Nghị quyết về bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
54
lượt xem
3
download

Nghị quyết về bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : Không s Hà N i, ngày 16 tháng 12 năm 1992 NGHN QUY T PHÊ CHU N NGHN C A TH TƯ NG CHÍNH PH V VI C B NHI M B TRƯ NG B LÂM NGHI P QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 84 và i u 114 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, I u 74 c a Lu t t ch c Qu c h i, i u 2 c a Lu t t ch c Chính ph và Ngh quy t c a Qu c h i khoá IX, kỳ h p th nh t ngày 30/9/1992 quy nh các B và cơ quan ngang B ; Căn c vào biên b n ki m phi u phê chu n ngh c a Th tư ng Chính ph v vi c b nhi m B trư ng B lâm nghi p t i phiên h p ngày 15/12/1992; QUY T NNH Phê chuNn ngh c a Th tư ng Chính ph v vi c b nhi m ông Nguy n Quang Hà gi ch c v B trư ng B Lâm nghi p Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá IX, kỳ h p th hai thông qua ngày 16 tháng 12 năm 1992. Nông c M nh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản