Nghị quyết số 56/2007/NQ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
61
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 56/2007/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 56/2007/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Phú Thọ do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 56/2007/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 56/2007/NQ-CP Hà N i, ngày 20 tháng 11 năm 2007 NGHN QUY T V VI C I U CH NH QUY HO CH S D NG T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T 5 NĂM (2006 - 2010) C A T NH PHÚ TH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét ngh c a y ban nhân dân t nh Phú Th (t trình s 1390/TTr-UBND ngày 26 tháng 06 năm 2007), c a B Tài nguyên và Môi trư ng (t trình s 28/TTr-BTNMT ngày 26 tháng 07 năm 2007), QUY T NGHN : i u 1. Xét duy t i u ch nh quy ho ch s d ng t n năm 2010 c a t nh Phú Th v i các ch tiêu sau: 1. Di n tích, cơ c u các lo i t i u ch nh quy ho ch Hi n tr ng năm 2005 n năm 2010 Th t Lo i t Di n tính Cơ c u Di n tính Cơ c u (ha) (%) (ha) (%) T ng di n tích t t nhiên 352.841 100 352.841 100 1 t nông nghi p 266.574 76 274.968 78 1.1 t s n xu t nông nghi p 98.763 89.697 1.1.1 t tr ng cây hàng năm 59.809 51.800 Trong ó: t tr ng lúa 48.009 41.317 1.1.2 t tr ng cây lâu năm 38.954 37.897 1.2 t lâm nghi p 163.901 176.579 1.2.1 t r ng s n xu t 100.244 126.152 1.2.2 t r ng phòng h 53.292 33.632 1.2.3 t r ng c d ng 10.365 16.795
  2. 1.3 t nuôi tr ng thu s n 3.875 8.654 1.4 t nông nghi p khác 35 39 2 t phi nông nghi p 49.511 14 57.001 16 2.1 t 8.712 9.899 2.1.1 t t i nông thôn 7.706 8.543 2.1.2 t t i ô th 1.006 1.356 2.2 t chuyên dùng 21.603 27.910 t tr s cơ quan, công 2.2.1 453 501 trình s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh 3.656 5.376 2.2.2.1 t qu c phòng 2.610 4.368 2.2.2.2 t an ninh 1.037 1.008 t s n xu t, kinh doanh phi 2.2.3 2.193 3.796 nông nghi p 2.2.3.1 t khu công nghi p 518 1.577 t cơ s s n xu t, kinh 2.2.3.2 1.052 1.385 doanh t cho ho t ng khoáng 2.2.3.3 301 457 s n t s n xu t v t li u xây 2.2.3.4 322 377 d ng, g m s 2.2.4 t có m c ích công c ng 15.301 18.237 2.2.4.1 t giao thông 9.021 10.626 2.2.4.2 t thu l i 4.615 5.207 t chuy n d n năng 2.2.4.3 52 75 lư ng, truy n thông 2.2.4.4 t cơ s văn hóa 223 588 2.2.4.5 t cơ s y t 83 92 2.2.4.6 t cơ s giáo d c - ào t o 857 942 2.2.4.7 t cơ s th d c - th thao 226 335 2.2.4.8 t ch 76 125 2.2.4.9 t có di tích, danh th ng 85 126 2.2.4.10 t bói th i, x lý ch t th i 63 121 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng 111 112 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a 1.314 1.358
  3. t sông, su i và m t nư c 2.5 17.731 17.680 chuyên d ng 2.6 t phi nông nghi p khác 41 41 3 t chưa s d ng 36.756 10 20.872 6 2. Di n tích chuy n m c ích s d ng t ơn v tính: ha Th Lo i t Di n tính t 1 t nông nghi p chuy n sang phi nông nghi p 7.345 1.1 t s n xu t nông nghi p 4.453 1.1.1 t tr ng cây hàng năm 3.409 Trong ó: t chuyên tr ng lúa nư c 1.513 1.1.2 t tr ng cây lâu năm 1.044 1.2 t lâm nghi p 2.739 1.2.1 t r ng s n xu t 2.730 1.2.2 t r ng phòng h 9 1.2.3 t r ng c d ng 1.3 t nuôi tr ng thu s n 153 2 Chuy n i cơ c u s d ng t trong n i b t nông nghi p 859 2.1 t chuyên tr ng lúa nư c chuy n sang t nuôi tr ng thu s n 491 2.2 t r ng s n xu t chuy n sang t nông nghi p không ph i r ng 368 t phi nông nghi p không thu ti n s d ng t chuy n sang t 3 36 phi nông nghi p có thu ti n s d ng t không ph i t 3.1 t có m c ích công c ng không thu ti n s d ng t 28 3.2 t sông, su i và m t nư c chuyên dùng 8 4 t phi nông nghi p không ph i t chuy n sang t 28 4.1 t chuyên dùng 14 4.1.