Nghị quyết số 67/2006/NQ-HĐND

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 67/2006/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 67/2006/NQ-HĐND về việc điều chỉnh thời gian, mức chi tập huấn và bổ sung một số chế độ cho huấn luyện viên, vận động viên ngành thể dục thể thao do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 67/2006/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ NAM MINH c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 67/2006/NQ-H ND Thành ph H Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2006 NGHN QUY T V I U CH NH TH I GIAN, M C CHI T P HU N VÀ B SUNG M T S CH CHO HU N LUY N VIÊN, V N NG VIÊN NGÀNH TH D C TH THAO H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH KHÓA VII, KỲ H P L N TH 9 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét T trình s 8871/TTr-UBND, ngày 28 tháng 11 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph trình t i kỳ h p v vi c ngh thông qua T trình v i u ch nh th i gian, m c chi t p hu n và b sung m t s ch cho Hu n luy n viên, V n ng viên Ngành Th d c Th thao; Báo cáo th m tra c a Ban Văn hóa - Xã h i và t ng h p ý ki n c a các v i bi u H i ng nhân dân thành ph , QUY T NGHN: i u 1. Thông qua T trình v i u ch nh th i gian, m c chi t p hu n và b sung m t s ch cho Hu n luy n viên, V n ng viên Ngành Th d c Th thao do y ban nhân dân thành ph trình t i kỳ h p. 1.1. i u ch nh tăng th i gian t p hu n t 3 tháng lên 6 tháng và i u ch nh m c chi t p hu n t 45.000 ng/ngày/ngư i lên 60.000 ng/ngày/ngư i trong 3 tháng cu i b ng m c chi thi u cho vi c chuNn b thi u các gi i toàn qu c và qu c t . 1.2. Ch p thu n ch tiêu v t cho V n ng viên Ngành Th d c Th thao khi i t p hu n nư c ngoài. - M c 5 USD/ngư i/ngày (tương ương 1/3 m c ch tiêu v t c a cán b , công ch c Nhà nư c i công tác ng n h n nư c ngoài), th i gian t p hu n không quá 30 ngày. - M c 3,5 USD/ngư i/ngày (g n b ng 2/3 c a m c 5 USD/ngư i/ngày): th i gian t p hu n trên 30 ngày (t i a không quá 180 ngày).
  2. 1.3. Ch p thu n có ch th c phNm c bi t theo yêu c u c a m t s b môn c t , th hình, các môn võ… cho V n ng viên gi m th tr ng thi u ph i dùng thêm th c phNm dinh dư ng trong giai o n trư c thi u 3 tháng. Th i gian th c hi n t ngày 01 tháng 01 năm 2007. i u 2. y ban nhân dân thành ph căn c vào T trình ã ư c thông qua, có k ho ch t ch c, th c hi n. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân thành ph H Chí Minh khóa VII, kỳ h p th 9 thông qua./. CH TNCH Ph m Phương Th o
Đồng bộ tài khoản