Nghị quyết số 71/2006/NQ-HĐNĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
1
download

Nghị quyết số 71/2006/NQ-HĐNĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 71/2006/NQ-HĐNĐ về việc kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 71/2006/NQ-HĐNĐ

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 71/2006/NQ-H ND TP. H Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2006 NGHN QUY T V K HO CH BIÊN CH HÀNH CHÍNH, S NGHI P NĂM 2007 C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH. H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH KHÓA VII KỲ H P TH 9 (T ngày 07 n ngày 12 tháng 12 năm 2006) Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét T trình s 8912/TTr-UBND ngày 29/11/2006 c a y ban nhân thành ph v k ho ch biên ch hành chính, s nghi p năm 2007 c a các s , ban, ngành, y ban nhân dân qu n-huy n; Báo cáo th m tra s 395/BC-PC ngày 05/12/2006 c a Ban Pháp ch và ý ki n c a i bi u H i ng nhân dân thành ph , QUY T NGHN: i u 1. Thông qua k ho ch biên ch hành chính, s nghi p năm 2007 c a các s , ban, ngành, y ban nhân dân qu n, huy n. T ng s biên ch là 105.851 ngư i, bao g m: - Qu n lý hành chính Nhà nư c : 9.522 ngư i. - S nghi p Giáo d c và ào t o : 61.219 ngư i. - S nghi p Y t : 25.720 ngư i. - S nghi p nghiên c u khoa h c : 334 ngư i. - S nghi p Văn hóa–Thông tin và Th thao : 2.410 ngư i. - S nghi p khác : 6.646 ngư i So v i biên ch ã giao năm 2006, biên ch hành chính s nghi p năm 2007 tăng thêm 3.572 ngư i m b o phù h p v i quy nh c a các B -Ngành Trung ương và áp ng nhi m v , kh i lư ng công tác tăng lên t i m t s s - ngành, qu n - huy n; ki n toàn t ch c và b sung nhân s cho các Ban Qu n lý c thù c a thành ph ; thành l p m i, nâng c p và b sung nhân s cho m t s ơn v s nghi p c a thành ph .
  2. i u 2. y ban nhân dân thành ph căn c vào k ho ch ã ư c thông qua ban hành quy t nh, hư ng d n vi c th c hi n nh m c biên ch s nghi p i v i các ơn v s nghi p theo quy nh. i u 3. y ban nhân dân thành ph có trách nhi m báo cáo v biên ch hành chính trình B N i v và Th tư ng phê duy t. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân thành ph H Chí Minh khóa VII kỳ h p th 9 thông qua./. CH TNCH Nơi nh n : - y ban thư ng v Qu c h i; - VP Qu c h i, VP Ch t ch nư c, VP Chính ph ; - B N i v , B Tài chính, B K ho ch và u tư, B Tư pháp; - Ban Công tác l p pháp c a UBTVQH; - C c ki m tra văn b n – B Tư pháp; - Thư ng v Thành y; Ph m Phương Th o - Thư ng tr c H ND TP; - Thư ng tr c UBND TP; - y ban M t tr n T qu c VN TP; - i bi u Qu c h i TP.HCM; - i bi u H ND TP; - Th trư ng các s , ban, ngành TP; - Ch t ch H ND, UBND các qu n, huy n; - Văn phòng Thành y; - Văn phòng H ND-UBND TP; - Lưu h sơ kỳ h p; - Công báo; - Lưu: VT, THH , Ban PC.
Đồng bộ tài khoản