y ch ng nh n quy n s d ng t, s h u nhà, giao quy n s d ng t, thu h i t. Văn phòng Chính ph ch trì rà soát các th t c trong b máy Chính ph , khNn trương hoàn ch nh Quy ch làm vi c c a Chính ph ; ph i h p v i B K ho ch và u tư và các B , ngành liên quan chuNn b các báo cáo, tài li u ph c v t t cho H i ngh c a Chính ph v i y ban nhân dân các t nh, thành ph tri n khai k ho ch và gi i pháp ch y u ch o, i u hành th c hi n k ho ch kinh t - xã h i và ngân sách nhà nư c năm 2008./.
  4. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, TH (5b). 310
Đồng bộ tài khoản