Nghị quyết về kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1984

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
59
lượt xem
4
download

Nghị quyết về kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1984

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1984 do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1984

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 26 tháng 12 năm 1983 NGHN QUY T C A QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM KHÓA VII KỲ H P TH 6 NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 1983 V K HO CH KINH T - XÃ H I NĂM 1984 QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 83 c a Hi n pháp nư c C ng hoà Xã h i ch nghĩa Vi t Nam. Sau khi xem xét báo cáo c a H i ng B trư ng v tình hình th c hi n k ho ch kinh t - xã h i năm 1983 và trong ba năm 1981-1983, v phương hư ng, nhi m v k ho ch kinh t - xã h i năm 1984 và m c ph n u năm 1985. Sau khi nghe thuy t trình c a U ban Kinh t , k ho ch và ngân sách, c a H i ng dân t c, và các U ban thư ng tr c khác c a Qu c h i. QUY T NGHN 1- Tán thành báo cáo c a H i ng B trư ng v tình hình th c hi n k ho ch kinh t - xã h i năm 1983 và trong ba năm 1981 - 1983; v phương hư ng, nhi m v k ho ch kinh t - xã h i năm 1984. 2- Thông qua k ho ch kinh t - xã h i năm 1984 v i nh ng ch tiêu ch y u sau ây: - Giá tr t ng s n lư ng công nghi p (k c ti u công nghi p, th công nghi p) tăng 9,5% so v i năm 1983; - Giá tr t ng s n lư ng nông nghi p tăng 7% so v i năm 1983; - T ng s n lư ng lương th c (quy ra thóc 18 tri u t n); - Lương th c Nhà nư c huy ng 4,3 tri u t n; - T ng m c u tư xây d ng cơ b n b ng v n t p trung c a Nhà nư c tăng 31,4% so v i năm 1983; - Kh i lư ng hàng hoá v n t i tăng 11% v t n và 9% v t n km so v i năm 1983; - T ng giá tr hàng hoá bán l trên th trư ng có t ch c tăng 35- 40% so v i năm 1983;
  2. - Giá tr hàng hoá xu t khNu tăng 22% so v i năm 1983; - Năng su t lao ng: C a m t công nhân viên s n xu t công nghi p tăng 5% so v i năm 1983; C a m t công nhân viên xây l p tăng 10% so v i năm 1983; C a m t công nhân viên v n t i tăng 4,5 so v i năm 1983; - Giá thành và chi phí lưu thông hàng hoá c a kinh t qu c doanh trung ương gi m 3,7% so v i năm 1983; - Di n tích cây công nghi p tăng 38% so v i năm 1983; - Di n tích r ng tr ng m i tăng 7% so v i năm 1983; - àn l n tăng 8% so v i năm 1983; - àn trâu, bò tăng 5% so v i năm 1983; - S n lư ng i n phát ra tăng 12% so v i năm 1983; - S n lư ng than s ch tăng 8% so v i năm 1983; - S n lư ng xi măng tăng 83% so v i năm 1983; - S n lư ng g khai thác tăng 8% so v i năm 1983; - S n lư ng v i, l a tăng 23% so v i năm 1983; - S n lư ng gi y tăng 26% so v i năm 1983; Trong ó: gi y vi t tăng 22% so v i năm 1983; - S n lư ng ư ng mía tăng 35% so v i năm 1983; - S n lư ng cá tăng 3,5% so v i năm 1983; - Lao ng i xây d ng các vùng kinh t m i 120 nghìn ngư i; - S h c sinh tuy n m i ào t o: H c sinh i h c tăng 5% so v i năm 1983; H c sinh trung h c chuyên nghi p tăng 18% so v i năm 1983; Công nhân k thu t tăng 25% so v i năm 1983; - S h c sinh ph thông có m t u năm h c 12 tri u em.
  3. - S giư ng b nh tăng 3% so v i năm 1983; - S n xu t và phân ph i thu c ch a b nh tăng 28% so v i năm 1983; - S sách xu t b n tăng 5% so v i năm 1983; - T l tăng s dân 2 -1,9% 3- Giao trách nhi m cho H i ng B trư ng thi hành các bi n pháp tích c c và có hi u qu khai thác các kh năng v lao ng, t ai, r ng, bi n, năng l c s n xu t và l c lư ng cán b khoa h c k thu t hi n có; c i ti n công tác ch o và i u hành th ng nh t c a H i ng B trư ng, ng th i phát huy tính ch ng, sáng t o c a các ngành, các c p và các ơn v cơ s ; ti p t c c i ti n cơ ch qu n lý kinh t và k ho ch hoá, quán tri t nguyên t c t p trung dân ch , tăng cư ng pháp ch Xã h i ch nghĩa, gi i quy t úng n quan h gi a ba l i ích; phát huy quy n làm ch t p th Xã h i ch nghĩa c a nhân dân lao ng và s c m nh t ng h p c a c nư c, nh m làm chuy n bi n t t hơn n a tình hình kinh t xã h i, n nh i s ng c a công nhân, viên ch c và các l c lư ng vũ trang, th c hi n t t k ho ch Nhà nư c năm 1984 t o i u ki n thu n l i hoàn thành th ng l i k ho ch 5 năm 1981-1985, chuNn b t t cho k ho ch 1986-1990. H i ng B trư ng và các cơ quan thu c H i ng B trư ng có trách nhi m nghiên c u nh ng ý ki n và ki n ngh c a U ban Kinh t , k ho ch và ngân sách, c a H i ng Dân t c, c a các y ban thư ng tr c khác c a Qu c h i và c a các i bi u Qu c h i b sung các bi n pháp i u hành, ch i th c hi n k ho ch Nhà nư c và ngân sách Nhà nư c. 4- Qu c h i kêu g i ng bào và chi n s c nư c nêu cao tinh th n yêu nư c, yêu Ch nghĩa xã h i, ý chí t l c t cư ng, tinh th n cách m ng ti n công và ch nghĩa anh hùng cách m ng, hăng hái thi ua lao ng s n xuât, chi n u và công tác; tăng năng su t lao ng, nâng cao ch t lư ng và hi u q a, th c hành ti t ki m, mua công trái xây d ng T qu c, s ng lành m nh, gi n d , kiên quy t u tranh ch ng các hi n tư ng tiêu c c trong kinh t và i s ng xã h i; luôn luôn c nh giác, làm th t b i cu c chi n tranh phá ho i nhi u m t c a b n bành trư ng và bá quy n Trung qu c câu k t v i qu c M và các th l c ph n ng khác; ra s c ph n u hoàn thành và hoàn thành vư t m c k ho ch Nhà nư c giành nhi u th ng l i to l n hơn n a trong s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c - Vi t Nam Xã h i ch nghĩa. 5- U ban Kinh t , k ho ch và ngân sách, H i ng dân t c và các U ban thư ng tr c khác c a Qu c h i có nhi m v giúp Qu c h i và H i ng Nhà nư c giám sát ch t ch các ngành, các c p nghiêm ch nh th c hi n các ch tiêu k ho ch kinh t - xã h i ã ư c Qu c h i thông qua. Các i bi u Qu c h i có nhi m v ng viên các cơ quan xí nghi p, h p tác xã và các t ng l p nhân dân hăng hái thi ua lao ng s n xu t và th c hành ti t ki m, làm tròn nghĩa v i v i Nhà nư c và th c hi n quy n giám sát c a nhân dân i v i ho t ng c a các cơ quan Nhà nư c. Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà Xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá VII, kỳ h p th 6, thông qua ngày 26 tháng 12 năm 1983.
  4. Nguy n H u Th ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản