Nghị quyết số 60/2006/NQ-HĐND

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
65
lượt xem
1
download

Nghị quyết số 60/2006/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 60/2006/NQ-HĐND về việc quy định chế độ khen, thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực và thế giới trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học công nghệ và kỹ thuật, văn học - nghệ thuật do Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 60/2006/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH THANH HÓA c l p – T do – H nh phúc ***** ******* S : 60/2006/NQ-H ND Thanh Hóa, ngày 27 tháng 12 năm 2006 NGHN QUY T QUY NNH CH KHEN, THƯ NG I V I T P TH , CÁ NHÂN T THÀNH TÍCH CAO TRONG CÁC CU C THI QU C GIA, KHU V C VÀ TH GI I TRONG CÁC LĨNH V C GIÁO D C VÀ ÀO T O, TH D C TH THAO, KHOA H C CÔNG NGH VÀ K THU T, VĂN H C - NGH THU T H I NG NHÂN DÂN T NH THANH HOÁ KHOÁ XV, KỲ H P TH VII Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Thi ua - Khen thư ng ngày 26/11/2003; Xét T trình s 5334 /TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2006 c a UBND t nh v vi c ban hành quy nh ch khen, thư ng i v i t p th , cá nhân t thành tích cao trong các cu c thi qu c gia, khu v c và th gi i trong các lĩnh v c giáo d c và ào t o, th d c th thao, sáng t o khoa h c công ngh và k thu t, văn h c - ngh thu t; Báo cáo th m tra s 412 /VHXH-H ND ngày 22 tháng 12 năm 2006 c a Ban Văn hoá - Xã h i c a H i ng nhân dân t nh và ý ki n th o lu n c a các v i bi u H ND t nh, QUY T NGHN: i u 1. Tán thành T trình s 5334 /TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2006 c a UBND t nh v vi c ban hành quy nh ch khen, thư ng i v i t p th , cá nhân t thành tích cao trong các cu c thi qu c gia, khu v c qu c t ( g i t t là khu v c) và th gi i trong các lĩnh v c giáo d c và ào t o, th d c th thao, sáng t o khoa h c công ngh và k thu t, văn h c - ngh thu t trên a bàn t nh v i nh ng n i dung ch y u như sau: A. Nh ng quy nh chung I- I TƯ NG VÀ PH M VI KHEN THƯ NG: 1. Trong lĩnh v c Giáo d c và ào t o: a) H c sinh, sinh viên ang h c các trư ng Ti u h c, Trung h c cơ s , Trung h c ph thông, Trung h c chuyên nghi p, Cao ng, i h c và Cơ s d y ngh c a t nh t Huy chương Vàng, Huy chương B c, Huy chương ng (ho c gi i Nh t, Nhì, Ba) và gi i Khuy n khích trong các kỳ thi OLIMPIC qu c t , OLIMPIC Khu v c ( ông Nam á, Châu á, Châu á - Thái Bình Dương), OLIMPIC Qu c gia, h c sinh gi i Qu c gia các môn h c và thi k năng ngh Qu c gia, khu v c và qu c t . b) H c sinh Trung h c ph thông và Trung h c b túc t i m tuy t i 30/30 ho c u th khoa trong các kỳ thi vào i h c hàng năm. c) Giáo viên tr c ti p gi ng d y có h c sinh, sinh viên t các gi i quy nh t i i m a - m c 1 này. 2. Trong lĩnh v c Th d c - Th thao: a) T p th , cá nhân v n ng viên t Huy chương Vàng, Huy chương B c, Huy chương ng (ho c gi i Nh t, Nhì, Ba) t i Th v n h i (OLIMPIC), á v n h i (ASIAD), i h i Th thao khu v c (SEAGAMES, PARA GAMES), i h i Th d c - Th thao toàn qu c và các gi i vô ch t ng môn th gi i, khu v c và qu c gia.
