Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
254
lượt xem
33
download

Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 về việc điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12

  1. Y BAN THƯ NG V QU C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T H I NAM -------- c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 725/2009/UBTVQH12 Hà N i, ngày 16 tháng 01 năm 2009 NGHN QUY T I U CH NH NHI M V , QUY N H N C A H I NG NHÂN DÂN, Y BAN NHÂN DÂN T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG VÀ QUY NNH NHI M V , QUY N H N, T CH C B MÁY C A Y BAN NHÂN DÂN HUY N, QU N, PHƯ NG NƠI KHÔNG T CH C H I NG NHÂN DÂN HUY N, QU N, PHƯ NG Y BAN THƯ NG V QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung m t s i u theo Ngh quy t 51/2001/QH10; Căn c Ngh quy t s 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 c a Qu c h i khóa XII, kỳ h p th 4 v th c hi n thí i m không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng; Sau khi xem xét T trình s 01/TTr-CP ngày 02 tháng 01 năm 2009 c a Chính ph v d th o Ngh quy t c a y ban thư ng v Qu c h i i u ch nh nhi m v , quy n h n c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và quy nh nhi m v , quy n h n, t ch c b máy c a y ban nhân dân huy n, qu n, phư ng nơi không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng và Báo cáo th m tra s 672/BC-UBPL12 ngày 14 tháng 01 năm 2009 c a y ban pháp lu t c a Qu c h i, QUY T NGHN: Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ngh quy t này i u ch nh m t s nhi m v , quy n h n c a H i ng nhân dân huy n, qu n nơi th c hi n thí i m không t ch c H i ng nhân dân cho H i ng nhân dân, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; quy nh nhi m v , quy n h n, t ch c b máy c a y ban nhân dân huy n, qu n, phư ng và thNm quy n, trình t , th t c b nhi m, mi n nhi m, cách ch c Ch t ch y ban nhân dân, các thành viên khác c a y ban nhân dân huy n, qu n, phư ng nơi không t ch c H i ng nhân dân. i u 2. Ngh quy t này áp d ng i v i H i ng nhân dân, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và y ban nhân dân huy n, qu n, phư ng nơi không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng quy nh t i Ngh quy t s
  2. 724/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 c a y ban thư ng v Qu c h i v danh sách huy n, qu n, phư ng c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n thí i m không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng. Chương 2. NHI M V , QUY N H N C A H I NG NHÂN DÂN, Y BAN NHÂN DÂN T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG NƠI KHÔNG T CH C H I NG NHÂN DÂN HUY N, QU N, PHƯ NG i u 3. H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng th c hi n nhi m v , quy n h n quy nh t i các i u t i u 11 n i u 18 c a Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân, các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan và các nhi m v , quy n h n sau ây: 1. B u H i thNm nhân dân Tòa án nhân dân huy n, qu n theo s gi i thi u c a y ban M t tr n T qu c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; mi n nhi m, bãi nhi m H i thNm nhân dân Tòa án nhân dân huy n, qu n theo ngh c a Chánh án Tòa án nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương sau khi th ng nh t v i y ban M t tr n T qu c Vi t Nam cùng c p. 2. Giám sát ho t ng c a y ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Vi n ki m sát nhân dân huy n, qu n. 3. Bãi b m t ph n ho c toàn b ngh quy t trái pháp lu t c a H i ng nhân dân xã, th tr n. 4. Gi i tán H i ng nhân dân xã, th tr n trong trư ng h p H i ng nhân dân ó làm thi t h i nghiêm tr ng n l i ích c a nhân dân. i u 4. y ban nhân dân t nh nơi không t ch c H i ng nhân dân huy n, phư ng th c hi n nhi m v , quy n h n quy nh t i các i u t i u 82 n i u 95 c a Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân, các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan và các nhi m v , quy n h n sau ây: 1. Phê duy t quy ho ch, k ho ch, chương trình, án phát tri n kinh t - xã h i c a y ban nhân dân huy n. 2. Ch o y ban nhân dân huy n th c hi n nhi m v phát tri n kinh t - xã h i, c ng c qu c phòng, an ninh và b o m i s ng c a nhân dân trên a bàn. i u 5. y ban nhân dân thành ph tr c thu c Trung ương nơi không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng th c hi n nhi m v , quy n h n quy nh t i các i ut i u 82 n i u 96 c a Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân, các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan và các nhi m v , quy n h n sau ây: 1. Phê duy t quy ho ch, k ho ch, chương trình, án phát tri n kinh t - xã h i c a y ban nhân dân huy n, qu n.
