Nghị quyết về nhiệm vụ năm 1994

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
56
lượt xem
3
download

Nghị quyết về nhiệm vụ năm 1994

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về nhiệm vụ năm 1994 do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về nhiệm vụ năm 1994

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 1993 NGHN QUY T V NHI M V NĂM 1994 QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 84 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩ Vi t Nam; Sau khi xem xét báo cáo công tác c a U ban thư ng v Qu c h i, báo cáo c a Chính ph v tình hình th c hi n nhi m v năm 1993 và k ho ch năm 1994, báo cáo công tác c a Toà án nhân dân t i cao và Vi n ki m sát nhân dân t i cao; các thuy t trình c a H i ng dân t c, các U ban c a Qu c h i và ý ki n c a i bi u Qu c h i; nghe báo cáo t ng h p ý ki n c a c tri c nư c; QUY T NGHN Qu c h i tán thành báo cáo c a U ban thư ng v Qu c h i, Báo cáo c a Chính ph v tình hình năm 1993, phương hư ng, nhi m v năm 1994 và báo cáo c a Toà án nhân dân t i cao và Vi n ki m sát nhân dân t i cao. Qu c h i nh n m nh m t s v n sau ây: I. ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH: Năm 1993, n n kinh t nư c ta ti p t c chuy n bi n t t; các ch tiêu ch y u v kinh t u t và vư t k ho ch; ã kh c ph c ư c m t bư c r t quan tr ng trong tình tr ng kh ng ho ng kinh t - xã h i; ti p t c gi v ng và c ng c n nh chính tr ; quan h i ngo i ư c m r ng uy tín c a nư c ta trên th gi i nâng lên. Thành t u c a năm 1993 và nh ng năm trư c ã t o à cho s phát tri n c a t nư c trong nh ng năm ti p theo. Tuy nhiên, n n kinh t nư c ta v n còn nhi u măt y u kém; trong lĩnh v c văn hoá xã h i còn nhi u v n b c xúc chưa ư c gi i quy t m t cách có hi u qu ; t n n lãng phí, tham nhũng, buôn l u còn nghiêm trong; tr t t , k cương trong qu n lý kinh t , qu n lý xã h i còn l ng l o. Xu t phát t tình hình ó, và trư c yêu c u m i, Qu c h i quy t ngh nhi m v và ch tiêu ch y u c a năm 1994 như sau: II. PHƯƠNG HƯ NG, NHI M V CHUNG VÀ CH TIÊU NĂM 1994: 1. V phương hư ng, nhi m v năm 1994 và nh ng năm t i:
  2. C ng c v ng ch c nh ng thành qu i m i ã t ư c; xúc ti n m t bư c công cu c công nghi p và hi n i hoá; n m b t th i cơ, Ny nhanh t c phát tri n kinh t nh m chuy n nư c ta sang th i kỳ phát tri n m i, ng th i t o ra bư c chuy n bi n quan tr ng trong lĩnh v c văn hoá - xã h i; Ny m nh cu c u tranh tham nhũng, ch ng buôn l u; gi v ng n nh chính tr ; m r ng quan h i ngo i; b o v c l p, ch quy n và toàn v n lãnh th . 2. V nh ng ch tiêu ch y u năm 1994: + Nh p tăng trư ng t ng s n phNm trong nư c (GDP) : 8% + Giá tr s n lư ng công nghi p tăng : 11% + Giá tr s n lư ng nông nghi p tăng : 4% + S n lư ng lương th c : 25 tri u t n + Xu t khNu tăng : 20% + T l l m phát dư i : 10% + H t l tăng dân s : 0,06% III. CÁC NHI M V VÀ BI N PHÁP CHÍNH: 1. V kinh t : a. Phát tri n toàn di n nông lâm ngư nghi p g n v i công nghi p ch bi n nông lâm thu h i s n, Ny m nh các ho t ng s n xu t kinh doanh và d ch v a d ng thành th và nông thôn. Trong năm 1994, khNn trương ti n hành vi c giao t theo quy nh c a pháp lu t v t ai. Ny m nh ho t ng kinh t i ngo i, nh t là nh ng ngành cung ng hàng hoá và d ch v xu t khNu. Thay th nh p khNu nh ng s n phNm mà trong nư c s n xu t có hi u qu . H n ch nh p kh u nh ng lo i hàng chưa th t thi t y u. B o h úng m c s n xu t n i a. C i t o, m r ng, xây d ng m i có tr ng i m k t c u h t ng v t ch t và xã h i, xây d ng có ch n l c m t s cơ s công nghi p n ng trong nh ng ngành tr ng y u. b. Ra s c c n ki m trong s n xu t, ti t ki m trong tiêu dùng, d n v n cho u tư phát tri n. Nâng cao năng su t, ch t lư ng, hi u qu s n xu t kinh doanh, tăng kh năng tích lu tái u tư. Ban hành, s a i, b sung các cơ ch chính sách huy ng v n và s d ng v n có hi u qu . áp ng và k p th i ngu n v n u tư t p trung t ngân sách cho vi c th c hi n k ho ch ã ư c phê duy t g n v i i m i cơ ch qu n lý xây d ng cơ b n ngăn ch n tiêu c c, lãng phí, th t thoát v n Nhà nư c. Khai thác tri t m i kh năng ti t ki m và t u tư phát tri n c a các doan nghi p thu c m i thành ph n kinh t .Trong qu n lý vĩ mô, c n t o môi trư ng pháp lý thu n l i nh ng ngư i có v n yên tâm u tư m r ng s n xu t kinh doanh, lo i b các th t c hành chính phi n hà, nh ng hành vi sách nhi u, làm n n lòng nhà u tư. Th c hi n các chính sách khuy n khích thu hút m nh v n u tư nư c ngoài.Xây d ng cơ ch và qui nh rõ trách nhi m i v i vi c vay n , tr n nư c ngoài, b o m s d ng v n vay có hi u qu , không d n gánh n ng n cho nh ng năm sau. Tri n
  3. khai ngay vi c thành l p Toà án kinh t theo qui nh c a lu t t ch c Toà án nhân dân ã ư c s a i b xung, ban hành các văn b n pháp lu t có liên quan, nh t là các văn b n hư ng d n thi hành Lu t phá s n doanh nghi p và các pháp l nh v th t c gi i quy t các v án kinh t , b o m cho Toà án kinh t s m i vào ho t ng. c. Ti p t c i m i chính sách tài chính qu c gia, c i cách h th ng ngân hàng, hình thành và phát tri n th trư ng v n, phát tri n các hình th c công ty c ph n, m r ng t ng bư c và phát hành các lo i c phi u, tín phi u, trái phi u, t o ti n thi t l p th trư ng ch ng khoán ... áp ng nhu c u huy ng, luân chuy n và s d ng v n ngày càng l n c a n n kinh t . S a i b xung các cơ ch chính sách nh m th c hành nghiêm ng t ch ti t ki m trong các cơ quan Nhà nư c, quân i, công an,các oàn th , các doanh nghi p d n v n cho u tư phát tri n. d. Ti p t c ch n ch nh và xây d ng khu v c doanh nghi p Nhà nư c trong nh ng ngành và lĩnh v c then ch t, ho t ng có hi u qu , m nhi m ư c vai trò ch o trong n n kinh t . Ch n ch nh và tăng cư ng h th ng thương m i Nhà nư c, n m ch c lĩnh v c kinh doanh xu t nh p khNu, các v t tư thi t y u, n m v ng bán buôn, gi t tr ng c n thi t trong bán l , cùng các thành ph n khác ph c v và thúc Ny s n xu t phát tri n, b o v l i ích c a ngư i s n xu t, c a ngư i tiêu dùng. i m i cơ b n t ch c và cơ ch qu n lý doanh nghi p Nhà nư c. Th c hi n các hình th c c ph n hoá thích h p v i tính ch t và lĩnh v c s n xu t thu hút thêm các ngu n v n, t o thêm ng l c, ngăn ch n tiêu c c, thúc Ny doanh nghi p làm ăn có hi u qu , áp d ng t ng bư c v ng ch c phương th c chia l i nhu n theo lương cơ b n và bán m t t l c ph n v i i u ki n ưu ãi c a doanh nghi p Nhà nư c cho công nhân viên ch c tr c ti p làm t i doanh nghi p. Thí i m bán c ph n, c phi u c a m t s doanh nghi p Nhà nư c cho các thành ph n và b ph n dân cư khác. Hoàn thi n các hình th c khoán trong doanh nghi p Nhà nư c . Trên cơ s c ph n hoá, t ch c