Nghị quyết về kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1983

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
57
lượt xem
2
download

Nghị quyết về kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1983

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về việc thông qua nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1983 do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1983

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 28 tháng 12 năm 1982 NGHN QUY T C A QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 1982 THÔNG QUA NHI M V K HO CH KINH T - XÃ H I NĂM 1983 QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 83 c a Hi n pháp nư c C ng hòa Xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Sau khi nghe báo cáo c a H i ng B trư ng v tình hình th c hi n k ho ch Nhà nư c năm 1982, v phương hư ng, nhi m v k ho ch kinh t - xã h i năm 1983 và m c ph n u n năm 1985; Sau khi nghe thuy t trình c a H i ng dân t c, c a các U ban thư ng tr c c a Qu c h i và ý ki n c a các i bi u Qu c h i: QUY T NGHN 1- Tán thành báo cáo c a H i ng B trư ng v tình v tình hình th c hi n k ho ch Nhà nư c năm 1982, v phương hư ng, nhi m v k ho ch kinh t - xã h i năm 1983 và m c ph n u n năm 1985. 2- Thông qua k ho ch Nhà nư c năm 1983 v i nh ng ch tiêu ch y u sau ây: - Giá tr t ng s n lư ng công nghi p (k c ti u công nghi p, th công nghi p) tăng 10% so v i năm 1982. - Giá tr t ng s n lư ng nông nghi p tăng 9% so v i năm 1982. - T ng m c u tư xây d ng cơ b n b ng v n t p trung c a Nhà nư c tăng 19% so v i năm 1982. - Kh i lư ng hàng hóa v n t i trong nư c tăng 9% v t n và 16% v t n/km so v i năm 1982. - Giá tr hàng hoá xu t khNu tăng 51% so v i năm 1982. - T ng s n lư ng lương th c quy ra thóc 17 tri u t n. - Lương th c Nhà nư c huy ng 3,6 tri u t n.
  2. - Di n tích tr ng cây công nghi p 875 nghìn ha. - Di n tích r ng m i tr ng 55 nghìn ha. - àn l n 11,6 tri u con. - àn trâu, bò 4,46 tri u con. - S n lư ng i n phát ra 4,37 t KWh. - S n lư ng than s ch 6,5 tri u t n. - S n lư ng xi-măng 1 - 1,2 tri u t n. - S n lư ng g khai thác 1,4 tri u m3. - S n lư ng v i 260 tri u mét. - S n lư ng gi y 50 nghìn t n. - S n lư ng ư ng mía 238 nghìn t n. - S n lư ng cá 640 nghìn t n. Trong ó cá bi n 450 nghìn t n. - S h c sinh ph thông u năm h c 1983-1984 12.269 nghìn ngư i - S h c sinh tuy n m i ào t o cán b và công nhân k thu t 108 nghìn ngư i. - S giư ng b nh 194,6 nghìn cái. - T ng giá tr hàng hóa bán l thu c th trư ng có t ch c tăng 11% so v i năm 1982. 3- Giao trách nhi m cho H i ng B trư ng thi hành nh ng bi n pháp tích c c và thi t th c s p x p l i s n xu t và xây d ng, khai thác ti m năng lao ng, t ai, r ng, bi n, năng l c s n xu t, và l c lư ng cán b khoa h c, k thu t hi n có và l i th c a th i ti t, khí h u; tăng cư ng l c lư ng m i m t c a kinh t qu c doanh, phát tri n kinh t t p th , khuy n khích kinh t gia ình phát tri n úng hư ng, Ny m nh c i t o Xã h i ch nghĩa; tăng cư ng pháp ch Xã h i ch nghĩa; xác l p tr t t Xã h i ch nghĩa trong lĩnh v c phân ph i, lưu thông, gi i quy t t t các v n c p bách v i s ng, b o m cung c p các m t hàng theo nh lư ng cho cán b , công nhân, viên ch c và các l c lư ng vũ trang; xúc ti n m i công tác chuNn b s m c i ti n ch ti n lương; làm t t công tác xây d ng huy n và tăng cư ng c p huy n; i m i cơ ch k ho ch hoá, tăng cư ng s ch o th ng nh t c a H i ng B trư ng ng th i phát huy tính ch ng i ôi v i cao tinh th n trách nhi m, ý th c t ch c và
  3. k lu t c a các ngành, các a phương và ơn v cơ s : c i ti n công tác t ch c, qu n lý và i u hành; k t h p kinh t v i qu c phòng; Ny m nh cu c v n ng sinh có k ho ch; làm chuy n bi n t t hơn n a tình hình kinh t - xã h i, t o i u ki n thu n l i ưa s nghi p cách m ng c a nhân dân ta ti n lên m nh m , th c hi n th ng l i các Ngh quy t i h i l n th V c a ng c ng s n Vi t Nam và Ngh quy t H i ngh l n th 3 c a Ban Ch p hành Trung ương ng. 4- Qu c h i kêu g i ng bào và chi n s c nư c nêu cao tinh th n yêu nư c Xã h i ch nghĩa, ý chí t l c t cư ng và ch nghĩa anh hùng cách m ng, phát huy tinh th n làm ch t p th Xã h i ch nghĩa; hăng hái thi ua Xã h i ch nghĩa, tăng năng su t lao ng, nâng cao ch t lư ng và hi u qu kinh t , th c hành ti t ki m; s ng lành m nh, kiên quy t u tranh ch ng các hi n tư ng tiêu c c trong kinh t và xã h i; luôn luôn c nh giác, làm th t b i cu c chi n tranh phá ho i nhi u m t c a b n bành trư ng và bá quy n Trung Qu c câu k t v i qu c M ; ra s c ph n u hoàn thành và hoàn thành vư t m c k ho ch Nhà nư c năm 1983; giành nhi u th ng l i to l n hơn n a trong s nghi p xây d ng ch nghĩa xã h i và b o v T qu c Vi t Nam Xã h i ch nghĩa. 5- U ban kinh t , k ho ch và ngân sách, H i ng dân t c và các U ban thư ng tr c khác c a Qu c h i có nhi m v giúp Qu c h i và H i ng Nhà nư c giám sát ch t ch các ngành, các c p nghiêm ch nh th c hi n các ch tiêu k ho ch Nhà nư c ã ư c Qu c h i thông qua. Các i bi u Qu c h i có nhi m v ng viên các cơ quan, xí nghi p, h p tác xã và các t ng l p nhân dân hăng hái s n xu t, th c hành ti t ki m, làm tròn nghĩa v i v i Nhà nư c và th c hi n quy n giám sát c a nhân dân i v i ho t ng c a các cơ quan Nhà nư c. Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hòa Xã h i ch nghĩa Vi t Nam Khóa VII, kỳ h p th 4, thông qua ngày 28 tháng 12 năm 1982. Nguy n H u Th ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản