Nghị quyết số 52/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
39
lượt xem
1
download

Nghị quyết số 52/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 52/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 4 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 52/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN QU N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T 4 NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 52/2008/NQ-H ND Qu n 4, ngày 19 tháng 12 năm 2008 NGHN QUY T V NHI M V KINH T - XÃ H I NĂM 2009 H I NG NHÂN DÂN QU N 4 KHÓA IX KỲ H P TH 14 (T ch c t ngày 18 n ngày 19 tháng 12 năm 2008) Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Sau khi xem xét các báo cáo c a Thư ng tr c và 2 Ban H i ng nhân dân qu n, các báo cáo c a y ban nhân dân và các ngành chuyên môn thu c qu n, báo cáo c a Tòa án nhân dân, Vi n Ki m sát nhân dân qu n 4, ý ki n phát bi u c a Ch t ch y ban M t tr n T qu c qu n 4 và các v i bi u H i ng nhân dân qu n, QUY T NGHN: Nh t trí v i các báo cáo c a Thư ng tr c H i ng nhân dân và các báo cáo thNm tra c a 2 Ban H i ng nhân dân qu n. Nh t trí thông qua báo cáo ánh giá tình hình th c hi n nhi m v kinh t - xã h i trong năm 2008 c a y ban nhân dân qu n, báo cáo c a ngành Tòa án nhân dân, Vi n Ki m sát nhân dân qu n 4, k ho ch c a các cơ quan chuyên môn thu c qu n và các gi i pháp th c hi n nhi m v phát tri n kinh t - xã h i năm 2009. H i ng nhân dân qu n nh n m nh m t s v n như sau: i u 1. ánh giá tình hình th c hi n nhi m v k ho ch năm 2008 Trong năm 2008, tình hình kinh t c a qu n g p nhi u y u t tác ng b t l i, khó lư ng nh t là trong nh ng tháng u năm như lãi su t ngân hàng tăng cao, ch s giá tiêu dùng liên t c bi n ng, th trư ng hàng hóa di n bi n ph c t p. Nhưng ư c s quan tâm ch o k p th i c a thành ph và quy t tâm cao c a ng b , H i ng nhân dân, y ban M t tr n T qu c, các t ch c thành viên; s i u hành năng ng c a y ban nhân dân qu n, các phòng - ban chuyên môn và các phư ng, s n l c c a các doanh nghi p và m i t ng l p nhân dân nên m t s ch tiêu, k ho ch ã t m c cao như thu, chi ngân sách, gi m h nghèo, gi gìn tr t t an toàn giao thông.
  2. - Giá tr s n xu t công nghi p và ti u th công nghi p ư c th c hi n 817/755,15 t ng, t 108,25% k ho ch, tăng 22,33% so cùng kỳ năm 2007 (ch tiêu năm 2008 tăng 13% → 15%). - Doanh thu thương m i d ch v dân doanh ư c 3.425 t ng, tăng 12,3% so cùng kỳ (ch tiêu tăng 17% tr lên), doanh thu c a các h p tác xã thương m i, d ch v tăng cao so v i cùng kỳ (ch tiêu năm 2008 tăng t 7% - 10%). - Thu thu trên a bàn ư c th c hi n 231,5/178,42 t ng, vư t 30% k ho ch, tăng 36% so v i năm 2007. Các kho n thu u vư t k ho ch và tăng cao so v i các năm trư c, trong ó ư c thu thu công thương nghi p ư c 128/105 t ng, t 122% so v i k ho ch. - Thu ngân sách a phương ư c th c hi n 267,087/213,085 t ng - t 125,34% k ho ch, tăng kho ng 25% so v i năm 2007. - Chi ngân sách qu n ư c th c hi n 256,584 t ng - t 120,41% d toán i u ch nh năm và tăng kho ng 47% so v i năm 2007. - T ng v n u tư xây d ng trên a bàn ư c th c hi n: 402 t ng. + Ngân sách t p trung ư c th c hi n: 378,869/388,365 t ng - t 97,55%, gi i ngân 342,568 t ng, t 88,2% k ho ch. + V n ngân sách thành ph phân c p ư c th c hi n: 19,596/23 t ng - t 85,2%, gi i ngân 