  3. 2. Quy t nh các bi n pháp b o m th c hi n th ng nh t quy ho ch ô th trên a bàn qu n. 3. Quy t nh bi n pháp b o m tr t t công c ng, giao thông; phòng, ch ng cháy n và b o v môi trư ng, c nh quan ô th trên a bàn qu n. 4. Quy t nh quy ho ch chung xây d ng các ô th trên a bàn huy n. 5. Quy t nh quy ho ch, k ho ch phát tri n m ng lư i giao thông trên a bàn huy n, qu n. 6. Ch o y ban nhân dân huy n, qu n th c hi n nhi m v phát tri n kinh t - xã h i, c ng c qu c phòng, an ninh và b o m i s ng c a nhân dân trên a bàn. Chương 3. NHI M V , QUY N H N, T CH C VÀ HO T NG C A Y BAN NHÂN DÂN HUY N, QU N, PHƯ NG NƠI KHÔNG T CH C H I NG NHÂN DÂN M C 1. NHI M V , QUY N H N C A Y BAN NHÂN DÂN HUY N, QU N, PHƯ NG NƠI KHÔNG T CH C H I NG NHÂN DÂN i u 6. y ban nhân dân huy n nơi không t ch c H i ng nhân dân th c hi n các nhi m v , quy n h n quy nh t i các kho n 3, 4 i u 97, các kho n 2, 3, 4, 5 i u 98, các i u 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 và các kho n 1, 2, 3, 4 i u 107 c a Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân, các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan và các nhi m v , quy n h n sau ây: 1. Xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i hàng năm trình y ban nhân dân c p t nh phê duy t; t ch c và ki m tra vi c th c hi n k ho ch sau khi ư c phê duy t. 2. L p d toán thu ngân sách nhà nư c trên a bàn, d toán thu, chi ngân sách a phương, báo cáo y ban nhân dân c p trên tr c ti p trình H i ng nhân dân quy t nh. Căn c vào d toán ngân sách ư c giao, quy t nh c th d toán thu ngân sách nhà nư c trên a bàn, d toán thu, chi ngân sách a phương và phân b d toán ngân sách c p mình, i u ch nh d toán ngân sách a phương trong trư ng h p c n thi t, quy t nh các ch trương, bi n pháp tri n khai th c hi n ngân sách và báo cáo y ban nhân dân c p trên tr c ti p k t qu phân b và giao d toán ngân sách a phương. L p quy t toán thu, chi ngân sách a phương báo cáo y ban nhân dân c p trên tr c ti p trình H i ng nhân dân phê chuNn. 3. Xây d ng quy ho ch, k ho ch, các chương trình khuy n khích phát tri n nông nghi p, lâm nghi p, ngư nghi p, diêm nghi p a phương trình y ban nhân dân c p t nh phê duy t; t ch c th c hi n quy ho ch, k ho ch, các chương trình sau khi ư c phê duy t.
  4. i u 7. y ban nhân dân qu n nơi không t ch c H i ng nhân dân th c hi n các nhi m v , quy n h n quy nh t i các kho n 3, 4 i u 98, i u 99, các kho n 2, 3, 4 i u 100, các i u 101, 102, 103, 104, 105, 106, các kho n 1, 2, 3, 4 i u 107 và i u 109 c a Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân, các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan và các nhi m v , quy n h n sau ây: 1. Xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i hàng năm trình y ban nhân dân thành ph phê duy t; t ch c và ki m tra vi c th c hi n k ho ch sau khi ư c phê duy t; 2. L p d toán thu ngân sách nhà nư c trên a bàn, d toán thu, chi ngân sách a phương, báo cáo y ban nhân dân c p trên tr c ti p trình H i ng nhân dân quy t nh. Căn c vào d toán ngân sách ư c giao, quy t nh c th d toán thu ngân sách nhà nư c trên a bàn, d toán thu, chi ngân sách a phương và phân b d toán ngân sách c p mình, i u ch nh d toán ngân sách a phương trong trư ng h p c n thi t, quy t nh các ch trương, bi n pháp tri n khai th c hi n ngân sách và báo cáo y ban nhân dân c p trên tr c ti p k t qu phân b và giao d toán ngân sách a phương. L p quy t toán thu, chi ngân sách a phương báo cáo y ban nhân dân c p trên tr c ti p trình H i ng nhân dân phê chuNn. 3. Phê duy t k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a phư ng. i u 8. y ban nhân dân phư ng nơi không t ch c H i ng nhân dân th c hi n các nhi m v , quy n h n quy nh t i các kho n 3, 4, 5 i u 111, các kho n 1, 2, 4 i u 112, các kho n 2, 3, 4 i u 113, các i u 114, 115, 116, 117 và các kho n 2, 3, 4 i u 118 c a Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân, các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan và các nhi m v , quy n h n sau ây: 1. Xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i hàng năm trình y ban nhân dân c p trên tr c ti p phê duy t; t ch c th c hi n k ho ch sau khi ư c phê duy t. 2. L p d toán thu ngân sách nhà nư c trên a bàn, d toán thu, chi ngân sách a phương, báo cáo y ban nhân dân c p trên tr c ti p quy t nh. i v i phư ng thu c th xã, thành ph thu c t nh thì báo cáo y ban nhân dân c p trên tr c ti p trình H i ng nhân dân quy t nh. Căn c vào d toán ngân sách ư c giao, quy t nh c th d toán thu ngân sách nhà nư c trên a bàn, d toán thu, chi ngân sách a phương và phân b d toán ngân sách c p mình, i u ch nh d toán ngân sách a phương trong trư ng h p c n thi t, quy t nh các ch trương, bi n pháp tri n khai th c hi n ngân sách và báo cáo y ban nhân dân c p trên tr c ti p k t qu phân b và giao d toán ngân sách a phương. L p quy t toán thu, chi ngân sách a phương báo cáo y ban nhân dân c p trên tr c ti p phê duy t. i v i phư ng thu c th xã, thành ph thu c t nh thì báo cáo y ban nhân dân c p trên tr c ti p trình H i ng nhân dân phê chuNn.
  5. 3. T ch c th c hi n th ng nh t k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và quy ho ch ô th , xây d ng n p s ng văn minh ô th , phòng, ch ng các t n n xã h i, gi gìn tr t t v sinh, s ch p khu ph , lòng ư ng, l ư ng, tr t t công c ng và c nh quan ô th trên a bàn. 4. Ph i h p v i y ban M t tr n T qu c Vi t Nam cùng c p thành l p T b u c i bi u Qu c h i, T b u c i bi u H i ng nhân dân; t ch c th c hi n vi c b u c i bi u Qu c h i, i bi u H i ng nhân dân theo quy nh c a pháp lu t. M C 2. T CH C VÀ HO T NG C A Y BAN NHÂN DÂN HUY N, QU N, PHƯ NG NƠI KHÔNG T CH C H I NG NHÂN DÂN i u 9. 1. y ban nhân dân huy n, qu n nơi không t ch c H i ng nhân dân là cơ quan hành chính nhà nư c tr c thu c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, y ban nhân dân phư ng nơi không t ch c H i ng nhân dân là cơ quan hành chính nhà nư c tr c thu c y ban nhân dân qu n, th xã, thành ph thu c t nh; quy t nh các ch trương, bi n pháp phát tri n kinh t - xã h i, c ng c qu c phòng, an ninh trên a bàn theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a y ban nhân dân c p trên; b o m s ch o, qu n lý th ng nh t trong b máy hành chính nhà nư c t trung ương n cơ s . 2. y ban nhân dân huy n, qu n, phư ng nơi không t ch c H i ng nhân dân g m có Ch t ch, Phó Ch t ch và y viên do Ch t ch y ban nhân dân c p trên tr c ti p b nhi m, mi n nhi m, cách ch c. 3. y ban nhân dân huy n, qu n nơi không t ch c H i ng nhân dân có t b y n chín thành viên; y ban nhân dân phư ng có t ba n năm thành viên. Cơ c u thành viên y ban nhân dân huy n, qu n, phư ng nơi không t ch c H i ng nhân dân do Chính ph quy nh. i u 10. 1. y ban nhân dân huy n, qu n nơi không t ch c H i ng nhân dân th o lu n t p th và quy t nh theo a s các v n sau ây: a) Quy ch làm vi c, chương trình ho t ng hàng năm và thông qua báo cáo c a y ban nhân dân trư c khi trình y ban nhân dân c p trên; b) Quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i; d toán, quy t toán ngân sách hàng năm và qu d tr c a c p mình; u tư, xây d ng các công trình tr ng i m; huy ng nhân l c, tài chính gi i quy t các v n c p bách c a a phương theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a y ban nhân dân c p trên; c) Các ch trương, bi n pháp phát tri n kinh t - xã h i, qu c phòng, an ninh a phương;
  6. d) Thông qua án thành l p m i, sáp nh p, gi i th cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân; ) Các v n khác theo ngh c a Ch t ch y ban nhân dân cùng c p. 2. y ban nhân dân phư ng nơi không t ch c H i ng nhân dân th o lu n t p th và quy t nh theo a s các v n quy nh t i các i m a, b, c và kho n 1 i u này. 3. y ban nhân dân huy n, qu n, phư ng nơi không t ch c H i ng nhân dân m i tháng h p ít nh t m t l n. Các quy t nh c a y ban nhân dân ph i ư c quá n a t ng s thành viên y ban nhân dân bi u quy t tán thành. Trư ng h p ý ki n ng ý và không ng ý b ng nhau thì quy t nh theo bên có ý ki n c a Ch t ch y ban nhân dân. 4. y ban nhân dân huy n, qu n, phư ng nơi không t ch c H i ng nhân dân ban hành quy t nh, ch th th c hi n nhi m v , quy n h n c a mình. i u 11. 1. Ch t ch y ban nhân dân huy n, qu n, phư ng nơi không t ch c H i ng nhân dân là ngư i lãnh o và i u hành công vi c c a y ban nhân dân, ch u trách nhi m trư c pháp lu t và trư c y ban nhân dân c p trên v vi c th c hi n nhi m v , quy n h n c a y ban nhân dân. 2. Ch t ch y ban nhân dân huy n nơi không t ch c H i ng nhân dân th c hi n các nhi m v , quy n h n quy nh t i i u 127 c a Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân và các nhi m v , quy n h n sau ây: a) Phê chuNn k t qu b u Ch t ch, Phó Ch t ch H i ng nhân dân xã, th tr n; b) ình ch vi c thi hành ngh quy t trái pháp lu t c a H i ng nhân dân xã, th tr n và ki n ngh Ch t ch y ban nhân dân c p t nh ngh H i ng nhân dân c p t nh bãi b . 3. Ch t ch y ban nhân dân qu n nơi không t ch c H i ng nhân dân th c hi n các nhi m v , quy n h n quy nh t i các kho n 1, 2, 4, 5, 6, 7 i u 127 c a Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân và b nhi m, mi n nhi m, i u ng, cách ch c, khen thư ng, k lu t Ch t ch, Phó Ch t ch, y viên y ban nhân dân phư ng, cán b , công ch c theo phân c p qu n lý. 4. Ch t ch y ban nhân dân phư ng nơi không t ch c H i ng nhân dân th c hi n các nhi m v , quy n h n quy nh các i m c và d kho n 1, các kho n 2, 6 và 7 i u 127 c a Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân. i u 12. Phó Ch t ch và y viên y ban nhân dân huy n, qu n, phư ng nơi không t ch c H i ng nhân dân th c hi n nhi m v , quy n h n theo Quy ch làm vi c và s phân công c a Ch t ch y ban nhân dân cùng c p; ch u trách nhi m trư c pháp lu t và trư c Ch t ch y ban nhân dân cùng c p v vi c th c hi n nhi m v , quy n h n ư c giao; cùng v i Ch t ch và các thành viên khác ch u trách nhi m t p th v nh ng v n y ban nhân dân quy t nh.
  7. i u 13. 1. Các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n, qu n nơi không t ch c H i ng nhân dân là cơ quan tham mưu, giúp y ban nhân dân huy n, qu n th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c a phương, th c hi n m t s nhi m v , quy n h n theo s phân công c a y ban nhân dân huy n, qu n và theo quy nh c a pháp lu t; góp ph n b o m s th ng nh t qu n lý c a ngành ho c lĩnh v c t trung ương n cơ s . 2. Cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n, qu n nơi không t ch c H i ng nhân dân ch u s ch o, qu n lý v t ch c, biên ch và công tác c a y ban nhân dân huy n, qu n, ng th i ch u s ch o, ki m tra v chuyên môn nghi p v c a cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân c p t nh; ch u trách nhi m báo cáo công tác trư c y ban nhân dân huy n, qu n và cơ quan chuyên môn c p trên. 3. T ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n, qu n nơi không t ch c H i ng nhân dân th c hi n theo quy nh c a Chính ph . i u 14. 