Nghị quyết số 720-NQ/HĐNN7

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
53
lượt xem
1
download

Nghị quyết số 720-NQ/HĐNN7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 720-NQ/HĐNN7 về việc giải thể Tòa án nhân dân đặc biệt do Hội đồng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 720-NQ/HĐNN7

  1. H I NG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 720-NQ/H NN7 Hà N i, ngày 01 tháng 04 năm 1986 NGHN QUY T V VI C GI I TH TÒA ÁN NHÂN DÂN C BI T H I NG NHÀ NƯ C NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 100 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Theo ngh c a Chánh án Tòa án nhân dân t i cao và Vi n trư ng Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, QUY T NNH: 1. Gi i th Tòa án nhân dân c bi t ư c thành l p theo Ngh quy t s 38-NQ/QHK6 ngày 24-11-1976 c a y ban thư ng v Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. 2. Chánh án Tòa án nhân dân t i cao, Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao, B trư ng B tư pháp, B trư ng B N i v , Chánh án Tòa án nhân dân c bi t, Ch t ch y ban Nhân dân thành ph H Chí Minh ch u trách nhi m thi hành Ngh quy t này. H I NG NHÀ NƯ C NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM CH TNCH Trư ng Chinh
Đồng bộ tài khoản