14,492 t ng - t 63% k ho ch năm. + V n ngân sách qu n th c hi n: 3,607/4,6 t ng - t 78,4% k ho ch. - D y ngh cho 5.757/5.000 ngư i - t 115,14% ch tiêu, gi i thi u vi c làm 5.784/4500 lư t ngư i - t 128,5% ch tiêu. - Gi m h nghèo theo tiêu chí m i (giai o n 2) th c hi n: 587/743 h nghèo, hi n còn: 156/606 h nghèo so v i u năm 2008 và chi m t l 0,45% h dân (ch tiêu ngh quy t năm 2008 gi m còn 1%, cơ b n không còn h nghèo có thu nh p bình quân 6 tri u ng/ngư i/năm). - Ph m pháp hình s x y ra 181 v (gi m 06 v - t l gi m 23,21% so cùng kỳ 2007 (tính t ngày 01/12/2007 → 28/11/2008), i u tra phá án 122 v - t t l 67,40% (ch tiêu ngh quy t ra gi m 7% - 10%, phá án t 65% - 70%). - Giao quân nghĩa v quân s năm 2008: 160/160 thanh niên, t 100% quân s và ch t lư ng chính tr theo quy nh, xây d ng l c lư ng dân quân t t l 1,6% dân s , trong ó dân quân t 1,17% dân s , t ch c Di n t p phòng th DT-08 trên a bàn qu n t yêu c u k ho ch chung. Tuy nhiên, y ban nhân dân qu n c n t p trung ch o công tác ki m tra quy t toán x lý t n ng thu , c i thi n tình tr ng ch m tr trong tri n khai th c hi n các d án u tư và có qu nhà tái nh cư k p th i áp ng nhu c u c a ngư i dân. Tăng cư ng hơn n a các bi n pháp h u hi u phòng, ch ng t i ph m cư p gi t có phương ti n,
  3. truy quét mua bán, s d ng trái phép ch t ma túy và ngăn ch n các băng nhóm thanh thi u niên vi ph m pháp lu t. Gi i quy t d t i m các v vi c khi u ki n kéo dài và t p trung ông ngư i, gây m t tr t t . Ph i h p l c lư ng ng b trong gi gìn tr t t ô th , tr t t giao thông và x lý v sinh, ô nhi m môi trư ng trên a bàn qu n. Ti p t c Ny m nh c i cách hành chính áp ng yêu c u phát tri n kinh t - xã h i và ph c v dân t t hơn. Nâng cao ch t lư ng ho t ng c a các phong trào nh m chăm lo i s ng v t ch t và áp ng nhu c u tinh th n cho ngư i dân qu n 4. i u 2. M c tiêu, ch tiêu kinh t - xã h i năm 2009 1. M c tiêu: Cùng thành ph n nh kinh t - xã h i, duy trì t c tăng trư ng kinh t h p lý, b n v ng, b o m an sinh xã h i. Kiên quy t u tranh phòng, ch ng tham nhũng, lãng phí, th c hành ti t ki m. Nâng cao ch t lư ng và hi u qu công tác c i cách hành chính, c i cách tư pháp, gi v ng n nh chính tr và tr t t an toàn xã h i. Ti p t c “Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ”. 2. Các ch tiêu ch y u: - Duy trì t c phát tri n s n xu t công nghi p - ti u th công nghi p tăng t : 13 → 15%. - T ng doanh thu d ch v - thương m i tăng t : 17% tr lên. - Doanh thu ho t ng h p tác xã tăng t : 7% tr lên. - Thu thu tăng 36% so v i năm 2008: 242,5/178,42 t ng. Trong ó, thu thu công thương nghi p ngoài qu c doanh tăng 36% so v i năm 2008 là: 143/105 t ng. - T ng thu ngân sách nhà nư c trên a bàn: 242,500 t ng. - T ng thu ngân sách a phương: 162,002 t ng. - T ng chi ngân sách qu n (ngân sách a phương): 162,002 t ng (chưa tính chi u tư phát tri n). - Ph n u th c hi n t ng ngu n v n u tư xây d ng trên a bàn qu n: 461 t ng, trong ó: + Ngân sách t p trung c a thành ph : 431 t ng; + Ngân sách thành ph phân c p cho qu n: 30,000 t ng. - Ti p t c nâng cao ch t lư ng và Ny m nh phong trào “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa”, s h gia ình t chuNn văn hóa trên 80%, ph n u có 37/51 khu ph và có 01 phư ng t danh hi u Phư ng văn hóa, 100% ơn v t chuNn công s văn minh - s ch p - an toàn.