  2. b) Hu n luy n viên tr c ti p hu n luy n t p th , v n ng viên t gi i quy nh t i i m a - m c 2 này. 3. Trong lĩnh v c khoa h c công ngh và k thu t, văn h c - ngh thu t: a) T p th và cá nhân có công trình khoa h c và công ngh tham gia các cu c thi toàn qu c, khu v c và th gi i có : Gi i thư ng H Chí Minh, gi i thư ng Nhà nư c, Sáng t o khoa h c công ngh Vi t Nam, H i thi sáng t o k thu t toàn qu c, các gi i khu v c và th gi i ho c các công trình nghiên c u có giá tr ã áp d ng trong toàn qu c, ư c H i ng khoa h c Qu c gia, khu v c và th gi i trao gi i Vàng, B c, ng (ho c x p lo i Nh t, Nhì, Ba và Khuy n khích). b) T p th và cá nhân có tác phNm văn h c, ngh thu t tham gia các cu c thi toàn qu c, khu v c và th gi i t gi i Vàng, B c, ng (ho c x p Nh t, Nhì, Ba và Khuy n khích). 4. Trong lĩnh v c bi u di n ngh thu t: a) T p th , cá nhân di n viên, ngh s t Huy chương Vàng, Huy chương B c, Huy chương ng (ho c gi i Nh t, Nhì, Ba và Khuy n khích) t i các cu c thi âm nh c, h i di n sân kh u, liên hoan văn ngh toàn qu c, khu v c và th gi i. b) o di n, biên o múa, tác gi k ch b n, nh c s , h a s thi t k , ngh s ánh sáng hư ng d n và ph c v tr c ti p t p th , cá nhân di n viên, ngh s t gi i quy nh t i i m a - m c 4 này. 5. i v i các cu c thi thu c các lĩnh v c trên do c p t nh t ch c, cơ c u gi i thư ng và m c thư ng cho m i gi i do Ban t ch c gi i quy nh theo nguyên t c: Th p hơn m c thư ng các gi i qu c gia tương ng. II- NGUYÊN T C KHEN THƯ NG: Vi c khen thư ng ph i m b o nguyên t c công khai, chính xác, công b ng và k p th i. B. Hình th c và m c khen thư ng I. I V I H C SINH, SINH VIÊN VÀ GIÁO VIÊN: 1. H c sinh, sinh viên thu c i tư ng quy nh t i i m a, b - m c 1 (thu c ph n A, m c I: i tư ng và ph m vi khen thư ng) ư c Ch t ch U ban nhân dân t nh t ng B ng khen và thư ng như sau: a) Kỳ thi Olympíc qu c t - K năng ngh qu c t : - Huy chương Vàng ho c gi i Nh t: Thư ng 15.000.000 ng. - Huy chương B c ho c gi i Nhì: Thư ng 10.000.000 ng. - Huy chương ng ho c gi i Ba : Thư ng 7.000.000 ng. - Gi i Khuy n khích: Thư ng 3.000.000 ng b) Kỳ thi Olympíc khu v c - K năng ngh khu v c: - Huy chương Vàng ho c gi i Nh t: Thư ng 10.000.000 ng. - Huy chương B c ho c gi i Nhì: Thư ng 7.000.000 ng. - Huy chương ng ho c gi i Ba : Thư ng 3.000.000 ng.
  3. - Gi i Khuy n khích: Thư ng 1.000.000 ng c) Kỳ thi h c sinh gi i Qu c gia, Olympíc, K năng ngh Qu c gia; - Huy chương Vàng ho c gi i Nh t: Thư ng 3.000.000 ng. - Huy chương B c ho c gi i Nhì: Thư ng 2.000.000 ng. - Huy chương ng ho c gi i Ba : Thư ng 1.000.000 ng. - Gi i Khuy n khích: Thư ng 500.000 ng d) H c sinh thi vào các trư ng i h c hàng năm n u u th khoa ư c thư ng 3.000.000 ng; n u t i m tuy t i (30/30 i m) thư ng 7.000.000 ng. 2. Giáo viên tr c ti p gi ng d y có h c sinh t gi i trong các cu c thi ư c Ch t ch UBND t nh t ng B ng khen và thư ng như sau: a) N u có 01 h c sinh t gi i thì ư c hư ng m c khen thư ng như i v i h c sinh. b) N u có nhi u h c sinh t gi i thì ư c hư ng m c thư ng b ng m c thư ng 01 gi i cao nh t c a h c sinh, c ng v i 50% t ng s ti n thư ng các gi i h c sinh còn l i. II. IV IV N NG VIÊN, HU N LUY N VIÊN TDTT: 1. V n ng viên quy nh t i i m i m a - m c 2 (ph n A, m c I: i tư ng và ph m vi khen thư ng) ư c Ch t ch U ban nhân dân t nh t ng B ng khen và thư ng như sau: a) Th v n h i th gi i (Olympic), Gi i Vô ch Th gi i t ng môn: - Huy chương Vàng ho c gi i Nh t: Thư ng 15.000.000 ng. - Huy chương B c ho c gi i Nhì: Thư ng 10.000.000 ng. - Huy chương ng ho c gi i Ba : Thư ng 7.000.000 ng. b) á v n h i (asiad): - Huy chương Vàng ho c gi i Nh t: Thư ng 10.000.000 ng. - Huy chương B c ho c gi i Nhì: Thư ng 7.000.000 ng. - Huy chương ng ho c gi i Ba : Thư ng 4.000.000 ng. c) Gi i Vô ch ông Nam á t ng môn: - Huy chương Vàng ho c gi i Nh t: Thư ng 7.000.000 ng. - Huy chương B c ho c gi i Nhì: Thư ng 4.000.000 ng. - Huy chương ng ho c gi i Ba : Thư ng 3.000.000 ng. d) i h i TDTT toàn qu c, gi i Vô d ch toàn qu c t ng môn: - Huy chương Vàng ho c gi i Nh t: Thư ng 3.000.000 ng.
  4. - Huy chương B c ho c gi i Nhì: Thư ng 2.000.000 ng - Huy chương ng ho c gi i Ba : Thư ng 1.000.000 ng. 2. V n ng viên l p thành tích t i các cu c thi u c a Gi i Vô ch tr Th gi i, Châu á, ông nam á, Qu c gia ư c Ch t ch UBND t nh t ng B ng khen và thư ng b ng 50% m c thư ng quy nh ã nêu trên. 3. Hu n luy n viên tr c ti p ào t o v n ng viên l p thành tích trong các cu c thi u ư c Ch t ch UBND t nh t ng B ng khen và thư ng như sau: a) N u có 1 v n ng viên l p thành tích thì ư c hư ng m c khen thư ng như iv iv n ng viên. b) N u có nhi u v n ng viên l p thành tích, m c thư ng b ng m c thư ng 01 gi i cao nh t c a v n ng viên, c ng v i 50% t ng s ti n thư ng các gi i v n ng viên còn l i. 4. i v i các môn th thao thi u có t 2 v n ng viên tr lên (tr môn bóng á, bóng chuy n có quy nh riêng) theo i u l cu c thi tính chung cho môn thi u, ư c Ch t ch UBND t nh t ng B ng khen và thư ng: m c thư ng