Nghị quyết số 72/2006/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
43
lượt xem
1
download

Nghị quyết số 72/2006/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 72/2006/NQ-HĐND về việc đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách thành phố năm 2007 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 72/2006/NQ-HĐND

  1. H I Đ NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH Đ c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 72/2006/NQ-HĐND Thành ph H Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2006 NGH QUY T V Đ U TƯ XÂY D NG CƠ B N NGU N V N NGÂN SÁCH THÀNH PH NĂM 2007 H I Đ NG NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH KHÓA VII, KỲ H P TH 9 (T ngày 07 đ n ngày 12 tháng 12 năm 2006) Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét T trình s 8793/ TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph v đ u tư xây d ng cơ b n ngu n v n ngân sách thành ph năm 2007; Báo cáo th m tra s 388/BCTT-KTNS ngày 01 tháng 12 năm 2006 c a Ban Kinh t và Ngân sách; ý ki n c a đ i bi u H i đ ng nhân dân thành ph , QUY T NGH : Đi u 1. Thông qua n i dung danh m c đ u tư xây d ng cơ b n ngu n v n ngân sách thành ph năm 2007 do y ban nhân dân thành ph trình t i kỳ h p như sau: Theo đó, danh m c d án đ u tư các ngu n v n có tính ch t ngân sách năm 2007 g m 885 d án, v i t ng v n đ u tư 13.000 t đ ng (trong đó, v n ngân sách t p trung 3.000 t đ ng và huy đ ng thêm t các ngu n 10.000 t đ ng) b trí như sau: 1. B trí v n cho các chương trình m c tiêu qu c gia, phân c p v n đ u tư cho các qu n - huy n, thanh toán kh i lư ng đ ng, chương trình kích c u: 1.335 t đ ng. 2. B trí v n đ u tư ngu n ODA (theo ch tiêu B K ho ch và Đ u tư giao) và Khu công ngh cao: 1.917 t đ ng. 3. B trí v n cho 480 d án chuy n ti p: 7.177 t đ ng. (Đính kèm danh m c d án - Bi u s 1) 4. B trí v n cho 43 d án kh i công m i đã đ th t c: 1.036 t đ ng. (Đính kèm danh m c d án - Bi u s 2) 5. B trí v n b i thư ng, gi i phóng m t b ng cho các d án d ki n kh i công năm 2007 nhưng đ n nay chưa có đ th t c cho 361 d án v i t ng s v n: 1.516,896 t đ ng. (Đính kèm 2 danh m c d án, g m danh m c các d án đã có quy t đ nh đ u tư nhưng chưa có quy t đ nh duy t thi t k d toán - Bi u 3 và danh m c các d án chưa có quy t đ nh đ u tư - Bi u 4). Đi u 2. y ban nhân dân thành ph căn c vào danh m c đã đư c H i đ ng nhân dân thành ph thông qua, có k ho ch tri n khai và t ch c th c hi n. Ngh quy t này đã đư c H i đ ng nhân dân thành ph H Chí Minh khóa VII, kỳ h p th 9 thông qua./. CH T CH Ph m Phương Th o FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Bi u m u
Đồng bộ tài khoản