  4. - H n ch th p nh t tình tr ng h c sinh b h c dư i 0,2% i v i ti u h c và dư i 1,2% i v i trung h c cơ s , gi v ng các ch tiêu ch t lư ng ào t o các c p h c. - Ny m nh công tác y t d phòng, công tác truy n thông và ki m tra v sinh an toàn th c phNm, phòng ch ng các lo i d ch b nh, nâng ch t lư ng khám và i u tr b nh. - Duy trì t l tham gia t p luy n th d c th thao thư ng xuyên t 25% dân s . - Ph n u gi m 200 h nghèo theo chuNn nghèo m i c a thành ph có thu nh p bình quân 12 tri u ng/ngư i/năm (t l gi m h nghèo là 0,35%). - S lao ng ư c d y ngh 5.000 ngư i, gi i quy t vi c làm 4.500 lao ng. - Kéo gi m ph m pháp hình s t 7% - 10%; t l phá án t 65% → 70%, trong ó tr ng án khám phá t t l 95% → 100%, kéo gi m 15% s v tai n n giao thông nghiêm tr ng. - Giao quân nghĩa v quân s t 100% quân s và ch t lư ng chính tr theo quy nh, xây d ng l c lư ng dân quân t 1,2% → 1,8% dân s , ph n u nâng cao ch t lư ng và th h ng h i thao qu c phòng. - Các v vi c khi u n i, t cáo thu c thNm quy n qu n gi i quy t d t i m 100%. - Công tác thi hành án dân s , ph n u s v vi c thi hành xong hoàn toàn t 75% tr lên v vi c và 55% v ti n trong s v vi c có i u ki n thi hành. - Ti p t c th c hi n c i cách hành chính; v n hành có hi u qu h th ng qu n lý ch t lư ng s n phNm ISO 9001:2000 t i y ban nhân dân qu n, phư ng 16, 6, 9, 12, 15 và t ch c v n hành thêm 5 phư ng khác. i u 3. Nhi m v và gi i pháp 1. Ti p t c Ny m nh phát tri n kinh t v i t c tăng trư ng cao hơn. Thu hút các ngu n l c t ng bư c hình thành và phát tri n d ch v ngân hàng, tài chính, du l ch, công ngh i n t , vui chơi gi i trí. 2. Ti p t c Ny m nh chương trình ch nh trang, ki n thi t ô th c a qu n theo hư ng t p trung c i t o, xây d ng và phát tri n k t c u h t ng k thu t, h t ng xã h i. Nhanh chóng kh c ph c tình tr ng ch m tr trong vi c l p th t c u tư. T o i u ki n thu n l i cho các nhà u tư tri n khai nhanh các d án i u ki n, úng ti n . 3. Tri n khai và công khai cho nhân dân bi t Quy t nh s 186/Q -UBND-TH ngày 03 tháng 4 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v công b l gi i h m t 12m tr xu ng. Hoàn thành vi c l p quy ho ch, k ho ch s d ng t giai o n 2006 n 2010. Ti p t c ki m tra tình hình th c hi n c a các d án ã ư c giao t, cho thuê t và xu t u tư nâng c p cơ s h t ng k thu t, xây d ng các tuy n ư ng giao thông nh m m b o nhu c u phát tri n c a qu n và c a ngư i dân. M t khác, liên k t các doanh nghi p óng trên a bàn qu n phát tri n qu nhà tái nh cư, nhà b ng các chung cư cao t ng g n v i cao c văn phòng, d ch v thương m i như nhà , văn
  5. phòng cho thuê, d ch v ô th nh m t ng bư c c i thi n m quan ô th và ph c v dân sinh. 4. T p trung ch o l p l i tr t t , k cương trong qu n lý ô th . Ti p t c Ny m nh cu c v n ng th c hi n n p s ng văn minh ô th . Tăng cư ng công tác qu n lý v sinh môi trư ng và ki m tra, x lý có k t qu tình hình vi ph m v sinh môi trư ng, không phát sinh cơ s gây ô nhi m. 5. Thúc Ny công tác xã h i hóa giáo d c, y t , văn hóa, th thao; phát tri n h th ng an sinh xã h i, u tư k thu t và m r ng các d ch v y t ch t lư ng cao trong chNn oán và i u tr b nh, t ng bư c nâng cao m c s ng và ch t lư ng s ng c a ngư i dân qu n 4. Huy ng các ngu n l c xã h i Ny m nh chương trình “Vì ngư i nghèo” và ào t o ngh , tr v n cho di n chính sách, b i xu t ngũ, các h dân nghèo, c n nghèo hành ngh xe 3 - 4 bánh t chuy n i ngh nghi p, phương ti n. 6. Th c hi n ng b và có hi u qu các bi n pháp phòng, ch ng các d ch b nh, v sinh an toàn th c phNm. Ti p t c nâng cao ch t lư ng cung c p d ch v chăm sóc s c kh e sinh s n và Ny m nh công tác k ho ch hóa gia ình, ch ng ng a và khám ch a b nh cho tr em dư i 6 tu i. Tăng cư ng công tác truy n thông, giáo d c v sinh an toàn th c phNm và thanh ki m tra x lý các cơ s vi ph m. Ch ng phòng, ch ng và Ny lùi các d ch b nh s t xu t huy t, d ch cúm gia c m, b nh lao… và h n ch s lây lan nguy hi m c a HIV/ADIS. 7. Nâng cao hi u l c qu n lý nhà nư c trong lĩnh v c văn hóa thông tin, ngăn ch n không các ho t ng văn hóa bi n tư ng di n ra trên a bàn, tăng cư ng công tác thanh ki m tra, kiên quy t x lý vi ph m. Ti p t c Ny m nh và nâng cao ch t lư ng các ho t ng tuyên truy n, giáo d c, thông tin c ng góp ph n Ny lùi t n n xã h i, xây d ng n p s ng văn minh ô th và i s ng văn hóa khu dân cư. Quan tâm u tư xây d ng thi t ch văn hóa c m liên phư ng và m r ng các mô hình câu l c b , i nhóm các ơn v thu c qu n và 15 phư ng áp ng nhu c u sinh ho t c a nhân dân và c a cán b , công ch c. 8. Ny m nh công tác c i cách hành chính, chú tr ng cơ ch m t c a liên thông và th c hi n quy ch xét tuy n, thi tuy n cán b , công ch c. Ti p t c c ng c , ki n toàn và ch n ch nh k cương, k lu t trong b máy hành chính nhà nư c, cao trách nhi m công v , trách nhi m cá nhân, ngư i ng u ơn v t o s chuy n bi n rõ r t trong công tác phòng, ch ng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách d ch trong i ngũ cán b , công ch c. 9. Tăng cư ng công tác ti p dân và chú tr ng công tác hòa gi i cơ s , gi i quy t có hi u qu nh ng v n xã h i b c xúc như b i thư ng, tái nh cư, d y ngh và vi c làm, gi i quy t ô nhi m môi trư ng, k p th i x lý không x y ra trư ng h p khi u n i, t cáo ông ngư i và gây r i tr t t . Ti p t c Ny m nh th c hi n c i cách tư pháp và nâng cao hi u qu th c hi n chương trình 3 gi m c a thành ph và 6 gi m c a qu n, thư ng xuyên m t t n công phòng, ch ng t i ph m và Ny lùi t n n xã h i. 10. V các t trình và văn b n ngh c a y ban nhân dân qu n, c a Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n:
  6. + H i ng nhân dân qu n ã xem xét và thông qua T trình s 34/TTr-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n 4 v phân b d toán thu, chi ngân sách nhà nư c năm 2009. + H i ng nhân dân qu n ã xem xét và thông qua T trình s 29/TTr-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n 4 v phê duy t danh m c và kinh phí các d án u tư t ngu n v n ngân sách t p trung do y ban nhân dân thành ph phân c p cho y ban nhân dân qu n 4 qu n lý trong năm 2009. + H i ng nhân dân qu n ã xem xét và thông qua T trình s 33/TTr-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n 4 và ti n hành b u thay i, b sung ông: Huỳnh Văn N gi ch c danh y viên y ban nhân dân qu n 4 khóa IX. + H i ng nhân dân qu n ã xem xét và thông qua T trình s 05/TTr-H ND ngày 10 tháng 12 năm 2008 c a Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n v chương trình ho t ng giám sát năm 2009. + H i ng nhân dân qu n ã xem xét và thông qua d trù kinh phí ho t ng c a H i ng nhân dân qu n năm 2009 là 300.000.000 ng (ba trăm tri u ng). i u 4. T ch c và th c hi n H i ng nhân dân qu n 4 giao cho y ban nhân dân qu n t ch c tri n khai và ch o th c hi n các m c tiêu, nhi m v Ngh quy t H i ng nhân dân qu n. Thư ng tr c và 2 Ban c a H i ng nhân dân qu n, các T và các i bi u H i ng nhân dân qu n xây d ng k ho ch tăng cư ng công tác ki m tra, giám sát và xu t ch n ch nh k p th i nh ng thi u sót trong quá trình t ch c th c hi n các nhi m v Ngh quy t H i ng nhân dân qu n ã ra. H i ng nhân dân qu n ngh M t tr n và các oàn th qu n h p tác ch t ch v i các l c lư ng, các cơ quan nhà nư c ng viên cán b , công ch c và các t ng l p nhân dân tham gia th c hi n th ng l i Ngh quy t c a H i ng nhân dân qu n nh m ph n u vì m c tiêu xây d ng qu n 4 ngày càng: Giàu p - Văn minh - Hi n i - Nghĩa tình. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n 4 khóa IX kỳ h p th 14 thông qua và có hi u l c thi hành sau 7 ngày, k t ngày ký./. CH TNCH Nguy n Văn Tư ng
Đồng bộ tài khoản