h i ng qu n tr và các hình th c t ch c thích h p khác qu n lý có hi u qu ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. Xúc ti n thành l p các t p oàn kinh doanh l n s c c nh tranh trên th trư ng trong và ngoài nư c. Tăng cư ng ch c năng qu n lý Nhà nư c c a các b t ng h p. B chuyên ngành, chính quy n các c p, b o m quy n t ch kinh doanh c a các doanh nghi p. Ti n t i xoá b d n ch B ch quán, c p hành chính ch qu n, s phân bi t xí nghi p trung ương và xí nghi p a phương. e. H tr và hư ng d n vi c i m i kinh t h p tác xã, phát huy vai trò t ch c a h xã viên, i m i và phát tri n các hình th c kinh t h p tác trong nông lâm ngư nghi p; x lý d t i m nh ng h p tác xã trì tr kéo dài. Thúc Ny các hình th c kinh t h p tác trong ti u th công nghi p, thương nghi p d ch v . Có chính sách h tr kinh t cá th , làm ăn có hi u qu , t o thêm công ăn vi c làm và óng góp vào công cu c phát tri n t nư c. ng th i, khuy n khích phát tri n các hình th c h p tác s n xu t - kinh doanh t nguy n, cùng có l i. Nhà nư c ti p t c khuy n khích tư nhân phát tri n trong nh ng ngành và lĩnh v c mà pháp lu t không c m, b o h quy n s h u và l i ích h p pháp c a các nhà kinh
  4. doanh tư nhân; giúp và hư ng d n h kh c ph c các khó khăn, làm ăn úng pháp lu t, Có qui ch và t ch c c th nh m th c hi n y các ch c năng qu n lý Nhà nư c i v i các doanh nghi p có v n u tư tr c ti p c a bên ngoài. g. Ti p t c i m i cơ ch qu n lý kinh t , t o i u ki n c n thi t cho cơ ch th trư ng ho t ng có hi u qu ,. Tăng cư ng qu n lý vĩ mô c a Nhà nư c nh m nh hư ng và ch o s phát tri n c a toàn b n n kinh t qu c dân; Phát huy m t tích c c, ngăn ng a và h n ch các m t tiêu c c, kh c ph c nh ng khi m khuy t c a cơ ch th trư ng; làm cho th trư ng th c s tr thành công c quan tr ng trong vi c i u hoà và s d ng có hi u qu hơn các ngu n l c; phân ph i và phân ph i l i thu nh p qu c dân; b o m quan h tích lu tiêu dùng; i u ti t l i ích gi a các thành ph n kinh t , các t ng l p dân cư; áp ng yêu c u tăng trư ng nhanh hơn, n nh v ng ch c hơn,công b ng xã h i nhi u hơn. 2. V khoa h c công ngh : G n ho t ng khoa h c công ngh v i vi c ph c v tr c ti p s n xu t và i s ng, ti p t c tri n khai ng d ng k t qu c a các chương trình tr ng i m, ti p thu ti n b khoa h c và công ngh c a các nư c ph c v s nghi p i m i; góp ph n nâng cao m t bư c trình công ngh , tăng năng su t lao ng và ch t lư ng s n phNm. Tri n khai th c hi n pháp lu t v b o v môi trư ng. Ti p t c i m i công tác qu n lý nh m tăng hi u qu ho t ng khoa h c - công ngh ; xây d ng ti m l c khoa h c, công ngh tiên ti n ph c v s nghi p công nghi p hoá và hi n i hoá trong giai o n m i. 3. V văn hoá - xã h i: Coi tr ng y u t con ngư i trong m i lĩnh v c i s ng xã h i: a. Tăng cư ng ch o và xây d ng k ho ch hàng năm th c hi n ph c p ti u h c m b o hoàn thành ph c p ti u h c trong c nư c vào năm 2000 và ti n hành ph c p c p II i v i nh ng nơi có i u ki n; huy ng m i ngu n l c cho s nghi p phát tri n giáo d c ào t o, chăm lo ngành sư ph m, c ng c các trư ng ph thông qu c l p, khuy n khích m các trư ng bán công, dân l p. s p x p h th ng các trư ng i h c và trung h c chuyên nghi p; xây d ng các trung tâm ào t o ch t lư ng cao, b i dư ng tài năng tr , có chính sách t o i u ki n g i sinh