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p 1 4.1.2 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p 1 4.1.3 t có m c ích công c ng 12 4.2 t sông, su i và m t nư c chuyên dùng 12 4.3 t phi nông nghi p khác 2
  4. 3. Di n tích t ph i thu h i ơn v tính: ha Th t Lo i t ph i thu h i Di n tính 1 t nông nghi p 7.345 1.1 t s n xu t nông nghi p 4.453 1.1.1 t tr ng cây hàng năm 3.409 Trong ó: t chuyên tr ng lúa nư c 1.513 1.1.2 t tr ng cây lâu năm 1.044 1.2 t lâm nghi p 2.739 1.2.1 t r ng s n xu t 2.730 1.2.2 t r ng phòng h 9 1.2.3 t r ng c d ng 0 1.3 t nuôi tr ng thu s n 153 2 t phi nông nghi p 332 2.1 t 98 2.1.1 t t i nông thôn 77 2.1.2 t t i ô th 21 2.2 t chuyên dùng 192 2.2.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p 6 2.2.2 t qu c phòng, an ninh 96 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p 47 2.2.4 t có m c ích công c ng 43 2.3 t nghĩa trang, nghĩa a 1 2.4 t sông, su i và m t nư c chuyên d ng 39 2.5 t phi nông nghi p khác 2 C ng 7.677 4. Di n tích t chưa s d ng ưa vào s d ng cho các m c ích ơn v tính: ha Th t M c ích s d ng Di n tính 1 t nông nghi p 15.708 1.1 t s n xu t nông nghi p 617
  5. 1.2 t lâm nghi p 15.087 1.3 t nuôi tr ng thu s n 4 2 t phi nông nghi p 176 2.1 t 51 2.2 t chuyên dùng 125 C ng 15.883 (V trí các lo i t trong i u ch nh quy ho ch s d ng t ư c th hi n trên b n i u ch nh quy ho ch s d ng t n năm 2010, t l 1/50.000 do y ban nhân dân t nh Phú Th xác l p ngày 26 tháng 06 năm 2007). i u 2. Xét duy t k ho ch s d ng t 5 năm (2006 - 2010) c a t nh Phú Th v i các ch tiêu sau: 1. Di n tích các lo i t ơn v tính: ha Di n tích n năm Năm hi n Năm Th t Ch tiêu tr ng 2006 Năm Năm Năm Năm 2005 ( ó th c 2007 2008 2009 2010 hi n) T ng di n tích t t nhiên 352.841 352.841 352.841 352.841 352.841 352.841 1 t nông nghi p 266.574 266.560 268.543 270.576 272.177 274.968 t s n xu t nông 1.1 98.763 97.362 95.352 93.245 91.229 89.697 nghi p 1.1.1 t tr ng cây hàng năm 59.809 58.599 56.686 54.873 53.224 51.799 Trong ú: t tr ng lúa 48.009 47.216 45.625 44.034 42.603 41.317 1.1.2 t tr ng cây lâu năm 38.954 38.763 38.667 38.372 38.005 37.897 1.2 t lâm nghi p 163.901 165.167 167.993 170.826 173.262 176.579 1.2.1 t r ng s n xu t 100.244 96.618 99.426 121.121 123.676 126.152 1.2.2 t r ng phòng h 53.292 52.813 52.803 33.941 33.822 33.632 1.2.3 t r ng c d ng 10.365 15.736 15.764 15.764 15.764 16.795 1.3 t nuôi tr ng thu s n 3.875 3.993 5.159 6.466 7.648 8.654 1.4 t nông nghi p khác 35 39 39 39 39 39 2 t phi nông nghi p 49.511 52.112 53.439 54.494 56.268 57.001 2.1 t 8.712 9.029 9.282 9.554 9.722 9.899 2.1.1 t t i nông thôn 7.706 7.934 8.114 8.288 8.409 8.543
  6. 2.1.2 t t i ô th 1.006 1.095 1.168 1.266 1.313 1.356 2.2 t chuyên dùng 21.603 23.893 24.965 25.761 27.362 27.910 t tr s cơ quan, công 2.2.1 453 479 487 499 500 501 trình s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh 3.656 4.253 4.350 4.389 5.369 5.376 2.2.2.1 t qu c phòng 2.610 3.151 3.247 3.286 4.361 4.368 2.2.2.2 t an ninh 1.037 1.102 1.103 1.103 1.008 1.008 t s n xu t, kinh doanh 2.2.3 2.193 2.901 3.144 3.446 3.592 3.796 phi nông nghi p 2.2.3.1 t khu công nghi p 518 1056 1197 1364 1466 1577 t cơ s s n xu t, kinh 2.2.3.2 1.052 1.149 1.198 1.269 1.292 1.385 doanh t cho ho t ng 2.2.3.3 301 353 394 442 457 457 khoáng s n 2.2.3.4 t s n xu t , g m s 322 343 355 372 377 377 t có m c ích công 2.2.4 15.301 16.261 16.985 17.426 17.901 18.237 c ng 2.2.4.1 t giao thông 9.021 9.514 9.964 10.230 10.450 10.626 2.2.4.2 t thu l i 4.615 4.845 4.954 5.052 5.117 5.207 t chuy n d n năng 2.2.4.3 52 60 70 74 75 75 lư ng, truy n thông 2.2.4.4 t cơ s văn hóa 223 313 395 417 569 588 2.2.4.5 t cơ s y t 83 86 89 92 92 92 t cơ s giáo d c - ào 2.2.4.6 857 895 920 928 941 942 t o t cơ s th d c - th 2.2.4.7 226 260 287 304 312 335 thao 2.2.4.8 t ch 76 89 106 114 119 125 t có di tích, danh 2.2.4.9 85 126 126 127 126 126 th ng t bói th i, x lý ch t 2.2.4.10 63 73 73 88 100 121 th i 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng 111 112 112 112 112 112 t nghĩa trang, nghĩa 2.4 1.314 1.329 1.341 1.348 1.355 1.358 a t sông, su i và m t 2.5 17.731 17.710 17.699 17.679 17.679 17.680 nư c chuyên d ng
  7. t phi nông nghi p 2.6 41 40 40 40 38 41 khác 3 t chưa s d ng 36.756 34.168 30.860 27.771 24.396 20.872 2. K ho ch chuy n m c ích s d ng t ơn v tính: ha Di n Phân theo t ng năm tính chuy n m c Năm Th 2006 Ch tiêu ích s Năm Năm Năm Năm t ( ó d ng 2007 2008 2009 2010 trong kỳ th c k hi n) ho ch 1 t nông nghi p chuy n sang 7.345 2.561 1.303 1.022 1.744 715 phi nông nghi p 1.1 t s n xu t nông nghi p 4.453 1.591 974 719 638 531 1.1.1 t tr ng cây hàng năm 3.409 1.271 773 510 454 401 Trong ó: t chuyên tr ng 1.513 614 323 216 171 189 lúa nư c 1.1.2 t tr ng cây lâu năm 1.044 320 201 209 184 130 1.2 t lâm nghi p 2.739 896 298 287 1.091 167 1.2.1 t r ng s n xu t 2.730 894 299 282 1.090 166 1.2.2 t r ng phòng h 9 2 0 5 1 1 1.3 t nuôi tr ng thu s n 153 74 31 16 15 17 2 Chuy n i cơ c u s d ng t trong n i b t nông 859 302 208 167 88 93 nghi p 2.1 t chuyên tr ng lúa nư c chuy n sang t nuôi tr ng 491 87 134 115 71 83 thu s n 2.2 t r ng s n xu t chuy n sang t nông nghi p không 368 215 74 52 17 10 ph i r ng 3 t phi nông nghi p không thu ti n s d ng t chuy n sang t phi nông nghi p có 36 25 5 2 2 2 thu ti n s d ng t không ph i t
  8. 3.1 t có m c ích công c ng 28 18 5 2 2 1 không thu ti n s d ng t 3.2 t sông, su i và m t nư c 8 7 0 0 0 1 chuyên dùng 4 t phi nông nghi p không 28 10 3 10 4 1 ph i t chuy n sang t 4.1 t chuyên dùng 14 6 2 5 0 1 4.1.1 t tr s cơ quan, công trình 1 1 0 0 0 0 s nghi p 4.1.2 t s n xu t, kinh doanh phi 1 0 0 0 0 1 nông nghi p 4.1.3 t có m c ích công c ng 12 5 2 5 0 0 4.2 t sông, su i và m t nư c 12 3 1 5 3 0 chuyên dùng 4.3 t phi nông nghi p khác 2 1 0 0 1 0 3. K ho ch thu h i t ơn v tính: ha Phân theo t ng năm Di n tính Năm c n thu h i 2006 h Ch tiêu Năm Năm Năm Năm trong kỳ k ( ó ho ch 2007 2008 2009 2010 th c hi n) 1 t nông nghi p 7.345 2.561 1.304 1.022 1743 715 1.1 t s n xu t nông nghi p 4.453 1.591 974 719 637 532 1.1.1 t tr ng cây hàng năm 3.409 1.271 773 510 454 401 Trong ó: t chuyên tr ng 1.513 614 323 216 171 189 lúa nư c 1.1.2 t tr ng cây lâu năm 1.044 320 201 209 183 131 1.2 t lâm nghi p 2.739 896 299 287 1091 166 1.2.1 t r ng s n xu t 2730 894 299 282 1090 165 1.2.2 t r ng phòng h 9 2 0 5 1 1 1.3 t nuôi tr ng thu s n 153 74 31 16 15 17 2 t phi nông nghi p 332 107 43 26 136 20 2.1 t 97 38 13 6 28 12 2.1.1 t t i nông thôn 76 32 10 5 22 7