1. Ch t ch y ban M t tr n T qu c Vi t Nam và ngư i ng u các oàn th nhân dân huy n, qu n, phư ng nơi không t ch c H i ng nhân dân ư c m i d các phiên h p c a y ban nhân dân cùng c p khi bàn các v n có liên quan. y ban nhân dân huy n, qu n, phư ng nơi không t ch c H i ng nhân dân t o i u ki n thu n l i y ban M t tr n T qu c Vi t Nam và các oàn th nhân dân cùng c p t ch c, ng viên nhân dân tham gia xây d ng, c ng c chính quy n nhân dân; t ch c th c hi n các chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c, giám sát các ho t ng c a cơ quan nhà nư c, cán b , công ch c. 2. y ban nhân dân huy n, qu n, phư ng nơi không t ch c H i ng nhân dân th c hi n ch thông báo tình hình m i m t c a a phương cho y ban M t tr n T qu c Vi t Nam và các oàn th nhân dân cùng c p. y ban nhân dân và các thành viên c a y ban nhân dân huy n, qu n, phư ng nơi không t ch c H i ng nhân dân có trách nhi m gi i quy t và tr l i các ki n ngh c a y ban M t tr n T qu c Vi t Nam và các oàn th nhân dân cùng c p. Chương 4. TH M QUY N, TRÌNH T , TH T C B NHI M, MI N NHI M, CÁCH CH C CH TNCH, PHÓ CH TNCH VÀ Y VIÊN Y BAN NHÂN DÂN HUY N, QU N, PHƯ NG NƠI KHÔNG T CH C H I NG NHÂN DÂN i u 15. ThNm quy n b nhi m, mi n nhi m, cách ch c Ch t ch, Phó Ch t ch, y viên y ban nhân dân huy n, qu n, phư ng nơi không t ch c H i ng nhân dân ư c quy nh như sau: 1. Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương b nhi m, mi n nhi m, cách ch c Ch t ch, Phó Ch t ch và y viên y ban nhân dân huy n, qu n.
  8. 2. Ch t ch y ban nhân dân qu n, th xã, thành ph thu c t nh b nhi m, mi n nhi m, cách ch c Ch t ch, Phó Ch t ch và y viên y ban nhân dân phư ng. i u 16. Trình t , th t c b nhi m Ch t ch, Phó Ch t ch, y viên y ban nhân dân huy n, qu n, phư ng nơi không t ch c H i ng nhân dân ư c quy nh như sau: 1. B nhi m Ch t ch y ban nhân dân huy n, qu n, phư ng: a) y ban nhân dân huy n, qu n, phư ng xu t gi i thi u nhân s ; b) Sau khi có ý ki n ng ý b ng văn b n c a cơ quan có thNm quy n, cơ quan qu n lý cán b l p h sơ ngh b nhi m; c) Căn c h sơ b nhi m và T trình c a y ban nhân dân có cán b ư c b nhi m, cơ quan qu n lý cán b , công ch c trình Ch t ch y ban nhân dân c p trên tr c ti p xem xét, quy t nh b nhi m. 2. B nhi m Phó Ch t ch và y viên y ban nhân dân huy n, qu n, phư ng: a) Ch t ch y ban nhân dân huy n, qu n, phư ng xu t gi i thi u nhân s ; b) Sau khi có ý ki n ng ý b ng văn b n c a cơ quan có thNm quy n, cơ quan qu n lý cán b l p h sơ ngh b nhi m; c) Căn c h sơ b nhi m và T trình c a y ban nhân dân c p có cán b ư c b nhi m, cơ quan qu n lý cán b , công ch c trình Ch t ch y ban nhân dân c p trên tr c ti p xem xét, quy t nh b nhi m. i u 17. Trình t , th t c xem xét, quy t nh vi c mi n nhi m, cách ch c Ch t ch, Phó Ch t ch và y viên y ban nhân dân huy n, qu n, phư ng nơi không t ch c H i ng nhân dân th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v mi n nhi m, cách ch c i v i cán b , công ch c. Chương 5. I U KHO N THI HÀNH i u 18. 1. H i thNm nhân dân Tòa án nhân dân huy n, qu n nhi m kỳ 2004 – 2009 nơi không t ch c H i ng nhân dân ti p t c ho t ng cho n khi H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương b u ra H i thNm nhân dân m i. Nhi m kỳ c a H i thNm nhân dân Tòa án nhân dân huy n, qu n nơi không t ch c H i ng nhân dân theo nhi m kỳ c a H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 2. Chính ph , Tòa án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao, y ban trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m t ch c, hư ng d n th c hi n Ngh quy t này.
  9. 3. H i ng nhân dân, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, y ban nhân dân huy n, qu n, phư ng nơi không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng ch u trách nhi m thi hành Ngh quy t này. 4. Ngh quy t này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 04 năm 2009. TM. Y BAN THƯ NG V QU C H I CH TNCH Nguy n Phú Tr ng
Đồng bộ tài khoản