ư c tính b ng 50% m c thư ng cá nhân theo quy nh t i m c 1, 2 (thu c ph n B, m c II: i v i v n ng viên và hu n luy n viên TDTT) nhân v i s v n ng viên tham gia. 5. Các i bóng á c a t nh tham gia thi u t i các gi i vô ch toàn qu c ư c khen thư ng như sau: a) ư c Ch t ch UBND t nh t ng B ng khen và thư ng như sau: - Gi i tr (U17 - U 21) + Vô ch thư ng: 50.000.0000 ng + Th Nhì thư ng : 30.000.000 ng. + Th Ba thư ng : 20.000.000 ng. Các i dư i U17 n u t gi i ư c thư ng b ng 50% m c thư ng tương ng c a các i U17 - U21. - Gi i các i h ng Ba: + Vô ch thư ng: 70.000.0000 ng + Th Nhì thư ng : 50.000.000 ng. + Th Ba thư ng : 30.000.000 ng. - Gi i các i h ng Nhì: + Vô ch thư ng: 100.000.0000 ng + Th Nhì thư ng : 70.000.000 ng. + Th Ba thư ng : 50.000.000 ng. - Gi i các i h ng Nh t: + Vô ch thư ng: 300.000.0000 ng
  5. + Th Nhì thư ng : 200.000.000 ng. + Th Ba thư ng : 100.000.000 ng. - Gi i Chuyên nghi p: + Vô ch thư ng: 700.000.0000 ng + Th Nhì thư ng : 500.000.000 ng. + Th Ba thư ng : 300.000.000 ng. b) V thư ng tr n th ng: Thi u gi i h ng Nh t và chuyên nghi p: m i tr n th ng cách bi t 1 bàn gi i h ng Nh t thư ng 30 tri u ng, gi i chuyên nghi p thư ng 50 tri u ng; th ng cách bi t 2 bàn tr lên gi i h ng Nh t thư ng 50 tri u ng, gi i chuyên nghi p thư ng 70 tri u ng. c) Hu n luy n viên Trư ng, Ch o viên i bóng á, Hu n luy n viên Phó ư c Ch t ch UBND t nh t ng B ng khen và thư ng như sau: Hu n luy n viên Trư ng, Ch o viên i bóng á ư c hư ng m c thư ng b ng 5%, Hu n luy n viên Phó b ng 3% m c thư ng c a toàn i ư c quy nh t i i m a - m c 5 (thu c ph n B, m c II: i v i v n ng viên và hu n luy n viên TDTT). d) C u th xu t s c ư c Ch t ch UBND t nh t ng B ng khen và thư ng như sau: - C u th xu t s c nh t i (Khi i t gi i): Thư ng 15.000.000 ng. - C u th xu t s c c a mùa bóng (do BTC ch n): Thư ng 20.000.000 ng. ( N u c u th t c xu t s c gi i và xu t s c i thì ch ư c thư ng m c cao nh t) - C u th là Vua phá lư i c a mùa bóng (Qu c gia): Thư ng 20.000.000 ng. (M c thư ng i m c, d nêu trên ngoài nh m c thư ng chung c a i). 6. Các i Bóng chuy n c a t nh tham gi i toàn qu c: ư c Ch t ch UBND t nh t ng B ng khen và thư ng theo các m c thành tích như sau: a) Tham gia thi u t i gi i vô ch toàn qu c : - Vô ch : Thư ng toàn i 300.000.000 ng. - Th Nhì: Thư ng toàn i 200.000.000 ng. - Th Ba: Thư ng toàn i 150.000.000 ng. b) Vô ch gi i h ng Nh t và ư c thăng h ng lên thi u gi i các i m nh toàn qu c ư c thư ng cho toàn i: 200.000.000 ng. c) Thư ng Hu n luy n viên Trư ng: 5%, Hu n luy n viên Phó 3% m c thư ng c a toàn i ư c quy nh t i i m a, b - m c 6 (thu c ph n B, m c II: i v i v n ng viên, hu n luy n viên TDTT).
  6. d) Thư ng c u th xu t s c nh t i: 2% m c thư ng c a toàn i ư c quy nh t i i m a, b - m c 6 (thu c ph n B, m c II: i v i v n ng viên, hu n luy n viên TDTT). (M c thư ng i m c, d nêu trên ngoài nh m c thư ng chung c a i). III. I V I T P TH , CÁ NHÂN TRONG LĨNH V C KHOA H C CÔNG NGH VÀ K THU T, VĂN H C - NGH THU T: 1. Cá nhân có tài khoa h c và công ngh , có tác phNm văn h c và ngh thu t t gi i Nh t, Nhì, Ba, Khuy n khích t i các cu c thi toàn qu c, khu v c và th gi i ư c Ch t ch UBND t nh t ng B ng khen và thư ng theo m c b ng 50% m c thư ng Ban T ch c cu c thi ã thư ng. 2. Theo i u l c a cu c thi, t i các cu c thi toàn qu c, khu v c và th gi i, n u t p th ư c x p lo i Nh t, Nhì, Ba, Khuy n khích ư c Ch t ch UBND t nh t ng B ng khen và thư ng theo m c b ng 50 % m c thư ng Ban T ch c cu c thi ã thư ng. IV. I V I DI N VIÊN, NGH S , O DI N: 1. Thư ng t p th : N u t p th có v di n ư c cu c thi x p lo i Nh t, Nhì, Ba và Khuy n khích (ho c x p lo i A, B, C) i v i các oàn Ngh thu t: Chèo, Tu ng, K ch nói, C i lương ho c Chương trình ca múa nh c i v i oàn ca múa trong các cu c thi toàn qu c, khu v c, th gi i ư c Ch t ch UBND t nh t ng B ng khen và thư ng theo m c b ng 50 % m c thư ng Ban t ch c cu c thi ã thư ng. 2. Di n viên, Ngh s thu c i tư ng quy nh t i i m a - m c 4 (thu c ph n A, m c I: i tư ng và ph m vi khen thư ng) ư c Ch t ch U ban nhân dân t nh t ng B ng khen và thư ng như sau: a) Gi i Qu c t : - Huy chương Vàng ho c gi i Nh t: Thư ng 15.000.000 ng. - Huy chương B c ho c gi i Nhì: Thư ng 10.000.000 ng. - Huy chương ng ho c gi i Ba: Thư ng 7.000.000 ng. - Gi i Khuy n khích: Thư ng 3.000.000 ng b) Gi i Khu v c Qu c t : - Huy chương Vàng ho c gi i Nh t: Thư ng 10.000.000 ng. - Huy chương B c ho c gi i Nhì: Thư ng 7.000.000 ng. - Huy chương ng ho c gi i Ba: Thư ng 3.000.000 ng. - Gi i Khuy n khích: Thư ng 1.000.000 ng c) Gi i toàn qu c: - Huy chương Vàng ho c gi i Nh t: Thư ng 3.000.000 ng. - Huy chương B c ho c gi i Nhì: Thư ng 2.000.000 ng. - Huy chương ng ho c gi i Ba: Thư ng 1.000.000 ng. - Gi i Khuy n khích: Thư ng 500.000 ng
  7. 3. o di n, chương trình ca múa nh c ư c ư c x p lo i Nh t, Nhì, Ba, Khuy n khích ư c Ch t ch UBND t nh t ng B ng khen và thư ng theo m c thư ng b ng gi i cá nhân tương ng. Tác gi k ch b n, nh c s , biên o múa, nh c công, ngh s ánh sáng, h a s thi t k ph c v cho các v di n, chương trình ca múa nh c ư c x p lo i Nh t, Nhì, Ba, Khuy n khích ư c thư ng b ng 50% m c thư ng cá nhân tương ng nhân v i s ngư i ph c v . 4. i v i các ti t m c song ca, tam ca, ng ca n u t gi i thì thư ng g p ôi m c thư ng gi i cá nhân tương ng. N u là ti t m c h p xư ng thì m c thư ng cao hơn nhưng không quá 5 l n m c thư ng cá nhân tương ng. i u 2. Giao UBND t nh căn c các quy nh hi n hành t ch c th c hi n và nh kỳ báo cáo H ND t nh. Ngh quy t này ư c H ND t nh khoá XV, kỳ h p th 7 thông qua ngày 27 tháng 12 năm 2006./. CH TNCH Nơi nh n: - VP QH, VP CP, VP CTN (BC); - B Tư pháp; - TT TU, H ND, UBND t nh; Ph m Văn Tích - oàn Qu c h i Thanh Hoá; - Các i bi u H ND t nh; - Các Ban H ND t nh; - Các S , ban, ngành; - MTTQ t nh và các oàn th ; - TT H ND, UBND các huy n, TX, TP; - VP T nh u , VP oàn QH và H ND t nh, VP UBND t nh; - Lưu:VT, TC.
Đồng bộ tài khoản