  9. 2.1.2 t t i ô th 21 6 3 1 6 5 2. 2 t chuyên dùng 192 54 27 7 103 1 t tr s cơ quan, công trình 2.2.1 6 4 1 0 1 0 s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh 96 0 0 0 96 0 t s n xu t, kinh doanh phi 2.2.3 47 24 19 0 4 0 nông nghi p 2.2.4 t có m c ích công c ng 43 26 7 7 2 1 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a 1 0 0 1 0 0 t sông, su i và m t nư c 2.5 39 14 3 12 3 7 chuyên d ng 2.6 t phi nông nghi p khác 3 1 0 0 2 0 C ng 7.677 2.668 1.347 1.048 1.879 735 4. K ho ch ưa t chưa s d ng vào s d ng ơn v tính: ha Di n tích Phân theo t ng năm t chưa s Th d ng ưa Năm 2006 M c ích s d ng Năm Năm Năm Năm t vào s d ng ( ó th c trong kỳ k 2007 2008 2009 2010 hi n) ho ch 1 t nông nghi p 15.708 2.534 3.276 3.047 3.345 3.505 t s n xu t nông 1.1 617 209 166 126 89 27 nghi p 1.2 t làm nghi p 15.087 2.321 3.110 2.922 3.255 3.479 t nuôi tr ng thu 1.3 4 4 s n 2 t phi nông nghi p 176 54 32 41 31 18 2.1 t 51 12 10 5 11 13 2.2 t chuyên dùng 125 42 22 36 20 5 C ng 15.884 2.588 3.308 3.088 3.376 3.523 i u 3. Căn c các ch tiêu ó ư c xét duy t trong Ngh quy t này, y ban nhân dân t nh Phú Th có trách nhi m: 1. T ch c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t ph i g n v i m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i, nhi m v qu c phòng, an ninh, b o v môi trư ng sinh thái.
  10. 2. Có gi i pháp c th theo quy nh c a pháp lu t huy ng v n và các ngu n l c áp ng nhu c u v n u tư cho vi c th c hi n phương án i u ch nh quy ho ch s d ng t c a t nh. 3. Vi c thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t ph i căn c vào quy ho ch, k ho ch s d ng t ó ư c xét duy t, b o m s d ng t úng m c ích, ti t ki m, h p lý và có hi u qu . 4. Tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra vi c qu n lý s d ng t, gi i quy t k p th i các tranh ch p v t ai, kiên quy t x lý các trư ng h p vi ph m pháp lu t t ai, vi ph m quy ho ch, k ho ch s d ng t. 5. Trong trư ng h p ph i i u ch nh các ch tiêu ch y u c a quy ho ch, k ho ch s d ng t th y ban nhân dân t nh Phú Th trình Chính ph xem xét, quy t nh. i u 4. B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng, Ch t ch y ban nhân dân t nh Phú Th , Th trư ng các B , ngành liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh quy t này./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - y ban Thư ng v Qu c h i; - Th tư ng, các PTT Chính ph ; - Các B : Tài nguyên và Môi trư ng, Tư pháp, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, K ho ch và u tư, Tài chính, Nguy n T n Dũng Xây d ng, Công thương, Giao thông v n t i, Qu c phòng, Công an, Giáo d c và ào t o, Văn húa, Th thao và Du l ch; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - y ban nhân dân t nh Phú Th ; - S Tài nguyên và Môi trư ng t nh Phú Th ; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , V P, Công báo; - Lưu: VT, NN (3b). XH
Đồng bộ tài khoản