viên, cán b i h c nư c ngoài, t ng bư c nâng cao ch t lư ng i ngũ giáo viên b ng vi c b i dư ng và ào t o l i, có chính sách ãi ng tho áng i v i giáo viên gi i, giáo viên vùng cao, vùng sâu,, vùng xa; chú tr ng s nghi p giáo d c các vùng dân t c thi u s và mi n núi nh t là các trư ng dân t c n i trú; tích c c ào t o giáo viên ngư i dân t c. mb oc p và k p th i ngân sách cho giáo d c và văn hoá t i cơ s . b. Gi gìn và phát huy b n s c văn hoá dân t c, xây d ng n p s ng văn minh, gia ình văn hoá; chăm lo i ngũ sáng t o văn hoá ngh thu t, Ny m nh các ho t ng văn hoá, văn ngh , thông tin, th d c th thao, nh t là cơ s nâng d n m c hư ng th văn hoá c a nhân dân. Ch n ch nh công tác qu n lý xu t b n, xu t nh p khNu văn hoá phNm, u tranh có hi u qu ch ng văn hoá c h i, l i s ng không lành m nh; các h t c mê tín d oan; v n ng ti t ki m trong ho t ng các l h i, trong vi c hi u h ; b o v các di s n văn hoá dân t c, tôn t o các di tích l ch s và cách m ng, ngăn ch n tình tr ng các di tích b l n chi m và phá ho i.
  5. c. Kiên quy t ngăn ch n và Ny lùi các t n n xã h i, trư c h t là cá t n n nghi n hút, tiêm chích ma tuý, c b c và m i dâm, nh t là các ô th và thành ph l n. th c hi n nghiêm ch nh các hình ph t do lu t nh i v i k ph m t i, m t khác tích c c giáo d c k t h p v i d y ngh và t ch c lao ng s n xu t; có các bi n pháp phòng và ch ng ngăn ch n t i a s lây nhi m vi rút HIV, dành kinh phí c n thi t cho vi c gi i quy t các t n n này. d. Quan tâm công tác chăm sóc s c kho ban u cho nhân dân, nh t là cho bà m , tr em nông thôn, mi n núi; Ny m nh tiêm ch ng phòng d ch, gi m t l tr em suy dinh dư ng. Ny m nh công tác dân s và k ho ch hoá gia ình. C ng c và phát tri n m nh tr m y t cơ s , nh t là mi n núi, vùng sâu, vùng xa; tích c c ào t o cán b y t ngư i dân t c, s m ban hành chính sách ãi ng cán b y t cơ s . m b o kinh phí cho vi c ch a b nh s t rét và b nh phong; cung c p mu i i t n t n cơ s i u tr b nh bư u c , giao cho các t nh xem xét c p không mu i i t cho ng bào vùng cao có nhi u khó khăn. B o m cho ngư i nghèo khám ch a b nh mi n phí. Tăng cư ng công tác qu n lý, ch ng xu ng c p các b nh vi n, xúc ti n t ch c hai trung tâm y t có trình cao t i Hà N i và Thành ph H Chí Minh; phát huy o c "Lương y như t m u". e. Có chính sách bi n pháp h u hi u t o thêm vi c làm cho ngư i trong tu i lao ng nh t là thanh niên ã ư c ào t o và b i xu t ngũ;b ng nhi u ngu n v n m mang các ho t ng s n xu t kinh doanh, d ch v các thành th và nông thôn thu hút và s d ng lao ng. Ti p t c th c hi n có hi u qu chương trình xóa ói gi m nghèo, chú ý các vùng thư ng x y ra thiên tai, vùng cao, vùng sâu, vùng căn c kháng chi n cũ. B o m và nâng cao i s ng các i tư ng thu c chính sách xã h i; ban hành s m pháp l nh ngư i có công, t ch c th c hi n t t chính sách ti n lương m i, chú ý i u ch nh nh ng b t h p lý trong quá trình th c hi n. 4.V qu c phòng an ninh: ng viên toàn dân, toàn quân Ny m nh xây d ng n n qu c phòng toàn dân và an ninh nhân dân ngày càng v ng m nh, góp ph n t o môi trư ng thu n l i cho phát tri n kinh t xã h i. Các ngành, các c p cùng toàn th nhân dân và l c lư ng vũ trang c nươc thư ng xuyên cao c nh giác phòng ch ng âm mưu di n bi n hoà bình. Tri n khai và có k ho ch c th tăng cư