Nghị quyết số 708/2008/UBTVQH12

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
58
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 708/2008/UBTVQH12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 708/2008/UBTVQH12 về việc thành lập Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương, Viện kiểm sát quân sự khu vực do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành để sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 386/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 17 tháng 3 năm 2003 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương, Viện kiểm sát quân sự khu vực

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 708/2008/UBTVQH12

  1. Y BAN THƯ NG V QU C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T H I NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 708/2008/UBTVQH12 Hà N i, ngày 21 tháng 11 năm 2008 NGHN QUY T V VI C S A IM TS I U C A NGHN QUY T S 386/2003/NQ- UBTVQH11 NGÀY 17 THÁNG 3 NĂM 2003 C A Y BAN THƯ NG V QU C H I V VI C THÀNH L P VI N KI M SÁT QUÂN S QUÂN KHU VÀ TƯƠNG ƯƠNG, VI N KI M SÁT QUÂN S KHU V C Y BAN THƯ NG V QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung m t s i u theo Ngh quy t s 51/2001/QH10; Căn c Lu t T ch c Vi n ki m sát nhân dân năm 2002; Căn c Pháp l nh t ch c Vi n ki m sát quân s năm 2002; Xét ngh c a Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao, QUY T NGHN: i u 1. S a i m t s i m, kho n t i i u 1, i u 2 c a Ngh quy t s 386/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 17 tháng 3 năm 2003 c a y ban thư ng v Qu c h i v vi c thành l p Vi n ki m sát quân s quân khu và tương ương, Vi n ki m sát quân s khu v c: 1. Kho n 8 i u 1 ư c s a i như sau: “8. Vi n ki m sát quân s Th ô Hà N i”. 2. i m h kho n 1 i u 2 ư c s a i như sau: “h) Vi n ki m sát quân s khu v c tr c thu c Vi n ki m sát quân s Th ô Hà N i”. i u 2. 1. Ngh quy t này có hi u l c t ngày 01 tháng 01 năm 2009. 2. Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao, B trư ng B Qu c phòng trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình ch u trách nhi m thi hành Ngh quy t này.
  2. TM. Y BAN THƯ NG V QU C H I CH TNCH Nguy n Phú Tr ng
Đồng bộ tài khoản