Nghị quyết số 53/2006/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
58
lượt xem
4
download

Nghị quyết số 53/2006/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 53/2006/NQ-HĐND về việc tổ chức và chính sách hỗ trợ khuyến nông cơ sở giai đoạn 2007 - 2010 do Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 53/2006/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH THANH HOÁ NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 53/2006/NQ-H ND Thanh Hoá, ngày 27 tháng 12 năm 2006 NGHN QUY T V T CH C VÀ CHÍNH SÁCH H TR KHUY N NÔNG CƠ S GIAI O N 2007 - 2010 H I NG NHÂN DÂN T NH THANH HOÁ KHOÁ XV, KỲ H P TH 7 Căn c Lu t t ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 16/12/2002; Căn c Ngh nh s : 60/2003/N -CP ngày 06 tháng 06 năm 2003 c a Chính ph v vi c Quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách Nhà nư c; Căn c Ngh nh s : 56/2005/Q -CP ngày 26 tháng 04 năm 2005 c a Chính ph v khuy n nông, khuy n ngư; Sau khi xem xét T trình s : 5338 /TTr-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2006 c a UBND t nh v vi c ban hành t ch c và chính sách h tr khuy n nông cơ s ; Báo cáo th m tra s : 401 /KT-H ND ngày 20 tháng 12 năm 2006 c a Ban Kinh t - Ngân sách H ND t nh và các ý ki n óng góp c a i bi u H ND t nh, QUY T NGHN: i u 1. Tán thành T trình s : 5338 /TTr-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2006 c a UBND t nh v : T ch c và chính sách h tr khuy n nông cơ s giai o n 2007 - 2010, v i các n i dung sau: 1. V t ch c khuy n nông cơ s : Khuy n nông viên cơ s ư c b trí các xã, phư ng, th tr n có s n xu t nông nghi p, ngư nghi p, diêm nghi p. M i ơn v , ư c b trí ít nh t 1 khuy n nông viên và t 1 n 2 c ng tác viên khuy n nông. 2. M c h tr cho khuy n nông viên cơ s và c ng tác viên khuy n nông cho 1 xã: - 4.000.000 /năm ( i v i các xã mi n núi). - 3.000.000 /năm ( i v i các xã ng b ng, ven bi n). 3. Ngu n kinh phí: Ngu n kinh phí cho khuy n nông viên cơ s , c ng tác viên khuy n nông ư c b trí t ngu n chi s nghi p kinh t trong d toán ngân sách xã hàng năm.
  2. 4. Th i gian áp d ng: T ch c và m c h tr khuy n nông viên cơ s nêu trên, ư c áp d ng t ngày 01/01/2007 n h t ngày 31/12/2010. i u 2. Giao U ban nhân dân t nh căn c Ngh quy t này và các văn b n hi n hành có liên quan, t ch c th c hi n, nh kỳ báo cáo k t qu v i H ND t nh. Ngh quy t này ư c H ND t nh khoá XV, kỳ h p th 7 thông qua ngày 27/12/2006. CH TNCH Nơi nh n: - VP QH, VPCP, VP CTN; - TT T nh u , UBND t nh; - i bi u QH, H ND t nh; - MTTQ, các t ch c oàn th ; - Các S , Ban, ngành; Ph m Văn Tích - TT H ND, UBND huy n, TX,TP; - VP T nh u , VP UBND t nh; - Lưu: VT.
Đồng bộ tài khoản