ng b o v ch quy n an ninh trên toàn lãnh th qu c gia, nh t là các a bàn tr ng i m. Xây d ng các khu v c phòng th a bàn t nh, thành ph , qu n, huy n và các cơ s v ng m nh. K t h p ch t ch kinh t xã h i v i qu c phòng an ninh, qu c phòng an ninh v i kinh t . Ph i h p gi a l c lư ng vũ trang v i phong trào qu n chúng t o chuy n bi n tích c c v gi gìn tr t t , an toàn xã h i, b o v các công trình qu c phòng nh t là nh ng vùng tr ng i m. Ra s c nâng cao ch t lư ng xây d ng l c lư ng vũ trang v ng m nh, trong s ch có trình chi n u cao, nghi p v thành th o, có n p s ng chính quy và k lu t ch t ch . Tích c c lao ng s n xu t, th c hi n ti t ki m . Tham gia u tranh ch ng tham nhũng, buôn l u và các t n n xã h i khác .Nâng cao ch t lư ng tuy n ch n thanh niên nh p ngũ, quan tâm xây d ng l c lư ng d b ng viên , tăng cư ng công tác b o m trang b k thu t, u tư úng m c cho k ho ch xây d ng công nghi p qu c phòng năm 1994 và nh ng năm sau. C i thi n m t bư c các i u ki n sinh ho t v t ch t tinh th n c a l c lư ng vũ trang. Th c hi n t t chính sách h u phương quân i.
  6. 5. V i ngo i: Phát huy nh ng thành t u t ư c, ti p t c Ny m nh vi c th c hi n ư ng l i i ngo i c l p, t ch , a d ng hoá và a phương hoá quan h , tăng cư ng quan h h u ngh và h p tác nhi u m t v i các nư c láng gi ng và các nư c ông Nam á, các nư c Châu á, Thái Bình Bình Dương, các nư c khác và các t ch c qu c t , t o môi trư ng qu c t thu n l i hơn n a cho s nghi p xây d ng và b o v t qu c. IV. C I TI NCÔNG TÁC CH O, I U HÀNH NÂNG CAO HI U QU CÔNG TÁC GIÁM SÁT, CÔNG TÁC XÉT X VÀ KI M SOÁT: S d ng ng b công c pháp lu t, k ho ch tài chính ti n t và các công c khác, nâng cao hi u qu c a công tác qu n lý vĩ mô n n kinh t . Xác nh rõ nhi m v và quy n h n c a chính quy n các c p nh m v a m b o s i u hành t p trung c a chính ph , v a phát huy tính năng ng, sáng t o c a các a phương. Kh c ph c tình tr ng phân tán, c c b . Ti n hành c i cách hành chính, xây d ng Lu t hành chính, thành l p các cơ quan tài phán hành chính, tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra, ki m toán. C ng c các cơ quan b o v pháp lu t; s p x p l i b máy Nhà nư c theo hư ng g n nh có hi u l c, xác nh l i vai trò b ch qu n, tách ch c năng qu n lý Nhà nư c và ch c năg qu n lý kinh doanh. ào t o l i i ngũ cán b , Xúc ti n vi c xây d ng quy ch công ch c, ch trách nhi m công v c a viên ch c trong b máy Nhà nư c. Ny m nh và nâng cao hi u qu giám sát c a Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i, H i ng dân t c và các U ban c a Qu c h i, i bi u Qu c h i và oàn i bi u Qu c h i; phát huy m nh m hi u l c công tác xét x c a Toà án nhân dân và công tác ki m sát c a Vi n ki m sát nhân dân i v i vi c th c hi n các nhi m v và bi n pháp ã ư c Qu c h i thông qua. Qu c h i kêu g i ng bào, chi n sĩ c nư c và ki u bào ta nư c ngoài, phát huy truy n th ng oàn k t, nêu cao tinh th n t l c , t cư ng, n l c vư t b c, n m b t th i cơ, phát huy m i ti m năng c a t nư c, quy t tâm th c hi n th ng l i nhi m v năm 1994 vì m c tiêu "dân giàu, nư c m nh, xã h i công b ng và văn minh". Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá IX kỳ h p th tư thông qua ngày 30 tháng 12 năm 1993. Nông c M nh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản